Upphävd författning

Förordning (1981:659) om lån till investeringar inom den manuella glasindustrin

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1981-06-11
Ändring införd
SFS 1981:659 i lydelse enligt SFS 2000:1083
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  I mån av tillgång på medel kan lån lämnas till företag inom den manuella glasindustrin enligt denna förordning.

Allmänna bestämmelser

2 §  Lån får lämnas till kostnader för

 1. effektivitetshöjande investeringar i produktionsutrustning,
 2. investeringar som i första hand syftar till att förbättra arbetsmiljön,
 3. investeringar vid enskilda produktionsenheter som direkt föranleds av att mäng köps från en central råvaruanläggning eller
 4. investeringar i den yttre miljön.

3 § har upphävts genom förordning (1988:771).

4 §  Lån får inte överstiga 50 procent av kostnaden för investeringen. Ett lån för en mera omfattande investering av det slag som anges i 2 § 4 kan dock lämnas upp till 75 procent av kostnaden.

5 §  Lån får inte lämnas i den mån annat statligt stöd har lämnats för samma ändamål.

6 § har upphävts genom förordning (1988:771).

7 §  Ett lån skall vara ränte- och amorteringsfritt och skall skrivas av med ett lika stort belopp varje år under en period av längst tio år från utgången av året närmast efter det under vilket lånet lämnats.

8 § har upphävts genom förordning (1988:771).

Förfarandet m.m.

9 §  Frågor om lån prövas av Verket för näringslivsutveckling. Om särskilda skäl föranleder det skall dock ett låneärende lämnas till regeringen för prövning.

[S2]Vid beredning av ett ärende om lån skall Verket för näringslivsutveckling i den utsträckning det bedöms nödvändigt samråda med Arbetsmiljöverket och Naturvårdsverket.

[S3]Verket för näringslivsutveckling skall fortlöpande samråda med företrädare för arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer inom branschen i fråga om långivningens inriktning. Förordning (2000:1083).

10 § har upphävts genom förordning (1988:771).

11 §  Under ett låns löptid får den regionala utvecklingsfonden medge sådana ändringar av villkoren för lånet som saknar väsentlig betydelse för statens rätt. För andra ändringar av villkoren krävs medgivande av långivaren.

12 §  Beslut av Verket för näringslivsutveckling enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2000:1083).

Särskilda bestämmelser

13 §  Det ankommer på Verket för näringslivsutveckling att bevaka statens rätt i mål eller ärenden som rör lån enligt denna förordning. Förordning (2000:1083).

14 §  I fråga om lån som beviljats enligt denna förordning gäller i övrigt föreskrifterna rörande lån i förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet. Förordning (1988:771).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1981:659) om lån till investeringar inom den manuella glasindustrin

Förordning (1988:771) om ändring i förordningen (1981:659) om lån till investeringar inom den manuella glasindustrin

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.
  2. Äldre bestämmelser skall fortfarande gälla för stöd som beviljats före ikraftträdandet. Dock skall 19 § förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet gälla även för sådant stöd.
  Omfattning
  upph. 3, 6, 8, 10 §§; ny 14 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1998:1303) om ändring i förordningen (1981:659) om lån till investeringar inom den manuella glasindustrin

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2000:1083) om ändring i förordningen (1981:659) om lån till investeringar inom den manuella glasindustrin

Omfattning
ändr. 9, 12, 13 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2009:149 ) om upphävande av förordningen (1981:659) om lån till investeringar inom den manuella glasindustrin

Omfattning
upph.