Inaktuell version

Förordning (1982:1077) om ersättning av allmänna medel för skador orsakade av studerande vid statliga högskoleenheter under praktik på icke-statliga arbetsplatser

Version: 1995:923

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1982-11-25
Ändring införd
SFS 1982 i lydelse enligt SFS 1995:923
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning gäller ersättning av allmänna medel till arbetsgivare för skador som studerande vid statliga högskoleenheter orsakar under praktik på icke-statliga arbetsplatser.

2 §  Praktiken skall vara föreskriven i utbildningsplan eller kursplan. Har praktiken föreskrivits enbart i kursplanen, utgår ersättningen endast om praktiken har åsatts ett poängtal.

[S2]Någon ersättning utgår inte i den mån arbetsgivaren har en försäkring som täcker skadan.

Ersättningsgilla skador

3 §  Ersättning lämnas för person- eller sakskada som har tillfogats arbetsgivaren, oavsett om den som har orsakat skadan är vållande till skadan eller inte. Ersättning lämnas även för ren förmögenhetsskada som har tillfogats arbetsgivaren genom brott.

[S2]Ersättningen bestäms enligt 5 kap. och 6 kap. 1 §skadeståndslagen (1972:207).

4 §  Ersättning lämnas även för skadestånd som arbetsgivaren har utgett enligt skadeståndslagen (1972:207).

Ersättningens storlek

5 §  Ersättning med anledning av en och samma skadehändelse lämnas med högst 2 000 000 kronor för personskada, med högst 100 000 kronor för sakskada och med högst 100 000 kronor för ren förmögenhetsskada genom brott.

[S2]Efter medgivande av regeringen får avtalas att ersättning för person skada, sakskada eller ren förmögenhetsskada skall kunna lämnas med högre belopp än som anges i första stycket.

Ansökan

6 §  Ansökan om ersättning skall göras senast två år från den tidpunkt då den ska degörande handlingen företogs. Ansökan görs hos styrelsen för den statliga högskoleenhet där den studerande som orsakat skadan ä r inskriven.

[S2]Högskoleenhet inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde skall med eget yttrande lämna över ärendet till Högskoleverket. Förordning (1995:923).

Beslutande myndighet

7 §  Högskoleverket eller styrelsen för Sveriges lantbruksuniversitet beslutar om ersättning som inte överstiger 100 000 kronor. Beslut om sådan ersättning får överklagas hos regeringen. Ersättningen skall bekostas av medel som står till förfogande för ifrågavarande högskoleenhet.

[S2]Har ärendet principiell betydelse eller är det annars av särskild vikt, skall myndigheten med eget yttrande och den utredning som behövs lämna över ärendet till regeringen för avgörande. Förordning (1995:923).

Inträde i rätt till skadestånd

8 §  Utges ersättning enligt denna förordning, inträder staten intill det utgivna beloppet i arbetsgivarens rätt till skadestånd.

Ändringar

Förordning (1982:1077) om ersättning av allmänna medel för skador orsakade av studerande vid statliga högskoleenheter under praktik på icke-statliga arbetsplatser

Förordning (1992:752) om ändring i förordningen (1982:1077) om ersättning av allmänna medel för skador orsakade av studerande vid statliga högskoleenheter under praktik på icke-statliga arbetsplatser

  Omfattning
  ändr. 6, 7 §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1995:923) om ändring i förordningen (1982:1077) om ersättning av allmänna medel för skador orsakade av studerande vid statliga högskoleenheter under praktik på icke-statliga arbetsplatser

  Omfattning
  ändr. 6, 7 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (2012:711) om ändring i förordningen (1982:1077) om ersättning av allmänna medel för skador orsakade av studerande vid statliga högskoleenheter under praktik på icke-statliga arbetsplatser

Omfattning
ändr. 6, 7 §§
Ikraftträder
2013-01-01