Upphävd författning

Förordning (1981:193) om vissa postavgifter

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1981-03-12
Ändring införd
SFS 1981:193
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller befordran av brev inom landet och av blindskriftsförsändelser.

2 §  Högsta vikten vid befordran är för ett brev 1000 gram och för en blindskriftsförsändelse 7000 gram.

3 §  Avgiften för befordran av brev utgår enligt normaltaxa eller ekonomitaxa.

[S2]Normaltaxa

 • ----------------------------------------------------------------- Vikt i gram Högsta avgift i kronor -------------------------------------------------------------------

[S3]högst 20 2,50 över 20 men högst 100 5,00 över 100 men högst 250 10,00 över 250 men högst 500 16,00 över 500 men högst 1 000 22,00

[S4]För brev som är tjockare än 3 cm eller vars kortaste sida är längre än 25 cm får postverket dessutom ta ut en tilläggsavgift med högst 8 kronor. Tilläggsavgiften för ett sådant skrymmande brev som väger högst 20 gram får dock utgöra 10 kronor 50 öre.

[S5]Ekonomitaxa

[S6]Ekonomitaxan tillämpas i fråga om sådana brev, som enligt vad postverket föreskriver har en längre befordringstid än brev för vilka normaltaxan gäller. Ekonomitaxan fastställs av postverket. Förordning (1989:919).

4 §  Postverket får nedsätta postavgifter enligt 3 §, om det är förenligt med verkets ekonomiska intressen.

5 §  För annan befordran av blindskriftsförsändelser än med flyg utgår inte någon avgift.

6 §  Ytterligare föreskrifter om avgifter och andra villkor för befordran av inrikes brev och blindskriftsförsändelser meddelas av postverket.

Ändringar

Förordning (1981:193) om vissa postavgifter

Förordning (1983:150) om ändring i förordningen (1981:193) om vissa postavgifter

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1983-06-01

Förordning (1984:33) om ändring i förordningen (1981:193) om vissa postavgifter

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1984-04-01

Förordning (1984:822) om ändring i förordningen (1981:193) om vissa postavgifter

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1984-12-03

Förordning (1985:961) om ändring i förordningen (1981:193) om vissa postavgifter

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1986-02-03

Förordning (1986:1033) om ändring i förordningen (1981:193) om vissa postavgifter

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1987-02-02

Förordning (1987:1103) om ändring i förordningen (1981:193) om vissa postavgifter

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1988-02-01

Förordning (1988:1459) om ändring i förordningen (1981:193) om vissa postavgifter

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1989-01-30

Förordning (1989:699) om ändring i förordningen (1981:193) om vissa postavgifter

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1989-09-04

Förordning (1989:919) om ändring i förordningen (1981:193) om vissa postavgifter

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1990-01-29

Förordning (1991:1789) om upphävande av förordningen (1981:193) om vissa postavgifter