Upphävd författning

Förordning (1981:175) om frilevande vildsvin

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1981-03-05
Ändring införd
SFS 1981:175
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Länsstyrelsen i Stockholms län skall sörja för att den nuvarande vildsvinsstammen som lever i frihet i länet inte ökar i nämnvärd omfattning.

[S2]Inom landet i övrigt skall länsstyrelserna vidta de åtgärder som behövs för att utrota vildsvin som lever i frihet. Förordning (1983:1122).

2 §  Om det behövs för att utrota eller minska vildsvinsstammarna skall länsstyrelsen tillämpa 24 § 3 mom. lagen (1938:274) om rätt till jakt.

3 §  Om länsstyrelsen fattar beslut om jakt efter vildsvin enligt 24 § 3 mom. lagen (1938:274) om rätt till jakt, skall länsstyrelsen bestämma att jakten skall ske genom jakträttsinnehavarens försorg, om han åtar sig jakten och det är lämpligt att jakten bedrivs på detta sätt.

[S2]Sker jakten genom jakträttsinnehavarens försorg, tillfaller fällda djur honom.

4 §  Medel ur jaktvårdsfonden får efter beslut av statens naturvårdsverk ställas till förfogande för åtgärder enligt 1 §. Förordning (1983:1122).

Ändringar

Förordning (1981:175) om frilevande vildsvin

Förordning (1983:1122) om ändring i förordningen (1981:175) om frilevande vildsvin

  Omfattning
  ändr. 1 §; ny 4 §
  Ikraftträder
  1984-01-18

Ändring, SFS 1987:905

  Omfattning
  upph.