Lag (1981:381) om fastighetsreglering i samband med ändring av riksgränsen

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1981-05-21
Ändring införd
SFS 1981:381
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Fastighetsreglering får ske för att ge staten möjlighet att förfoga över mark som genom en förestående ändring av riksgränsen skall föras över till det andra landet.

[S2]I fråga om en sådan fastighetsreglering gäller fastighetsbildningslagen (1970:988), om inte något annat föreskrivs i denna lag.

2 §  Fastighetsregleringen får ske utan hinder av 3 kap. samt 5 kap.4, 5 och 8 §§fastighetsbildningslagen (1970:988).

3 §  Kostnaderna för fastighetsregleringen betalas av staten.

Ändringar

Lag (1981:381) om fastighetsreglering i samband med ändring av riksgränsen