Förordning (1981:1293) om försöksverksamhet med användning av telefon vid rättegång

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1981-12-17
Ändring införd
SFS 1981:1293 i lydelse enligt SFS 1986:1045
Tidsbegränsad
1988-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Försöksverksamhet med användning av telefon vid rättegång får ske vid Svea hovrätt, Göta hovrätt, hovrätten över Skåne och Blekinge, hovrätten för Övre Norrland, Handens tingsrätt, Stockholms tingsrätt, Södra Roslags tingsrätt, Gotlands tingsrätt, Värnamo tingsrätt, Växjö tingsrätt, Kristianstads tingsrätt, Malmö tingsrätt, Göteborgs tingsrätt, Trollhättans tingsrätt, Sunne tingsrätt, Härnösands tingsrätt, Umeå tingsrätt, Haparanda tingsrätt, Luleå tingsrätt och Piteå tingsrätt. Förordning (1986:39).

2 §  Domstolar och andra statliga myndigheter skall, i den mån arbetets behöriga gång och förhållandena i övrigt tillåter det, vid behov ställa telefon och lokal till förfogande för den som skall delta i rättegång per telefon.

3 §  Den som skall delta i rättegång per telefon får kallas till domstol eller annan myndighet eller inrättning på den ort där han regelmässigt vistas eller på annan lämplig ort. Företrädesvis bör kallelsen gälla inställelse vid tingsrätt eller polismyndighet.

4 §  Den domstol som anordnar förhandlingen eller förhöret per telefon skall på lämpligt sätt förvissa sig om identiteten hos den som skall medverka per telefon och om att hans medverkan äger rum i enlighet med tillämpliga regler för deltagande i rättegång.

5 §  Domstolsverket skall fortlöpande följa försöksverksamheten och meddela behövliga föreskrifter och råd. Det åligger de domstolar som deltar i försöksverksamheten att lämna domstolsverket de uppgifter som verket begär för att verksamheten skall kunna utvärderas.

Ändringar

Förordning (1981:1293) om försöksverksamhet med användning av telefon vid rättegång

Förordning (1982:1117) om dels fortsatt giltighet av förordningen (1981:1293) om försöksverksamhet med användning av telefon vid rättegång, dels ändring i samma förordning

  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. 1 §

Förordning (1984:1017) om fortsatt giltighet av förordningen (1981:1293) om försöksverksamhet med användning av telefon vid rättegång

  Omfattning
  forts. giltighet
  Ikraftträder
  1985-01-01

Förordning (1985:1049) om fortsatt giltighet av förordningen (1981:1293) om försöksverksamhet med användning av telefon vid rättegång

  Omfattning
  forts. giltighet
  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1986:39) om ändring i förordningen (1981:1293) om försöksverksamhet med användning av telefon vid rättegång

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1986-03-01

Förordning (1986:1045) om fortsatt giltighet av förordningen (1981:1293) om försöksverksamhet med användning av telefon vid rättegång

Omfattning
forts. giltighet
Ikraftträder
1987-01-01