Upphävd författning

Förordning (1981:673) med vissa bestämmelser för statlig myndighets affärsdrivande verksamhet i utlandet

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1981-06-11
Ändring införd
SFS 1981:673
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning är tillämplig på de statliga myndigheter som anges i bilaga till förordningen.

2 §  Myndigheten bör inom sitt verksamhetsområde uppmärksamma och ta till vara möjligheterna att inom eller utom riket för utländsk marknad marknadsföra sådana tjänster som myndigheten inte är förhindrad att tillhandahålla.

[S2]Myndigheten får sluta avtal med svensk eller utländsk kund angående utförande av tjänster som avses i första stycket. Sådana avtal bör slutas på affärsmässiga villkor. I samband därmed får myndigheten göra den upphandling som behövs.

3 §  Myndigheten skall underrätta utrikesdepartementet eller svensk beskickningschef i land där myndigheten utför uppdrag, om fråga uppkommer som kan vara av betydelse för Sveriges förhållande till annan stat eller till mellanfolklig organisation.

4 §  Om myndigheten utför affärsmässig verksamhet utom riket får för sådan verksamhet bruklig försäkring tecknas.

5 §  En myndighet som till följd av avtal som avses i 2 § utför uppdrag utom riket får besluta att tjänsteman hos myndigheten i och för uppdraget skall vara stationerad på ort utom riket.

Bilaga

Myndigheter på vilka förordningen med vissa bestämmelser för statlig myndighets affärsdrivande verksamhet i utlandet är tillämplig
rikspolisstyrelsen
fortifikationsförvaltningen
kustbevakningen
statens räddningsverk
överstyrelsen för civil beredskap
flygtekniska försöksanstalten
statens bakteriologiska laboratorium
statens hundskola
läkemedelsverket
postverket
televerket
statens järnvägar
vägverket
statens väg- och trafikinstitut
trafiksäkerhetsverket
sjöfartsverket
luftfartsverket
statens geotekniska institut
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
generaltullstyrelsen
byggnadsstyrelsen
riksskatteverket
Sveriges lantbruksuniversitet
skogsstyrelsen
fiskeriverket
plan- och bostadsverket
statens institut för byggnadsforskning
statens råd för byggnadsforskning
statens lantmäteriverk
centralnämnden för fastighetsdata
statens industriverk
Sveriges geologiska undersökning
statens vattenfallsverk
statens provningsanstalt
patent- och registreringsverket
domänverket
statskontoret
riksrevisionsverket
statistiska centralbyrån
statens institut för personalutveckling

Ändringar

Förordning (1981:673) med vissa bestämmelser för statlig myndighets affärsdrivande verksamhet i utlandet

Förordning (1983:766) om ändring i förordningen (1981:673) med vissa bestämmelser för statlig myndighets affärsdrivande verksamhet i utlandet

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1983-09-27

Förordning (1984:237) om ändring i förordningen (1981:673) med vissa bestämmelser för statlig myndighets affärsdrivande verksamhet i utlandet

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1984-05-29

Förordning (1984:758) om ändring i förordningen (1981:673) med vissa bestämmelser för statlig myndighets affärsdrivande verksamhet i utlandet

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1984-10-16

Förordning (1985:914) om ändring i förordningen (1981:673) med vissa bestämmelser för statlig myndighets affärsdrivande verksamhet i utlandet

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1986-01-07

Förordning (1988:463) om ändring i förordningen (1981:673) med vissa bestämmelser för statlig myndighets affärsdrivande verksamhet i utlandet

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1989:81) om ändring i förordningen (1981:673) med vissa bestämmelser för statlig myndighets affärsdrivande verksamhet i utlandet

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1989-04-15

Förordning (1990:516) om ändring i förordningen (1981:673) med vissa bestämmelser för statlig myndighets affärsdrivande verksamhet i utlandet

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1991:920) om ändring i förordningen (1981:673) med vissa bestämmelser för statlig myndighets affärsdrivande verksamhet i utlandet

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1991-07-01

Ändring, SFS 1992:192

  Omfattning
  upph.