Upphävd författning

Förordning (1981:188) om frisläpp av investeringsreserver

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1981-02-26
Ändring införd
SFS 1981:188 i lydelse enligt SFS 1982:926
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Belopp som i bokslut till ledning för 1983 och tidigare års taxeringar har avsatts till allmän investeringsreserv enligt lagen (1979:610) om allmän investeringsreserv får tas i anspråk för följande ändamål, nämligen för

 1. kostnader för reparations- och andra underhållsarbeten på här i riket belägen byggnad, som inte utgör lagertillgång eller är avsedd att användas som bostad, och för avskrivning av ny-, till- eller ombyggnad av sådan byggnad,
 2. avskrivning av döda inventarier som, om de inte utgör transportmedel i internationell trafik, är avsedda att användas i här i riket bedriven verksamhet,
 3. kostnader för främjande av skogsbruk eller underhåll av markanläggning här i riket och för avskrivning av sådan del av anskaffningsvärdet av markanläggning som får dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. Förordning (1983:926).

2 §  Investeringsreserven får tas i anspråk endast för den del av utgifterna för byggnadsarbeten, arbeten på markanläggningar och arbeten i skogsbruk som hänför sig till perioden den 1 mars 1981--den 31 mars 1985 samt för avskrivning av inventarier som levereras under perioden den 1 mars 1981--den 31 december 1984. Förordning (1983:926).

3 §  Ianspråktagande av investeringsreserven får inte avse begagnade inventarier, föremål avsedda för utsmyckning, båtar som avses i 2 § sjölagen (1891:35 s.1), järnvägsvagnar samt containrar och liknande anordningar för befordran av gods. I fråga om inventarier som den skattskyldige har förvärvat från näringsidkare med vilken han är förbunden i väsentlig ekonomisk intressegemenskap får investeringsreserven tas i anspråk endast om inventarierna har tillverkats under beskattningsåret.

[S2]I fråga om anskaffning av personbil som avses i vägtrafikkungörelsen (1972:603) får investeringsreserven tas i anspråk endast om bilen är avsedd för yrkesmässig trafik eller uthyrningsrörelse.

[S3]4 § har upphört att gälla genom förordning (1983:926).

5 §  Investeringsreserven får tas i anspråk endast för avskrivning eller kostnad i den förvärvskälla till vilken avsättningen hänför sig.

6 §  Denna förordning gäller inte sådana skattskyldiga som avses i 7 § första stycket a) lagen (1979:610) om allmän investeringsreserv. Övergångsbestämmelser

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1981:188) om frisläpp av investeringsreserver

Förordning (1981:942) om ändring i förordningen 1981:188) om frisläpp av investeringsreserver

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§

Förordning (1981:1367) om ändring i förordningen (1981:188) om frisläpp av investeringsreserver

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 4 §§

Förordning (1982:818) om ändring i förordningen (1981:188) om frisläpp av investeringsreserver

  Omfattning
  ändr. 1 §

Förordning (1982:908) om ändring i förordningen (1981:188) om frisläpp av investeringsreserver

  Omfattning
  ändr. 2 §

Förordning (1983:926) om ändring i förordningen (1981:188) om frisläpp av investeringsreserver

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft dagen efter den dag då förordningen enligt uppgift på den har kommit ut från trycket i Svensk författningssamling. Den upphävda 4 § skall dock fortfarande tillämpas i fråga om
  1. byggnadsarbeten, arbeten på markanläggningar och arbeten i skogsbruk som utförs före utgången av mars 1984,
  2. inventarier som levererats före utgången av år 1983.
  Omfattning
  upph. 4 §; ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1983-12-20

Ändring, SFS 1993:1278

  Omfattning
  upph.