Upphävd författning

Förordning (1980:806) med instruktion för biståndskontorschef

Version: 1980:806

Departement
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1980-11-06
Ändring införd
SFS 1980:806
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  En biståndskontorschef vid en svensk utlandsmyndighet är underställd chefen för utlandsmyndigheten.

2 §  Biståndskontorschefen skall

 1. inom utlandsmyndigheten leda biståndskontorets arbete,
 2. svara för handläggningen av vid utlandsmyndigheten förekommande biståndsärenden,
 3. delta i utlandsmyndighetens rapportering rörande förhållanden av betydelse för svenskt utvecklingssamarbete med verksamhetslandet.

3 §  När biståndskontorschefen är förhindrad att utöva sin tjänst och någon annan icke har förordnats i hans ställe, bestämmer chefen för utlandsmyndigheten vem som skall fullgöra hans åligganden intill dess annorlunda förordnats.

4 §  Tjänst som biståndskontorschef tillsätts av regeringen. Förordning (1986:71).

5 §  Föreskrifter om anställnings- och arbetsvillkor meddelas av statens utlandslönenämnd, om inte lagen (1976:600) om offentlig anställning, anställningsförordningen (1965:601) eller gällande kollektivavtal reglerar frågan.

[S2]Bestämmelser rörande representationsbidrag meddelas av utrikesdepartementet.

Ändringar

Förordning (1980:806) med instruktion för biståndskontorschef

Förordning (1986:71) om ändring i förordningen (1980:806) med instruktion för biståndskontorschef

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1986-03-01

Förordning (1995:873) om upphävande av förordningen (1980:806) med instruktion för biståndskontorschef

  Omfattning
  upph.