Upphävd författning

Förordning (1981:923) om stöd genom Fonden för svenskt-norskt industriellt samarbete

Departement
Industridepartementet
Utfärdad
1981-09-24
Ändring införd
SFS 1981:923
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  För att främja industriellt utvecklingssamarbete mellan svenska och norska företag lämnas stöd enligt denna förordning.

[S2]Stödet lämnas i form av lån för finansiering av större projekt som syftar till tekniskt eller marknadsmässigt utvecklingsarbete.

2 §  Lån får lämnas för projekt som innefattar ett ur kommersiell eller teknisk synvinkel högt risktagande och som på relativt kort sikt bedöms kunna ge företagsekonomisk lönsamhet.

3 §  Lån får lämnas för projekt med gemensamt svenskt-norskt industriellt intresse som initieras av svenska och norska företag i samarbete. Lånen kan delas upp på företagen.

4 §  Lån får inte lämnas om projektet är sådant att finansieringen bedöms lämpligen kunna ske på den allmänna kreditmarknaden under normala marknadsmässiga villkor.

Lånens storlek

5 §  Lån får lämnas för högst 50 procent av kostnaden för det utvecklingsprojekt som lånet avser. Hänsyn skall då tas till om annat svenskt eller norskt statligt stöd har lämnats för samma ändamål. Om det finns synnerliga skäl, får ett lån lämnas för en större del av kostnaden för ett projekt, dock högst 50 miljoner svenska kronor. Lån får inte lämnas med större belopp än som behövs för att syftet med stödet skall nås.

[S2]Projekt vars totalkostnad understiger 3 miljoner svenska kronor eller projekt som avser utvinning av olja och gas får inte stödjas.

Låne- och återbetalningsvillkor

6 §  Lånets löptid, ränta och återbetalningsvillkor skall bestämmas med hänsyn till projektets risk och förväntade ekonomiska utfall.

7 §  Lån kan lämnas i svenska eller norska kronor. Svenska företag bör i första hand få lån i svenska kronor och norska företag i norska kronor.

8 §  På ett lån utgår ränta från dagen för utbetalningen. Anstånd med räntebetalningen får lämnas, varvid upplupen ränta läggs till lånebeloppet. Räntan bestäms med hänsyn till den valuta vari lånet lämnas och till räntan hos motsvarande finansieringsinstitutioner i länderna.

9 §  Om det bedöms lämpligt, får återbetalningen av ett lån helt eller delvis ersättas med royalty eller annan löpande avgift till dess lånet återbetalts jämte ränta.

10 §  Ett lån skall i övrigt förenas med de villkor och föreskrifter som behövs med hänsyn till syftet med stödet. Särskild säkerhet behöver dock inte ställas.

11 §  Återbetalningsskyldigheten kan helt eller delvis efterges, om låntagaren visar att förutsättningar uppenbarligen saknas att utnyttja projektets resultat på ett lönsamt sätt.

Uppsägning av lån

12 §  Ett lån kan sägas upp till omedelbar betalning, om

  1. låntagaren genom oriktiga eller vilseledande uppgifter har föranlett att lånet beviljats,
  2. låntagaren inte fullgör sina förpliktelser enligt de villkor eller föreskrifter som gäller för lånet eller
  3. sådana förhållanden har inträffat att låntagaren med hänsyn till syftet med lånet uppenbarligen inte längre bör få inneha lånet.

Förfarandet

13 §  Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av stiftelsen Fonden för svenskt-norskt industriellt samarbete.

14 §  En ansökan om lån skall vara skriftlig och ges in till den svenska Fonden för industriellt utvecklingsarbete respektive det norska Industrifondet. Ansökningen skall innehålla uppgift om

  1. de företag, som ansökningen avser, deras verksamhet och ekonomiska ställning,
  2. ändamålet med lånet och de skäl i övrigt som åberopas för ansökningen och
  3. svenskt eller norskt statligt stöd i annan form har sökts eller beviljats för de projekt, som ansökningen avser.

[S2]Sökanden skall i övrigt förebringa den utredning som stiftelsen finner behövlig.

15 §  Fonden för svenskt-norskt industriellt samarbete skall följa verksamheten hos dem som har erhållit lån och därvid utöva tillsyn av att lånevillkoren iakttas.

Ändringar

Förordning (1981:923) om stöd genom Fonden för svenskt-norskt industriellt samarbete

Förarbeten
Prop. 1980/81:189

Ändring, SFS 1990:45

    Omfattning
    upph.