Upphävd författning

Lag (1981:265) om skattefrihet för vissa ersättningar m.m. till personal hos handelssekreterare m.m.

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1981-04-09
Ändring införd
SFS 1981:265
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Lön eller annan ersättning, som staten före den 1 januari 1982 har utbetalat till sådan personal vid svenskt handelskontor som har anställts genom beslut av handelssekreterare, skall inte utgöra skattepliktig inkomst för mottagaren vid taxering till statlig inkomstskatt eller kommunal inkomstskatt. Vad som har sagts nu skall tillämpas också på förmån av bostad eller annan förmån som staten före den 1 januari 1982 tillhandahållit denna personal och som utgått för mottagarens tjänst.
Lagen skall också tillämpas i fråga om praktikant som tjänstgjort hos utrikesrepresentationen, hos handelssekreterare eller hos svenska handelskamrar i utlandet enligt beslut av Sveriges exportråd.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1981:265) om skattefrihet för vissa ersättningar m.m. till personal hos handelssekreterare m.m.

Förarbeten
Prop. 1980/81:100

Lag (1996:475) om upphävande av lagen (1981:265) om skattefrihet för vissa ersättningar m.m. till personal hos handelssekreterare m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda lagen tillämpas alltjämt i fråga om ersättningar och förmåner före den 1 januari 1982.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:210, Prop. 1995/96:143, Bet. 1995/96:SkU26
  Omfattning
  upph.