Upphävd författning

Förordning (1981:661) om strukturgarantier, m.m.

Departement
Industridepartementet
Utfärdad
1981-06-11
Ändring införd
SFS 1981:661
Ikraft
1981-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  För att främja utvecklingen inom möbelindustrin, trähusindustrin, snickeriindustrin, sågverksindustrin, textilindustrinv, konfektionsindustrin och rayonfiberindustrin kan garanti för lån (strukturgaranti) lämnas enligt denna förordning.

[S2]Staten svarar för lån som omfattas av strukturgaranti som för egen skuld till dess lånet återbetalats. Förordning (1984:433).

Förutsättningar för strukturgaranti

2 §  Företag inom möbelindustrin, snickeriindustrin, sågverksindustrin eller trähusindustrin får beviljas strukturgaranti för lån som tas upp för att finansiera

 1. förvärv av företag i samma bransch,
 2. förvärv av företag i en annan bransch om detta medverkar till att trygga en fortsatt drift och det finns ett kommersiellt samband mellan företagen,
 3. kostnader föranledda av att två eller flera sådana företag sammanför vissa funktioner i ett gemensamt bolag eller
 4. en kapitalkrävande omställning inom ett sådant företag om omställningen förbättrar konkurrenssituationen inom branschen. Förordning (1983:642).

3 §  Företag inom textilindustrin, konfektionsindustrin eller rayonfiberindustrin får beviljas strukturgaranti för lån som tas upp för att finansiera

 1. lönsamhetsbefrämjande strukturella åtgärder eller
 2. en förbättring av den finansiella strukturen inom ett sådant företag, i första hand genom att ersätta kortfristig upplåning.

4 § har upphävts genom förordning (1984:433).

5 §  Strukturgaranti för förvärv av företag enligt 2 eller 3 §§ får beviljas också företag utanför de där angivna branscherna för förvärv av företag inom dessa branscher. Förordning (1984:433).

6 §  Strukturgaranti får beviljas för lån i svensk eller utländsk valuta i bankaktiebolag, sparbank, kreditaktiebolag eller annan kreditinrättning som garantigivaren bestämmer.

7 §  Strukturgaranti får beviljas endast företag som bedöms ha förutsättningar att långsiktigt upprätthålla en lönsam produktion.

8 §  Som en förutsättning för strukturgaranti gäller att företaget har upprättat en konkret plan för genomförandet av den åtgärd som garantin avser.

9 §  Strukturgaranti får lämnas endast för lån som uppgår till högst det låntagande företagets egna kapital. Föreligger särskilda skäl får garanti enligt 3 § lämnas för lån som är större. Förordning (1984:433).

10 §  Strukturgaranti får lämnas för lån med fast eller rörlig ränta.

[S2]Räntevillkoren för lån med rörlig ränta skall, om inte särskilda skäl föranleder annat, bestämmas med utgångspunkt i gällande avtal härom mellan staten och vederbörande bankorganisationer.

[S3]Räntevillkoren för lån med fast ränta skall godkännas av garantigivaren.

11 §  Återbetalning av ett lån som omfattas av strukturgaranti skall ske enligt fastställd avbetalningsplan.

[S2]Ett lån som avses i 2 § skall återbetalas inom 10 år från dagen för första utbetalningen, varvid lånet får vara avbetalningsfritt det första året. Om särskilda skäl föreligger, får lånet vara avbetalningsfritt under högst 5 år under lånets löptid eller återbetalningen ske under högst 15 år.

[S3]Ett lån som avses i 3 § skall vara avbetalningsfritt under de två första åren och därefter återbetalas under högst 10 år. Förordning (1984:433).

12 §  Ett lån som omfattas av strukturgaranti skall i förmånsrättsligt hänseende vara placerat efter övriga fordringar. Om särskilda skäl föreligger skall dock säkerhet ställas för lånet. Ställs säkerhet skall den gälla också för garantin.

13 §  Strukturgaranti får lämnas endast om låneförbindelsen innehåller villkor att lånet kan sägas upp till omedelbar återbetalning om

 1. låntagaren genom oriktiga eller vilseledande uppgifter har föranlett att garantin har beviljats,
 2. låntagaren har försummat att erlägga föreskriven ränta eller avbetalning inom 14 dagar från förfallodagen,
 3. låntagaren inte har iakttagit de villkor eller föreskrifter som gäller för garantin,
 4. den säkerhet som kan ha ställts har försämrats väsentligt,
 5. låntagaren utan medgivande av garantigivaren har avhänt sig rörelsen eller någon betydande del av däri ingående anläggningstillgångar eller annan väsentlig ändring direkt eller indirekt har skett i äganderätten till rörelsen,
 6. låntagaren utan medgivande av garantigivaren har avvikit från en sådan plan som anges i 8 § eller
 7. annat förhållande har inträffat som medför att låntagaren med hänsyn till syftet med lånet uppenbarligen inte längre bör få ha kvar lånet.

14 §  Strukturgaranti lämnas under förutsättning att långivaren förvaltar lånet under bankmässiga former och därvid beaktar statens intresse som garantigivare.

[S2]När en fråga av betydelse för statens betalningsansvar på grund av garantiåtagandet uppkommer, skall långivaren inhämta anvisningar från garantigivaren.

[S3]Till täckning av statens kostnader och för förluster på grund av infriade garantiåtaganden skall långivaren årligen i efterskott till statsverket betala en avgift om en procent av utestående belopp.

15 §  Långivaren skall utan dröjsmål underrätta garantigivaren om förhållanden som kan utgöra anledning till uppsägning av lånet eller som annars medför risk för att garantin måste infrias.

16 §  Underlåter långivaren att efter anmodan från garantigivaren utan dröjsmål säga upp lånet eller att, sedan uppsägning har skett, vidta begärda åtgärder för lånets indrivning, upphör strukturgarantin att gälla tre månader efter det att långivaren erhöll anmaningen.

17 §  Ett beslut om strukturgaranti får ändras eller upphävas om långivaren inte iakttar de villkor som anges i 1 4 eller 15 §.

Särskilda bestämmelser om ränta

18 §  Till företag som beviljats lån mot strukturgaranti enligt 2 § kan, om särskilda skäl föreligger, bidrag lämnas för täckande av räntekostnaden för lånet under högst tre år. Förordning (1984:433).

19 §  Räntebidrag skall återbetalas om mottagaren genom oriktiga eller vilseledande uppgifter har föranlett att bidraget har lämnats.

Förfarandet

20 §  Ärenden om strukturgaranti eller räntebidrag prövas av statens industriverk, som också på statens vägnar tecknar strukturgaranti.

[S2]Industriverket skall med eget yttrande hänskjuta ett garantiärende till regeringens prövning om garantin avser ett företag vars kreditförsörjning med statligt stöd i olika former bör bedömas i ett sammanhang och bedömningen även innefattar stödformer som prövas av andra myndigheter.

[S3]Verket får till regeringens prövning hänskjuta även andra ärenden som verket av särskilda skäl finner att regeringen bör avgöra.

21 §  Vid beredningen av ärenden om strukturgaranti skall industriverket samråda med företrädare för berörda fackliga organisationer och branschorganisationer.

[S2]Verket skall därutöver samråda med

 1. arbetsmarknadsstyrelsen i ärenden om strukturgaranti enligt 2 § samt
 2. arbetsmarknadsstyrelsen och överstyrelsen för ekonomiskt försvar i ärenden om strukturgaranti enligt 3 §.

[S3]Samråd behöver inte ske om det med hänsyn till ärendets beskaffenhet eller annan omständighet är obehövligt. Förordning (1984:433).

22 §  Då anspråk har anmälts mot statsverket med anledning av lämnad strukturgaranti skall statens industriverk vidta de åtgärder som behövs för att skydda staten mot förlust på grund av garantiåtagandet.

[S2]Industriverket skall bevaka statens rätt i mål eller ärenden som rör stöd enligt denna förordning. Verket får därvid anta ackordsförslag eller på annat sätt efterge statens anspråk. Ett ärende som avser ett större belopp eller som har principiell betydelse skall dock hänskjutas till regeringens prövning.

23 §  Beslut av statens industriverk enligt denna förordning får ej överklagas.

Särskild bestämmelse

24 §  Föreskrifter för verkställighet av denna förordning meddelas av statens industriverk. Verket skall därvid samråda med företrädare för berörda fackliga organisationer och branschorganisationer.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1981:661) om strukturgarantier, m.m.

Ikraftträder
1981-07-01

Förordning (1985:434) om upphävande av förordningen (1981:661) om strukturgarantier, m.m.

  Omfattning
  upph.