Förordning (1981:366) om rätt att i vissa fall begära upplysningar om innehållet i utländsk rätt

Departement
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
1981-05-07
Ändring införd
SFS 1981:366 i lydelse enligt SFS 2014:1065
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-10-01

1 §  Domstolar får hos en främmande stat som är ansluten till den europeiska konventionen den 7 juni 1968 angående upplysningar om innehållet i utländsk rätt begära upplysningar om rättsreglerna i den främmande staten på civil- och handelsrättens samt civilprocessrättens områden och om den främmande statens domstolsorganisation. Upplysningar får begäras även i andra frågor som har anknytning till de huvudfrågor som har angetts i framställningen.

2 §  En framställning om upplysningar enligt 1§ måste ha samband med ett visst mål eller ärende och får inte göras förrän det rättsliga förfarandet har inletts. Part får upprätta en framställning men domstolen måste i så fall godkänna den. Godkännandet skall tecknas på framställningen eller framgå av bilaga till denna.

3 §  I förhållande till en främmande stat som är bunden av kapitel 2 i tilläggsprotokollet den 15 mars 1978 till den i 1 § nämnda konventionen gäller att en begäran om upplysningar enligt 1 § får göras även innan det rättsliga förfarandet har inletts och att begäran får göras även av den som är rättshjälpsbiträde eller offentligt biträde. Förordning (1997:416).

4 §  Domstolar, åklagare, Kriminalvården och övervakningsnämnder får hos en främmande stat som är bunden av kapitel 1 i tilläggsprotokollet begära upplysningar om rättsreglerna i den främmande staten på straffrättens och straffprocessrättens områden, om domstols- och åklagarorganisationen på dessa områden samt om reglerna om verkställighet av straffrättsliga påföljder. En sådan begäran får göras inte bara när ett straffprocessuellt förfarande har inletts utan även när ett sådant förfarande avses äga rum. Förordning (2011:143).

5 §  En framställning om upplysningar skall ges in till Justitiedepartementet och innehålla uppgift om från vem framställningen härrör och om den sak det är fråga om. I framställningen skall så noggrant som möjligt anges i vilka frågor upplysningar önskas. Framställningen skall vidare innehålla sådana uppgifter om de faktiska omständigheterna i saken som behövs för att framställningen skall förstås rätt och för att ett exakt och fullständigt svar skall kunna lämnas. Förordning (2000:717).

6 §  Framställningen och eventuella bilagor skall avfattas på den främmande statens officiella språk eller på ett av dess officiella språk eller åtföljas av en översättning till ett sådant språk. En framställning till ett annat nordiskt land får dock avfattas på svenska. Om det behövs, skall Justitiedepartementet låta översätta framställningen till den främmande statens språk. Förordning (2000:717).

7 §  Justitiedepartementet skall vidarebefordra framställningar till behörigt mottagande organ i den främmande staten.

[S2]Underrättar den främmande statens mottagande organ Justitiedepartementet om att ett besvarande kommer att föranleda kostnader, skall departementet vidarebefordra underrättelsen till den som har gjort framställningen. Denne skall därefter meddela Justitiedepartementet om framställningen vidhålls eller inte. Förordning (2000:717).

8 §  Justitiedepartementet skall tillställa den som har gjort en framstälning svaret på denna och i samband därmed uppge de kostnader som framställningen har föranlett.

[S2]Ersättning för uppkomna kostnader skall ofördröjligen översändas till Justitiedepartementet. Förordning (2000:717).

9 § Har upphävts genom förordning (2014:1065).

Ändringar

Förordning (1981:366) om rätt att i vissa fall begära upplysningar om innehållet i utländsk rätt

Förordning (1997:416) om ändring i förordningen (1981:366) om rätt att i vissa fall begära upplysningar om innehållet i utländsk rätt

    Omfattning
    ändr. 3 §
    Ikraftträder
    1997-12-01

Förordning (2000:717) om ändring i förordningen (1981:366) om rätt att i vissa fall begära upplysningar om innehållet i utländsk rätt

Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 8, 9 §§
Ikraftträder
2000-10-01

Förordning (2005:1002) om ändring i förordningen (1981:366) om rätt att i vissa fall begära upplysningar om innehållet i utländsk rätt

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2011:143) om ändring i förordningen (1981:366) om rätt att i vissa fall begära upplysningar om innehållet i utländsk rätt

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2014:1065) om ändring i förordningen (1981:366) om rätt att i vissa fall begära upplysningar om innehållet i utländsk rätt

Omfattning
upph. 9 §
Ikraftträder
2014-10-01