Förordning (1982:1069) om rymdverksamhet

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1982-11-25
Ändring införd
SFS 1982:1069 i lydelse enligt SFS 1994:114
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Ansökan om tillstånd enligt lagen (1982:963) om rymdverksamhet skall vara skriftlig och ges in till Rymdstyrelsen.

[S2]Rymdstyrelsen skall höra Post- och telestyrelsen eller andra statliga verk eller myndigheter som berörs av ansökningen och med eget yttrande överlämna ärendet till regeringen. Förordning (1994:114).

2 §  Rymdstyrelsen skall utöva kontroll av rymdverksamhet som bedrivs av den som har tillstånd till sådan verksamhet. Förordning (1994:114).

3 §  Vid misstanke om brott mot lagen (1982:963) om rymdverksamhet eller mot villkor som meddelats med stöd av nämnda lag skall Rymdstyrelsen underrätta regeringen. Förordning (1994:114).

4 §  Rymdstyrelsen skall föra register över de rymdföremål för vilka Sverige är att anse som utsändande stat enligt artikel 1 i konventionen den 14 januari 1975 om registrering av föremål som har sänts ut i yttre rymden.

[S2]Om förutom Sverige, en annan stat också kan anses som utsändande stat enligt konventionen skall rymdföremålet registreras i Sverige endast om så har överenskommits mellan de berörda staterna.

[S3]Av registret skall framgå

 1. beteckning eller registernummer på rymdföremålet,
 2. dag och område eller plats för utsändande,
 3. grundläggande parametrar för kretsbanan, inbegripet
  1. omloppstid
  2. banplanets lutning
  3. apogeum och
  4. perigeum,
 4. rymdföremålets allmänna användning.

[S4]Rymdstyrelsen skall genom Utrikesdepartementets förmedling lämna uppgifter från registret till Förenta nationernas generalsekreterare. Förordning (1994:114).

Ändringar

Förordning (1982:1069) om rymdverksamhet

Förordning (1993:639) om ändring i förordningen (1982:1069) om rymdverksamhet

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:114) om ändring i förordningen (1982:1069) om rymdverksamhet

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1994-05-01