Lag (1981:655) om vissa avgifter i allmän hamn

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TP
Utfärdad
1981-06-18
Ändring införd
SFS 1981:655 i lydelse enligt SFS 2019:153
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

1 §  Den som innehar en allmän hamn får ta ut avgifter, utan att en kaj, brygga eller liknande anordning som tillhör hamninnehavaren inom hamnens område anlöps eller nyttjas,

  1. för fartyg som anlöper en kaj, brygga eller liknande anordning som tillhör någon annan än hamninnehavaren men som ligger inom hamnens område,
  2. för fartyg som passerar hamnens vattenområde,
  3. för gods som lastas eller lossas över en kaj, brygga eller liknande anordning som tillhör någon annan än hamninnehavaren men som ligger inom hamnens område.

[S2]Rätten att ta ut avgift enligt första stycket 2 gäller endast inom det område där trafiken enligt vad Sjöfartsverket fastställt kan anses ha nytta av hamninnehavarens anordningar och tjänster. Ansökan om fastställelse görs av hamninnehavaren. Lag (2019:153).

2 §  Bestämmelserna i 1 § ska inte tillämpas på avgifter som ska tas ut enligt lagen (2019:152) med kompletterande bestämmelser till EU:s hamntjänstförordning. Lag (2019:153).

Prop. 2018/19:39: Paragrafen är ny och innehåller en bestämmelse om att 1 § inte ska tillämpas på avgifter som ska tas ut enligt lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s hamntjänstförordning. EU:s hamntjänstförordning ska dock tillämpas endast av vissa av Sveriges hamnar. Vidare täcker den hamninfrastrukturavgift som ska tas ut enligt den kompletterande lagen inte samma kostnader som täcks av de avgifter som får tas ut enligt 1 §. Detta innebär att 1 § fortfarande ska tillämpas dels av de hamnar som inte ...

Ändringar

Lag (1981:655) om vissa avgifter i allmän hamn

Förarbeten
Prop. 1980/81:132

Lag (2019:153) om ändring i lagen (1981:655) om vissa avgifter i allmän hamn

Omfattning
ändr.; ny 2 §
Ikraftträder
2019-03-24