Upphävd författning

Förordning (1981:675) med föreskrifter om behörighet till och tillsättande av vissa tjänster vid socialstyrelsens läkemedelsavdelning

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1981-06-11
Ändring införd
SFS 1981:675
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Tjänst som professor eller laborator vid socialstyrelsens läkemedelsavdelning tillsätts av regeringen efter förslag av socialstyrelsen.

2 §  Behörig till tjänst som professor eller laborator är den som kan styrka att han har dels vetenskaplig skicklighet och beprövad erfarenhet i ämne inom tjänstens verksamhetsområde, dels skicklighet att meddela undervisning i sådant ämne.

[S2]Utöver vad som sägs i första stycket skall den som erhåller tjänst som

  1. professor vid farmakoterapevtiska enheten vara behörig till tjänst som överläkare vid avdelning för klinisk farmakologi eller vid medicinsk klinik,
  2. professor vid forsknings- och utvecklingssektionen vara behörig till tjänst som överläkare vid avdelning för klinisk farmakologi.

3 §  Innan socialstyrelsen avger förslag om tillsättande av en tjänst som professor eller laborator skall styrelsen inhämta yttranden från minst tre sakkunniga som styrelsen utser efter samråd med

  1. farmacevtiska fakultetskollegiet vid universitetet i Uppsala i fråga om tjänst vid farmacevtiska enheten och
  2. medicinska fakultetskollegiet vid universitetet i Uppsala i fråga om tjänst vid forsknings och utvecklingssektionen, farmakologiska eller farmakoterapevtiska enheten.

4 §  De sakkunniga skall med kortfattad motivering ange skickligheten hos de sökande som de anser i första hand bör komma i fråga till tjänsten samt ordningen mellan dem. Detta sker i skriftligt utlåtande, om socialstyrelsen inte beslutar annat.

5 §  Socialstyrelsen får även införskaffa annan utredning än som avses i 4 §.

6 §  Socialstyrelsen skall föreslå den sökande som styrelsen anser bör främst komma i fråga. Om särskilda skäl föreligger får styrelsen i sitt förslag ange högst två sökande som därefter bör komma i fråga samt ordningen mellan dem.

[S2]Socialstyrelsen skall när den upprättar sitt förslag ta hänsyn även till de sökandes praktiska erfarenheter av läkemedelskontroll inom den enhets arbetsområde som tjänsten avser samt, vad gäller tjänst som professor vid farmakoterapevtiska enheten, väl vitsordad tjänstgöring vid avdelning för klinisk farmakologi eller vid medicinsk klinik och till vetenskapligt forsk ningsarbete inom ämnet farmakologi eller invärtes medicin.

[S3]Socialstyrelsens förslag skall innehålla de skäl som har bestämt utgången. Har endast en sökande anmält sig och föreslår styrelsen att han skall få tjänsten, får dock skälen utelämnas helt eller delvis.

Ändringar

Förordning (1981:675) med föreskrifter om behörighet till och tillsättande av vissa tjänster vid socialstyrelsens läkemedelsavdelning

Ändring, SFS 1990:700

    Omfattning
    upph.