Upphävd författning

Förordning (1981:247) om importlicensavgift

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1981-04-02
Ändring införd
SFS 1981:247
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  För en importlicens som meddelas av kommerskollegium utgår expeditionsavgifter med följande belopp:

[S2]om licensen avser ett varuvärde som uppgår till minst 5 000 kronor men understiger 10 000 kronor 50 kronor,

[S3]om licensen avser ett varuvärde som uppgår till minst 10 000 kronor men understiger 15 000 kronor 100 kronor,

[S4]om licensen avser ett varuvärde som uppgår till minst 15 000 kronor men understiger 50 000 kronor 150 kronor,

[S5]om licensen avser ett varuvärde som uppgår till minst 50 000 kronor 225 kronor.

[S6]Första stycket gäller inte i fråga om sådana importlicenser som avser varor hänförliga till tulltaxenr 72.03--73.01 tulltaxelagen (1987:1068) eller som innefattar beslut om ändring av en tidigare meddelad licens. Förordning (1989:384).

2 §  Den som har ansökt om importlicens skall betala avgiften inom den tid och på det sätt som kommerskollegium bestämmer.

3 §  Vid beräkning av varuvärdet tillämpas bestämmelserna om tullvärde i förordningen (1980:749) om tullvärde. */k/ Förordning (1987:1140). */-k/

4 §  Beslut av kommerskollegium enligt denna förordning får överklagas hos kammarrätten. */k/ Förordning (1987:1140). */-k/

Ändringar

Förordning (1981:247) om importlicensavgift

Förordning (1982:280) om ändring i förordningen (1981:247) om importlicensavgift

  Omfattning
  ändr. 1 §

Förordning (1986:698) om ändring i förordningen (1981:247) om importlicensavgift

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1986-11-01

Förordning (1987:1140) om ändring i förordningen (1981:247) om importlicensavgift

  Omfattning
  nuvarande 3 § betecknas 4 §; ändr. 1, nya 4 §§; ny 3 §; omtryck
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1989:384) om ändring i förordningen (1981:247) om importlicensavgift

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1991:1169) om upphävande av förordningen (1981:247) om importlicensavgift

  Omfattning
  upph.