Förordning (1980:848) om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1980-10-30
Ändring införd
SFS 1980:848 i lydelse enligt SFS 2012:788
Ikraft
1981-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning finns föreskrifter om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder enligt Nordiska ministerrådets beslut den 8 december 1979 om nordiskt tjänstemannautbyte.

[S2]Föreskrifterna gäller arbetstagare hos

 1. riksdagen och dess myndigheter,
 2. myndigheterna under regeringen.

[S3]Föreskrifterna gäller inte arbetstagare i militära anställningar. Förordning (2004:923).

Utbytestjänstgöringen

2 §  Utbytestjänstgöringen utformas så, att den främjar det nordiska samarbetet och är till nytta både för arbetsgivaren och för arbetstagaren.

3 §  Utbytestjänstgöringen fullgörs hos en eller flera myndigheter (utbytesmyndigheter) i Danmark, Finland, Island eller Norge.

[S2]Utbytestjänstgöringen skall avse uppgifter som så långt möjligt stämmer överens med arbetstagarens uppgifter i anställningen.

[S3]Arbetsledningen för utbytestjänstgöringen utövas av utbytesmyndigheten. Förordning (1994:977).

4 §  Utbytestjänstgöringen får pågå högst tolv månader. Den bör såvitt möjligt pågå i en följd.

Tjänstebefrielse

5 §  En arbetstagare som fullgör utbytestjänstgöring är utan något särskilt beslut om det befriad från sina uppgifter i anställningen. Förordning (1994:977).

Förmåner

6 §  Under utbytestjänstgöringen har arbetstagaren rätt till samma avlönings- och andra förmåner som under sin vanliga tjänstgöring, dock inte till reseförmåner. Förordning (1981:1270).

7 §  Av Nordiska ministerrådets beslut framgår att arbetstagaren har rätt till följande särskilda kostnadsersättningar.

 1. Ett stipendium varje månad för merkostnader för bostad m.m.
 2. Ersättning för kostnader för en utresa och en hemresa i samband med utbytestjänstgöringens början och slut.
 3. Ersättning för kostnader för

[S2]en utresa och en hemresa för arbetstagarens familjemedlemmar vid flyttning,

[S3]transport av nödvändigt personligt bohag i samband med utbytestjänstgöringens början och slut,

[S4]en resa under utbytestjänstgöringen till och från hemorten för arbetstagaren och dennes familjemedlemmar. Som familjemedlem anses därvid också den som arbetstagaren stadigvarande lever samman med.

[S5]Första stycket 3 gäller dock bara om utbytestjänstgöringen skall pågå minst sex månader. Förordning (1992:137).

8 § har upphävts genom förordning (1991:125).

9 §  Stipendier enligt 7 § första stycket 1 betalas med ett av Nordiska ministerrådet fastställt belopp omräknat i svensk valuta.

[S2]Vid beräkning av ersättning enligt 7 § första stycket 2 skall tillämpas de föreskrifter om reseförmåner som gäller för anställningen. Kostnad för sovplats i enbäddskupé ersätts dock inte.

[S3]Ersättning enligt 7 § första stycket 3 beräknas enligt de föreskrifter som gäller för anställningen vid motsvarande resor och bohagstransporter inom Sverige. Förordning (1992:137).

Prövning

10 §  Ansökningar om utbytestjänstgöring prövas av den myndighet där den sökande är anställd. Förordning (1992:137).

11 §  Innan en myndighet beslutar om en utbytestjänstgöring, ska den försäkra sig om att myndigheten i det andra landet kan ta emot vederbörande och hos Universitets- och högskolerådet dels försäkra sig om att medel för kostnadsersättningarna finns, dels anmäla behov av att sådana medel reserveras för den avsedda utbytestjänstgöringen. Förordning (2012:788).

Utbetalningar m. m.

12 §  Lön och andra avlöningsförmåner under utbytestjänstgöringen betalas ut på samma sätt som under arbetstagarens vanliga tjänstgöring.

[S2]De särskilda kostnadsersättningarna betalas ut av samma myndighet som betalar ut arbetstagarens lön eller arvode. Därvid tillämpas i fråga om förskott och reseräkning de föreskrifter som avses i 9 § andra stycket. Stipendiet betalas ut förskottsvis per månad. Förordning (1992:137).

13 §  De särskilda kostnadsersättningarna bekostas av Nordiska ministerrådet.

[S2]Rekvisitioner av ersättning för myndighetens utgifter för kostnadsersättningarna ges in till Universitets- och högskolerådet senast fyra månader efter avslutad tjänstgöring. Förordning (2012:788).

Rapportering

14 §  En arbetstagare som har fullgjort utbytestjänstgöring ska senast två månader efter det att utbytestjänstgöringen har avslutats lämna en skriftlig rapport om tjänstgöringen.

[S2]Rapporten ges i två exemplar in till den myndighet där arbetstagaren är anställd. Myndigheten ska lämna över det ena exemplaret till Universitets- och högskolerådet. Förordning (2012:788).

15 § Har upphävts genom förordning (1984:32).

Överklagande

16 §  En myndighets beslut om utbytestjänstgöring får inte överklagas. Förordning (1992:137).

Ändringar

Förordning (1980:848) om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder

  Ikraftträder
  1981-01-01

Förordning (1981:1270) om ändring i förordningen (1980:848) om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder

  Omfattning
  ändr. 6, 9, 12 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1982-01-01

Förordning (1983:65) om ändring i förordningen (1980:848) om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder

  Omfattning
  ändr. 11, 14 §§
  Ikraftträder
  1983-03-01

Förordning (1984:32) om ändring i förordningen (1980:848) om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder

  Omfattning
  upph. 15 §, rubr. närmast före 15 §; ändr. 1, 13 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1984-03-01

Förordning (1991:125) om ändring i förordningen (1980:848) om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder

  Omfattning
  upph. 8 §; ändr. 9 §; omtryck
  Ikraftträder
  1991-04-15

Förordning (1992:137) om ändring i förordningen (1980:848) om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder

  Omfattning
  ändr. 3, 5, 7, 9, 10, 11 12, 13, 14 §§; nya 16 §, rubr. närmast före 16 §; omtryck
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1994:977) om ändring i förordningen (1980:848) om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder

  Omfattning
  ändr. 1, 3, 5 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1996:1528) om ändring i förordningen (1980:848) om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder

  Omfattning
  ändr. 11, 13, 14 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1999:867) om ändring i förordningen (1980:848) om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2004:923) om ändring i förordningen (1980:848) om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2006:168) om ändring i förordningen (1980:848) om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder

Omfattning
ändr. 11, 13, 14 §§
Ikraftträder
2006-05-01

Förordning (2008:1086) om ändring i förordningen (1980:848) om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:202) om ändring i förordningen (1980:848) om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder

Omfattning
ändr. 11, 14 §§
Ikraftträder
2009-04-21

Förordning (2012:788) om ändring i förordningen (1980:848) om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder

Omfattning
ändr. 11, 13, 14 §§
Ikraftträder
2013-01-01