Upphävd författning

Förordning (1981:1056) om ersättning för kostnader i mål om lagsökning, betalningsföreläggande eller handräckning vid tingsrätt

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1981-11-26
Ändring införd
SFS 1981:1056
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Ersättning för kostnader i mål om lagsökning, betalningsföreläggande eller handräckning vid tingsrätt lämnas för sökandens eget arbete med anledning av målet samt för arvode till ombud eller biträde. Ersättningen utgår med skäligt belopp. Ersättningen får endast om det finns särskilda skäl bestämmas till högre belopp än trehundratio kronor i lagsökningsmål och i handräckningsmål som avser avhysning eller återtagande av egendom samt tvåhundraåttiofem kronor i mål om betalningsföreläggande. Förordning (1990:1002).

2 §  I mål som avses i 1 § utgår dessutom ersättning för ansöknings- och expeditionsavgifter, delgivningskostnader samt kostnader för registrerings- eller matalsskrivningsbevis om sådant bevis har behövts. Sökanden har vidare rätt till skälig ersättning för översättning av inlagor eller andra handlingar samt för avskrifter eller fotokopior, i den mån antalet sådana överstiger tjugofem.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1981:1056) om ersättning för kostnader i mål om lagsökning, betalningsföreläggande eller handräckning vid tingsrätt

Förordning (1982:917) om ändring i förordningen (1981:1056) om ersättning för kostnader i mål om lagsökning, betalningsföreläggande eller handräckning vid tingsrätt

  Omfattning
  ändr. 1 §

Förordning (1984:266) om ändring i förordningen (1981:1056) om ersättning för kostnader i mål om lagsökning, betalningsföreläggande eller handräckning vid tingsrätt

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984. I fråga om mål som har anhängiggjorts före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1985:777) om ändring i förordningen (1981:1056) om ersättning för kostnader i mål om lagsökning, betalningsföreläggande eller handräckning vid tingsrätt

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986. I fråga om mål som har väckts före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1987:874) om ändring i förordningen(1981:1056) om ersättning för kostnader i mål om lagsökning, betalningsföreläggande eller handräckning vid tingsrätt

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1987. I fråga om mål som har väckts före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1987-10-01

Förordning (1989:36) om ändring i förordningen (1981:1056) om ersättning för kostnader i mål om lagsökning, betalningsföreläggande eller handräckning vid tingsrätt

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1989. I fråga om mål som har väckts före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1989-04-01

Förordning (1990:176) om ändring i förordningen (1981:1056) om ersättning för kostnader i mål om lagsökning, betalningsföreläggande eller handräckning vid tingsrätt

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990. I fråga om mål som har väckts före ikraftträdandet tillämpas äldre föreskrifter.
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1990:1002) om ändring i förordningen (1981:1056) om ersättning för kostnader i mål om lagsökning, betalningsföreläggande eller handräckning vid tingsrätt

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991. I fråga om mål som har väckts före ikraftträdandet tillämpas äldre föreskrifter.
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Ändring, SFS 1991:1340

  Omfattning
  upph.