Upphävd författning

Lag (1968:430) om mervärdeskatt

Departement
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1968-06-06
Ändring införd
SFS 1968:430
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Skattskyldighet m.m.

2 §  Skattskyldig är den som inom landet i yrkesmässig verksamhet omsätter

 1. 1) skattepliktig vara eller tjänst,
 2. 2) vara eller tjänst som anges i 8 § 9, 12, 14, 16, 20 och 21.

[S2]Skattskyldig är vidare den som i yrkesmässig verksamhet omsätter sådan vara eller tjänst som anges i första stycket genom export. Skattskyldig är också i de fall som anges i 60 § den som importerar tjänst.

[S3]Skattemyndigheten kan efter ansökan av fastighetsägare besluta att denne skall vara skattskyldig för uthyrning helt eller delvis av sådan byggnad eller annan anläggning som utgör fastighet enligt denna lag för stadigvarande användning i verksamhet som medför skattskyldighet. Detsamma gäller vid uthyrning åt staten eller en kommun, även om uthyrningen sker för verksamhet som inte medför skattskyldighet. Vad som har sagts om uthyrning tillämpas även i fråga om upplåtelse av bostadsrätt.

[S4]Överlåts fastighet som avses i tredje stycket eller del därav utan vederlag inträder förvärvaren på tillträdesdagen i den tidigare ägarens ställe vad gäller rättigheter och skyldigheter enligt denna lag.

[S5]När särskilda skäl föreligger, kan skattemyndigheten besluta att den som påbörjat verksamhet skall vara skattskyldig redan innan skattskyldighet enligt första eller andra stycket föreligger. Lag (1993:642). (Se vidare anvisningarna.)

 • RÅ 1998:31:Hinder har inte ansetts föreligga att bifalla en framställning av ett konkursbo om att bli förklarat skattskyldigt till mervärdesskatt för uthyrning av fastighet som konkursgäldenären börjat uppföra och konkursboet färdigställt.
 • RÅ 2002:113:Bolag, som sålt prenumerationer på allmänna nyhetstidningar och utländska periodiska publikationer, vilka varit undantagna från skatteplikt i mervärdesskattehänseende, har inte ansetts tillhandahålla några skattepliktiga förmedlingstjänster.
Ändrad: SFS 1986:1289 (om ändringar i taxeringsorganisationen), 1990:330 (om ny taxeringslag m. m.), 1984:357 (om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt, m.m.), 1990:576 (om reformerad mervärdeskatt m.m.), 1984:1085 (om slopad kommunal taxering av juridiska personer), 1989:1027 (om inkomstskatten för år 1990, m. m.), 1973:985 (Kungi. Maj:ts proposition med förslag till tullförordning, m.m.), 1977:61 (om ändringar i den indirekta beskattningen), 1973:928 (Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ändring i förordningen (1968:430) om mervärdeskatt, m.m.), 1991:1755 (om sänkning av mervärdeskatten på vissa varor och tjänster), 1979:304 (om redovisning av mervärdeskatt, m. m.), 1986:1382 (om mervärdeskattskyldighet för ideella föreningar, m.m.), 1976:928 (om ändrade regler för beskattning av rennäringen m.m.), 1978:920 (med förslag till en ny jordbruksbokföringslag, m. m.), 1978:73 (om försäljningsskatt på motorfordon, m.m.), 1990:1153 (om vägtrafikskatten för utländska fordon, m.m.), 1974:986 (Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i tullagen (1973:670), m.m.), 1985:1116 (om ändrad mervärdeskatt), 1993:642 (om mervärdeskatt på väg- och broavgifter, m.m.), 1974:885 (Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i förordningen (1968:430) om mervärdeskatt), 1979:1190 (om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt, m.m.), 1970:183 (('med förslag till förord\xad ning om ändring i förordningen (1968: 430) om mer\xad värdeskatt, m. /ii.',)), 1982:449 (om rätten till avdrag för mervärdeskatt i vissa fall, m.m.), 1972:558 (Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om ändring i förordningen (1968:430) om mervärdeskatt)
Upphävd: SFS 1979:1190 (om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt, m.m.)

2 a §  Med export förstås enligt denna lag att vara levereras eller tjänst tillhandahålls utom landet.

[S2]Som export räknas även, om inte annat följer av sjunde stycket eller anvisningarna, leverans av vara inom landet

 1. 1) om direkt utförsel av varan ombesörjs av speditör eller fraktförare,
 2. 2) till utländsk företagare, som hämtar varan här i landet för direkt utförsel, om varan är avsedd för verksamhet som företagaren bedriver i utlandet,
 3. 3) i frihamn om varan ej är avsedd att användas i frihamnen,
 4. 4) till fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik eller för bruk eller omsättning på sådant fartyg eller luftfartyg,
 5. 5) för försäljning i exportbutik enligt 46 § andra stycket tullagen (1987:1065),
 6. 6) om varan är personbil eller motorcykel som vid leveransen är införd i exportvagnsförteckning.

[S3]Som export räknas även, om inte annat följer av anvisningarna,

 1. 1) tjänst som avser fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik, härunder inbegripet upplåtelse av hamn eller flygplats, eller tjänst som avser utrustning eller annan vara för användning på sådant fartyg eller luftfartyg,
 2. 2) annan tjänst än uthyrning, om tjänsten avser vara, som införts till landet endast för tjänsteprestationen i fråga för att därefter utföras ur landet,
 3. 3) förmedling av vara eller av tjänst åt utländsk uppdragsgivare,
 4. 4) transport direkt till eller från utlandet eller förmedling av sådan transport,
 5. 5) transport eller annan tjänst inom landet som avser importvara eller exportvara och som speditör eller fraktförare tillhandahåller utländsk uppdragsgivare i samband med importen eller utförseln,
 6. 6) lastning, lossning eller annan tjänst i hamn- eller flygplatsverksamhet med avseende på vara från eller till utrikes ort,
 7. 7) kontroll eller analys av vara åt utländsk uppdragsgivare,
 8. 8) lagring eller förvaring av vara åt utländsk uppdragsgivare,
 9. 9) annonsering eller annan reklam åt utländsk uppdragsgivare,
 10. 10) tjänst som avser fastighet i annat land,
 11. 11) produktutveckling, projektering, ritning, konstruktion eller därmed jämförlig tjänst åt utländsk uppdragsgivare,
 12. 12) upplåtelse eller överlåtelse åt utländsk användare av rätt till patent, nyttjanderätt till konstruktion eller uppfinning, mönsterrätt, varumärkesrätt, rätt som omfattas av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk eller av lagen (1960:730) om rätt till fotografisk bild samt rätt att utnyttja sådana system och program för automatisk databehandling som inte är skyddade genom förstnämnda lag,
 13. 13) automatisk databehandling samt utarbetande av system eller program för automatisk databehandling åt utländsk uppdragsgivare,
 14. 14) tillhandahållande av information åt utländsk uppdragsgivare,
 15. 15) skrivtjänst och översättningstjänst åt utländsk uppdragsgivare,
 16. 16) annan tjänst av ekonomisk, juridisk, administrativ eller därmed jämförbar art åt utländsk uppdragsgivare,
 17. 17) upplåtelse för trafik av bro eller tunnel mellan Sverige och annat land.

[S4]Även omsättning av vara eller tjänst på fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik räknas som export. Detsamma gäller reparation och leverans av vara, när tillhandahållandet sker åt utländsk företagare, som ej är skattskyldig, inom ramen för garantiåtagande som gjorts av denne.

[S5]Som export räknas vidare bärgning och reparation av lastbil, buss eller släpvagn till sådant fordon eller leverans av utrustning till sådant fordon, om fordonet är registrerat eller hemmahörande i annat land och tillhanda- hållandet sker i anslutning till fordonets användning för yrkesmässig transport här i landet.

[S6]Har skattskyldig levererat vara här i landet till köpare som är bosatt utom landet anses leveransen, om ej annat följer av anvisningarna, ha skett genom export under förutsättning att säljaren i sina räkenskaper har antingen ett intyg, utfärdat av en av skattemyndigheten godkänd intygsgivare, som visar att köparen i nära anslutning till leveransen har medfört varan vid utresa ur landet, eller handling som visar att köparen i nära anslutning till leveransen har medfört varan vid inresa i annat land. Finns särskilda skäl kan skattemyndigheten medge att leverans som avses i första meningen anses ha skett genom export även om där angivna handlingar inte förekommer.

[S7]Leverans av varor till fartyg på linjer mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge för försäljning från kiosk eller liknande försäljningsställe ombord räknas som export enligt andra stycket 3) eller 4) endast då fråga är om spritdrycker, vin, starköl, öl, tobaksvaror, parfymer, kosmetiska preparat och toalettmedel samt choklad- och konfektyrvaror. Lag (1993:642) (Se vidare anvisningarna.)

3 §  Delägare i enkelt bolag, s. k. gruvbolag eller partrederi är skattskyldig i förhållande till sin andel i bolaget eller rederiet. Efter ansökan av samtliga delägare kan skattemyndigheten besluta att den av delägarna som dessa föreslår tills vidare skall anses som skattskyldig för bolagets eller rederiets hela skattepliktiga verksamhet.

[S2]I fråga om kommanditbolag och annat handelsbolag är bolaget skattskyldigt. Har skattskyldig avlidit är dödsboet skattskyldigt. Har skattskyldig försatts i konkurs är konkursboet skattskyldigt.

[S3]För verksamhet som bedrivs av statligt affärsverk är verket skattskyldigt. När i lagen talas om staten avses inte sådant verk. Lag (1990:576).

 • RÅ 1998:31:Hinder har inte ansetts föreligga att bifalla en framställning av ett konkursbo om att bli förklarat skattskyldigt till mervärdesskatt för uthyrning av fastighet som konkursgäldenären börjat uppföra och konkursboet färdigställt.

4 §  Skattskyldighet inträder när vara levereras, tjänst tillhandahålls eller uttag sker. Erhålls dessförinnan vederlag helt eller delvis för beställd vara eller tjänst inträder skattskyldighet för vederlaget när det inflyter kontant eller på annat sätt kommer den skattskyldige till godo, om inte annat följer av andra stycket. Vid upplåtelse av avverkningsrätt till skog inträder skattskyldighet, i de fall som avses i punkt 1 femte stycket av anvisningarna till 24 § kommunalskattelagen (1928:370), när betalning tas emot.

[S2]Bestämmelserna i första stycket andra meningen gäller dock endast om den beställda varan eller tjänsten är skattepliktig då vederlaget erhålls. Lag (1990:576).

[S3](Se vidare anvisningarna.)

5 §  Redovisning för mervärdeskatt sker löpande för bestämda tidsperioder (redovisningsperioder).

[S2]Redovisning skall ske för varje verksamhet för sig. En kommun skall i redovisningshänseende anses driva en verksamhet. Skattemyndigheten kan besluta om undantag från dessa bestämmelser.

[S3]Med utgående skatt förstås sådan skatt som belöper på skattepliktig omsättning i skattskyldigs verksamhet. Med ingående skatt förstås sådan skatt som belöper på förvärv eller import för skattskyldigs verksamhet.

[S4]Som utgående skatt redovisas också sådan skatt som enligt 60 § skall erläggas vid import av tjänst. Lag (1990:576).

[S5](Se vidare anvisningarna.)

 • RÅ 1999:31:Byggnadsentreprenör har mottagit à conto-betalningar. Fråga om frist för redovisning för mervärdesskatt sedan arbetena avbrutits på grund av beställarens konkurs.

5 a §  Redovisningsskyldighet inträder när affärshändelse, genom vilken skattskyldighet har inträtt, enligt god redovisningssed bokförs eller borde ha bokförts, om ej annat följer av andra--fjärde styckena eller av 5 b §. Är den skattskyldige varken bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1976:125) eller skyldig att föra räkenskaper enligt jordbruksbokföringslagen (1979:141) inträder dock redovisningsskyldighet när skattskyldighet inträder enligt 4 §.

[S2]Vid tillhandahållande mot kredit kan skattemyndigheten, när principerna för den skattskyldiges bokföring föranleder det, medge att redovisningsskyldigheten för annan fordran än sådan som avses i tredje stycket inträder först vid beskattningsårets utgång, dock senast när betalning inflyter eller fordringen diskonteras eller överlåts.

[S3]Har vara sålts med förbehåll om återtaganderätt enligt lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m. fl. inträder redovisningsskyldigheten när faktura eller motsvarande handling enligt god redovisningssed har utfärdats eller borde ha utfärdats.

[S4]Försätts skattskyldig i konkurs inträder redovisningsskyldighet för konkursgäldenären för alla affärshändelser för vilka skattskyldighet men ej redovisningsskyldighet har inträtt före konkursutbrottet. Den som övertar skattskyldigs verksamhet eller del därav är redovisningsskyldig för affärshändelse som inträffar efter övertagandet, i den mån redovisningsskyldighet ej har inträtt för den tidigare ägaren. Lag (1990:330).

[S5](Se vidare anvisningarna.)

5 b §  Vid uttag av tjänst som sträcker sig över mer än en redovisningsperiod skall, om ej annat framgår av andra eller tredje stycket, till varje redovisningsperiod hänföras den del av tjänsten som har utförts under perioden.

[S2]Utför den som bedriver yrkesmässig byggnadsverksamhet tjänst som till större delen avser ny-, till- eller ombyggnad av fastighet i egen regi inträder redovisningsskyldighet för skatt som hänför sig till uttag av tjänst senast två månader efter det att den fastighet eller del därav som uttaget avser har kunnat tas i bruk.

[S3]Har den som utför byggnads- eller anläggningsentreprenad uppburit betalning i förskott eller a conto inträder redovisningsskyldighet för skatt som belöper på sådan betalning senast två månader efter slutbesiktning eller därmed jämförlig åtgärd, om ej annat följer av 5 a § fjärde stycket. Motsvarande gäller i fråga om betalning i förskott eller a conto för vad som enligt denna lag räknas som leverans av vara och som tillhandahålls enligt avtal som avser byggnads- eller anläggningsentreprenad. Lag (1979:304).

 • RÅ 1999:31:Byggnadsentreprenör har mottagit à conto-betalningar. Fråga om frist för redovisning för mervärdesskatt sedan arbetena avbrutits på grund av beställarens konkurs.

Skatteplikt

7 §  Varor och tjänster är skattepliktiga om inte annat följer av 8 §.

[S2]Med vara förstås enligt denna lag materiellt ting som inte är fastighet samt gas, värme, kyla och elektrisk kraft. Som fastighet anses även byggnad, ledning, stängsel eller liknande anläggning som för stadigvarande bruk anbragts i eller ovan jord och som tillhör annan än ägaren till jorden. Som fastighet anses däremot inte egendom som avses i 2 kap. 3 § jordabalken (industritillbehör). Som fastighet anses inte heller annan maskin, utrustning eller särskild inredning än industritillbehör, om den tillförts sådan byggnad eller del av byggnad, som är inrättad för annat än bostadsändamål och om den anskaffats för att direkt nyttjas i särskild verksamhet som bedrivs på fastigheten. Sådan utrustning för vatten, avlopp, sanitet, värme, elektricitet eller liknande varmed byggnad för bostadsändamål normalt förses anses dock som fastighet om utrustningen enligt 2 kap. 2 § jordabalken hör till byggnad.

[S3]Växande skog, odling och annan växtlighet anses som vara vid omsättning utan samband med avyttring av marken.

[S4]Med tjänst förstås annat som kan tillhandahållas i yrkesmässig verksamhet än vara eller fastighet. Lag (1990:576).

[S5](Se vidare anvisningarna.)

8 §  Från skatteplikt undantas

 1. 1) sjukvård, tandvård och social omsorg,
 2. 2) utbildning,
 3. 3) bank- och finansieringstjänster samt värdepappershandel och därmed jämförlig verksamhet,
 4. 4) försäkringstjänster,
 5. 5) i punkt 7 av anvisningarna angivna varor och tjänster inom kulturverksamheten,
 6. 6) överlåtelse eller upplåtelse av arrende, hyresrätt, bostadsrätt, tomträtt, servitutsrätt eller annan rättighet till fastighet eller del av fastighet om inte annat följer av anvisningarna,
 7. 8) frimärke, dock inte vid omsättning eller import i särskild för butiks- försäljning avsedd förpackning, samt sedel och mynt som är eller har varit gällande betalningsmedel, dock inte guldmynt präglade 1967 eller senare som omsätts efter sitt metallvärde,
 8. 9) allmän nyhetstidning,
 9. 10) periodiskt medlemsblad eller periodisk personaltidning, när varan till- handahålls utan vederlag eller till utgivaren, medlem eller anställd eller införs till landet under motsvarande förutsättningar, annan periodisk publikation som väsentligen framstår som organ för sammanslutning med huvudsakligt syfte att verka för religiöst, nykterhetsfrämjande, politiskt, miljövårdande, idrottsligt eller försvarsfrämjande ändamål eller att företräda handikappade eller arbetshindrade medlemmar samt utländsk periodisk publikation av annat slag när prenumeration på sådan publikation förmedlas mellan prenumerant och utländsk utgivare eller när sådan publikation inkommer direkt till prenumerant,
 10. 11) införing eller ackvisition av annons i publikation av sådant slag som anges i 10,
 11. 12) framställning av publikation av sådant slag som anges i 10 samt tjänst som framställaren tillhandahåller i samband därmed såsom distribution av upplagan,
 12. 13) verksamhet hos Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB eller Sveriges Utbildningsradio AB eller hos helägt dotterbolag till ett eller flera av bolagen för produktion och utsändning av radio- och televisionsprogram, i den mån verksamheten finansieras genom TV-avgiften eller statsanslag,
 13. 14) läkemedel som utlämnas enligt recept eller säljs till sjukhus eller införs till landet i anslutning till sådan utlämning eller försäljning,
 14. 15) organ, blod eller modersmjölk från människa,
 15. 16) flygbensin och flygfotogen,
 16. 17) lotterier, däri inräknat vadhållning och andra former av spel,
 17. 18) varulager, inventarium och annan tillgång som tillhör verksamhet, när tillgången överlåts i samband med överlåtelse av verksamheten eller del därav eller övertas i samband med fusion eller liknande förfarande, allt under förutsättning att förvärvaren är skattskyldig,
 18. 19) tjänst som avser gravöppning eller gravskötsel när tjänsten tillhandahålls av huvudmannen för allmän begravningsplats,
 19. 20) fartyg för livräddning samt del, tillbehör, utrustning och bränsle till sådant fartyg. Undantaget omfattar även underhåll, reparation och annan tjänst avseende sådant fartyg eller del, tillbehör eller utrustning till sådant fartyg. Undantaget gäller under förutsättning att fartyget ställs till förfogande för Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne,
 20. 21) skepp för yrkesmässig sjöfart eller yrkesmässigt fiske, fartyg för bogsering eller bärgning, luftfartyg för yrkesmässig person- eller godsbefordran och tjänst avseende sådant fartyg eller luftfartyg samt del, tillbehör eller utrustning till sådant fartyg eller luftfartyg, när varan säljs eller uthyrs till den som äger fartyget eller luftfartyget eller den som varaktigt nyttjar detta enligt avtal med ägaren eller när varan införs till landet för ägarens eller nyttjanderättshavarens räkning,
 21. 22) tillhandahållande av lokal eller annan anläggning eller del därav för sport- eller idrottsutövning samt upplåtelse i samband därmed av verksamhetstillbehör eller annan inredning för sport- eller idrottsutövning. Lag (1994:41). (Se vidare anvisningarna.)

 • RÅ 1993:13:Ett företag (A) hade med sjukvårdsstyrelse slutit ett vårdavtal, enligt vilket A skulle uppbära vårdersättning för den utförda vården. Enligt avtal mellan A och ett annat företag B, skulle B i av A upplåtna lokaler utföra en del av vården och uppbära patientavgifterna för den vården. Såväl A som B har ansetts direkt tillhandahålla sjukvård åt vårdtagarna och därför vara undantagna från skatteplikt enligt 8 § 1) lagen om mervärdeskatt och punkt 1 av anvisningarna till paragrafen. Förhandsbesked angående mervärdeskatt.
 • RÅ 2004:100:Omsättning av s.k. market maker-tjänster har ansetts skattepliktig till mervärdesskatt.
 • RÅ 2003:94:Ett bolag som bedriver värdepappersrörelse har i samband med nyemission i ett annat bolag åtagit sig att teckna sig för eller förmedla aktier som eventuellt inte blivit sålda vid emissionen. Den s.k. garantiprovision som bolaget därvid erhållit har inte ansetts utgöra en från skatteplikt till mervärdesskatt undantagen omsättning.
 • RÅ 1993:75:Vid tillämpning av punkt 7 g) av anvisningarna till 8 § lagen (1968:430) om mervärdeskatt har kommun genom visningar av bl.a. ett av staten ägt slott med tillhörande möbler, kulturföremål och samlingar ansetts bedriva museiverksamhet. Förhandsbesked.
 • RÅ 1993:45:En stiftelse, som hade till ändamål att driva och förvalta en avelsanläggning för utrotningshotade djurarter/raser, höll en del av anläggningen öppen för allmänheten mot entréavgift. Verksamheten på anläggningen har ansetts inte vara sådan museiverksamhet som enligt punkt 7 g) av anvisningarna till 8 § lagen (1968:430) om mervärdeskatt är undantagen från skatteplikt. Förhandsbesked om mervärdeskatt.
Ändrad: SFS 1993:1647 (Arvoden till privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster samt vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen m.m.), 1992:878 (om den avgiftsfinansierade radio- och TV-verksamheten 1993-1996 ), 1990:576 (om reformerad mervärdeskatt m.m.), 1986:490 (med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1986/87, m.m. (kompletteringsproposition)), 1989:1027 (om inkomstskatten för år 1990, m. m.), 1987:1236 (om följdändringar till ny tullagstiftning m.m.), 1973:928 (Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ändring i förordningen (1968:430) om mervärdeskatt, m.m.), 1991:1755 (om sänkning av mervärdeskatten på vissa varor och tjänster), 1979:304 (om redovisning av mervärdeskatt, m. m.), 1994:41 (Förslag till tilläggsbudget till statsbudget för budgetåret 1993/94 ), 1982:288 (med förslag till ändrad uppbörd av bensinskatt, m.m.), 1983:1006 (om beskattningen av energi), 1971:254 (Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ändringar i den indirekta beskattning), 1985:1116 (om ändrad mervärdeskatt), 1993:642 (om mervärdeskatt på väg- och broavgifter, m.m.), 1979:1190 (om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt, m.m.), 1970:183 (('med förslag till förord\xad ning om ändring i förordningen (1968: 430) om mer\xad värdeskatt, m. /ii.',)), 1992:190 (om undantag från skatteplikt till mervärdeskatt för vissa tjänster inom sjukvårdsområdet, m.m.), 1974:888 (Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i stämpelskattelagen (1964:308), m.m.)
9 § har upphävts genom lag (1979:304).
10 § har upphävts genom lag (1990:576).
11 § har upphävts genom lag (1990:576).
12 § har upphävts genom lag (1990:576).

Skattesats, beskattningsvärde m.m.

13 §  Skatten utgår med 25 procent av beskattningsvärdet om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

[S2]Skatten utgår med 21 procent av beskattningsvärdet för

 1. 1) serveringstjänster,
 2. 2) omsättning och import av sådana livsmedel och livsmedelstillsatser som avses i 1 § livsmedelslagen (1971:511) med undantag för

[S3]a. vatten från vattenverk,

[S4]b. spritdrycker, vin och starköl som tillhandahålls av det detaljhandelsbolag som avses i 15 § andra stycket lagen (1977:293) om handel med drycker samt

[S5]c. tobaksvaror.

[S6]Skatten utgår med 12 procent av beskattningsvärdet för

 1. 1) rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet samt upplåtelse av campingplats och motsvarande i campingverksamhet,
 2. 2) personbefordran utom sådan befordran där resemomentet är av underordnad betydelse,
 3. 3) transport i skidliftar samt
 4. 4) sådan befordran av brev i postverksamhet som avses i 3 § postlagen (1993:1684). Lag (1994:41).

15 §  Redovisning av skatt för viss redovisningsperiod skall omfatta affärshändelser genom vilka redovisningsskyldighet har inträtt enligt 5 a §.

[S2]Uppkommer förlust på fordran, för vilken utgående skatt har redovisats, får ett mot denna skatt svarande belopp avdragas i redovisningen för den period då förlusten uppkommer. Inflyter därefter betalning för sådan fordran skall beloppet åter upptagas i redovisningen. Återtages vara med stöd av förbehåll om återtaganderätt enligt konsumentkreditlagen (1992:830) eller lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m. fl. får avdrag göras för vad säljaren vid avräkning gottskriver köparen för värdet av den återtagna varan, endast om det kan visas att köparen helt saknat rätt till avdrag för ingående skatt som hänför sig till dennes förvärv av varan.

[S3]Lämnas återbäring, bonus eller annan rabatt, som icke utgör s.k. villkorlig rabatt, i efterhand och avser förmånen skattepliktig omsättning, för vilken utgående skatt redovisats, får belopp motsvarande den del av den tidigare redovisade skatten som belöpt på den utgivna förmånen avdragas i den ordning som gäller för den skattskyldiges redovisning av utgående skatt. Utges förmånen till skattskyldig skall avdraget grundas på kreditnota eller motsvarande handling. Av handlingen skall framgå minskningen av både vederlag och skatt.

[S4]Handling som avses i tredje stycket skall ligga till grund även för avdrag för annan kundkreditering som avser skattepliktig omsättning.

[S5]Uthyr eller upplåter den som är skattskyldig enligt 2 § tredje stycket, inom tre år från utgången av det kalenderår under vilket skattskyldighet inträtt enligt meddelat beslut, fastigheten eller del därav till annan än som anges i 2 § tredje stycket, skall beloppet av åtnjutna avdrag för ingående skatt för ifrågavarande fastighet eller del därav återföras. Sker sådan uthyrning eller upplåtelse sedan tre men inte sex år har förflutit från utgången av det kalenderår under vilket skattskyldighet har inträtt enligt meddelat beslut skall återföring göras med hälften av det belopp som nu sagts.

[S6]Vad som sägs i femte stycket tillämpas även när fastighetsägaren tar uthyrd eller upplåten fastighet eller del därav i anspråk för användning i verksamhet som ej medför skattskyldighet samt när uthyrd eller upplåten fastighet säljs.

[S7]Återföring skall ske i deklarationen för den redovisningsperiod under vilken den skattepliktiga uthyrningen eller upplåtelsen har upphört eller fastigheten har sålts.

[S8]Exporteras en vara av det slag som anges nedan, skall den ingående mervärdeskatt som hänför sig till förvärvet av varan återföras, om den skattskyldige inte visar att varan har innehafts endast av skattskyldiga. De varor som avses är

 1. 1) andra varor än sådana som avses i 18 § fjärde stycket och som helt eller till väsentlig del består av guld, silver eller platina,
 2. 2) naturpärlor, naturliga och syntetiska ädelstenar,
 3. 3) varor, som helt eller till väsentlig del består av koppar, mässing, tenn, brons eller nysilver,
 4. 4) vapen med undantag av sådana skjutvapen som omfattas av vapenlagen (1973:1176 ),
 5. 5) alster av bildkonst,
 6. 6) konstalster av glas, porslin eller annan keramik,
 7. 7) möbler,
 8. 8) fartyg eller luftfartyg.

[S9]Återföring enligt åttonde stycket skall ske i deklarationen för den redovisningsperiod under vilken varan har exporterats.

[S10]Redovisningen av skatt, som hänför sig till omsättning enligt punkt 2 första stycket g) av anvisningarna till 2 § och som avser nyttjande av personbil, får anstå till den sista redovisningsperioden under det kalenderår nyttjandet har skett. Lag (1992:832). (Se vidare anvisningarna.)

 • NJA 1988 s. 332:Vid exekutiv försäljning av en fastighet under konkurs uppkom enligt 15 § 5 och 6 st lagen (1968:430) om mervärdeskatt en statens fordran på återföring av avdrag för ingående mervärdeskatt som gäldenären gjort före konkursen. Fordringen har ansetts inte vara sådan som sägs i 12 kap 25 § 2 st UB - jfr 81 § KL (1921:225).

16 §  Skattskyldig skall, om inte annat följer av andra eller sjätte stycket, utfärda faktura eller därmed jämförlig handling för varje omsättning för vilken skatt utgår. Av handlingen skall framgå vederlaget, skattens belopp och övrigt som har betydelse för skattskyldighet och avdragsrätt enligt 17 §.

[S2]Första stycket gäller icke för detaljhandel eller därmed jämförlig verksamhet och ej heller omsättning, för vilken avräkning mellan köpare och säljare sker enligt avräkningsnota som upprättas av köparen.

[S3]På frankeringsmärke eller liknande kvitto behöver skattens belopp icke anges.

[S4]Faktura skall, om köparen begär det, utfärdas vid försäljning till skattskyldig köpare av fastighet, som utgör lagertillgång i byggnadsverksamhet och däri har tillförts skattepliktig tjänst utan att därefter ha tagits i bruk av säljaren. Av fakturan skall framgå utgående skatt som säljaren redovisat eller har att redovisa för gjorda uttag av skattepliktiga tjänster för fastigheten.

[S5]Säljer den som är skattskyldig enligt 2 § tredje stycket fastighet skall han, om köparen begär det, utfärda intyg om storleken av den ingående skatt som han enligt 15 § femte stycket återfört och som inbetalats till staten på grund av fastighetsförsäljningen.

[S6]Uppbär skattskyldig, som utför byggnads- eller anläggningsentreprenad betalning i förskott eller a conto får faktura eller därmed jämförlig handling utvisande skattens belopp enligt första stycket utfärdas först när redovisningsskyldighet inträder enligt 5 b § tredje stycket. Lag (1993:642). (Se vidare anvisningarna.)

Avdragsrätt

17 §  Skattskyldig får med de begränsningar som anges i 18 och 60 §§ vid redovisning av skatt göra avdrag för ingående skatt som hänför sig till förvärv eller import för verksamhet som medför skattskyldighet.

[S2]I fråga om rätt att göra avdrag för ingående skatt i statlig och kommunal verksamhet gäller dock bestämmelserna i 18 a §.

[S3]Rätt till avdrag föreligger för den redovisningsperiod då förvärvet eller import en enligt god redovisningssed borde ha bokförts om inte annat följer av fjärde eller femte stycket. Har medgivande enligt 5 a § andra stycket erhållits får avdrag för andra förvärv än sådana som avses i fjärde eller femte stycket göras först vid beskattningsårets utgång eller när betalning dessförinnan har erlagts. Avdrag för ingående skatt som hänför sig till förskotts- eller a conto-likvid får göras under den redovisningsperiod då betalning har erlagts eller, i fråga om byggnads- eller anläggningsentreprenad, när faktura med uppgift om skattens belopp har mottagits. Har skattskyldig försatts i konkurs inträder avdragsrätt senast vid konkursutbrottet i fråga om ingående skatt, som hänför sig till förvärv, import eller förskotts- eller a conto-likvid före konkursutbrottet.

[S4]Har vara förvärvats genom kreditköp med förbehåll från säljaren om återtaganderätt enligt lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m. fl. får avdrag för den ingående skatten, oavsett principerna för den skattskyldiges bokföring, göras för den redovisningsperiod under vilken faktura eller motsvarande handling har mottagits .

[S5]Vid förvärv av avverkningsrätt till skog får avdrag för ingående skatt göras endast för vad som har betalats under redovisningsperioden. Rätten till avdrag för ingående mervärdeskatt som tas ut vid införsel till landet inträder tidigast när en av tullverket utfärdad tullräkning har mottagits av den skattskyldige. Har skattskyldig övertagit annan skattskyldigs verksamhet eller del därav äger han rätt till avdrag för ingående skatt som hänför sig till den tidigare ägarens förvärv för verksamheten, i den mån denne skulle haft rätt till avdrag om skatten hade betalats av honom.

[S6]Delägare i samfällighet för vattenreglering, väghållning eller liknande ändamål får avdraga ingående skatt som hänför sig till samfällighetens förvärv med vad som belöper på hans andel i samfälligheten. Vad som nu har sagts gäller endast i den mån i samfälligheten deltagande fastighet används i verksamhet som medför skattskyldighet.

[S7]Äger ett svenskt aktiebolag, en svensk ekonomisk förening eller en svensk ömsesidig skadeförsäkringsanstalt (moderföretag) mer än nio tiondelar av aktierna i ett eller flera svenska aktiebolag (helägda dotterbolag) och tillhandahåller ett av företagen något annat av företagen en tjänst som inte är skattepliktig får det andra företaget göra avdrag för den skatt som belöper på det förstnämnda företagets förvärv eller införsel för tillhandahållande av tjänsten, i den mån avdragsrätt hade förelegat om förvärvet eller införseln hade gjorts av det skattskyldiga företaget. Vad nu har sagts gäller även aktiebolag vars aktier till mer än nio tiondelar ägs av ett eller flera helägda dotterbolag.

[S8]Förvärvar skattskyldig mot vederlag skattepliktig vara inom landet från den som inte är skattskyldig för omsättning av varan, skall som ingående mervärdeskatt för den skattskyldige anses 20 procent av vederlaget. Om förvärvet avser sådan vara för vilken skatt utgår med 21 procent av beskattningsvärdet enligt 13 § andra stycket, skall som ingående mervärdeskatt dock anses 17,36 procent av vederlaget. Vad nu sagts gäller även den som är skattskyldig för förmedling som avses i punkt 3 första stycket av anvisningarna till 2 §. Redovisar skattskyldig olika verksamheter var för sig får överskjutande ingående skatt i en verksamhet kvittas mot utgående skatt i annan verksamhet.

[S9]Om återbetalning av överskjutande ingående skatt som ej kunnat kvittas föreskriv s i 49 §. (Se vidare anvisningarna.) Lag (1993:772).

 • RÅ 2004:112:Ett IT-konsultbolag har vägrats avdrag för ingående mervärdesskatt på förvärv av datorutrustning som tillhandahållits anställda mot avstående av lön motsvarande bolagets anskaffningskostnad, då bolaget inte ansågs ha visat att utrustningen varit avsedd att användas i bolagets verksamhet.
 • RÅ 1993:95:Fråga om eftergift av skattetillägg vid felaktig redovisning av ingående mervärdeskatt som hänför sig till införsel (I-III).

18 §  Avdragsrätt föreligger icke för ingående skatt som belöper på

 1. 1) stadigvarande bostad,
 2. 2) anskaffning av personbil eller motorcykel för annan verksamhet än sådan som avser yrkesmässig personbefordran, återförsäljning eller uthyrning,
 3. 3) utgifter för representation och liknande ändamål för vilka avdrag vid inkomsttaxeringen inte medges enligt punkt 1 tredje stycket av anvisningarna till 20 § kommunalskattelagen (1928:370).

[S2]Avdragsrätt föreligger inte för ingående skatt som belöper på hyra av personbil eller motorcykel för annat ändamål än yrkesmässig personbefordran eller återuthyrning i det fall fordonet endast i ringa omfattning används i verksamhet som medför skattskyldighet.

[S3]Medför verksamhet endast delvis skattskyldighet, får ingående skatt vilken hänför sig till förvärv eller införsel som till mer än 95 procent avser den del av verksamheten som medför skattskyldighet avdragas utan uppdelning efter skälig grund. Föreligger skattskyldighet för mer än 95 procent av omsättningen, får ingående skatt som ej överstiger 1 000 kronor för visst förvärv eller viss införsel avdragas utan uppdelning efter skälig grund.

[S4]Avdragsrätt föreligger inte för ingående skatt enligt 17 § åttonde stycket vid förvärv av en vara som helt eller till väsentlig del består av guld, silver eller platina, om varans inköpspris understiger 175 procent av metallvärdet på inköpsdagen av det guld, silver eller platina som ingår i varan. Detsamma gäller i fråga om skrot, avfall eller annan liknande vara, som innehåller guld, silver eller platina.

[S5]Avdragsrätt föreligger inte heller för ingående skatt på försäljning från fartyg enligt 2 a § sjunde stycket. Lag (1993:642).

 • RÅ 1993:30:Servicelägenheter och gruppbostäder för senildementa har ansetts utgöra sådana stadigvarande bostäder som avses i 18 § lagen (1968:430) om mervärdeskatt. Kommun har därför inte medgivits rätt till avdrag för ingående skatt som belöper på dessa. Förhandsbesked angående mervärdeskatt.

18 a §  Staten har inte avdragsrätt för ingående skatt.

[S2]En kommun har utöver vad som följer av 17 § första stycket rätt att göra avdrag även för ingående skatt som hänför sig till en verksamhet som inte medför skattskyldighet. I övrigt gäller bestämmelserna i 17 och 18 §§ i tillämpliga delar. Lag (1990:576).

 • RÅ 1993:30:Servicelägenheter och gruppbostäder för senildementa har ansetts utgöra sådana stadigvarande bostäder som avses i 18 § lagen (1968:430) om mervärdeskatt. Kommun har därför inte medgivits rätt till avdrag för ingående skatt som belöper på dessa. Förhandsbesked angående mervärdeskatt.

Registrering

19 §  Skattskyldig, som bedriver verksamhet i vilken den skattepliktiga omsättningen för beskattningsåret överstiger 200 000 kronor, skall anmäla sig för registrering hos skattemyndigheten i det län, där hans hemorts- kommun är belägen. Skattskyldig som inte är skyldig att lämna självdeklaration enligt lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter skall dock alltid anmäla sig för registrering.

[S2]Anmälan för registrering göres på blankett enligt fastställt formulär. Driver någon flera verksamheter lämnas anmälan för varje särskild verksamhet.

[S3]Om möjligt skall anmälan göras senast två veckor innan verksamhet som medför anmälningsplikt påbörjas eller övertas. Vid ändring i förhållande som upptagits i anmälningshandling skall skattemyndigheten underrättas inom två veckor.

[S4]Skattemyndigheten beslutar om registrering och utfärdar särskilt bevis om verkställd registrering. Vid registreringen tilldelas den redovisnings- skyldige ett registreringsnummer.

[S5]Skattemyndigheten kan, om särskilda skäl föreligger, besluta om registrering även om den skattepliktiga omsättningen inte överstiger 200 000 kronor.

[S6]En registrering kvarstår till dess skattemyndigheten beslutar att den skall upphöra.

[S7]För att avgöra om anmälningsplikt föreligger får skattemyndigheten infordra uppgifter från näringsidkare som inte har anmält sig för registrering. Lag (1990:576).

[S8](Se vidare anvisningarna.)

20 §  Underlåter någon att i behörig ordning göra anmälan eller lämna underrättelse eller uppgift enligt 19 § kan skattemyndigheten förelägga honom att vid vite fullgöra sin skyldighet. Lag (1990:330).

Deklarationsskyldighet m.m.

21 §  Skattskyldig som inte är anmälningspliktig enligt 19 § och inte heller registrerats enligt 19 § femte stycket skall redovisa utgående och ingående skatt i allmän självdeklaration för beskattningsåret. I fråga om förfarandet vid beskattningen av sådan skattskyldig gäller inte bestämmelserna i 22--57 och 64 a--71 §§, utan i stället bestämmelserna i lagen (1990:325) om själv- deklaration och kontrolluppgifter, taxeringslagen (1990:324) och uppbörds- lagen (1953:272). Lag (1991:696).

22 §  I annat fall än som avses i 21 § skall en särskild deklaration lämnas för varje verksamhet för vilken särskild registrering skall ske. Deklaration lämnas för varje redovisningsperiod så länge registreringen kvarstår. Redo- visningsperiod omfattar två kalendermånader. Redovisningsperioder är januari och februari, mars och april, maj och juni, juli och augusti, september och oktober samt november och december.

[S2]Kan det antas att ingående skatt för viss skattskyldig regelmässigt kommer att överstiga utgående skatt med minst 1 000 kronor varje månad kan skattemyndigheten besluta att redovisningsperiod tills vidare skall vara en kalendermånad. För sådan skattskyldig som registrerats trots att den skattepliktiga omsättningen inte överstiger 200 000 kronor kan skattemyndigheten besluta att redovisningsperioden skall vara helt beskattningsår.

[S3]Deklaration skall lämnas till skattemyndigheten i det län, där den skatt- skyldige registrerats, senast den 5 i andra månaden efter utgången av den redovisningsperiod som deklarationen avser, om ej annat följer av anvis- ningarna. Sker inbetalning av skatt enligt 42 § andra stycket i behörig ordning, anses deklarationen ha lämnats till skattemyndigheten den dag inbetalningskort eller gireringshandlingar kommit in till Posten Aktiebolag eller, om staten har ingått avtal om förmedling av skatteinbetalningen med en bank, till banken.

[S4]Deklaration skall avges på heder och samvete samt avfattas på blankett enligt fastställt formulär.

[S5]Efter föreläggande skall deklaration lämnas även av den som inte enligt första stycket är deklarationsskyldig.

[S6]Bestämmelserna i 4 kap. 2 § lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter gäller i tillämpliga delar i fråga om deklaration för mervärdeskatt. Lag (1993:1705).

22 a §  Visar den deklarationsskyldige att hinder på grund av särskilda omständigheter möter att lämna deklaration inom föreskriven tid, får skattemyndigheten medge honom anstånd med att lämna deklarationen.

[S2]Ansökan om anstånd skall ha kommit in till skattemyndigheten senast den dag då deklarationen skulle ha lämnats.

[S3]Ändras förutsättningarna för anståndet innan anståndstiden har gått ut skall anståndet omprövas. Lag (1990:330).

23 §  Underlåter den som är deklarationsskyldig enligt 22 § första stycket att lämna deklaration eller är deklaration ofullständig, kan skattemyndigheten förelägga den deklarationsskyldige att fullgöra vad som brister.

[S2]Föreläggande enligt första stycket eller enligt 22 § femte stycket får förenas med vite. Lag (1990:330).

24 §  Deklarationsskyldig skall i skälig omfattning genom räkenskaper, anteckningar eller på annat lämpligt sätt sörja för att underlag finns för fullgörande av deklarationsskyldigheten, för kontroll av deklaration och för beskattningen.

[S2]Underlaget skall bevaras under sju år efter utgången av det kalenderår under vilket beskattningsåret gått till ända.

[S3]Om skyldighet i vissa fall att föra räkenskaper gäller särskilda bestämmelser. Lag (1990:330).

Skattekontroll

25 §  Bestämmelserna i 3 kap. 17 § taxeringslagen (1990:324) gäller i tillämpliga delar i fråga om uppgifter i deklarationer för mervärdeskatt och andra handlingar som har avlämnats till ledning för beskattningen eller upprättats eller för granskning omhändertagits av en myndighet vid skattekontroll.

[S2]Handlingar som avses i första stycket skall förvaras hos skattemyndigheten. Om inte regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskriver något annat, skall handlingarna förstöras sju år efter utgången av det kalenderår under vilket beskattningsåret gått ut. Lag (1990:330).

26 §  Skattemyndigheten får förelägga den deklarationsskyldige att i den omfattning som anges i föreläggandet lämna de upplysningar som behövs för kontroll av deklarationen eller annars för beskattningen.

[S2]Skattemyndigheten får vidare förelägga den deklarationsskyldige att visa upp kontrakt, kontoutdrag, räkningar, kvitton eller liknande handlingar som behövs för kontroll av deklarationen.

[S3]Ett föreläggande får förenas med vite, om det finns anledning att anta att den deklarationsskyldige annars inte följer föreläggandet.

[S4]Bestämmelserna i 3 kap. 6 § taxeringslagen (1990:324) gäller i fråga om befrielse från skyldigheten att lämna upplysningar eller visa upp handling. Lag (1990:330).

26 a §  Om den som granskar en registreringsanmälan eller en deklaration finner att lämnade uppgifter bör kontrolleras genom avstämning mot räken- skaper, anteckningar eller andra handlingar får han efter överenskommelse med uppgiftslämnaren göra en sådan avstämning vid besök hos denne eller annars vid personligt sammanträffande. Överenskommelse får även träffas om besiktning av lokaler, inventarier, lager eller annat som är av betydelse för skattekontrollen. Lag (1984:357).

27 §  Skattemyndigheten får förelägga näringsidkare att lämna uppgift om skattepliktig vara eller tjänst som han förvärvat av, sålt till eller tillhandahållit annan näringsidkare. Bestämmelserna om befrielse från uppgiftsskyldighet i 3 kap. 3 § och 4 kap. 6 § tredje stycket lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter gäller i tillämpliga delar.

[S2]Bestämmelserna i 3 kap. 16 § taxeringslagen (1990:324) gäller i tillämpliga delar i fråga om kontroll av mervärdeskatt. Lag (1990:330).

28 §  För kontroll av att deklarations- eller uppgiftsskyldigheten har fullgjorts riktigt och fullständigt eller för att på annat sätt få upplysning till ledning för beskattningen, får skatterevision göras hos den som är deklarations- eller uppgiftsskyldig. Skatterevision får också göras hos den som har anmält sig för registrering för kontroll av att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

[S2]Beslut om skatterevision meddelas av skattemyndigheten eller riksskatteverket.

[S3]I övrigt gäller i fråga om skatterevision i tillämpliga delar bestämmelserna om taxeringsrevision i 3 kap.8--14 §§taxeringslagen (1990:324). Lag (1990:330).

29 §  Riksskatteverket får meddela föreläggande enligt 26 eller 27 §. Lag (1990:330).

Beskattningsbeslut

30 §  Beskattningsbeslut fattas för varje redovisningsperiod med ledning av deklaration och övriga tillgängliga handlingar.

[S2]Kan inte skatten beräknas tillförlitligt med ledning av handling som avses i första stycket får beskattningsbeslutet fattas efter skälig grund. Lag (1990:330).

31 § har upphävts genom lag (1979:304).

32 §  Har den skattskyldige lämnat deklaration inom den tid som anges i 22 § eller inom den tid som anges i ett beslut om anstånd med att lämna deklaration anses beskattningsbeslut ha fattats i enlighet med deklarationen.

[S2]Om deklarationen inte har kommit in till skattemyndigheten inom den tid som anges i första stycket, anses skatten genom beskattningsbeslut ha bestämts till noll kronor. Kommer deklarationen in till skattemyndigheten vid en senare tidpunkt anses beslut i stället ha fattats i enlighet med deklarationen, om inte ett omprövningsbeslut har meddelats dessförinnan. Lag (1990:330).

Omprövning

33 §  Skattemyndigheten skall ompröva ett beskattningsbeslut i en fråga som kan ha betydelse för beskattningen, om den skattskyldige begär det eller om det finns andra skäl. Att omprövning skall ske när den skattskyldige överklagat ett beskattningsbeslut framgår av 54 §.

[S2]Skattemyndigheten får avstå från att på eget initiativ ompröva ett beslut, om omprövningen skulle avse endast ett mindre belopp.

[S3]Om en fråga som avses i första stycket har avgjorts av allmän förvaltningsdomstol, får skattemyndigheten inte ompröva frågan. Lag (1990:330).

Omprövning på begäran av den skattskyldige

34 §  Vill den skattskyldige begära omprövning, skall han göra detta skriftligt. Begäran skall ha kommit in till skattemyndigheten senast sjätte året efter utgången av det kalenderår under vilket beskattningsåret har gått ut.

[S2]Om den skattskyldige gör sannolikt att han inte inom två månader före utgången av den tid som anges i första stycket fått kännedom om ett beskattningsbeslut som är till hans nackdel eller annan handling med uppgift om skattens storlek, får han ändå begära omprövning. Begäran skall ha kommit in inom två månader från den dag han fick sådan kännedom.

[S3]Har den skattskyldige inom den tid som anges i första eller andra stycket gett in skrivelsen med begäran om omprövning till en annan skattemyndighet än den som fattat beslutet eller till en allmän förvaltningsdomstol, får ärendet ändå prövas. Skrivelsen skall då omedelbart översändas till den skattemyndighet som fattat beslutet med uppgift om den dag då handlingen kom in till myndigheten eller domstolen. Lag (1990:330).

34 a §  Om en begäran om omprövning inte är egenhändigt undertecknad av den skattskyldige eller hans ombud, får skattemyndigheten utfärda föreläggande om att undertecknande skall ske med påföljd att omprövning annars inte görs. Lag (1990:330).

34 b §  Trots bestämmelsen i 33 § tredje stycket får en fråga som har avgjorts av länsrätt eller kammarrätt genom beslut som vunnit laga kraft omprövas, om beslutet avviker från rättstillämpningen i ett regeringsrättsavgörande som har meddelats därefter. Lag (1990:330).

Omprövning på initiativ av skattemyndigheten

35 §  Omprövar skattemyndigheten självmant ett beslut får omprövningsbeslut som är till den skattskyldiges fördel meddelas senast under sjätte året efter utgången av det kalenderår under vilket beskattningsåret har gått ut.

[S2]Ett sådant omprövningsbeslut får meddelas även efter den tid som anges i första stycket om det föranleds av skattemyndighets beskattningsbeslut eller allmän förvaltningsdomstols beslut i mål om skatt enligt denna lag avseende annan redovisningsperiod eller annan skattskyldig. Lag (1990:330).

36 §  Ett omprövningsbeslut som är till nackdel för den skattskyldige får, utom i fall som avses i andra stycket och i 38 §, inte meddelas senare än under andra året efter utgången av det kalenderår under vilket beskattningsåret har gått ut.

[S2]Har den skattskyldige inte gett in deklaration i rätt tid, får ett omprövningsbeslut som är till hans nackdel meddelas efter utgången av den tid som anges i första stycket. Ett sådant omprövningsbeslut får meddelas inom ett år från den dag deklarationen kom in till skattemyndig- heten, dock senast under sjätte året efter utgången av det kalenderår under vilket beskattningsåret har gått ut. Lag (1990:330).

Efterbeskattning

37 §  Skattemyndigheten får meddela ett omprövningsbeslut som är till nackdel för den skattskyldige efter utgången av den tid som anges i 36 § första stycket under de förutsättningar och på det sätt som anges i 38--40 §§ (efterbeskattning). Lag (1990:330).

38 §  Efterbeskattning får ske om den skattskyldige

 1. i deklaration eller på annat sätt under förfarandet lämnat oriktig uppgift till ledning för beskattningen,
 2. lämnat oriktig uppgift i mål om skatt eller
 3. underlåtit att lämna deklaration eller infordrad uppgift

[S2]och den oriktiga uppgiften eller underlåtenheten medfört att ett beskattningsbeslut blivit felaktigt eller inte fattats.

[S3]Efterbeskattning får också ske

 1. vid rättelse av felräkning, misskrivning eller annat uppenbart förbiseende,
 2. när en ändring föranleds av beslut som anges i 35 § andra stycket.

[S4]Efterbeskattning som avser annat än omprövning enligt andra stycket 2 får ske endast om den avser belopp av någon betydelse. Efterbeskattning får inte ske om beslutet med hänsyn till omständigheterna skulle framstå som uppenbart oskäligt eller om skattemyndigheten tidigare fattat beslut om efterbeskattning avseende samma fråga. Lag (1991:1905).

 • RÅ 2004:112:Ett IT-konsultbolag har vägrats avdrag för ingående mervärdesskatt på förvärv av datorutrustning som tillhandahållits anställda mot avstående av lön motsvarande bolagets anskaffningskostnad, då bolaget inte ansågs ha visat att utrustningen varit avsedd att användas i bolagets verksamhet.

39 §  Skattemyndighetens beslut om efterbeskattning skall meddelas senast under sjätte året efter utgången av det kalenderår under vilket beskatt- ningsåret har gått ut, om inte annat anges i 40 §. Lag (1990:330).

40 §  Beslut om efterbeskattning enligt 38 § andra stycket 2 får meddelas även efter den tid som anges i 39 § men senast sex månader efter det beslut som föranleder ändringen.

[S2]Beslut om efterbeskattning på grund av oriktig uppgift i omprövningsärende eller mål om skatt får meddelas efter den tid som anges i 39 § men senast inom ett år efter utgången av den månad då skattemyndighetens eller domstolens beslut i ärendet eller målet har vunnit laga kraft.

[S3]Om den skattskyldige har avlidit, får beslut om efterbeskattning inte meddelas efter utgången av det andra året efter det kalenderår då bouppteckningen efter honom lämnats in för registrering.

[S4]Har den skattskyldige, på sätt anges i 14 § andra stycket skattebrottslagen (1971:69), delgetts underrättelse om misstanke om brott som avser mervärdeskatt för honom eller har åtal väckts mot honom för sådant brott, får beslut om efterbeskattning meddelas för den redovisningsperiod som brottet avser även efter utgången av i 39 § angiven tid. Detsamma gäller, om tiden för att ådöma den skattskyldige påföljd för sådant brott har förlängts genom beslut enligt 14 a § skattebrottslagen.

[S5]Beslut om efterbeskattning får i fall som avses i 12 § skattebrottslagen också meddelas efter utgången av den tid som anges i 39 §.

[S6]Beslut om efterbeskattning enligt fjärde stycket skall meddelas före utgången av kalenderåret efter det då någon av de där angivna åtgärderna först vidtogs. Beslut om efterbeskattning enligt femte stycket skall meddelas före utgången av kalenderåret efter det år då åtgärd som avses i 12 § skattebrottslagen vidtogs. Har den skattskyldige avlidit, skall dock beslut om efterbeskattning meddelas inom sex månader från dödsfallet.

[S7]Beslut om efterbeskattning enligt fjärde stycket skall, utom i fall som avses i 12 § skattebrottslagen, undanröjas av skattemyndigheten, om åtal inte väcks på grundval av den förundersökning som föranlett underrättelsen om brottsmisstanke eller beslutet om tidsförlängning eller, om åtal har väckts, åtalet läggs ned eller inte bifalls till någon del.

[S8]Vad som sägs i fjärde--sjunde styckena tillämpas också beträffande en juridisk persons beskattning om åtgärd som avses i fjärde stycket har vidtagits mot den som har företrätt den juridiska personen eller om fall som avses i 12 § skattebrottslagen föreligger beträffande honom. Lag (1990:330).

Beslut om skatteberäkning

40 a §  Skattemyndigheten skall snarast efter det att en domstol meddelat beslut i ett mål om skatt fatta det beslut om skatteberäkning som föranleds av domstolens beslut. Lag (1990:330).

 • RÅ 1995:94:I en kammarrättsdom beträffande ett handelsbolags mervärdeskatt har ställning tagits till bolagets skattskyldighet och redovisningsskyldighet under viss period men inte till storleken av ingående och utgående mervärdeskatt. Eftersom någon beräkning av skattens storlek inte varit möjlig att göra på grundval av uppgifterna i domen har målet återförvisats till kammarrätten.

Gemensamma bestämmelser om beskattningsbeslut m.m.

40 b §  Efter utgången av den tid inom vilken deklaration för den sista redovisningsperioden under beskattningsåret skall lämnas enligt 22 § får sådan ändring av beskattningsbeslut som berör mer än en redovisningsperiod under beskattningsåret hänföras till den sista redovisningsperioden under beskattningsåret. Lag (1990:330).

41 §  Beskattningsbeslut och beslut i annat beskattningsärende meddelas av skattemyndigheten i det län där den skattskyldige är registrerad eller, om han inte är registrerad, där han bort vara registrerad.

[S2]Bestämmelserna i 2 kap. 2 § tredje stycket taxeringslagen (1990:324) gäller även i fråga om beslut i beskattningsärende.

[S3]Om ett beskattningsärende har ett nära samband med ett taxeringsärende som enligt 2 kap. 4 § taxeringslagen skall avgöras i skattenämnd och det är lämpligt att ärendena prövas i ett sammanhang, får även beskattningsärendet avgöras i skattenämnd. Lag (1990:1319).

Inbetalning av skatt

42 §  Skatt för viss redovisningsperiod förfaller till betalning den dag då deklarationen senast skall lämnas enligt 22 § tredje stycket eller, om anstånd medgetts enligt 22 a §, senast den dag då deklarationen skall lämnas enligt anståndsbeslutet.

[S2]Skatten betalas genom insättning på särskilt konto. Lag (1993:772).

43 §  Skatt som fastställts på annat sätt än enligt 32 § betalas inom tid som skattemyndigheten bestämmer.

[S2]Om synnerliga skäl föreligger kan skattemyndigheten besluta att betalningen av skatten uppdelas på högst tre inbetalningstillfällen. Lag (1990:330).

44 §  Inbetalning av skatt anses ha skett den dag inbetalningskort eller gireringshandlingar kommit in till Posten Aktiebolag eller, om staten har ingått avtal om förmedling av skatteinbetalningen med en bank, till banken. Lag (1993:1705).

44 a §  Ränta (respitränta) skall tas ut på skatt som avses i 43 § om skatten inte uppskattats med stöd av 30 § andra stycket i avsaknad av deklaration. Ränta beräknas från den dag då skatten skulle ha betalats enligt 42 § till och med den dag skatten skall betalas enligt skattemyndighetens beslut. Ränta på skatt, som motsvarar tidigare återbetalat skattebelopp, skall dock beräknas från utgången av den månad då beloppet återbetalades. Vid ränteberäkningen gäller bestämmelserna i 32 § uppbördslagen (1953:272) i tillämpliga delar.

[S2]Skattemyndigheten får befria en skattskyldig helt eller delvis från skyldigheten att betala respitränta, om det finns synnerliga skäl.

[S3]Bestämmelserna i denna lag om beskattningsbeslut gäller för beslut om respitränta. Lag (1992:627).

Anstånd med betalning av skatt

45 §  Är skattskyldigs skattebetalningsförmåga nedsatt på grund av sjukdom eller annan oförvållad omständighet och föreligger synnerligen ömmande omständigheter, kan den skattskyldige få anstånd med betalning av den skatt som förfaller till betalning närmast efter det ansökan om anstånd gjorts. Anståndet får avse hela skatten eller del därav. Anståndstiden får bestämmas till längst ett år efter utgången av den månad under vilken skatten förfaller till betalning.

[S2]Beslut om anstånd meddelas av skattemyndigheten.

[S3]Har den skattskyldiges ekonomiska förhållanden undergått väsentlig förbättring sedan anstånd beviljats, skall frågan om anstånd omprövas. Lag (1990:330).

46 §  Om ett beskattningsbeslut överklagats, den skattskyldige begärt omprövning eller det annars kan antas att skatten kommer att sättas ned, kan den skattskyldige av skattemyndigheten få anstånd med att betala skatten. Bestämmelserna i 49 § 1, 2 och 3 mom. uppbördslagen (1953:272) gäller då i tillämpliga delar.

[S2]Den som fått anstånd enligt första stycket skall betala ränta (anståndsränta) för den del av anståndsbeloppet som skall betalas senast vid anståndstidens utgång. Vid ränteberäkningen gäller bestämmelserna i 49 § 4 mom. uppbördslagen.

[S3]Skattemyndigheten får befria en skattskyldig helt eller delvis från skyldigheten att betala anståndsränta om det finns synnerliga skäl.

[S4]Bestämmelserna i denna lag om beskattningsbeslut gäller för beslut om anståndsränta. Lag (1992:627).

Indrivning av skatt m.m.

47 §  En avgift (dröjsmålsavgift) skall tas ut på

 1. skatt som tagits upp i en deklaration men inte betalas inom den tid som anges i 42 §,
 2. skatt som beräknats med stöd av 30 § andra stycket i avsaknad av deklaration,
 3. skatt i övrigt, ränta och skattetillägg som inte betalas inom den tid som har bestämts enligt 43 §.

[S2]Har anstånd med betalning av skatten medgetts enligt 45 eller 46 §, tas dröjsmålsavgift ut endast på det belopp som inte har betalats senast vid anståndstidens utgång.

[S3]Dröjsmålsavgiften beräknas enligt 58 § 2--5 mom. uppbördslagen (1953:272). När dröjsmålsavgift tas ut enligt första stycket 2 anses skatten ha förfallit till betalning inom tid som anges i 42 §.

[S4]Skattemyndigheten får medge befrielse helt eller delvis från skyldigheten att betala dröjsmålsavgift, om det finns särskilda skäl.

[S5]Bestämmelserna i denna lag om beskattningsbeslut gäller i tillämpliga delar i fråga om beslut om dröjsmålsavgift. Lag (1992:627).

48 §  Skatt, ränta eller dröjsmålsavgift som inte har betalats in i rätt tid skall lämnas för indrivning. Regeringen får föreskriva att indrivning inte behöver begäras för ett ringa belopp.

[S2]Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m. m. Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske.

[S3]Begäran om omprövning eller överklagande inverkar inte på skyldigheten att betala skatt, ränta eller dröjsmålsavgift. Lag (1993:898).

 • NJA 1994 s. 231:Statens fordran mot en bolagsman avseende ett handelsbolags mervärdeskatteskuld har ansetts inte kunna avräknas, med tillämpning av lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter, från ett bolagsmannen tillkommande belopp på överskjutande mervärdeskatt.

48 a §  Har någon, i egenskap av företrädare för skattskyldig som är juridisk person, uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåtit att betala in skatt i den tid och ordning som anges i 22, 22 a och 42 §§, är han tillsammans med den skattskyldige betalningsskyldig för skattebeloppet, ränta och dröjsmålsavgift enligt 47 §. Om företrädaren uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnat uppgifter som föranlett att den skattskyldige tillgodoförts överskjutande ingående skatt enligt 49 § med för stort belopp, är han tillsammans med den skattskyldige skyldig att betala tillbaka beloppet samt därpå belöpande skattetillägg, ränta och dröjsmålsavgift.

[S2]Betalningsskyldighet som följer av första stycket får jämkas eller efterges om det föreligger särskilda skäl.

[S3]Talan om att ålägga betalningsskyldighet skall föras vid allmän domstol. Talan får inte väckas sedan den skattskyldiges betalningsskyldighet för skattebeloppet har bortfallit enligt lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m. m. Hos den som har blivit ålagd betalningsskyldighet får indrivning ske i sammaordning som gäller för skatt.

[S4]Den som fullgjort betalningsskyldighet för skattebelopp, ränta eller dröjsmålsavgift enligt första stycket får söka beloppet åter av den skattskyldige.

[S5]Bestämmelsen i 4 § preskriptionslagen (1981:130) gäller i fråga om regressfordran enligt fjärde stycket. Lag (1993:1553).

 • RÅ 2000:41:Ett bolag vars konkurs avslutats utan överskott under pågående skatteprocess i länsrätt har, trots att det upplösts, tillerkänts partshabilitet i målet med hänsyn till den betydelse utgången i skatteprocessen kunde antas ha för de tidigare styrelseledamöterna i bolaget.
 • NJA 1982 s. 578:Fråga om betalningsansvar enligt 48 a § lagen (1968:430) om mervärdeskatt för ställföreträdare för juridisk person för underlåtenhet att inbetala mervärdeskatt avseende viss redovisningsperiod i fall då den juridiska personen efter redovisningsperiodens utgång försatts i konkurs och skatten därefter blivit fastställd genom särskilt beslut.
 • NJA 1998 s. 44:Företrädare för utländsk juridisk person har vid tillämpning av 48 a § lagen (1968:430) om mervärdeskatt ansetts solidariskt med den juridiska personen betalningsskyldig för mervärdeskatt. Fråga om jämkning av betalningsskyldigheten med hänsyn till att förmånsrätt för regresskrav inte förelåg i den juridiska personens konkurs.
 • NJA 1993 s. 81:Fråga om jämkning av personligt betalningsansvar för ett aktiebolags skatter och avgifter enligt 77 a § uppbördslagen m fl lagrum.
 • NJA 1988 s. 661:Aktiebolag skulle enligt beslut av LSt:n erlägga mervärdeskatt inom viss tid efter mottagande av skrivelse om det beslut varigenom skatten fastställdes. Betalningsansvar för bolagets ställföreträdare enligt 48 a § lagen (1968:430) om mervärdeskatt har ansetts inträda först sedan fristen gått till ända.

Återbetalning av skatt

49 §  Överstiger ingående avdragsgill skatt enligt deklaration den utgående skatten, återbetalar skattemyndigheten det överskjutande beloppet i den mån kvittning inte skett enligt 17 § nionde stycket.

[S2]Överstiger skatt som skattskyldig betalat för viss redovisningsperiod beslutad skatt, återbetalar skattemyndigheten det överskjutande beloppet.

[S3]Den som i annat fall får nedsättning i eller befrielse från skatt som avkrävts honom, återfår av skattemyndigheten vad han betalat för mycket.

[S4]Om den skattskyldige står i skuld för mervärdeskatt, har han vid återbetalning enligt första, andra eller tredje stycket rätt att återfå bara vad som överstiger skulden och de räntor och avgifter som belöper på denna. Detsamma gäller om den skattskyldige har en skuld som avser till betalning förfallen skatt enligt uppbördslagen (1953:272), skatt enligt lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, arbetsgivaravgift enligt lagen (1981:691) om socialavgifter eller avgift enligt lagen (1982:423) om allmän löneavgift. I lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter finns också föreskrifter som begränsar rätten till återbetalning.

[S5]Fordran på överskjutande ingående skatt eller ränta på sådan skatt får ej särskilt överlåtas eller utmätas.

[S6]I övrigt gäller för återbetalning av mervärdeskatt uppbördslagens bestämmelser om restitution av skatt i tillämpliga delar. Lag (1993:898).

50 §  Ränta (restitutionsränta) skall betalas på skatt, skattetillägg, ränta och dröjsmålsavgift som skall återbetalas enligt 49 § första och andra styckena.

[S2]Ränta beräknas från utgången av den första månaden efter den då deklarationen för den redovisningsperiod skatten avser skall lämnas enligt 22 § tredje stycket. Har deklaration lämnats senare eller har betalning skett efter den tidpunkt som anges i 42 §, beräknas ränta från utgången av den första månaden efter den då deklaration lämnats eller betalning skett. Ränta beräknas till och med den månad då beloppet återbetalas. Vid ränteberäkningen gäller 69 § 2 mom. uppbördslagen (1953:272) i tillämpliga delar.

[S3]Vid återbetalning som skett med stöd av 76--76 b §§ betalas inte ränta.

[S4]Bestämmelserna i denna lag om beskattningsbeslut gäller för beslut om restitutionsränta. Lag (1992:627).

Överklagande

51 §  Följande beslut av skattemyndighet får överklagas hos länsrätten:

 1. beskattningsbeslut i en fråga som kan ha betydelse för beskattningen,
 2. beslut att avvisa en begäran om omprövning av beskattningsbeslut,
 3. beslut enligt 19 § fjärde och femte styckena i fråga om registrering, samt
 4. beslut om skattskyldighet eller anstånd med att lämna deklaration eller betala skatt.

[S2]Följande beslut får inte överklagas:

 1. beslut om skatterevision, samt
 2. skattemyndighetens beslut i fråga om föreläggande av vite.

[S3]Skattemyndighetens beslut i övrigt enligt denna lag överklagas hos riksskatteverket. Riksskatteverkets beslut får inte överklagas. Lag (1992:627).

52 §  Den skattskyldiges överklagande enligt 51 § första stycket skall vara skriftligt och ha kommit in inom sex år efter utgången av det kalenderår under vilket beskattningsåret har gått ut. Om beskattningsbeslutet har meddelats efter den 30 juni sjätte året efter det kalenderår under vilket det beskattningsår som beslutet avser har gått ut och den skattskyldige har fått del av beslutet efter utgången av oktober samma år, får överklagandet dock komma in inom två månader från den dag då den skattskyldige fick del av beslutet.

[S2]Den skattskyldige får överklaga ett beskattningsbeslut även om det inte gått honom emot. Lag (1990:330).

53 §  Skattemyndigheten skall pröva om den skattskyldiges överklagande har kommit in i rätt tid. Har överklagandet kommit in för sent, skall myndigheten avvisa det, om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

[S2]Överklagandet skall inte avvisas, om förseningen beror på att skattemyndigheten har lämnat den skattskyldige en felaktig underrättelse om hur man överklagar.

[S3]Överklagandet skall inte heller avvisas, om det inom överklagandetiden kommit in till en annan skattemyndighet än den som fattat beslutet eller till en allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet skall då omedelbart översändas till den skattemyndighet som fattat beslutet med uppgift om den dag då handlingen kom in till skattemyndigheten. Lag (1990:330).

54 §  Skattemyndigheten skall snarast ompröva det överklagade beslutet. Detta gäller dock inte om överklagandet skall avvisas enligt 53 § eller hinder mot omprövning föreligger enligt 33 § tredje stycket.

[S2]Ett överklagande förfaller, om skattemyndigheten ändrar beslutet så som den skattskyldige begär.

[S3]Om myndigheten ändrar beslutet på annat sätt än den skattskyldige begär, skall överklagandet anses omfatta det nya beslutet. Finns skäl för det, får myndigheten lämna den skattskyldige tillfälle att återkalla överklagandet. Lag (1990:330).

55 §  Om överklagandet inte avvisas enligt 53 § eller förfaller enligt 54 §, skall skattemyndigheten överlämna överklagandet, sitt omprövningsbeslut och övriga handlingar i ärendet till länsrätten. Om det finns särkilda skäl får överklagandet överlämnas till länsrätten utan föregående omprövning. Lag (1990:330).

56 §  Överklagande av riksskatteverket skall vara skriftligt och ha kommit in inom tidsfrist som enligt 35, 36, 39 och 40 §§ gäller för beslut om omprövning på initiativ av skattemyndighet eller efter sådan tid men inom två månader från den dag det överklagade beslutet meddelades.

[S2]Överklagas ett omprövningsbeslut som avser efterbeskattning och yrkas ändring till den skattskyldiges nackdel, skall överklagandet ha kommit in inom två månader från den dag beslutet meddelades.

[S3]Om riksskatteverket har överklagat ett beskattningsbeslut, skall därav föranledd talan om särskild avgift föras samtidigt. Lag (1990:330).

57 §  Bestämmelserna i 6 kap.10--24 §§taxeringslagen (1990:324) gäller för mål enligt denna lag.

[S2]Länsrättens beslut i anledning av överklagande av beslut rörande anstånd med att lämna deklaration eller betala skatt, får inte överklagas. Lag (1990:330).

Import

58 §  Införs annan skattepliktig vara än värme, kyla eller elektrisk kraft till landet skall skatt erläggas till tullmyndighet. Tullagen (1987:1065) gäller i fråga om skatten. Bestämmelserna i 7, 8 och 13 §§ gäller i tillämpliga delar i fråga om import av vara.

[S2]Skyldighet att erlägga skatt föreligger dock inte för trycksak som är tullfri enligt tulltaxelagen (1987:1068) eller framkallad eller enbart exponerad mikrofilm, när varan införs till landet som gåva eller annars utan vederlag, och inte heller för spritdryck, vin, starköl eller tobaksvara vid införsel till landet i den ordning som avses i 18 § 4, 6 eller 7 lagen (1977:293) om handel med drycker eller i 1 § andra stycket lagen (1961:394) om tobaksskatt. Lag (1990:576).

[S3](Se vidare anvisningarna.)

59 §  Vid import av vara är beskattningsvärdet lika med tullvärdet med tillägg av tull samt annan statlig avgift eller skatt än mervärdeskatt.

[S2]Vid bestämmande av beskattningsvärdet i fall som avses i 15 § lagen (1987:1069) om tullfrihet m. m. iakttas att, om varan

[S3]reparerats i utlandet, beskattningsvärdet är lika med det belopp som betingats för reparationen med tillägg som i första stycket sägs,

[S4]bearbetats på annat sätt eller tillverkats av svenskt eller i Sverige förtullat material, avdrag får medges för vad som i annan ordning belagts med mervärdeskatt,

[S5]tillverkats med utnyttjande av svenskt konstruktionsarbete eller annan liknande svensk prestation, avdrag får medges för värdet av sådant arbete eller sådan prestation. Lag (1990:576).

60 §  Vid import skall mervärdeskatt erläggas av importören för följande tjänster

 1. reklamtjänst,
 2. automatisk databehandling och utarbetande av system eller program för automatisk databehandling,
 3. tillhandahållande av information,
 4. tjänst avseende fastighet i Sverige,
 5. skrivtjänst och översättningstjänst,
 6. upplåtelse eller överlåtelse av rätt till patent, nyttjanderätt till konstruktion eller uppfinning, mönsterrätt, varumärkesrätt, rätt som omfattas av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk eller av lagen (1960:730) om rätt till fotografisk bild samt rätt att utnyttja sådana system eller program för automatisk databehandling som inte är skyddade genom lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk,
 7. kontroll eller analys av vara,
 8. annan tjänst av ekonomisk, juridisk, administrativ eller därmed jämförlig art.

[S2]Med import av tjänst avses att en tjänst som skall tillgodogöras inom landet tillhandahålls eller förmedlas av en utländsk företagare som inte är skattskyldig här i landet. Skatteplikten avser endast tjänst som skulle ha varit skattepliktig om den tillhandahållits eller förmedlats av någon som är skattskyldig här i landet.

[S3]Skatt enligt denna paragraf skall inte erläggas

 1. av staten eller en kommun,
 2. av den som, om tjänsten anskaffats inom landet, skulle ha haft rätt till avdrag motsvarande hela den ingående skatten,
 3. om importen inte sker i en yrkesmässig verksamhet och dess sammanlagda beskattningsvärde uppgår till högst 30 000 kronor för beskattningsåret.

[S4]Skyldighet att erlägga skatt enligt denna paragraf medför inte rätt till avdrag för ingående skatt enligt 17 §. Avser erlagd skatt import av tjänst som delvis är hänförlig till skattepliktig verksamhet, får dock avdrag göras på sätt som anges i andra stycket tredje meningen anvisningarna till 17 §. Lag (1990:576).

Riksskatteverket

61 §  Riksskatteverket leder och ansvarar för skatteförvaltningens verksamhet enligt denna lag. Lag (1986:1289).

62 § har upphävts genom lag (1990:330).

Förhandsbesked

63 §  Den särskilda nämnd som avses i 2 § lagen (1951:442) om förhandsbesked i taxeringsfrågor (skatterättsnämnden) kan på ansökan av den som bedriver eller ämnar bedriva verksamhet som medför skyldighet att erlägga mervärdeskatt meddela förhandsbesked i fråga som avser sökandens skattskyldighet. Förhandsbesked får meddelas om det är av vikt med hänsyn till sökandens intresse eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning.

[S2]En ansökan om förhandsbesked skall vara skriftlig och ges in före ingången av den första redovisningsperiod som berörs av den fråga förhandsbeskedet gäller.

[S3]I övrigt gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 2--4 §§, 5 § andra stycket och 6--11 §§ lagen om förhandsbesked i taxeringsfrågor. Lag (1991:178).

64 § har upphävts genom lag (1990:330).

Särskilda avgifter

64 a §  Har en skattskyldig i deklaration eller annat skriftligt meddelande, som han under förfarandet avgett till ledning för beskattningen, lämnat uppgift som befinns oriktig, skall en särskild avgift (skattetillägg) påföras honom med tjugo procent av det skattebelopp, som ej skulle ha påförts eller som felaktigt skulle ha tillgodoräknats honom om den oriktiga uppgiften godtagits. Detsamma gäller om den skattskyldige har lämnat en sådan uppgift i mål om skatt och uppgiften inte har godtagits efter prövning i sak.

[S2]Avgiftsberäkning enligt första stycket sker efter tio procent när den oriktiga uppgiften avser periodisering eller därmed jämställd fråga.

[S3]Har deklaration lämnats men avvikelse skett från denna med stöd av 30 § andra stycket, påförs den skattskyldige skattetillägg med tjugo procent av den skatt som till följd av uppskattning påförs den skattskyldige utöver vad som annars skulle ha påförts eller ej tillgodoräknats honom. Till den del uppskattningen innefattar rättelse av oriktig uppgift från den skattskyldige skall dock skattetillägg utgå enligt första eller andra stycket.

[S4]Har uppskattning skett med stöd av 30 § andra stycket på grund av utebliven deklaration, påförs den skattskyldige skattetillägg med tjugo procent av den skatt som påförs honom till följd av uppskattningen utöver den skatt som skulle ha påförts enligt de skriftliga uppgifter han kan ha lämnat till ledning för beskattningen. Till den del uppskattningen innefattar rättelse av oriktig uppgift från den skattskyldige skall dock skattetillägg utgå enligt första eller andra stycket.

[S5]Underlag för skattetillägg skall bestämmas utan hänsyn till invändningar rörande annan fråga än den som föranlett tillägget. Lag (1991:1905).

 • RÅ 2004:112:Ett IT-konsultbolag har vägrats avdrag för ingående mervärdesskatt på förvärv av datorutrustning som tillhandahållits anställda mot avstående av lön motsvarande bolagets anskaffningskostnad, då bolaget inte ansågs ha visat att utrustningen varit avsedd att användas i bolagets verksamhet.
 • RÅ 2002:76:Bolag som upplösts efter avslutad konkurs och som av den anledningen annars saknade rättskapacitet och partshabilitet har ändå ansetts berättigat till överprövning i förvaltningsdomstol av påförda skatte- och avgiftstillägg. Därvid har det ansetts nödvändigt att även de på skönsmässig grund fastställda besluten om inkomsttaxering, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt prövas.

64 b §  Skattetillägg enligt 64 a § fjärde stycket skall undanröjas om deklaration kommit in inom en månad från utgången av den månad då den skattskyldige fått del av beslutet om skattetillägg. Lag (1992:1184).

64 c § har upphävts genom lag (1990:330).

64 d §  Skattetillägg utgår ej i samband med rättelse av felräkning eller misskrivning, som uppenbart framgår av deklaration eller annat skriftligt meddelande från den skattskyldige.

[S2]Skattetillägg utgår ej heller i den mån avvikelse avser bedömning av i skriftligt meddelande framställt yrkande, såsom fråga om yrkat avdrag eller värde av uttag, och avvikelsen icke gäller uppgift i sak.

[S3]Har skattskyldig frivilligt rättat oriktig uppgift, utgår icke skattetillägg. Lag (1978:197).

64 e § har upphävts genom lag (1992:627).

64 f §  Särskild avgift får helt eftergivas, om felaktigheten eller underlåtenheten kan antagas ha sådant samband med den skattskyldiges ålder, sjukdom, bristande erfarenhet eller därmed jämförligt förhållande att den kan anses ursäktlig. Detsamma gäller om felaktigheten eller underlåtenheten framstår som ursäktlig med hänsyn till den oriktiga uppgiftens beskaffenhet eller annan särskild omständighet eller om det framstår som uppenbart oskäligt att ta ut den särskilda avgiften.

[S2]Skattetillägget får helt eftergivas även i det fall då det belopp som kunde ha undandragits genom felaktigheten eller underlåtenheten är att anse som ringa.

[S3]Särskild avgift får icke påföras sedan skattskyldig har avlidit. Lag (1991:1905).

 • RÅ 2004:112:Ett IT-konsultbolag har vägrats avdrag för ingående mervärdesskatt på förvärv av datorutrustning som tillhandahållits anställda mot avstående av lön motsvarande bolagets anskaffningskostnad, då bolaget inte ansågs ha visat att utrustningen varit avsedd att användas i bolagets verksamhet.
 • RÅ 1993:95:Fråga om eftergift av skattetillägg vid felaktig redovisning av ingående mervärdeskatt som hänför sig till införsel (I-III).
 • RÅ 2002:76:Bolag som upplösts efter avslutad konkurs och som av den anledningen annars saknade rättskapacitet och partshabilitet har ändå ansetts berättigat till överprövning i förvaltningsdomstol av påförda skatte- och avgiftstillägg. Därvid har det ansetts nödvändigt att även de på skönsmässig grund fastställda besluten om inkomsttaxering, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt prövas.

64 g §  Skattemyndigheten prövar fråga om särskild avgift. Beslut om skattetillägg på grund av oriktig uppgift i mål om skatt får meddelas inom ett år från utgången av den månad då dom eller slutligt beslut i målet vunnit laga kraft.

[S2]Har skattskyldig hemställt om eftergift av beslutad avgift, meddelas nytt beslut i avgiftsfrågan även om hemställan inte bifallits.

[S3]Utan hinder av vad som annars föreskrivs om omprövning och överklagande, skall skattskyldigs yrkande i fråga om särskild avgift prövas, om beslut i den beskattningsfråga som föranlett avgiften inte har vunnit laga kraft. Detsamma gäller sådant yrkande av riksskatteverket till förmån för skattskyldig. Lag (1990:330).

64 h §  Bestämmelserna om eftergift skall beaktas även om yrkande härom ej har framställts, i den mån det föranleds av vad som förekommit i ärendet eller målet om särskild avgift.

[S2]Ändras ett beskattningsbeslut i en fråga som föranlett skattetillägg skall skattemyndigheten vidta den ändring av beslutet om skattetillägg som föranleds av beskattningsbeslutet. Lag (1991:1905).

64 i §  Särskild avgift anges i helt krontal så att öretal bortfaller. Avgift eller för en och samma redovisningsperiod utgående avgifter, som ej uppgår till 100 kronor, påförs ej. Lag (1978:197).

64 j §  Bestämmelserna i 64 a-64 i §§ gäller i tillämpliga delar även den som oriktigt har uppgivit sig driva verksamhet som medför skattskyldighet enligt denna lag. Lag (1978:197).

64 k §  Om ej annat framgår av vad som föreskrivs i 64 a--64 j §§ gäller bestämmelserna i denna lag, med undantag av 38 § första stycket och andra stycket 2 samt 76 § första stycket, i tillämpliga delar i fråga om särskild avgift. Lag (1990:330).

64 l §  Bestämmelserna om särskild avgift enligt denna lag tillämpas icke i de fall skatt fastställs och uppbärs vid införsel. Lag (1978:197).

[S2]Vite

65 § har upphävts genom lag (1980:204).
66 § har upphävts genom lag (1971:71).
67 § har upphävts genom lag (1971:71).
68 § har upphävts genom lag (1971:71).

69 §  Vite får inte föreläggas staten, kommun eller tjänsteman i tjänsten. Har vite förelagts också med stöd av bestämmelse i taxeringslagen (1990:324) eller lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter prövas fråga om utdömande av vitet av den länsrätt som är behörig enligt nämnda lagar.

[S2]Vid prövning av en fråga om utdömande av vite får även vitets lämplighet bedömas. Lag (1990:330).

Särskilda bestämmelser

70 §  Belopp som avser omsättning, skatt, ränta eller dröjsmålsavgift enligt denna lag anges i helt krontal så att öretal bortfaller.

[S2]Skattebelopp under 25 kronor behöver icke betalas in till staten och återbetalas ej heller. Lag (1992:627).

71 §  För mervärdeskatt, som påförts avliden eller oskiftat dödsbo efter den som avlidit under den redovisningsperiod skatten avser, svarar dödsboet icke med mera än tillgångarna i boet. Är boet skiftat svarar bodelägare icke för mera än som av skatten belöper på hans lott och icke i något fall med mera än hans lott i boet utgör.

72 §  Vid beräkning av statlig skatt eller avgift, som enligt särskild bestämmelse skall utgå efter försäljningspris eller annat liknande värde, skall mervärdeskattens belopp icke inräknas i sådant värde.

73 §  Utgående mervärdeskatt räknas icke som intäkt och ingående sådan skatt icke som kostnad vid inkomsttaxeringen.

[S2]Har mervärdeskatt likväl medräknats vid inkomstredovisningen anses skatten, i den mån den betalats till staten, som sådan speciell skatt, för vilken avdrag får åtnjutas vid inkomsttaxeringen enligt kommunalskattelagen. Till följd härav utgör återbetalad, avkortad eller avskriven mervärdeskatt, för vilken avdrag medgivits vid inkomsttaxeringen, skattepliktig intäkt vid inkomsttaxeringen.

[S3]Har återföring av mervärdeskatt gjorts enligt 15 § femte eller sjätte stycket räknas det återförda beloppet, i den mån det har betalats till staten, som driftkostnad vid beräkning av inkomst av näringsverksamhet enligt kommunalskattelagen eller kapital enligt lagen om statlig inkomstskatt. Lag (1990:1153).

74 §  Vid tillämpning av bestämmelserna i denna lag skall meddelande, som lämnats för skattskyldig som är juridisk person, anses vara lämnat av den skattskyldige, om det inte var uppenbart att uppgiftslämnaren saknat behörighet att företräda den skattskyldige. Lag (1990:330).

75 §  Beteckning i denna lag som förekommer i kommunalskattelagen, lagen den 26 juli 1947 (nr 576) om statlig inkomstskatt, taxeringslagen eller uppbördslagen har samma innebörd som i dessa författningar, om annat icke anges. Lag (1974:885).

75 a § har upphävts genom lag (1986:1289).

76 a §  Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer kan medge återbetalning av mervärdeskatt som hänför sig till vara eller tjänst som förvärvas av utländsk beskickning eller diplomatisk personal vid sådan beskickning eller av lönat konsulat eller lönad konsul eller av internationell organisation eller personer knutna därtill. Lag (1984:357).

76 b §  Mervärdeskatt, som hänför sig till varor som införts eller förvärvats för att föras ut ur landet och användas för utomlands bedriven verksamhet, skall återbetalas, om införseln eller förvärvet gjorts av ett FN-organ, ett statligt biståndsorgan eller en riksomfattande hjälporganisation.

[S2]Skattemyndigheten i Kopparbergs län prövar frågor om återbetalning. Dess beslut får överklagas hos länsrätten. Lag (1993:479).

77 §  Vid granskning inom riksrevisionsverket av statens räkenskaper får anmärkning icke framställas i fråga om fastställelse av mervärdeskatt.

78 § har upphävts genom lag (1990:576).

79 §  Under tid då riksmöte ej pågår kan riksdagens finans- och skatteutskott på förslag av regeringen bestämma om skattesats eller besluta att skatt enligt denna lag skall börja eller upphöra att utgå. Lag (1975:1400).

[S2]Anvisningar

[S3]till 1 §

[S4]Vad som enligt denna lag förstås med omsättning anges i punkt 2 av anvisningarna till 2 §.

[S5]Mervärdeskatt utgår inte vid export. Lag (1990:576).

[S6]till 2 §

 1. Verksamhet anses som yrkesmässig när inkomsten utgör skattepliktig intäkt av näringsverksamhet enligt kommunalskattelagen (1928:370) eller lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt samt när ersättningen vid upplåtelse av avverkningsrätt eller avyttring av skogsprodukter utgör intäkt av kapital enligt 25 § 2 mom.tredje stycket lagen om statlig inkomstskatt.

[S7]Som yrkesmässig verksamhet räknas även omsättning av vara från fastighet som avses i 5 § andra och tredje styckena kommunalskattelagen eller 2 § 7 mom. lagen om statlig inkomstskatt, uthyrning enligt 2 § tredje stycket av sådan fastighet samt annan omsättning av varor eller tjänster i former jämförliga med näringsverksamhet, allt under förutsättning att omsättningen för beskattningsåret överstiger 30 000 kr. Skattskyldighet för delägare i ett enkelt bolag bestäms av bolagets hela omsättning. Motsvarande gäller vid samäganderätt.

[S8]Om staten, ett statligt affärsverk eller en kommun tillhandahåller skattepliktiga varor eller tjänster mot vederlag utan att tillhandahållandet ingår som ett led i en myndighetsutövning, är verksamheten att anse som yrkesmässig oavsett om den bedrivs med vinstsyfte eller ej. Omhändertagande och förstöring av avfall och föroreningar samt avloppsrening, som sker mot vederlag, är att anse som yrkesmässig verksamhet, även om åtgärderna ingår som ett led i en myndighetsutövning.

[S9]Med kommun förstås i denna lag primärkommun och landstingskommun.

[S10]Försäljning av inventarier, material, avfallsprodukter eller liknande varor i verksamhet som inte medför skattskyldighet anses inte som yrkesmässig. Som yrkesmässig anses dock försäkringsföretags omsättning av vara som övertagits i samband med skadereglering och finansieringsföretags omsättning av vara som enligt köpeavtal återtagits av företaget.

[S11]Om en arbetsgivare med verksamhet som inte medför skattskyldighet tillhandahåller kost åt personal, räknas denna tjänst som yrkesmässig verksamhet endast om det allmänna saluvärdet för beskattningsåret överstiger 30 000 kr.

[S12]Skattskyldigs försäljning av personbil eller motorcykel anses som yrkesmässig, endast om rätt till avdrag för ingående skatt som hänför sig till den skattskyldiges förvärv av fordonet har förelegat.

[S13]Utgivning av program eller katalog för verksamhet som ej medför skattskyldighet anses icke som yrkesmässig.

[S14]Utländsk företagare anses bedriva yrkesmässig verksamhet här i landet även när han omsätter varor som han lagt i lager eller förvärvat inom eller infört till landet för leverans efter montering, installation eller annan tjänst eller inom landet tillhandahåller byggnadsentreprenad eller annan tjänst.

[S15]Föreligger skattskyldighet för utländsk företagare, som icke är bosatt eller icke stadigvarande vistas här i landet eller, om fråga är om juridisk person, icke har fast driftställe här i landet, skall företagaren företrädas av en av skattemyndigheten godkänd representant. Sådan representant skall enligt fullmakt av den utländske företagaren som ombud för företagaren svara för redovisningen av skatt för den verksamhet som skattskyldigheten omfattar och i övrigt företräda den utländske företagaren i frågor som gäller skatt enligt denna lag. Skattemyndigheten kan kräva, att säkerhet skall ställas för skattens betalning. Underlag för kontroll av skatteredovisningen skall finnas tillgängligt hos representanten.

[S16]Fastighetsägare, som avyttrar fastighet eller del därav för vilken han medgivits skattskyldighet enligt 2 § tredje stycket, skall om han fortsätter uthyrnings- eller upplåtelseverksamheten efter försäljningen vara skattskyldig härför till dess han frånträder fastigheten.

[S17]Som yrkesmässig verksamhet räknas inte omsättning av vara eller tjänst i en av en ideell förening bedriven verksamhet, när inkomsten därav utgör sådan inkomst av näringsverksamhet för vilken föreningen är frikallad från skattskyldighet enligt 7 § 5 mom. lagen om statlig inkomstskatt. Lag (1990:576).

 1. Med omsättning förstås enligt denna lag att vara levereras i samband med försäljning, att tjänst utförs eller förmedlas (tillhandahålls) mot vederlag, att betalning uppbärs i förskott eller a conto för beställd vara eller tjänst samt att vara eller tjänst uttas. Med försäljning eller tillhandahållande likställs byte. Med uttag förstås att
  1. vara tas i anspråk av den skattskyldige eller överlåts utan vederlag eller mot vederlag som understiger det allmänna saluvärdet, när rätt till avdrag för ingående skatt som hänför sig till den skattskyldiges förvärv av varan har förelegat,
  2. vara överförs från verksamhetsgren som medför skattskyldighet till verksamhetsgren som ej medför skattskyldighet,
  3. tjänst, som även på annat sätt yrkesmässigt omsätts i verksamhet, utförs eller tillhandahålls av den skattskyldige utan vederlag eller mot vederlag som understiger det allmänna saluvärdet, om inte annat följer av tredje stycket,
  4. serveringstjänst som, i annat fall än som avses i c), utförs eller tillhandahålls av den skattskyldige i personalservering utan vederlag eller mot vederlag som understiger det allmänna saluvärdet,
  5. byggnads- och anläggningsarbeten, inräknat reparationer och underhåll, samt ritning, projektering, konstruktion eller därmed jämförlig tjänst i yrkesmässig byggnadsverksamhet av annan än den skattskyldige tillförs en fastighet som hos den skattskyldige utgör lagertillgång i näringsverksamhet enligt kommunalskattelagen,
  6. byggnads- eller anläggningsarbeten, inräknat reparationer och underhåll, ritning, projektering, konstruktion eller därmed jämförlig tjänst samt lokalstädning, fönsterputsning, renhållning eller annan fastighetsskötsel utförs av ägaren på en fastighet som han använder i en verksamhet för vilken skattskyldighet inte föreligger,
  7. personbil, som utgör anläggnings- eller omsättningstillgång hos den som är skattskyldig för omsättning av sådant fordon, eller annan vara, som utgör omsättningstillgång i skattskyldigs verksamhet, utnyttjas av den skattskyldige eller annan för privat bruk, när värdet av det privata utnyttjandet är mer än ringa.

[S18]Statens eller en kommuns ianspråktagande av egna varor eller tjänster för eget behov skall inte anses som uttag. I sådana fall som avses i första stycket f) skall dock en kommuns ianspråktagande av tjänst anses som uttag om arbetena avser stadigvarande bostad och de nedlagda lönekostnaderna för arbetena, inräknat avgifter som grundas på lönekostnaderna för beskattningsåret överstiger 150 000 kronor.

[S19]Omsättning enligt första stycket c) anses inte föreligga, om tjänst som uttas avser nyttjande av personbil eller motorcykel, som har förhyrts för annat ändamål än yrkesmässig återuthyrning. Utför skattskyldig själv tjänst för egen räkning anses omsättning enligt första stycket c) föreligga endast om han i samband med tjänsten tar ut vara av mer än ringa värde.

[S20]Som omsättning anses inte uttag av vara eller tjänst för användning i egen verksamhet som medför skattskyldighet.

[S21]Som omsättning anses inte heller skadevållandes avhjälpande av skada.

[S22]Med personbil förstås enligt denna lag även lastbil med skåpkarosseri och buss, om fordonets totalvikt är högst 3 500 kilogram.

[S23]Bestämmelserna i första stycket f) gäller endast om de nedlagda lönekostnaderna för arbetena, inräknat avgifter som grundas på lönekostnaderna, för beskattningsåret överstiger 150 000 kronor.

[S24]Som omsättning enligt första stycket e) räknas inte lokalstädning, fönsterputsning, renhållning och annan fastighetsskötsel. Lag (1990:1153).

 1. Den som i egenskap av ombud i eget namn förmedlar vara eller tjänst som anges i 2 § första stycket är skattskyldig om han uppbär likviden för varan eller tjänsten, exempelvis såsom kommissionär vid försäljning i kommission.

[S25]Vid försäljning på auktion av vara som utgör omsättningstillgång eller annan anläggningstillgång än byggnad i yrkesmässig verksamhet är den skattskyldig, för vars räkning försäljningen sker. Sker auktionsförsäljning av företag, som bildats av producenter för avsättning av deras produktion eller som tillkommit för sådant syfte, är auktionsföretaget att anse som skattskyldig återförsäljare. Detta gäller exempelvis auktionsföretag, som förmedlar avsättning av grönsaker, blommor m. m. för odlares räkning och av fiskares fångst. I sådant fall föreligger skattskyldighet både för auktions- företaget och för den, vars varor säljes på auktionen. I andra fall av försäljning på auktion för annans räkning föreligger inte skattskyldighet för auktionsförrättare för annat än förmedlingsersättning.

[S26]Vid försäljning på exekutiv auktion föreligger icke skattskyldighet för den som ombesörjer försäljningen. Lag (1985:1116).

 1. har upphävts genom lag (1979:1190).

[S27]till 2 a §

[S28]Bestämmelserna i tredje stycket 2, 3, 5, 7--9 eller 11--16 gäller endast när tjänsten avser verksamhet som uppdragsgivaren bedriver i utlandet och som skulle ha medfört skattskyldighet om den utövats här i landet.

[S29]Bestämmelserna i sjätte stycket tillämpas inte i de fall när köparen är bosatt i Danmark, Finland eller Norge. Vid leverans till sådan köpare av vara eller grupp av varor som normalt utgör en helhet och med ett försäljningspris, exklusive mervärdeskatt, om minst 1 000 kronor anses dock leveransen ha skett genom export under förutsättning att varan i nära anslutning till leveransen av köparen har införts till Danmark, Finland eller Norge och att mervärdeskatt eller motsvarande allmän omsättningsskatt har erlagts vid införseln enligt tullräkning eller motsvarande handling.

[S30]Som export räknas inte sådan befordran till utlandet av brev i postverksamhet som avses i 3 § postlagen (1993:1684) eller förmedling av sådan befordran. Lag (1994:41).

[S31]till 4 §

[S32]Med leverans av vara förstås att varan avlämnas till köparen eller avsänds till köparen mot postförskott eller efterkrav. Lag (1979:304).

[S33]till 5 §

[S34]Med ingående skatt avses även skatt som enligt 16 § fjärde eller femte stycket har upptagits i faktura eller intyg. Lag (1990:576).

[S35]till 5 a §

[S36]Beskattningsår enligt denna lag utgörs av beskattningsåret enligt kommunalskattelagen (1928:370). Om den verksamhet redovisningen avser inte medför skattskyldighet enligt den lagen, utgörs beskattningsåret av kalenderåret. Förs i verksamheten räkenskaper som avslutas med årsbokslut, får dock räkenskapsåret utgöra beskattningsår om det sammanfaller med räkenskapsår som är tillåtet enligt bokföringslagen (1976:125). Lag (1979:304).

[S37]till 6 § har upphävts genom lag (1990:576).

[S38]till 7 §

[S39]Egendom av sådant slag som avses i 2 kap. 2 § jordabalken och som enligt denna lag anses som fastighet räknas som fastighet även om byggnaden tillhör annan än ägaren till jorden eller om den tillförts byggnad av annan än byggnadens ägare.

[S40]Aktie, obligation, biljett, lottsedel, presentkort och annan jämförlig handling anses som vara endast när handlingen omsätts eller införs som trycksak. Lag (1985:1116).

[S41]till 8 §

 1. Med sjukvård förstås åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar, kroppsfel och skador samt vård vid barnsbörd, om åtgärderna avser vård vid sjukhus eller annan inrättning som drivs av det allmänna eller vid inrättning som avses i 1 § stadgan (1970:88) om enskilda vårdhem m. m. Som sjukvård skall även anses vård som i övrigt tillhandahålls av någon med särskild legitimation att utöva yrke inom sjukvården. Med sjukvård jämställs medicinskt betingad fotvård.

[S42]Undantaget beträffande sjukvård omfattar, förutom varor och tjänster som tillhandahålls vårdtagaren direkt av vårdgivaren, även sådana kontroller och analyser av prov som tillhandahålls vårdgivaren av annan som ett led i sjukvården. Undantaget avser inte vård av djur. Lag (1993:1647).

 1. Med tandvård avses åtgärder för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar, kroppsfel och skador i munhålan.

[S43]Undantaget beträffande tandvård omfattar, förutom varor och tjänster som tillhandahålls vårdtagaren direkt av vårdgivaren, även dentaltekniska produkter och tjänster avseende sådana, när produkten eller tjänsten tillhandahålls vårdgivaren, dentaltekniker eller den för vars bruk produkten är avsedd. Undantaget avser inte vård av djur.

 1. Med social omsorg avses offentlig eller privat verksamhet för barnomsorg, äldreomsorg, särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda och annan jämförlig social omsorg.

[S44]Undantaget beträffande social omsorg omfattar varor och tjänster som den som bedriver omsorgen direkt tillhandahåller den som åtnjuter denna.

 1. Undantaget beträffande utbildning omfattar varor och tjänster som den som bedriver utbildningen direkt tillhandahåller den som åtnjuter denna.

[S45]Undantaget omfattar inte sådan utbildning som säljare eller uthyrare anordnar i samband med tillhandahållande av skattepliktig vara eller tjänst.

 1. Med värdepappershandel och därmed jämförlig verksamhet avses omsättning och förmedling av aktier, andra andelar och fordringar, vare sig de representeras av värdepapper eller ej.

[S46]Med sådan verksamhet förstås också ett fondbolags fondverksamhet enligt 1 § första stycket lagen (1990:1114) om värdepappersfonder.

[S47]Undantaget för bank- och finansieringstjänster omfattar inte notariatverk- samhet, inkassotjänster, uthyrning av förvaringsutrymmen eller finansierings- företags omsättning av varor som enligt köpeavtal återtagits av företaget.

 1. Med försäkringstjänster avses även tjänster hänförliga till återförsäkringsverksamhet samt tjänster utförda av försäkringsmäklare eller annan förmedlare av försäkringar. Undantaget beträffande försäkringstjänster omfattar inte försäkringsföretags omsättning av varor som övertagits i samband med skadereglering.
 2. Undantaget från skatteplikt enligt 8 § 5 gäller
  1. upplåtelse eller överlåtelse av rättighet som omfattas av 1, 4 eller 5 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, dock inte såvitt avser reklamalster eller system och program för automatisk data- behandling och inte heller film, videogram eller annan jämförlig upptagning som avser information,
  2. överlåtelse eller import av sådant alster av bildkonst som avses i 1 § nämnda lag och som ägs av upphovsmannen eller dennes dödsbo,
  3. en utövande konstnärs framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk samt rättighet i fråga om ljud- eller bildupptagning av sådant framförande,
  4. konserter samt cirkus-, biograf-, teater-, opera-, balett- och därmed jämförliga föreställningar,
  5. biblioteksverksamhet i form av tillhandahållande av böcker, tidskrifter, tidningar, ljud- och bildupptagningar, reproduktioner av bildkonst samt bibliografiska upplysningar,
  6. arkivverksamhet i form av förvaring och tillhandahållande av arkivhandlingar och uppgifter därur,
  7. museiverksamhet i form av utställning för allmänheten och tillhandahållande av föremål för utställning,
  8. tjänst avseende framställning, kopiering eller annan efterbehandling av kinematografisk film som avser annat än reklam eller information.
 3. Undantaget enligt 8 § 6 för fastighetsupplåtelse omfattar också upplåtarens tillhandahållande av gas, vatten, elektricitet och värme som sker som ett led i fastighetsupplåtelsen. Detsamma gäller tillhandahållande av nätutrustning för mottagning av radio- och televisionssändningar.

[S48]Undantaget gäller inte vid

[S49]a. sådan upplåtelse för vilken skattskyldighet medgivits enligt 2 § tredje stycket,

[S50]b. upplåtelse eller överlåtelse av rätt till jordbruksarrende, avverkningsrätt och annan jämförlig rättighet, rätt att ta jord, sten eller annan naturprodukt samt rätt till jakt, fiske eller bete,

[S51]c. rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet samt upplåtelse av campingplats och motsvarande i campingverksamhet,

[S52]d. upplåtelse av parkeringsplats i parkeringsverksamhet,

[S53]upplåtelse för fartyg eller luftfartyg av hamn eller flygplats,

[S54]upplåtelse av förvaringsbox,

[S55]upplåtelse av utrymme för reklam eller annonsering på fastighet,

[S56]upplåtelse av byggnad eller mark för djur,

[S57]upplåtelse för trafik av väg, bro eller tunnel samt upplåtelse av spåranläggning för järnvägstrafik.

 1. Undantaget för allmän nyhetstidning i 8 § 9 gäller sådan publikation av dagspresskaraktär som normalt utkommer med minst ett nummer varje vecka.
 2. Undantaget för periodisk publikation i 8 § 10 gäller svensk och utländsk publikation, som enligt utgivningsplan utkommer med normalt minst fyra nummer om året. Till sammanslutning med huvudsakligt syfte att verka för idrottsligt ändamål hänförs endast sådan som är ansluten till Sveriges riksidrottsförbund eller Svenska korporationsidrottsförbundet eller är representerad i Sveriges olympiska kommitté. Som försvarsfrämjande sammanslutning räknas endast sådan som anges i 1 § kungörelsen (1970:301) om frivillig försvarsverksamhet eller som har till uppgift att stödja hemvärnets verksamhet.
 3. Undantagen i 8 § 9--12 omfattar även publikation i form av radiotidning eller kassettidning.
 4. Som tjänst enligt 8 § 1 räknas också tillhandahållande som innebär att någon på uppdrag av vårdgivaren eller den som bedriver omsorgen, för dennes räkning utför tjänst som skulle ha varit undantagen från skatteplikt om den tillhandahållits vårdtagaren eller den som åtnjuter omsorgen direkt av uppdragstagaren.
 5. Som yrkesmässig sjöfart anses även transport med skepp av eget gods. Undantaget för skepp gäller inte sådan farkost för vilken förflyttningen är av underordnad betydelse i förhållande till huvuduppgiften. Flodspruta, pontonkran, flytdocka och annan till tulltaxenummer 89.05 hänförlig farkost än bärgningsfartyg utgör skattepliktig vara.

[S58]Med skepp för yrkesmässig sjöfart jämställs luftkuddefarkost för yrkesmässig person- eller godsbefordran. Undantaget för skepp för yrkesmässigt fiske gäller alla skepp, som säljs eller införs för sådant fiske, oavsett om skeppet är särskilt anordnat för detta ändamål eller inte. Lag (1993:642).

[S59]till 9 § har upphävts genom lag (1979:304).

[S60]till 10 § har upphävts genom lag (1990:576).

[S61]till 11 § har upphävts genom lag (1990:576).

[S62]till 14 §

[S63]I vederlaget, saluvärdet eller inköpsvärdet inräknas varje annan statlig skatt eller avgift än mervärdeskatt.

[S64]Med vederlag avses vid omsättning mot kontant betalning den erhållna likviden minskad med rabatt som direkt avgår från likviden och vid annan omsättning det pris som överenskommits vid avtalets ingående enligt utfärdad faktura eller annan handling. I vederlaget skall inräknas avbetalningstillägg och varje annat pristillägg som skall erläggas av köparen enligt avtalet utom ränta.

[S65]Vid beräkning av beskattningsvärde eller skattepliktig omsättning får avdrag icke göras för s. k. villkorlig rabatt som utgår vid betalning inom viss tid. Ej heller får avdrag göras för diskonto vid diskontering av kundväxel.

[S66]Vid omsättning som innebär att ny eller renoverad bilmotor lämnas till bestämt pris mot att en renoveringsbar bilmotor av samma slag tages i byte utan särskild värdering, skall i beskattningsvärdet icke inräknas något värde för den inbytta motorn. Vad nu sagts gäller även vid annan jämförlig omsättning.

[S67]Med saluvärde avses marknadsvärde enligt kommunalskattelagen, om inget annat följer av sjunde och åttonde styckena.

[S68]Utgår gemensamt vederlag vid omsättning av varor eller tjänster, av vilka en del inte är skattepliktiga, bestäms beskattningsvärdet genom uppdelning av vederlaget efter skälig grund. Motsvarande gäller saluvärde vid uttag.

[S69]Vid uttag av tjänst som avser fastighet anses saluvärdet motsvara summan av nedlagda kostnader jämte ränta på eget kapital och värdet av den skattskyldiges eget arbete.

[S70]Vid omsättning enligt punkt 2 första stycket g) av anvisningarna till 2 § anses, såvitt avser nyttjande av personbil för privat bruk, som beskattningsvärde ett belopp som överensstämmer med det värde som enligt 5 § lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare har bestämts i fråga om tillhandahållande av bilförmån åt anställd i fråga om den skattskyldiges eget nyttjande får skattemyndigheten på ansökan bestämma beskattningsvärdet enligt de grunder som anges i sistnämnda lagrum. Detsamma gäller i fråga om delägare i handelsbolag. Lag (1992:492).

[S71]till 15 §

[S72]Kreditnota som avses i tredje och fjärde styckena och som medför rätt till minskning av utgående skatt för säljaren, medför motsvarande minskning av ingående skatt för köparen eller, om denne har överlåtit verksamheten, för den som tar emot förmånen. Lag (1979:304).

[S73]till 16 §

[S74]Faktura, avräkningsnota eller motsvarande handling skall utöver beskattningsvärde och skattebelopp innehålla uppgift om utställarens och mottagarens namn och adress eller annan för identifieringen godtagbar angivelse, transaktionens art samt platsen för varans mottagande. I en sådan handling skall också anges den skattskyldiges registreringsnummer. Den som inte är registrerad enligt 19 § skall ange person- eller organisationsnummer. Skattemyndigheten får, när det finns särskilda skäl, medge att nummeruppgiften utelämnas i en avräkningsnota som upprättas av köparen. Vid förvärv som avses i 17 § åttonde stycket skall handlingen innehålla uppgift om säljarens personnummer eller organisationsnummer eller, om sådant nummer saknas, en likvärdig uppgift. Lag (1990:576).

[S75]till 17 §

[S76]Avdrag för ingående skatt skall styrkas av skattedebitering på inköpsfaktura, avräkningsnota eller motsvarande handling. Detta gäller dock inte om säljaren enligt 16 § tredje stycket är undantagen från skyldighet att på sådan handling ange skattens belopp och inte heller vid omsättning enligt 16 § andra stycket i detaljhandel eller därmed jämförlig verksamhet, om vederlaget understiger 200 kronor. Rätt till avdrag för ingående skatt som anges i 17 § åttonde stycket föreligger endast om köpehandlingen innehåller sådan uppgift som avses i anvisningarna till 16 § sista meningen.

[S77]Avdragsrätten för ingående skatt på driftkostnader för personbil eller motorcykel som utgör inventarium i skattskyldigs verksamhet eller som förhyrs för bruk i sådan verksamhet omfattar alla sådana kostnader oavsett om fordonet helt eller endast delvis används i verksamheten. Används personbil eller motorcykel, som har förhyrts för annat ändamål än yrkesmässig personbefordran eller återuthyrning, i mer än ringa omfattning i verksamhet som medför skattskyldighet föreligger avdragsrätt för 50 procent av den ingående skatt som belöper på hyran. Avser ingående skatt i annat fall endast delvis sådant förvärv som omfattas av avdragsrätten eller endast delvis verksamhet som medför skattskyldighet eller verksamhet som endast delvis medför skattskyldighet, skall beloppet av den avdragsgilla ingående skatten bestämmas genom uppdelning efter skälig grund när annat ej följer av 18 § tredje stycket.

[S78]Kan det styrkas att vid leverans av vara till skattskyldig här i landet skatt erlagts för utländsk ej skattskyldig leverantörs räkning vid varans införsel, föreligger avdragsrätt för köparen med belopp motsvarande den av tullmyndigheten uttagna skatten, om avdragsrätt förelegat om köparen själv erlagt skatten.

[S79]Avdragsrätten för ingående skatt på jordbruksarrende omfattar hela skatten, även om i arrendet ingår värdet av bostad.

[S80]Finansieringsföretag äger rätt till avdrag för ingående skatt som hänför sig till värdet av vara som enligt köpeavtal återtagits av företaget när det kan visas att köparen helt saknat rätt till avdrag för ingående skatt som hänför sig till dennes förvärv av varan.

[S81]Skattskyldigs avdragsrätt omfattar även ingående skatt som hänför sig till avhjälpande av skada som han vållat i sin verksamhet.

[S82]Förvärv eller import för verksamhet föreligger även när skattskyldigs kostnad härför bestrides av skadevållande eller försäkringsgivare.

[S83]Har fastighetsägare inom tre år från utgången av det kalenderår under vilket utförts ny-, till- eller ombyggnad av fastighet medgivits skattskyldighet för uthyrning eller upplåtelse av fastigheten eller del därav enligt 2 § tredje stycket får han vid redovisningen av skatt avdraga ingående skatt som hänför sig till byggnadsarbetena till den del de avser lokaler, som anges i 2 § tredje stycket.

[S84]En fastighetsägare får, i den mån han är skattskyldig för uthyrning eller upplåtelse av fastighet eller del därav enligt 2 § tredje stycket, inom tre år från förvärvet dra av den skatt som upptagits i ett av säljaren utfärdat intyg enligt 16 § femte stycket och som av denne inbetalats till staten. Motsvarande gäller, om fastigheten används i annan verksamhet som medför skattskyldighet enligt denna lag. Lag (1993:642).

[S85]till 19 §

[S86]Utländsk företagare, som enligt punkt 1 tionde stycket av anvisningarna till 2 § skall företrädas av representant, skall anmäla sig för registrering i det län, där representantens hemortskommun är belägen. Lag (1990:576).

[S87]till 22 §

[S88]Om skattskyldig regelmässigt upprättar kortperiodiska bokslut kan skattemyndigheten medge att redovisningsperiod om en eller två månader får förkortas eller förlängas med ett mindre antal dagar. Deklaration skall dock även i sådant fall lämnas inom den för perioden föreskrivna ordinarie tiden.

[S89]Deklaration som avser helt kalenderår får lämnas senast den 5 april året därpå.

[S90]Deklaration för redovisningsperiod som går till ända den 30 juni får lämnas senast den 20 augusti. Lag (1990:576).

[S91]till 58 §

[S92]Skattskyldighet vid införsel föreligger oberoende av om den införda varan inköpts i utlandet eller förts in av annan anledning, exempelvis som gåva eller lån. Skattskyldighet föreligger dock inte vid införsel under omständigheter som medför frihet från skatt enligt bestämmelserna i lagen (1987:1066) om frihet från skatt eller avgift vid införsel. Lag (1987:1236).

[S93]till 59 § har upphävts genom lag (1974:90).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Ändring, SFS 1968:580

  Omfattning
  ändr. 2, 8, 10, 11, 14, 17, 18, 47-51, 68, 69 §§, 1, 2 p anvisn. till 2 §, anvisn. till 8, 10, 11, 14 §§, 2 p övergångsbest.

Ändring, SFS 1969:70

  Omfattning
  ändr. 8, 17, 18 §§, 1, 2 p anvisn. till 2 §, anvisn. till 8, 10, 17 §§

Ändring, SFS 1969:237

  Omfattning
  ändr. 48 §, 4 p övergångsbest.; omtryck

Ändring, SFS 1970:166

  Förarbeten
  Prop. 1970:70
  Omfattning
  ändr. 13, 15, 59 §§, anvisn. till 15, 59 §§

Ändring, SFS 1970:183

  Förarbeten
  Prop. 1970:123
  Omfattning
  ändr. 2, 6, 8, 11, 49 §§, anvisn. till 2 § 3, 4 p, 9-11, 14, 16 §§

Ändring, SFS 1970:917

  Förarbeten
  Prop. 1970:191
  Omfattning
  ändr. 28, 29, 61-64 §§, rubr. närmast före 61 §

Ändring, SFS 1971:71

  Förarbeten
  Prop. 1971:10
  Omfattning
  upph. 66-68 §§; ändr. 22, 40, 47, 65, 76 §§; nya 64 a-64 h §§, rubr. närmast före 64 a §

Ändring, SFS 1971:254

Ändring, SFS 1971:400

  Förarbeten
  Prop. 1971:60
  Omfattning
  upph. 53 §; ändr. 22, 34, 36, 39, 46, 50-52, 54-57 §§

Ändring, SFS 1972:82

Ändring, SFS 1972:558

Ändring, SFS 1973:928

  Förarbeten
  Prop. 1973:163
  Omfattning
  ändr. 3, 6-8, 10, 11, 17, 18, 35, 36, 39, 46 §§, anvisn. till 2, 6-8, 10, 11, 17, 19 §§; ny 48 a §

Ändring, SFS 1973:985

  Förarbeten
  Prop. 1973:187
  Omfattning
  upph. 60 §; ändr. 2, 58, 59 §§, 4 p anvisn. till 2 §, anvisn. till 58 §

Ändring, SFS 1974:90

  Omfattning
  upph. anvisn. till 59 §

Ändring, SFS 1974:885

  Förarbeten
  Prop. 1974:169
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2, 7, 8, 10, 12, 14,18 22, 24, 25, 36, 47, 50, 51, 58, 61, 62, 64 h, 65, 69 70, 74-76, 76 a, 78 §§, anvisn. till 1, 2, 7, 14 §§

Ändring, SFS 1974:888

  Förarbeten
  Prop. 1974:171
  Omfattning
  ändr. 8 §, anvisn. till 8 §

Ändring, SFS 1974:986

  Förarbeten
  Prop. 1974:180
  Omfattning
  ändr. 64 d §, 4 p anvisn. till 2 §

Ändring, SFS 1975:725

Ändring, SFS 1975:923

  Omfattning
  ikrafttr. av 1974:888

Ändring, SFS 1975:1400

Lag (1976:928) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

Lag (1977:61) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

Lag (1977:291) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

Lag (1978:73) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

Lag (1978:197) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

  Förarbeten
  Prop. 1977/78:136
  Omfattning
  ändr. 38, 40, 51, 64 a-64 h, 76 §§; nya 64 i-64 l §§

Lag (1978:322) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

Lag (1978:920) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

Lag (1979:181) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

  Förarbeten
  Prop. 1978/79:86
  Omfattning
  ändr. 46, 51, 52, 54, 57, 64 g, 69 §§; ny 75 a §

Lag (1979:304) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

  Förarbeten
  Prop. 1978/79:141
  Omfattning
  upph. 9, 31 §§, anvisn. till 9 §; ändr. 2-4, 6, 8, 10, 14-19, 22, 24, 25, 27, 32-36, 38-40, 46, 49, 51, 55, 73 §§, 1, 2 p anvisn. till 2 §, anvisn. till 5, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 19 §§, rubr. närmast före 65 §; nya 5 a, 5 b §§, anvisn. till 4 §, nya 5 a §, 22 §; omtryck

Lag (1979:1190) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

  Förarbeten
  Prop. 1979/80:57
  Omfattning
  upph. 4 p anvisn. till 2 §; ändr. 2, 8, 11, 14, 16 §§, anvisn. till 1, 11 §§; ny 2 a §, anvisn. till 2 a §

Lag (1979:1191) om ändring i lagen (1979:304) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

  Förarbeten
  Prop. 1979/80:57
  Omfattning
  ändr. 8 p övergångsbest. till 1979:304

Lag (1980:204) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

Lag (1980:676) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

  Omfattning
  ändr. 13, 59 §§

Lag (1980:1090) om ändring i lagen (1979:304) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

  Förarbeten
  Prop. 1980/81:70
  Omfattning
  ändr. 4, 5 a, 25 §§, rubr. närmast före 65 § i 1979:304

Lag (1981:843) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

Lag (1981:992) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

Lag (1981:1276) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

  Förarbeten
  Prop. 1981/82:59
  Omfattning
  ändr. 5 a, 17, 19, 21, 28, 33, 35, 36, 40, 51 §§, anvisn. till 10, 16, 17 §§

Lag (1982:190) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

Lag (1982:288) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

Lag (1982:449) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

  Förarbeten
  Prop. 1981/82:214
  Omfattning
  ändr. 15, 17, 18 §§, 1 p anvisn. till 2 §, anvisn. till 16, 17 §§

Lag (1982:1184) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

Lag (1982:1211) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

Lag (1983:76) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

Lag (1983:144) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

Lag (1983:1006) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

Lag (1983:1052) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

  Förarbeten
  Prop. 1983/84:75
  Omfattning
  ändr. 5 a, 15, 17, 70, 74 §§, anvisn. till 17 §
  Ikraftträder
  1984-01-01

Lag (1984:357) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

  Förarbeten
  Prop. 1983/84:189
  Omfattning
  ändr. 2, 11, 18, 49, 56, 62, 63, 69, 76 a §§, anvisn. till 10, 16, 17 §§; ny 26 a §
  Ikraftträder
  1984-07-01

Lag (1984:1085) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:70
  Omfattning
  ändr. 1 p anvisn. till 2 §
  Ikraftträder
  1985-01-01

Lag (1985:110) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

Lag (1985:147) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

Lag (1985:1116) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 mars 1986 såvitt avser 8 § och anvisningarna till 7 och 8 §§ och i övrigt den 1 juli 1986.
  Äldre bestämmelser gäller fortfarande om upplåtelse, varom skriftligt avtal träffats före ikraftträdandet, av rätt till patent, nyttjanderätt till konstruktion eller uppfinning som avser skattepliktig vara samt nyttjanderätt till system eller program för automatisk databehandling.
  De nya bestämmelserna i 6 § gäller i fråga om beskattningsår som börjar vid ikraftträdandet eller senare.
  Äldre bestämmelser i 15 § femte stycket om återföring av ingående skatt tillämpas på beslut som meddelas före den 1 juli 1986.
  Förarbeten
  Prop. 1985/86:47
  Omfattning
  ändr. 2, 2 a, 6, 7, 8, 10, 14, 15 §§, 1, 2, 3 p anvisn. till 2 §, anvisn. till 2 a, 7, 8, 10, 14, 17 §§; ny 76 b §
  Ikraftträder
  1986-03-01

Lag (1986:490) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

  Förarbeten
  Prop. 1985/86:150
  Omfattning
  ändr. anvisn. till 8 §
  Ikraftträder
  1986-07-01

Lag (1986:1289) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:47
  Omfattning
  upph. 75 §; ändr. 2, 2 a, 3, 5, 5 a, 6, 10, 19, 20, 22, 23, 25, 28, 29, 33, 37, 39-41, 43, 45, 46, 49, 51, 52, 57, 61, 62, 64 a , 64 g, 69 §§, anvisn. till 2, 16, 22 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Lag (1986:1382) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.
  Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållande som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:44
  Omfattning
  ändr. 1 p anvisn. till 2 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Lag (1987:1218) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:55
  Omfattning
  ändr. 64 h §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1987:1236) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:42
  Omfattning
  ändr. 2 a, 8, 58, 59, anvisn. till 2 a, 8, 58 §§
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1988:705) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

Lag (1988:1152) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

  Förarbeten
  Prop. 1988/89:21
  Omfattning
  ändr. 2 a §, anvisn. till 2 a §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Lag (1989:1027) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag lag träder i kraft, såvitt avser 8 § 4, 17 §, punkt 1 tredje stycket av anvisningarna till 2 § och anvisningarna till 8 § den 1 mars 1990, samt i övrigt den 1 januari 1990.
  2. Äldre bestämmelser i 8 § 4 skall såvitt avser fjärrvärme gälla till utgången av år 1990.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:50
  Omfattning
  ändr. 2, 8, 11, 14, 17, 58 §§, 1, 2 p anvisn. till 2 §, anvisn. till 8, 10, 11 §§
  Ikraftträder
  1990-01-01

Lag (1990:29) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft dagen efter den dag då den enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.
  De nya bestämmelserna tillämpas på vederlag som mottagits den 12 januari 1990 eller senare.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:73
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1990-02-28

Lag (1990:330) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 30 juni 1990 och tillämpas från och med den 1 januari 1991 då förordningen (1982:24) om anstånd med att lämna deklaration för mervärdeskatt skall upphöra att gälla.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:74
  Omfattning
  upph. 50, 62, 64, 64 c §§, rubr. närmast före 38, 50 §§; nuvarande 34 § betecknas 40 b §; ändr. 2, 2 a, 3, 5, 5 a, 6, 10, 19, 20, 22-30, 32, 33, 35-40, nya 40 b, 41, 43, 45-47, 49, 51, 52, 54-57, 63, 64 a, 64 e, 64 g, 64 h, 64 k, 69, 74 §§, rubr. närmast före 30, 51 §§, 1 p anvisn. till 2 §, anvisn. till 16, 22 §§; nya 22 a, 34, 34 a, 34 b, 40 a, 53 §§, rubr. närmast före 33, 34, 35, 37, 40 a, 40 b §§
  Ikraftträder
  1990-06-30

Lag (1990:576) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991, om inte annat framgår av punkterna 2--6 nedan. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  2. De nya föreskrifterna i 18 a § första stycket samt, i fråga om staten, 2 § tredje stycket, 17 § andra stycket och 60 § tredje stycket 1 tillämpas från ingången av juli månad 1991.
  3. De beslut som regeringen meddelat med stöd av äldre bestämmelser i 2 § tredje stycket och 12 § skall inte gälla efter utgången av år 1990. De beslut som regeringen meddelat med stöd av äldre bestämmelser i punkten 1 nionde stycket av anvisningarna till 2 § skall inte gälla efter utgången av juni månad 1991.
  4. Avdrag medges inte för ingående skatt som hänför sig till förvärv eller hyra av en vara, om den skattskyldige enligt äldre bestämmelser skulle ha saknat rätt till avdrag och varan har ägts av den skattskyldige vid något tillfälle under de senaste två åren före ikraftträdandet.
  5. En kommun har inte rätt till avdrag enligt 18 a § andra stycket för skatt som hänför sig till förvärv av en vara som levererats till kommunen före den 1 januari 1991. Detsamma gäller för skatt som hänför sig till tjänst avseende uthyrning av en vara till en kommun, om kommunen tagit varan i bruk eller i besittning före den 1 januari 1991. I fråga om skatt på sådana varor eller tjänster föreligger avdragsrätt för kommun endast i den mån detta följer av 17--18 §§.
  6. De nya föreskrifterna i 13 §, 17 § åttonde stycket, 58 § såvitt avser hänvisningen till 13 §, 59 § utom den om monteringsfärdigt hus samt anvisningarna till 14 § första stycket tillämpas först från den 1 januari 1992.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:111
  Omfattning
  upph. 10-12, 78 §§, anvisn. till 6, 10, 11 §§; ändr. 1-5, 6-8, 13-19, 22, 49, 51, 58, 59, 73, 76 b §§, anvisn. till 1 §, 1, 2 p anvisn. till 2 §, anvisn. till 2 a, 5, 8, 14, 16, 17, 19, 22 §§, rubr. närmast före 58 §; nya 18 a, 21, 60 §§; rubr. närmast före 22 § flyttas närmast föe 21 §; omtryck
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1990:1153) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:37
  Omfattning
  ändr. 18, 73 §§, 2 p anvisn. till 2 §, anvisn. till 17 § i 1990:576
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1990:1319) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. Äldre bestämmelser i 48 a § skall fortfarande gälla i fråga om mervärdeskatt som belöper på tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:46
  Omfattning
  ändr. 41, 48, 48 a §§, rubr. närmast före 40 b §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1991:178) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:89
  Omfattning
  ändr. 63 §; ny rubr. närmast före 63 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1991:696) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991 och tillämpas första gången vid 1991 års taxering.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:166
  Omfattning
  ändr. 21 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1991:1755) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:50
  Omfattning
  ändr. 2, 8, 13, 17 §§, anvisn. till 8 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1991:1905) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. Utom såvitt avser 64 f § skall dock äldre bestämmelser fortfarande gälla i fråga om mervärdeskatt som skolat redovisas före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:43
  Omfattning
  ändr. 38, 64 a, 64 f, 64 h §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1992:190) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:122
  Omfattning
  ändr. anvisn. till 8 §
  Ikraftträder
  1992-05-01

Lag (1992:492) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:129
  Omfattning
  ändr. anvisn. till 14 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Lag (1992:627) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om mervärdeskatt och avgift som förfallit till betalning före ikraftträdandet. Restitutionsränta, respitränta och anståndsränta skall inte beräknas för tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:93
  Omfattning
  upph. 64 e §; ändr. 42, 46, 47, 48, 48 a, 49, 51, 70 §§; nya 44 a, 50 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1992:832) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. I fall då förbehåll om återtaganderätt har gjorts före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:83
  Omfattning
  ändr. 15 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1992:843) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Lag (1992:878) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

Lag (1992:885) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:150
  Omfattning
  ändr. 13, 17 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1992:1184) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:96, Bet. 1992/93:SkU9
  Omfattning
  ändr. 64 b §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1992:1477) om ändring i lagen (1992:885) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:50, Bet. 1992/93:FiU1
  Omfattning
  ändr. 13, 17 §§ i 1992:885

Lag (1993:479) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Äldre bestämmelser tillämpas på beslut som meddelats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:336, Prop. 1992/93:196, Bet. 1992/93:SkU28
  Omfattning
  ändr. 76 b §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1993:642) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.
  2. I verksamhet som avser upplåtelse för trafik av väg, bro eller tunnel eller upplåtelse av spåranläggning för järnvägstrafik medges avdrag för ingående mervärdeskatt också för skatt som hänför sig till förvärv eller införsel som gjorts fr. o. m. den 1 oktober 1992.
  3. Äldre bestämmelser i 16 § femte stycket och nionde stycket av anvisningarna till 17 § tillämpas i fråga om intyg som avser fastighetsöverlåtelse som äger rum före den 1 juli 1993.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:420, Prop. 1992/93:190, Bet. 1992/93:SkU26
  Omfattning
  ändr. 2, 2 a, 8, 16, 18 §§, anvisn. till 8, 17 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1993:772) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:447, Prop. 1992/93:150, Bet. 1992/93:FiU30
  Omfattning
  ändr. 13, 17, 22, 42, 44 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1993:898) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. Äldre bestämmelser i 49 § skall dock gälla till utgången av år 1994.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:448, Prop. 1992/93:198, Bet. 1992/93:SkU27
  Omfattning
  ändr. 48, 49 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1993:1553) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:108, Prop. 1993/94:50, Bet. 1993/94:SkU15
  Omfattning
  ändr. 48 a §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1993:1647) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.
  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:118, Prop. 1993/94:75, Bet. 1993/94:SoU14
  Omfattning
  ändr. anvisn. till 8 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1993:1705) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:119, Prop. 1993/94:38, Bet. 1993/94:TU11
  Omfattning
  ändr. 22, 44 §§
  Ikraftträder
  1994-03-01

Lag (1994:41) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:122, Prop. 1993/94:105
  Omfattning
  ändr. 8, 13 §§, anvisn. till 2 a §
  Ikraftträder
  1994-03-01

Ändring, SFS 1994:200

  Omfattning
  upph.