Upphävd författning

Förordning (1981:327) med förordnanden enligt atomansvarighetslagen (1968:45)

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1981-04-23
Ändring införd
SFS 1981:327 i lydelse enligt SFS 2008:455
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-01-01

1 §  Från atomansvarighetslagens (1968:45) tillämpning undantas atombränsle och radioaktiva produkter i den omfattning och under de villkor i övrigt som anges i */kurs/ bilaga*/slut kurs/ till denna förordning.

2 §  Förordnande enligt 10 § första stycket atomansvarighetslagen (1968:45) om ansvarighet för fraktförare meddelas av Strålsäkerhetsmyndigheten. Förordning (2008:455).

3 §  Godkännande av försäkring enligt 22 § första stycket atomansvarighetslagen (1968:45) meddelas av Finansinspektionen. Förordning (2008:455).

4 §  Anmälan enligt 25 § första stycket atomansvarighetslagen (1968:45) om upphörande av försäkringsavtal görs hos Strålsäkerhetsmyndigheten. Förordning (2008:455).

5 §  Anmälan enligt 32 § andra stycket atomansvarighetslagen (1968:45) om anspråk på ersättning av statsmedel för atomskada görs hos länsstyrelsen i det län där atomanläggningen ligger.

6 §  Certifikat som avses i 39 § första stycket atomansvarighetslagen (1968:45) avfattas enligt formulär som fastställs av Strålsäkerhetsmyndigheten. Närmare anvisningar till formulären meddelas av Strålsäkerhetsmyndigheten.

[S2]Intyg som avses i samma lagrum utfärdas av Strålsäkerhetsmyndigheten. Förordning (2008:455).

Bilaga

Undantag enligt 1 § andra stycket atomansvarighetslagen (1968:45) från lagens tillämpning

Definitioner
 1. Med "transportbestämmelserna" avses i denna bilaga internationella atomenergiorganets (International Atomic Energy Agency, IAEA) säkerhetsbestämmelser för transport av radioaktivt material ("Regulations for the Safe Transport of Radioactive Materials").
 2. Uttrycken "A 2", "klyvbart material" ("Fissile material") och "radioaktivt material av speciell beskaffenhet" ("Special Form Radioactive Material") har i det följande den innebörd som anges i sektion 1 i 1973 års reviderade upplaga av transportbestämmelserna.
Undantag
Följande atomsubstanser är undantagna från atomansvarighetslagens tillämpning under de förutsättningar som anges i det följande.
A. Atomsubstans som innehavaren av en atomanläggning i Sverige eller i en annan konventionsstat sänder till en mottagare för nyttjande, under den tid då substansen finns utanför en atomanläggning.
Undantag gäller om villkoren under 1-4 nedan är uppfyllda då sändningen lämnar anläggningen och övriga tillämpliga föreskrifter i den upplaga av transportbestämmelserna som gäller vid samma tidpunkt har iakttagits.
Villkor som gäller alla radionuklider
 1. Den totala aktiviteten hos innehållet i en sändning av en radionuklid eller flera radionuklider tillhörande samma grupp får inte överstiga följande värden:
Uppställningen är inte med här.
Anm.: Vid tillämpningen hänförs en radionuklid vars identitet inte är känd till grupp 1. I fråga om A 2-värden hänvisas till sektion IV i 1973 års reviderade upplaga av transportbestämmelserna.
 1. Den totala aktiviteten i en sändning av radionuklider som utgör radioaktivt material av speciell beskaffenhet får inte överstiga 500 curie (18,5 terabecquerel).
 2. För sändningar som innehåller både radioaktivt material av speciell beskaffenhet och annat radioaktivt material, eller radionuklider som tillhör skilda grupper gäller följande:
Summan av de kvoter som erhålls vid division av varje nuklids aktivitetstal med det maximital som är tillämpligt enligt 1 och 2 får inte överstiga talet 1. Är aktiviteten hos någon eller flera av nukliderna inte känd, skall det tal som anger den totala aktiviteten hos dessa nuklider divideras med det lägsta av de maximital som gäller för någon av dem. Är inte aktiviteten hos någon av dessa nuklider känd, får den totala aktiviteten i sändningen inte överstiga det lägsta maximital som gäller för någon av dessa.
Tilläggsvillkor som gäller för klyvbart material
 1. Vid sändning av klyvbart material skall villkoren under 1-3 ovan ha iakttagits i tillämpliga delar tillsammans med antingen
  1. föreskrifterna i sektion C 5 i 1967 års reviderade upplaga av transportbestämmelserna för nukleär säkerhetsklass I och II, utom i fall som avses i sektion C 5.1.2 i samma upplaga av transportbestämmelserna, eller
  2. föreskrifterna i sektion VI i 1973 års reviderade upplaga av transportbestämmelserna för nukleär säkerhetsklass I eller II, utom i fall som avses i paragraf 601 i samma upplaga av transportbestämmelserna.
Dessutom skall följande villkor vara uppfyllda i fråga om mängden klyvbart material:
 1. Om sändningen innehåller endast en av nukliderna plutonium -239, plutonium -241, uran -233 eller uran -235, får mängden inte överstiga
375 g av nukliden Pu -239
375 g '' ''Pu -241
375 g '' ''U -233 eller
600 g '' ''U -235.
 1. Om sändningen innehåller flera av de nuklider som anges under a), får summan av de kvoter som erhålls vid division av antalet gram för varje nuklid med det maximital som enligt a) är tillämpligt inte överstiga talet 1.
B. Atomsubstans som väsentligen består av uran
Undantag gäller om villkoren under 1 och 2 nedan är uppfyllda.
 1. Den totala aktiviteten per gram av substansen såvitt avser samtliga andra radioaktiva isotoper än sådana uranisotoper som vanligen ingår i naturligt uran eller utgör dotterprodukter av dylika uranisotoper får inte överstiga
  1. 200000 alfa-sönderfall i minuten från samtliga isotoper som avger alfastrålning, och
  2. 20 mikrocurie (0,74 megabecquerel) av samtliga isotoper som avger beta- eller gammastrålning.
 2. Mängden av isotopen uran -235 får inte överstiga en procent av den sammanlagda mängden av alla uranisotoper i substansen.

Ändringar

Förordning (1981:327) med förordnanden enligt atomansvarighetslagen (1968:45)

Förordning (2008:455) om ändring i förordningen (1981:327) med förordnanden enligt atomansvarighetslagen (1968:45)

Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 6 §§
Ikraftträder
2008-07-01

Ändring, SFS 2021:1142

Omfattning
upph.