Upphävd författning

Förordning (1981:179) om finansbolags bidrag för att täcka kostnaden för bankinspektionens tillsynsverksamhet

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1981-03-05
Ändring införd
SFS 1981:179
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Varje finansbolag skall för kalenderår betala bidrag för att täcka kostnaden för bankinspektionens tillsynsverksamhet med en hundradels procent av nettovärdet av tillgångarna i bolagets finansieringsverksamhet enligt den balansräkning som fastställts senast före utgången av juni samma år.

[S2]Bankinspektionen skall årligen före utgången av september lämna finansbolaget uppgift om storleken av det bidrag som bolaget skall betala. Bolaget skall före utgången av oktober sätta in beloppet på inspektionens postgirokonto. Förordning (1985:579).

2 §  Har tillsynen omfattat endast en del av ett kalenderår, minskas bidraget i förhållande härtill. Finansbolaget skall för det år då tillsynen börjar betala bidraget samtidigt med bidraget för närmast påföljande år.

[S2]Kan bidraget för ett nybildat finansbolag inte beräknas enligt fastställd balansräkning, beräknas det på nettovärdet av tillgångarna i bolagets finansieringsverksamhet vid den tidpunkt då tillsynen börjar.

Ändringar

Förordning (1981:179) om finansbolags bidrag för att täcka kostnaden för bankinspektionens tillsynsverksamhet

Förordning (1985:579) om ändring i förordningen (1981:179) om finansbolags bidrag för att täcka kostnaden för bankinspektionens tillsynsverksamhet

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1985-07-01

Ändring, SFS 1988:976

  Omfattning
  upph.