Upphävd författning

Förordning (1982:1178) om försäkringsbolags, utländska försäkringsföretags och understödsföreningars bidrag för att täcka kostnaderna för försäkringsinspektionens organisation och verksamhet

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1982-12-09
Ändring införd
SFS 1982:1178 i lydelse enligt SFS 1988:961
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Den skyldighet att årligen betala bidrag för att täcka kostnaderna för försäkringsinspektionens organisation och verksamhet som åvilar försäkringsbolagen enligt 19 kap. 15 § försäkringsrörelselagen (1982:713), utländska försäkringsföretag enligt 26 § lagen (1950:272) om rätt för utländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige och understödsföreningar enligt 73 § lagen (1972:262) om understödsföreningar, skall fullgöras på sätt stadgas i denna förordning.

2 §  Bidraget skall betalas av

 1. försäkringsbolag och utländska försäkringsföretag med 1,6 promille av hela inkomsten av avgifter för det nästföregående räkenskapsåret för försäkringar som tillhör rörelsen i Sverige.
 2. understödsföreningar med dels 1,5 promille av hela inkomsten av avgifter för det nästföregående räkenskapsåret dels 0,5 promille av nettokapitalavkastningen för samma räkenskapsår.

[S2]I fråga om inkomst av avgifter för kollektiv tjänstepensionsförsäkring skall dock för den del av avgiftsinkomsten, som överstiger femtio miljoner kronor, bidraget beräknas efter 0,7 promille. I avgiftsinkomst medräknas ej avgift för återförsäkring, om andra försäkringsbolag, utländska försäkringsföretag eller understödsföreningar är skyldiga att betala bidrag för det återförsäkrade beloppet.

[S3]Bidraget får inte överstiga fyrahundratjugofemtusen kronor för försäkringsbolag och utländska försäkringsföretag med en avgiftsinkomst på minst en miljard kronor. Bidraget får inte överstiga tvåhundrasjuttiofemtusen kronor för övriga försäkringsbolag och utländska försäkringsföretag och etthundrasjuttiofemtusen kronor för understödsföreningar. Bidraget får inte understiga för försäkringsbolag och utländska försäkringsföretag fyra procent och för understödsföreningar två procent av det enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring bestämda basbeloppet som gällde vid utgången av nästföregående räkenskapsår, avrundat till närmast högre femtiotal kronor.

[S4]Bidragsbeloppet avrundas nedåt till helt krontal, om öretal uppkommer vid beräkningen av beloppet. Förordning (1988:961).

3 §  Till ledning vid bidragsbeloppens beräkning skall bidragsskyldiga försäkringsbolag, utländska försäkringsföretag och understödsföreningar varje år till försäkringsinspektionen sända in uppgifter om bidragspliktiga inkomster under nästföregående räkenskapsår.

[S2]Uppgifterna skall översändas från

 1. försäkringsbolag och understödsföreningar inom sju månader från räkenskapsårets utgång,
 2. utländska försäkringsföretag samtidigt med årsredogörelsen om företagets verksamhet inom riket.

[S3]Uppgifterna skall vara undertecknade för

 1. försäkringsbolag av styrelsen och verkställande direktören,
 2. utländska försäkringsföretag av generalagenten,
 3. understödsföreningar av styrelsen eller behörig firmatecknare.

4 §  Försäkringsinspektionen skall, efter granskning av uppgifterna, till varje bidragspliktig översända meddelande om storleken av det bidrag, som denne skall betala, och den tid, inom vilken bidraget skall betalas.

5 §  Bidrag betalas genom att insättas på statsverkets checkräkning i riksbanken för försäkringsinspektionens räkning.

6 §  Försäkringsinspektionen skall se till att bidragen vederbörligen betalas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1982:1178) om försäkringsbolags, utländska försäkringsföretags och understödsföreningars bidrag för att täcka kostnaderna för försäkringsinspektionens organisation och verksamhet

Förordning (1984:25) om ändring i förordningen (1982:1178) om försäkringsbo- lags, utländska försäkrings- företags och understödsföre- ningars bidrag för att täcka kostnaderna för försäkrings- inspektionens organisation och verksamhet

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984 och gäller bidrag som skall betalas efter ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1987:904) om ändring i förordningen (1982:1178) om försäkringsbo- lags, utländska försäkrings- företags och understödsföre- ningars bidrag för att täcka kostnaderna för försäkrings- inspektionens organisation och verksamhet

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 november 1987 och gäller bidrag som skall betalas efter ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1987-11-01

Förordning (1988:961) om ändring i förordningen (1982:1178) om försäkringsbo- lags, utländska försäkrings- företags och understödsföre- ningars bidrag för att täcka kostnaderna för försäkrings- inspektionens organisation och verksamhet

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1988 och gäller bidrag som skall betalas efter ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1988-10-01

Ändring, SFS 1989:1077

  Omfattning
  upph.