Inaktuell version

Lag (1981:655) om vissa avgifter i allmän hamn

Version: 1981:655

Departement
Näringsdepartementet RST
Utfärdad
1981-06-18
Ändring införd
SFS 1981:655
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18
Enligt riksdagens beslut föreskrivs följande.
Den som innehar en allmän hamn får ta ut avgifter, utan att hamninnehavaren tillhörig kaj, brygga eller liknande anordning inom hamnens område anlöps eller nyttjas,
  1. för fartyg som anlöper kaj, brygga eller liknande anordning som tillhör någon annan än hamninnehavaren men som ligger inom hamnens område,
  2. för fartyg som passerar hamnens vattenområde,
  3. för gods som lastas eller lossas över kaj, brygga eller liknande anordning som tillhör någon annan än hamninnehavaren men som ligger inom hamnens område.
Rätten att ta ut avgift enligt första stycket 2. gäller endast inom det område där trafiken enligt vad sjöfartsverket fastställt kan anses ha nytta av hamninnehavarens anordningar och tjänster. Ansökan om fastställelse görs av hamninnehavaren.

Ändringar

Lag (1981:655) om vissa avgifter i allmän hamn

Lag (2019:153) om ändring i lagen (1981:655) om vissa avgifter i allmän hamn

Omfattning
ändr.; ny 2 §
Ikraftträder
2019-03-24