Upphävd författning

Förordning (1981:474) om statsbidrag i vissa fall till ombyggnad av bostadshus

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1981-06-04
Ändring införd
SFS 1981:474
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Bidrag av statsmedel lämnas enligt denna förordning till ägare av sådana flerfamiljshus som byggs om med stöd av bostadslån enligt bostadsfinansieringsförordningen (1974:946).

[S2]Bidrag lämnas dock inte för ombyggnad av hus som är belägna i Stockholms län.

2 §  Bidrag lämnas under förutsättning att

 1. preliminärt beslut om bostadslån för ombyggnaden meddelas efter utgången av juni 1981,
 2. ombyggnaden medför en väsentlig ökning av bostadsvärdet,
 3. ombyggnaden påbörjas under tiden den 1 augusti 1981 - den 31 januari 1982 och i huvudsak avslutas senast den 31 augusti 1982,
 4. ombyggnaden utförs av arbetstagare som anvisas eller godkänns av den offentliga arbetsförmedlingen. Förordning (1982:643).

3 §  Bidrag lämnas med 20 procent av den kostnad för ombyggnaden som länsbostadsnämnden godkänner vid prövning av ansökningen om bostadslån. Bidraget får dock inte överstiga ett belopp som motsvarar 15000 kronor för varje bostadslägenhet i huset efter ombyggnaden.

4 §  Bidrag beviljas efter ansökan som skall göras senast i samband med ansökningen om slutligt beslut om bostadslån. Om det finns särskilda skäl får dock ansökningen göras senare.

5 §  Ansökan om bidrag skall ställas till länsbostadsnämnden och ges in till kommunens organ för låneförmedling.

[S2]Förmedlingsorganet skall se till att ansökningen kompletteras om det behövs och därefter sända handlingarna i ärendet med eget yttrande till länsbostadsnämnden.

6 §  Länsbostadsnämnden beslutar om bidrag och om utbetalning av bidrag. Bostadsstyrelsen sköter utbetalningen.

[S2]Om sökanden begär det skall länsbostadsnämnden meddela särskilt beslut i fråga om sökandens rätt till bidrag.

7 §  Länsbostadsnämndens beslut i frågor som avses i denna förordning får överklagas hos bostadsstyrelsen genom besvär.

[S2]Bostadsstyrelsens beslut får överklagas hos regeringen genom besvär.

8 §  Föreskrifter för tillämpningen av denna förordning meddelas av bo stadsstyrelsen. I fråga om föreskrifter för tillämpningen av 2 § 4 skall bostadsstyrelsen samråda med arbetsmarknadsstyrelsen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1981:474) om statsbidrag i vissa fall till ombyggnad av bostadshus

Förarbeten
Prop. 1980/81:202

Förordning (1981:1049) om ändring i förordningen (1981:474) om statsbidrag i vissa fall till ombyggnad av bostadshus

Förordning (1982:643) om ändring i förordningen (1981:474) om statsbidrag i vissa fall till ombyggnad av bostadshus

  Omfattning
  ändr. 2 §

Ändring, SFS 1991:1929

  Övergångsbestämmelse

  De upphävda förordningarna gäller fortfarande i fråga om lån eller bidrag som har beviljats enligt förordningarna.
  Omfattning
  upph.