Upphävd författning

Förordning (1981:471) om tidsbegränsad ändring av vissa bestämmelser om bostadslån

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1981-06-04
Ändring införd
SFS 1981:471
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller i ärenden om bostadslån för nybyggnad, i vilka ansökan om lån ges in till förmedlingsorganet före den 1 mars 1983 och byggnadsarbetena påbörjas före den 1 oktober samma år, om följande förutsättningar i övrigt är uppfyllda, nämligen

  1. i fråga om nybyggnad av flerfamiljshus eller sådana småhus som inte skall bebos av låntagaren, att preliminärt beslut om lån meddelas under tiden den 23 april 1981 - den 30 juni 1983,
  2. i fråga om gruppbygge av småhus som är avsedda att säljas till dem som skall bebo husen, att preliminärt beslut om lån meddelas under tiden den 10 mars 1982 - den 30 juni 1983,
  3. i fråga om nybyggnad av småhus som skall bebos av lånesökanden, att beslut om lån meddelas under tiden den 10 mars 1982 - den 30 juni 1983. Förordning (1982:425).

2 §  I de fall som anges i 1 §1 och 2 skall bestämmelserna i 13 § första stycket och 14 § andra stycketbostadsfinansieringsförordningen (1974:946) om prövning av upphandlingens eller produktionsformens lämplighet inte tillämpas. Förordning (1982:425).

3 §  Under de förutsättningar som föreskrivs i andra och tredje styckena får låneunderlaget i de fall som anges i 1 § bestämmas till högre belopp än som beräknas enligt 2-11 a §§ förordningen (1978:384) om beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån.

[S2]I fall som anges i 1 §1 och 2 gäller följande:

  1. Om byggnadsarbetena har upphandlats efter förhandling, får låneunderlaget bestämmas till ett belopp som motsvarar kostnaderna enligt det antagna anbudet med skäligt tillägg för sådana kostnader som inte omfattas av anbudet.
  2. Om byggnadsarbetena skall utföras av ägaren till marken eller av tomträttshavaren (egenregibygge), får låneunderlaget motsvara den i ärendet uppgivna kostnaden.

[S3]I de fall som anges i 1 § 3 gäller första stycket, om det för gruppbyggda småhus, för vilka byggnadsarbetena har upphandlats enligt 11 § bostadsfinansieringsförordningen (1974:946), finns en produktionskostnadsnivå etablerad inom länet som är högre än det låneunderlag som kan godtas enligt förordningen om beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån. I sådana fall får låneunderlaget bestämmas med ledning av denna kostnadsnivå. Förordning (1982:425).

4 §  Om låneunderlaget beräknas enligt 3 § skall vad som anges om pantvärde i 15 § första stycket 3 bostadsfinansieringsförordningen (1974:946) i stället avse summan av de belopp som beräknas enligt 2- 11 a samt 12 och 21 §§ förordningen (1978:384) om beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån.

5 §  Föreskrifter för tillämpningen av denna förordning meddelas av bostadsstyrelsen.

Ändringar

Förordning (1981:471) om tidsbegränsad ändring av vissa bestämmelser om bostadslån

Förordning (1982:425) om ändring i förordningen (1981:471) om tidsbegränsad ändring av vissa bestämmelser om bostadslån

Ändring, SFS 1991:1925

    Omfattning
    upph.