Upphävd författning

Förordning (1981:516) om studiedokumentation och statistik rörande högskolestuderande

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1981-06-04
Ändring införd
SFS 1981:516
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmän bestämmelse

1 §  I denna förordning meddelas dels bestämmelser om insamling och registrering av uppgifter rörande studerande i grundläggande högskoleutbildning och studerande i forskarutbildning, dels vissa bestämmelser om statistik rörande sådana studerande. Förordning (1986:84).

Lokala register

2 §  Vid varje högskoleenhet med grundläggande högskoleutbildning skall det enligt bestämmelserna i denna förordning föras ett register (lokalt register) med uppgifter om de studerande och deras studieresultat. Ändamålet med registren är att högskoleenheterna skall ha tillgång till sådana uppgifter som de behöver för att fullgöra sina administrativa åligganden enligt högskoleförordningen (1977:263), däri inbegripet uppföljning och planering av verksamheten.

[S2]Lokalt register får föras med hjälp av automatisk databehandling.

[S3]Bestämmelserna om lokalt register skall även tillämpas på kommunal högskoleutbildning, varvid vad som sägs om högskoleenhet skall gälla kommun eller landstingskommun som anordnar sådan utbildning. Förordning (1987:111).

3 §  Lokala register skall i tillämpliga delar omfatta uppgifter av följande slag om samtliga studerande i grundläggande högskoleutbildning:

 1. identitetsuppgifter,
 2. grunderna för allmän behörighet,
 3. beslut om antagning till linje eller fristående kurs,
 4. registrering för undervisning eller prov, på viss linje eller kurs, för varje termin,
 5. beträffande studier på fristående kurs
  1. kursens ämnesgrupp och yrkesinriktning,
  2. nivån på kursen genom angivande av kraven på förkunskaper,
  3. om studierna bedrivs i annan studietakt än heltid,
  4. den form i vilken kursen distribueras samt
  5. om kursen är lokaliserad till en annan ort än högskoleorten,
 6. resultat av prov och övriga poängsatta kursmoment samt deltagande i andra obligatoriska kursmoment,
 7. resultat på hela kurser och andra hela utbildningsmoment,
 8. utbildningsbevis avseende slutförd utbildning på en linje samt
 9. utbildningsbevis med examensbenämning avseende fristående kurser. Förordning (1988:503).

4 §  Lokala register skall föras på sådant sätt att de kan användas för lokal statistikproduktion.

[S2]Lokala register skall också föras på sådant sätt att de lämpar sig som underLAG FÖR FRAMSTÄLLNING AV DET REGISTER SOM AVSES I 6 §. Förordning (1987:111).

5 § har upphävts genom förordning (1992:721).

Centrala högskoleregistret

6 §  Statistiska centralbyrån skall producera statistik om grundläggande högskoleutbildning och forskarutbildning. Statistiken skall utformas med hänsyn till de behov som föreligger vid planering och uppföljning av utbildningen.

[S2]För detta ändamål skall statistiska centralbyrån föra ett personregister över grundläggande högskoleutbildning och forskarutbildning (centrala högskoleregistret). Registret skall föras med hjälp av automatisk databehandling. Förordning (1987:111).

7 §  Vad gäller grundläggande högskoleutbildning skall centrala högskoleregistret i tillämpliga delar omfatta uppgifter av följande slag om samtliga studerande i grundläggande högskoleutbildning:

 1. identitetsuppgifter,
 2. grunderna för allmän behörighet,
 3. genomgången linje i gymnasieskolan eller motsvarande utbildning,
 4. registrering för undervisning på viss linje eller kurs för varje termin,
 5. beträffande studier på fristående kurs
  1. kursens ämnesgrupp och yrkesinriktning,
  2. nivån på kursen genom angivande av kraven på förkunskaper,
  3. om studierna bedrivs i annan studietakt än heltid,
  4. den form i vilken kursen distribueras samt
  5. om kursen är lokaliserad till en annan ort än högskoleorten,
 6. om en studerande vid en högskoleenhet eller -- där detta särskilt framgår -- vid flera högskoleenheter på ett tillfredsställande sätt har genomgått kurser och andra utbildningsmoment om sammanlagt
  1. minst 60 poäng på olika nivåer inom samma ämnesgrupp eller
  2. minst det antal poäng som fordras enligt en utbildningslinje eller, vad gäller fristående kurser, som ger rätt till utbildningsbevis med examensbenämning, 7. utbildningsbevis avseende slutförd utbildning på en linje samt
 7. utbildningsbevis med examensbenämning avseende fristående kurser. Förordning (1988:503).

8 §  Vad gäller forskarutbildning skall centrala högskoleregistret omfatta de uppgifter som enligt 9 § skall rapporteras till statistiska centralbyrån. Förordning (1987:111).

8 a § har upphävts genom förordning (1987:111).

9 §  Högskoleenheter med forskarutbildning skall årligen till statistiska centralbyrån rapportera uppgifter om samtliga studerande i forskarutbildning. Rapporteringen skall avse hösttermin respektive vårtermin och omfatta följande uppgifter:

 1. identitetsuppgifter,
 2. år och termin för registrering som studerande,
 3. ämne och fakultet eller motsvarande,
 4. typ av forskarutbildning,
 5. aktivitetsgrad och
 6. studiefinansiering.

[S2]Första gången en studerande tas upp i rapporteringen skall det även anges

 1. tidigare högskoleutbildning,
 2. annat medborgarskap än svenskt samt
 3. år och termin för antagning till forskarutbildning.

[S3]För studerande som avlagt examen eller fått utbildningsbevis med examensbenämning för en etapp i forskarutbildningen skall det även anges

 1. avlagt examen eller utfärdat utbildningsbevis för etapp med examensbenämning samt
 2. år och termin för examen eller utfärdande av utbildningsbevis . Förordning (1987:111).

9 a § har upphävts genom förordning (1987:111).

10 §  Statistiska centralbyrån får efter samråd med Verket för högskoleservice me ddela närmare föreskrifter om högskoleenheternas uppgiftsrapportering till registret. Lag (1992:721).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1981:516) om studiedokumentation och statistik rörande högskolestuderande

Förordning (1983:100) om ändring i förordningen (1981:516) om studiedokumentation och statistik rörande studerande i grundläggande högskoleutbildning

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1986:84) om ändring i förordningen (1981:516) om studiedokumentation och statistik rörande studerande i grundläggande högskoleutbildning

  Omfattning
  upph. övergångsbest. till 1981:516; ändr. författningsrubr., 1, 7, 8, 10 §§; nya 8 a, 9 a §§
  Ikraftträder
  1986-04-01

Förordning (1987:111) om ändring i förordningen (1981:516) om studiedokumentation och statistik rörande högskolestuderande

  Omfattning
  upph. 8 a, 9 a §§; ändr. 2-10 §§; nya rubr. närmast före 1, 2, 6 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1988:503) om ändring i förordningen (1981:516) om studiedokumentation och statistik rörande högskolestuderande

  Omfattning
  ändr. 3, 7 §§
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1992:721) om ändring i förordningen (1981:516) om studiedokumentation och statistik rörande högskolestuderande

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992.
  Intill dess regeringen föreskriver något annat skall Universitets- och högskoleä mbetets föreskrifter (UHÄ-FS 1988:52) om uppgifterna i lokala register för studiedokumentation fortsätta att tillämpas.
  Omfattning
  upph. 5 §; ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Ändring, SFS 1993:1153

  Omfattning
  upph.