Upphävd författning

Förordning (1981:1273) om dagbok och aktbildning m.m. i mål om lagsökning, betalningsföreläggande och handräckning

Version: 1981:1273

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1981-12-03
Ändring införd
SFS 1981:1273
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I mål om lagsökning, betalningsföreläggande och handräckning vid tingsrätt skall föras dagböcker enligt formulär som fastställs av domstolsverket.

[S2]Målen skall tas upp i dagböckerna efter hand som de kommer in och numreras i löpande följd för kalenderår.

2 §  De handlingar som har kommit in eller upprättats i ett mål om lagsökning eller handräckning skall föras samman till en akt. I akten skall genom anteckning på inlaga eller på något annat sätt tas upp kallelser, förelägganden och andra beslut, som inte har tagits in i protokoll.

[S2]Första stycket gäller även i mål om betalningsföreläggande. I sådana mål behöver dock inte föreläggande enligt 22 § lagsökningslagen (1946:808) tas upp i akten. Om bevis har meddelats att ansökningen i målet har lämnats obestridd, behöver inte heller ansökningen eller beviset eller avskrift därav tas upp i akten.

[S3]I övrigt gäller beträffande aktbildningen i mål om lagsökning, betalningsföreläggande och handräckning vad som är föreskrivet om mål i allmänhet.

3 §  Utslag i lagsökningsmål, bevis i mål om betalningsföreläggande och utslag i handräckningsmål skall snarast tillställas borgenären respektive sökanden. Detsamma gäller andra slutliga beslut i mål om lagsökning, betalningsföreläggande och handräckning, dock ej beslut som endast innebär avskrivning av mål om betalningsföreläggande.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1981:1273) om dagbok och aktbildning m.m. i mål om lagsökning, betalningsföreläggande och handräckning

Förordning (1991:1346) om upphävande av förordningen (1981:1273) om dagbok och aktbildning m.m i mål om lagsökning, betalningsföreläggande och handräckning

    Övergångsbestämmelse

    Regeringen föreskriver att förordningen (1981:1273) om dagbok och aktbildning m. m. i mål om lagsökning, betalningsföreläggande och handräckning skall upphöra att gälla vid utgången av år 1991. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om mål om lagsökning, betalningsföreläggande och handräckning där talan väckts före den 1 januari 1992.
    Omfattning
    upph.