Upphävd författning

Förordning (1981:499) med instruktion för sprängämnesinspektionen

Departement
Industridepartementet
Utfärdad
1981-06-04
Ändring införd
SFS 1981:499
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på sprängämnesinspektionen.

Uppgifter m.m.

2 §  Inspektionen är central förvaltningsmyndighet för ärenden som rör explosiva eller brandfarliga varor.

3 §  Det åligger inspektionen särskilt att meddela föreskrifter och anvisningar om explosiva och brandfarliga varor samt att utöva tillsyn och handlägga därmed sammanhängande ärenden.

4 §  Inspektionen skall fastställa en taxa för de avgifter som skall tas ut enligt förordningen (1949:341) om explosiva varor och förordningen (1961:568) om brandfarliga varor samt meddela de närmare bestämmelser som behövs för avgiftsfinansieringen. Förordning (1983:268).

Organisation

5 §  Inspektionen leds av en styrelse. Ledamöterna av denna är sprängämnesinspektören och högst åtta andra ledamöter. Bland ledamöterna är en styrelsens ordförande och en vice ordförande.

[S2]För ledamöterna finns ersättare till det antal regeringen bestämmer. Förordning (1982:575).

6 §  Chef för inspektionen är sprängämnesinspektören.

7 §  Inom inspektionen finns fyra enheter, nämligen en enhet för föreskrifter m.m. och tre enheter för tillsyn, varav en militär och två civila.

[S2]Varje enhet förestås av en enhetschef. En av enhetscheferna är sprängämnesinspektörens ställföreträdare.

[S3]Hos inspektionen finns i övrigt personal enligt särskilda föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel. Förordning (1986:155).

Ärendens handläggning

8 §  Av styrelsen avgörs:

 1. författningsfrågor,
 2. viktigare frågor om myndighetens organisation och arbetsformer,
 3. anslagsfrågor, taxefrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 4. frågor om tillsättning av tjänster som enhetschef,
 5. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller frågor om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 6. andra frågor som sprängämnesinspektören hänskjuter till styrelsen. Förordning (1986:155).

9 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden, sprängämnesinspektören och minst tre andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:819).

10 §  Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av sprängämnesinspektören ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av sprängämnesinspektören får de avgöras av annan tjänsteman i den omfattning som framgår av arbetsordningen eller av särskilda beslut.

11 §  När sprängämnesinspektören är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas den av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av sprängämnesinspektören även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av vissa ärenden eller grupper av ärenden.

[S2]När både sprängämnesinspektören och hans ställföreträdare har förhinder, utövas sprängämnesinspektörens tjänst av den enhetschef som sprängämnesinspektören bestämmer.

[S3]I den ordinarie sprängämnesinspektörens frånvaro får dock inte fattas sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan hans medgivande får inte sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med föreskrifter som styrelsen meddelat eller grunder som den tillämpar. Förordning (1986:155).

12 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 10 § andra meningen avgörs utan föredragning.

[S2]Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den enhet dit ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande. Sprängämnesinspektören får överta beredningen och föredragningen av ärenden som skall avgöras av styrelsen.

[S3]En enhetschef har rätt att närvara när ett ärende som hör till hans enhet föredras av någon annan. Förordning (1986:155).

13 §  Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m.m. följer att myndighetens befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden.

14 § har upphävts genom förordning (1986:819).

15 §  Sprängämnesinspektören får utan föredragning meddela beslut som inte utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig.

16 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärenden hos myndigheten.

Tjänstetillsättning m.m.

17 §  Sprängämnesinspektören förordnas av regeringen.

[S2]Övriga tjänster tillsätts och annan personal antas av sprängämnesinspektionen.

[S3]Förordnande att vara sprängämnesinspektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för högst tre år efter anmälan av styrelsen. Förordning (1986:155).

18 §  Andra styrelseledamöter än sprängämnesinspektören förordnas av regeringen för högst tre år.

[S2]Förordnande att vara styrelsens ordförande meddelas av regeringen för högst tre år.

[S3]Styrelsen utser vice ordförande.

Ändringar

Förordning (1981:499) med instruktion för sprängämnesinspektionen

Förordning (1982:575) om ändring i förordningen (1981:499) med instruktion för sprängämnesinspektionen

  Omfattning
  ändr. 5 §

Förordning (1983:268) om ändring i förordningen (1981:499) med instruktion för sprängämnesinspektionen

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1983-06-01

Förordning (1986:155) om ändring i förordningen (1981:499) med instruktion för sprängämnesinspektionen

  Omfattning
  ändr. 7, 8, 11, 12, 17 §§
  Ikraftträder
  1986-05-01

Förordning (1986:819) om ändring i förordningen (1981:499) med instruktion för sprängämnesinspektionen

  Omfattning
  upph. 14 §; ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:369

  Omfattning
  upph.