Upphävd författning

Förordning (1981:500) med instruktion för nämnden för hemslöjdsfrågor

Departement
Industridepartementet
Utfärdad
1981-06-04
Ändring införd
SFS 1981:500
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Nämnden för hemslöjdsfrågor skall ta initiativ till, planera, samordna och göra insatser för att främja hemslöjd i den mån sådana uppgifter inte ankommer på annan statlig myndighet.

2 §  Det åligger nämnden särskilt att inom sitt verksamhetsområde fördela statligt stöd till hemslöjdsfrämjande verksamhet.

Organisation

3 §  Nämnden består av högst nio ledamöter. Bland ledamöterna är en ordförande och en vice ordförande.

[S2]För ledamöterna finns ersättare till det antal som regeringen bestämmer. Förordning (1982:864).

4 §  I mån av behov och tillgång på medel får nämnden anlita utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

5 §  Nämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst fyra andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:820).

6 §  I den mån ärenden inte är av det slag att de behöver avgöras av nämnden får de avgöras av ordföranden i den omfattning som framgår av arbetsordningen eller av särskilda beslut.

7 §  Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan ordföranden eller vice ordföranden och minst fyra andra ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får ordföranden besluta ensam. Beslut, som fattas enligt denna paragraf, skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

8 §  Ärendena avgörs efter föredragning.

[S2]Föredragningen av ett ärende ankommer på förste hemslöjdskonsulenten eller på en särskilt förordnad föredragande. Förordning (1984:341).

9 § har upphävts genom förordning (1986:820).

10 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärenden hos nämnden.

Tjänstetillsättning m.m.

11 §  Tjänsten som förste hemslöjdskonsulent samt övriga tjänster tillsätts av nämnden. Förordning (1984:341).

12 §  Ledamöterna samt ersättare för ledamöterna förordnas av regeringen för högst tre år.

[S2]Förordnande att vara nämndens ordförande meddelas av regeringen för högst tre år.

[S3]Nämnden utser vice ordförande.

13 §  Ärenden om stöd till hemslöjdsfrämjande verksamhet får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1981:500) med instruktion för nämnden för hemslöjdsfrågor

Förordning (1982:864) om ändring i förordningen (1981:500) med instruktion för nämnden för hemslöjdsfrågor

  Omfattning
  ändr. 3 §

Förordning (1984:341) om ändring i förordningen (1981:500) med instruktion för nämnden för hemslöjdsfrågor

  Omfattning
  ändr. 8, 11 §§
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1986:820) om ändring i förordningen (1981:500) med instruktion för nämnden för hemslöjdsfrågor

  Omfattning
  upph. 9 §; ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:315

  Omfattning
  upph.