Upphävd författning

Lag (1972:262) om understödsföreningar

Departement
Finansdepartementet FÖ
Utfärdad
1972-06-02
Ändring införd
SFS 1972:262 i lydelse enligt SFS 2010:1523
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  Med understödsförening förstås enligt denna lag sådan förening för inbördes bistånd som har till ändamål att, utan affärsmässigt drivande av försäkringsrörelse, meddela annan personförsäkring än arbetslöshetsförsäkring och som är på sådant sätt sluten att den huvudsakligen är avsedd för anställda i visst eller vissa företag, personer tillhörande viss yrkesgrupp eller medlemmar i sammanslutning med sådan intressegemenskap att en samverkan även för personförsäkring är naturlig.

[S2]Också förening som ej är sluten på sätt som anges i första stycket anses som understödsförening, om den är registrerad såsom understödsförening enligt äldre lag.

[S3]Avser verksamheten huvudsakligen pensionsförsäkring på grund av anställning, anses föreningen som understödsförening, även om medlemsavgifterna erlägges av arbetsgivaren.

[S4]I 83-115 §§ finns särskilda bestämmelser om sådana europakooperativ enligt rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar) (SCE-förordningen) som driver försäkringsrörelse. Lag (2006:599).

Prop. 2005/06:150: (Jfr 1 § i departementspromemorians förslag.)

I ett nytt fjärde stycke erinras om att det i lagen finns särskilda bestämmelser om sådana europakooperativ som driver försäkringsrörelse.

2 §  Denna lag äger ej tillämpning på anstalt, för vars försäkringsutfästelser staten eller kommun är ansvarig eller vars verksamhet regleras i särskild författning, eller på sådan pensionskassa för personer i offentlig tjänst som av regeringen förklarats undantagen från lagens tillämpning.

[S2]Har understödsförenings verksamhet endast ringa omfattning eller avser den huvudsakligen pensionsförsäkring på grund av anställning, kan Finansinspektionen medge undantag från bestämmelserna i denna lag i den mån hinder ej föreligger från allmän synpunkt och det är lämpligt med hänsyn till föreningens förhållanden. Lag (1992:1624).

3 §  Understödsförening skall vara registrerad hos Finansinspektionen och stå under tillsyn av denna.

[S2]Hos Finansinspektionen föres understödsföreningsregister. I detta inskrives de uppgifter som enligt denna lag skall anmälas för registrering eller i övrigt skall tas in i registret. Lag (1992:1624).

4 §  Understödsförening får registreras enligt denna lag endast om den avsedda verksamheten är behövlig och även i övrigt ägnad att främja en sund utveckling av försäkringsväsendet.

5 §  Understödsförening skall bestå av minst 500 medlemmar, om föreningen meddelar

 1. förtids- eller efterlevandepension utan samband med ålderspension,
 2. sjukpenning för längre tid än 180 dagar för ett sammanhängande sjuklighetstillstånd, eller
 3. kapitalförsäkring för dödsfall till högre belopp än 1 000 kronor för en medlem.

[S2]Annan förening än som avses i första stycket skall bestå av minst 100 medlemmar.

[S3]Om särskilda skäl föreliger, kan Finansinspektionen bestämma att förenings minsta antal medlemmar skall vara lägre än som anges i första eller andra stycket. Lag (1992:1624).

6 §  Kapitalförsäkring får avse högst ett belopp motsvarande ett prisbasbelopp enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken för en medlem. Om det finns särskilda skäl, kan Finansinspektionen medge understödsförening att meddela sådan försäkring till högre belopp. Lag (2010:1214).

7 §  Understödsförening får ej utan medgivande av Finansinspektionen driva verksamhet som är främmande för ändamålet med föreningens försäkringsverksamhet. Omfattningen av den främmande verksamheten skall stå i rimligt förhållande till försäkringsverksamheten.

[S2]Understödsförening får ej heller utan medgivande av Finansinspektionen ändra sin försäkringsverksamhet så att den får en väsentligt ny inriktning eller kommer att omfatta ny verksamhetsgren. Vid prövningen äger 4 § motsvarande tillämpning.

[S3]En understödsförening som driver verksamhet avseende försäkringar som anges i 1 kap. 3 a § första stycket försäkringsrörelselagen (1982:713) (tjänstepensionsförsäkring) får inte driva någon annan verksamhet, om den inte är föranledd av verksamheten avseende tjänstepensionsförsäkring.

[S4]En sådan förening som avses i tredje stycket får ta upp eller ta över penninglån endast för att tillgodose tillfälliga likviditetsbehov eller för att uppfylla kraven om en tillräcklig kapitalbas enligt 25 §, dock under förutsättning att den samlade upplåningen är av ringa betydelse med hänsyn till verksamhetens omfattning och kapitalbasens storlek.

[S5]Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen i enskilda fall besluta om undantag från begränsningen i fjärde stycket att upplåningen skall vara av ringa betydelse. Lag (2005:1122).

Prop. 2004/05:165: I paragrafens tredje stycke, som är nytt och har sin grund i artikel 7 första stycket i tjänstepensionsdirektivet, anges att sådana understödsföreningar som meddelar tjänstepensionsförsäkringar (s.k. tjänstepensionskassor) skall begränsa sin verksamhet till verksamhet som avser pensionsförmåner, inbegripet verksamheter som föranleds av dessa.

Vad som avses med tjänstepensionsförsäkringar har utvecklats i kommentaren till 1 ...

8 §  För understödsförenings förbindelser svarar endast föreningens tillgångar inbegripet förfallna med ej erlagda medlemsavgifter.

9 §  Innan underståndsförening registrerats, kan den ej förvärva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter eller vara part inför domstol eller annan myndighet. Sedan styrelse utsetts, kan dock denna föra talan i mål rörande föreningens bildande.

[S2]Handlar föreningsmedlemmar eller styrelseledamöter eller andra på föreningens vägnar, innan den registrerats, svarar de som deltagit i åtgärden eller beslut därom solidariskt för uppkomna förbindelser.

Stadgar och firma m.m.

10 §  För att vinna registrering skall understödsförening ha i enlighet med denna lag antagit stadgar samt utsett styrelse och revisorer.

11 §  Understödsförenings stadgar skall vara ägnade att trygga att föreningen kan fullgöra sina försäkringsutfästelser och skall samtidigt tillgodose medlemmarnas intresse av att kostnader och villkor för försäkringarna är skäliga med hänsyn till förmånernas art och omfattning och föreningens förhållanden. Även i övrigt skall stadgarna ha ett för verksamheten lämpligt innehåll.

[S2]Stadgarna skall ange

 1. föreningens firma,
 2. ändamålet med föreningens verksamhet och verksamhetens art,
 3. en ort inom riket, där föreningens styrelse skall ha sitt säte,
 4. de villkor som skall gälla för inträde i föreningen,
 5. försäkringsförmånernas beskaffenhet och storlek eller grunderna för beräknande av förmånerna, tid och villkor för utbetalning av försäkringsbelopp samt i fråga om kapitalförsäkring högsta tillåtna försäkringsbelopp för en medlem,
 6. de fasta avgifter, som skall erläggas till föreningen, eller grunderna för deras beräknande,
 7. ordningen för beslut om särskild uttaxering och grunderna för dess verkställande, om sådan uttaxering skall få förekomma,
 8. påföljden för försummelse att till föreningen erlägga fast avgift eller uttaxerat belopp,
 9. om rätt till fribrev eller återköp skall föreligga samt, för sådant fall, villkoren för rätten och reglerna för beräkning av fribrevs- eller återköpsvärdena,
 10. villkoren för belåning av försäkringsbrev hos föreningen, om sådan belåning skall få förekomma,
 11. tider för verkställande av försäkringsteknisk utredning, om skyldighet föreligger att verkställa sådan utredning,
 12. grunderna för fondbildning,
 13. hur medel som ej behövs för löpande utgifter skall placeras och värdehandlingar skall förvaras,
 14. hur medel som ej ingår i försäkringsfond skall användas samt, om återbäring skall förekomma, bestämmelser därom,
 15. antalet styrelseledamöter och revisorer eller det högsta och lägsta antal till vilket de skall uppgå och, om för styrelseledamöter och revisorer skall finnas suppleanter, motsvarande uppgifter om dem, tiden för styrelseledamots, revisors och suppleants uppdrag samt, om styrelseledamot, revisor eller suppleant skall utses på annat än i denna lag angivet sätt, hur tillsättning skall ske,
 16. i fall där fullmäktige skall finnas, hur de skall utses samt deras befogenhet och mandattid,
 17. tid för ordinarie föreningsstämma,
 18. det sätt på vilket kallelse till föreningsstämma skall ske och andra meddelanden bringas till medlemmarnas kännedom samt den tid före stämman då föreskrivna kallelseåtgärder senast skall vara vidtagna,
 19. hur vid föreningens upplösning skall förfaras med föreningens behållna tillgångar.

[S3]De bestämmelser i andra stycket 13 som rör placering av medel gäller inte för en förening som driver verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring.

[S4]Bestämmelserna i andra stycket 15 gäller inte arbetstagarrepresentanter som har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.

[S5]Om föreningen skall ha euro som redovisningsvaluta enligt 4 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078), skall detta anges i stadgarna. Lag (2005:1122).

Prop. 2004/05:165: Enligt artikel 18.4 i tjänstepensionsdirektivet får en medlemsstat inte kräva att ett tjänstepensionsinstituts placeringsbeslut skall vara villkorat av förhandsgodkännande eller systematisk anmälan. Av det nya tredje stycket följer därför att uppgifter om placering av tillgångar inte skall ingå i en tjänstepensionskassas stadgar. Sådana uppgifter skall i stället upptas i tjänstepensionskassans placeringsriktlinjer, se kommentaren till 24 c §. Den nya bestämmelsen behandlas i <a href="https://lagen.nu/prop/2004/05:165#S11-4" ...

Prop. 1999/2000:23: I paragrafen har ett nytt fjärde stycke tagits in. Enligt bestämmelsen skall en understödsförening som vill redovisa i euro ange detta i stadgarna. Ändringen motsvarar delvis ändringen i 2 kap. 2 § lagen om ekonomiska föreningar (jfr även 2 kap. 4 § aktiebolagslagen). Till skillnad från den bestämmelsen saknas en bestämmelse om att medlemsinsatser skall bestämmas i euro. Det beror på att lagen om understödsföreningar ...

12 §  Understödsförenings firma skall innehålla ettdera av orden "understödsförening" eller "försäkringsförening". Meddelar förening uteslutande eller huvudsakligen sjukhjälp får firman dock i stället innehålla ordet "sjukkassa".

[S2]I firman får inte ordet "bolag" eller annat uttryck, som betecknar ett bolagsförhållande, tas in på sådant sätt att därav kan föranledas det misstaget att firman innehas av ett bolag. Firman får inte heller innehålla ordet "erkänd" eller såväl ordet "ömsesidig" som ordet "försäkring".

[S3]Firman skall tydligt skilja sig från annan förut registrerad, ännu bestående understödsförenings firma. För registrering av understödsförenings firma gäller i övrigt vad som föreskrives i firmalagen (1974:156). Lag (1987:625)

12 a §  För varje understödsförening skall finnas ett huvudkontor i Sverige. Lag (1996:754).

13 §  Ansökan om registrering göres av styrelsen.

[S2]Vid ansökningshandlingen skall fogas

 1. två avskrifter av föreningens stadgar,
 2. avskrift av protokoll som förts vid sammanträde med föreningens medlemmar och som utvisar att stadgarna antagits,
 3. avskrift av protokoll eller annan handling varav framgår att styrelse och revisorer utsetts,
 4. försäkringsteknisk utredning om beräkningen av de i stadgarna angivna avgifterna eller, om föreningen endat skall meddela sjukpenning för högst 180 dagar för ett sammanhängande sjuklighetstillstånd eller sjukvårdsersättning eller båda förmånerna i förening, de uppgifter som behövs för en bedömning av avgifternas storlek.

14 §  Ansökningshandlingen skall innehålla uppgift om

 1. antalet medlemmar,
 2. understödsföreningens postadress,
 3. styrelseledamöters, revisorers och suppleanters fullständiga namn, medborgarskap och hemvist jämte förklaring att dessa personer inte är underåriga eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,
 4. den eller dem som får teckna föreningens firma och hur firman skall tecknas, om denna ej skall tecknas endast av styrelsen,
 5. beträffande firmatecknare som ej är styrelseledamot eller styrelsesuppleant, motsvarande förhållanden som anges under 3.

[S2]Om en styrelseledamot eller suppleant har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda, skall detta anges i ansökningshandlingen.

[S3]Har ej den som ensam eller gemensamt med annan får teckna föreningens firma egenhändigt skrivit sin namnteckning på ansökningshandlingen, skall vid denna fogas särskild bilaga, på vilken namnteckningen finns. Namnteckningen skall vara styrkt av vittnen. Lag (1988:1325).

Verksamhet i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

14 a §  En understödsförening som driver verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring får upprätta en filial, agentur eller annat liknande driftställe (sekundäretablering) i ett annat land inom EES, om det inte finns skäl att ifrågasätta att

 1. föreningens organisation är ändamålsenlig,
 2. föreningens finansiella situation är tillfredsställande med hänsyn till den planerade verksamhetens art och omfattning, och
 3. företrädaren för föreningen har tillräcklig kompetens och erfarenhet och i övrigt är lämpad att leda verksamheten vid sekundäretableringen.

[S2]En understödsförening som avser att upprätta en sådan sekundäretablering som avses i första stycket skall underrätta Finansinspektionen. Underrättelsen skall innehålla

 1. uppgift om i vilket land sekundäretableringen skall upprättas,
 2. en plan för den tilltänkta verksamheten, med angivande av sekundäretableringens organisation,
 3. uppgift om sekundäretableringens adress, och
 4. uppgift om vem som är företrädare för sekundäretableringen.

[S3]Om Finansinspektionen finner att förutsättningar för att upprätta en sekundäretablering inte föreligger, skall inspektionen meddela beslut om det inom tre månader från det att inspektionen tagit emot en underrättelse enligt andra stycket.

[S4]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad den i andra stycket 2 angivna verksamhetsplanen i övrigt skall innehålla. Lag (2005:1122).

Prop. 2004/05:165: Paragrafen, som är ny och som behandlar en tjänstepensionskassas upprättande av en sekundäretablering, föregås av en likaledes ny rubrik för att avgränsa de nya reglerna om en tjänstepensionskassas verksamhet i ett annat land inom EES.

Den nya paragrafen är i stort sett utformad i enlighet med bestämmelserna i 2 a kap. 1 och 2 §§ FRL avseende försäkringsbolags sekundäretableringar, med undantag för det meddelandeförfarande gentemot den utländska myndigheten som där anges, jfr ...

14 b §  Varje gång en understödsförening åtar sig ett uppdrag att från en sekundäretablering meddela tjänstepensionsförsäkring, ska föreningen lämna en särskild underrättelse till Finansinspektionen. Underrättelsen ska innehålla

 1. uppgift om den som i egenskap av arbetsgivare ska betala avgifterna, och
 2. uppgift om det huvudsakliga innehållet i de överenskommelser som ska ligga till grund för försäkringarna.

[S2]Finansinspektionen ska, om förutsättningarna enligt 14 a § första stycket är uppfyllda, inom tre månader från det att inspektionen har tagit emot en sådan underrättelse som avses i första stycket lämna meddelande om underrättelsen till den behöriga myndigheten i det land där sekundäretableringen är upprättad.

[S3]Finansinspektionen ska samtidigt som den lämnar meddelandet enligt andra stycket underrätta understödsföreningen om att ett sådant meddelande lämnas.

[S4]Om Finansinspektionen med anledning av ett sådant meddelande som avses i andra stycket får veta vilka verksamhetsföreskrifter som är tillämpliga i det land där sekundäretableringen är upprättad, ska inspektionen underrätta understödsföreningen om det.

[S5]Verksamheten avseende tjänstepensionsförsäkring får inledas efter det att föreningen tagit emot underrättelsen från Finansinspektionen, eller i varje fall två månader efter det att den behöriga myndigheten i det land där sekundäretableringen är upprättad tagit emot inspektionens meddelande enligt andra stycket.

[S6]Om Finansinspektionen finner att förutsättningar för att bedriva verksamheten avseende tjänstepensionsförsäkring inte finns, ska inspektionen vägra att lämna meddelande enligt andra stycket. Beslut om detta ska fattas inom tre månader från det att en underrättelse enligt första stycket togs emot. Lag (2007:1463).

Prop. 2004/05:165: I paragrafen, som är ny och föranledd av artikel 20.4–20.6 i tjänstepensionsdirektivet, behandlas det särskilda underrättelse- och meddelandeförfarande som skall uppfyllas varje gång en tjänstepensionskassa åtar sig ett uppdrag att meddela tjänstepensionsförsäkringar från en sekundäretablering.

Innehållet i paragrafen ligger i sak mycket nära vad som i motsvarande fall gäller för försäkringsbolags tjänstepensionsverksamhet, se författningskommentaren till 2 a kap. 1, 2 och 2 ...

14 c §  Varje gång en understödsförening åtar sig ett uppdrag att från Sverige meddela tjänstepensionsförsäkring för åtaganden som skall fullgöras i ett annat land inom EES (gränsöverskridande verksamhet) skall föreningen lämna en särskild underrättelse till Finansinspektionen. Underrättelsen skall innehålla uppgift om

 1. den som i egenskap av arbetsgivare skall betala avgifterna, och
 2. det huvudsakliga innehållet i de överenskommelser som skall ligga till grund för försäkringarna.

[S2]Finansinspektionen skall, om de förutsättningar som anges i 14 a § första stycket är uppfyllda, inom tre månader från det att inspektionen har tagit emot en sådan underrättelse som avses i första stycket lämna meddelande om underrättelsen till den behöriga myndigheten i det land där den gränsöverskridande verksamheten skall bedrivas.

[S3]Finansinspektionen skall samtidigt som den lämnar meddelandet enligt andra stycket underrätta understödsföreningen om att meddelandet lämnas.

[S4]Om Finansinspektionen med anledning av ett sådant meddelande som avses i andra stycket får veta vilka verksamhetsföreskrifter som är tillämpliga i det land där den gränsöverskridande verksamheten skall bedrivas, skall inspektionen underrätta understödsföreningen om det.

[S5]Den gränsöverskridande verksamheten får inledas efter det att föreningen tagit emot underrättelsen från Finansinspektionen, eller i varje fall två månader efter det att den behöriga myndigheten i det land där den gränsöverskridande verksamheten skall bedrivas tagit emot inspektionens meddelande enligt andra stycket.

[S6]Om Finansinspektionen finner att förutsättningar för att bedriva verksamheten avseende tjänstepensionsförsäkring inte föreligger, skall inspektionen vägra att lämna meddelande enligt andra stycket. Beslut om detta skall fattas inom tre månader från det att en underrättelse enligt första stycket togs emot. Lag (2005:1122).

Prop. 2004/05:165: I den nya 14 c § återfinns de underrättelse- och meddelandebestämmelser som skall gälla för en tjänstepensionskassas gränsöverskridande verksamhet. Förfarandet motsvarar det som gäller när sådan verksamhet skall ske från en sekundäretablering enligt 14 b §, se författningskommentaren till den bestämmelsen. Även här har bestämmelsen i femte stycket om fristen för när en tjänstepensionskassa får påbörja gränsöverskridande verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring, på motsvarande sätt som i fråga ...

14 d §  Om något av de förhållanden som angetts i en underrättelse enligt 14 a-c §§ skall ändras sedan verksamheten inletts, skall understödsföreningen underrätta Finansinspektionen minst en månad innan ändringen genomförs.

[S2]Om Finansinspektionen finner att ändringen inte får göras, skall inspektionen meddela beslut om det inom en månad från det att underrättelsen kom in till inspektionen. Lag (2005:1122).

Prop. 2004/05:165: Paragrafen reglerar situationen vid ändrade förhållanden i fråga om verksamhet i ett annat land inom EES – avseende såväl sådan tjänstepensionsverksamhet som en tjänstepensionskassa bedriver från en sekundäretablering som en sådan kassas gränsöverskridande verksamhet.

Den nya bestämmelsen motsvarar i princip de nya reglerna i 2 a kap. 2 och 6 §§ FRL avseende ändrade förhållanden, se författningskommentarerna till de bestämmelserna samt <a href="https://lagen.nu/prop/2004/05:165#S12" ...

Medlemsförteckning

15 §  Över understödsförenings medlemmar skall föras förteckning genom styrelsens försorg. Förteckningen skall för varje medlem innehålla uppgift om fullständigt namn, personnummer, senast kända hemvist och tiden för inträdet i föreningen. För förening som meddelar pension skall i fråga om pensionstagare, som ej är medlem, i förteckningen antecknas motsvarande uppgifter utom beträffande tid för inträde i föreningen.

[S2]Under särskild rubrik skall i förteckningen vidare upptagas tillgängliga uppgifter om fribrevsinnehavare, som ej är medlem i föreningen.

[S3]Förteckningen skall förvaras på betryggande sätt.

Medlemskap

16 §  Fråga om antagande av medlem i understödsförening avgöres av styrelsen med iakttagande av vad därom kan vara föreskrivet i stadgarna.

17 §  Medlem får utträda ur understödsförening, om han icke på grund av sin anställning är skyldig tillhöra denna. Anmälan om utträde skall göras skriftligen. I stadgarna får föreskrivas, att namnunderskriften på anmälningshandlingen skall vara styrkt av vittnen och att medlem under viss tid efter anmälan, högst ett år, skall kvarstå i föreningen.

18 §  Även om medlem utträtt eller uteslutits ur understödsförening eller avlidit, har föreningen, om ej annat är föreskrivet i stadgarna, rätt till dels stadgeenlig avgift för den tidsperiod, varunder avgången ägt rum, dels vad som belöper på den avgångne enligt beslut om särskild uttaxering som fattats före avgången.

Fribrev och återköp

19 §  Avgår medlem ur understödsförening, har han vid pensionsförsäkring rätt till fribrev och vid kapitalförsäkring rätt till fribrev eller återköp, om ej Finansinspektionen med hänsyn till särskilda omständigheter föreskrivit, för föreningen eller visst slag av försäkring som denna meddelar, att sådan rätt ej skall föreligga.

[S2]Rätten till fribrev eller återköp får inskränkas endast genom villkor i fråga om

 1. den minsta tid under vilken försäkringen skall ha gällt,
 2. det lägsta belopp som skall ha erlagts i avgifter för försäkringen,
 3. de lägsta belopp till vilket fribrevs- eller återköpsvärde skall uppgå. Lag (1992:1624).

Avgifter

20 §  Understödsförening skall till verksamhetens bedrivande uttaga fasta medlemsavgifter. Har föreningen flera verksamhetsgrenar, skall särskild avgift uttagas för varje verksamhetsgren.

[S2]Uttagande av avgifter får ej göras beroende av att försäkringsfall inträffat inom föreningen.

[S3]Om stadgarna medger särskild uttaxering, får sådan ske endast när föreningens tillgångar är otillräckliga för verksamhetens behöriga utövande.

Information

20 a §  Medlemmar och andra som är ersättningsberättigade på grund av försäkringar i en understödsförening som driver verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring skall ges den information som behövs om föreningen och dess verksamhet samt om sina försäkringar och de överenskommelser som ligger till grund för försäkringarna. Informationen skall tydligt visa försäkringarnas villkor och värdeutveckling.

[S2]Information som avses i första stycket skall ges även i fall då en medlem erbjuds att teckna en tjänstepensionsförsäkring.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om vilken information som en understödsförening skall lämna till medlemmarna och andra ersättningsberättigade på grund av försäkringar. Lag (2005:1122).

Prop. 2004/05:165: Paragrafen, som är ny, har sin grund i de krav på information som uppställs i artikel 9.1 (c) och (f) samt artikel 11 i tjänstepensionsdirektivet.

Artikel 9.1 (c) i direktivet tar sikte på en medlems behov av information om föreningens stadgar m.m. och om villkoren för den tillämpliga pensionsplanen. Artikel 11 rör information till såväl medlemmar som andra ersättningsberättigade om pensionsförmånerna och föreningens verksamhet, bl.a. dess placeringsriktlinjer. Informationsplikten ...

Tystnadsplikt

20 b §  Uppgift om genetisk undersökning eller genetisk information som avser en enskild person får inte obehörigen röjas.

[S2]I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:412).

Prop. 2006/07:41: Paragrafen, som är ny, reglerar viss tystnadsplikt i en understödsförening. Beträffande bestämmelsens innebörd hänvisas till författningskommentaren till 7 kap. 20 a § försäkringsrörelselagen.

Försäkringsteknisk utredning

21 §  Styrelse för understödsförening skall minst vart femte år låta verkställa försäkringsteknisk utredning av föreningens ställning vid närmast föregående års slut och inge utredningen till Finansinspektionen inom tid som inspektionen bestämmer. Beträffande sjukhjälpsverksamhet föreligger dock sådan skyldighet endast om sjukpenning meddelas för längre tid än 180 dagar för ett sammanhängande sjuklighetstillstånd. Har föreningen flera verksamhetsgrenar, skall varje verksamhetsgren behandlas särskilt i utredningen.

[S2]Finansinspektionen kan helt eller delvis befria förening från skyldigheten att i visst fall låta verkställa försäkringsteknisk utredning, om föreningens rörelse är av mindre omfattning eller annat skäl till befrielse föreligger.

[S3]Finansinspektionen kan ålägga förenings styrelse att också på annan tid eller i annat fall än som följer av vad förut i denna paragraf sagts låta verkställa försäkringsteknisk utredning.

[S4]Försäkringsteknisk utredning skall enligt av Finansinspektionen fastställda grunder och meddelade föreskrifter verkställas av person, som är behörig att utöva befattning som aktuarie vid livförsäkringsbolag eller som av inspektionen förklarats behörig att verkställa utredningen. Lag (1992:1624).

 • FFFS 2004:15: Finansinspektionens föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd inom Finansinspektionens område

22 §  Vid försäkringsteknisk utredning skall premiereserv beräknas för varje verksamhetsgren. Premiereserven utgör skillnaden mellan kapitalvärdet av föreningens framtida utgifter för löpande försäkringar och kapitalvärdet av de avgifter som föreningen kan ha att ytterligare uppbära för dessa försäkringar.

22 a §  En understödsförening som driver verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring skall i stället för 22 § tillämpa 7 kap.1 och 2 §§försäkringsrörelselagen (1982:713) samt föreskrifter som meddelats med stöd av de bestämmelserna. Lag (2005:1122).

Prop. 2004/05:165: Paragrafen, som är ny, innebär att reglerna i 7 kap. 1 och 2 §§ FRL om försäkringstekniska avsättningar för livförsäkring är tillämpliga även för tjänstepensionskassor.

Bestämmelsen har sin grund i artikel 15 i tjänstepensionsdirektivet där det föreskrivs krav på försäkringstekniska avsättningar. Sådana avsättningar har behandlats i författningskommentaren till 7 kap. 2 § FRL och i <a href="https://lagen.nu/prop/2004/05:165#S11-2" ...

Fondbildning

23 §  Vid bokslutet skall för varje verksamhetsgren till en försäkringsfond för denna avsättas vad som av intäkterna ej åtgått för kostnader under räkenskapsåret.

[S2]Framgår av försäkringsteknisk utredning att försäkringsfond överstiger vad som behövs för att täcka premiereserven jämte en tjugondel därav, får överskjutande belopp helt eller delvis undantagas från försäkringsfonden, om stadgarna innehåller bestämmelse enligt vilken det får ske.

[S3]I annat fall än som avses i andra stycket får medel undantagas från försäkringsfond endast efter Finansinspektionens medgivande. Sådant medgivande får ej lämnas, om åtgärden kan äventyra föreningens förmåga att fullgöra sina förpliktelser. Lag (1992:1624).

Kapitalplacering

24 §  Vid varje tidpunkt skall ett belopp, som täcker summan av dels försäkringsfonder, dels understödsföreningens övriga skulder, annan fond än försäkringsfond ej medräknad, vara redovisat i följande slag av tillgångar, nämligen

 1. obligationer eller andra skuldförbindelser som utfärdats eller garanterats av staten,
 2. obligationer som utfärdats av Sveriges allmänna hypoteksbank, Svenska skeppshypotekskassan eller av Nordiska investeringsbanken, eller andra skuldförbindelser som utfärdats av sådan kreditinrättning, dock inte sådana för den allmänna rörelsen avsedda förskrivningar, som medför rätt till betalning först efter utfärdarens övriga fordringsägare (förlagsbevis),
 3. obligationer som utfärdats eller garanterats av bankaktiebolag, sparbank eller medlemsbank eller andra fordringsbevis som utfärdats av sådant bankinstitut eller Riksbanken, dock ej förlagsbevis,
 4. obligationer eller andra skuldförbindelser, utfärdade eller garanterade av kommun,
 5. obligationer som utfärdats av svenskt näringsföretag och som offentligen utbjudits av bankaktiebolag, sparbank, medlemsbank, eller Nordiska investeringsbanken,
 6. skuldförbindelser, för vilka föreningen har säkerhet i form av panträtt på grundval av

[S2]inteckning i jordbruks-, bostads-, kontors- eller affärsfastighet inom fyra femtedelar eller i annan fastighet inom två tredjedelar av senast fastställda taxeringsvärde, eller

[S3]inteckning i tomträtt, till vilken hör byggnad som är avsedd för bostads-, kontors-, eller affärsändamål, inom fyra femtedelar eller i annan tomträtt inom två tredjedelar av senast fastställda taxeringsvärde, med den ytterligare begränsning som Finansinspektionen kan komma att föreskriva med hänsyn till tomträttsavtalets innehåll eller annan omständighet,

[S4]dock att, utom i fråga om sådant lån till kommun för vilket inspektionen medgett undantag, byggnad skall, för att säkerheten skall få godtas, vara brandförsäkrad i svenskt försäkringsbolag eller i utländskt försäkringsföretag som har rätt att driva försäkringsrörelse här i riket,

 1. andra svenska eller utländska värdehandlingar utom sådana som skall infrias i främmande valuta, om de till art och säkerhet kan anses jämförliga med värdehandlingar som avses i någon av punkterna 1-6,
 2. lån mot säkerhet i föreningens försäkringsbrev inom återköpsvärdet,
 3. föreningen tillhörig fastighet eller tomträtt intill de gränser och med de brandförsäkringsvillkor som enligt 6 gäller beträffande inteckning, eller
 4. värdet av svenskt försäkringsbolags ansvarighet på grund av försäkringar, som övertagits i återförsäkring.

[S5]Förening, som enligt sina stadgar huvudsakligen är avsedd för anställda i visst eller vissa företag, får även fullgöra i första stycket förskriven redovisning i sådana av ett eller flera av företagen utfärdade skuldförbindelser, för vilka föreningen äger säkerhet i värdehandlingar som avses i samma stycke 1-5 och 7.

[S6]Vid tillämpning av första stycket 6 ersätts, om Finansinspektionen har medgett det,

[S7]fyra femtedelar av taxeringsvärdet med sjuttio procent av det uppskattade värdet av fastigheten respektive av byggnad eller annan egendom som hör till tomträtten eller, om pantvärde fastställts för egendomen enligt gällande bestämmelser om lån av statsmedel till främjande av bostadsbyggandet, med sjuttiofem procent av pantvärdet, samt

[S8]två tredjedelar av taxeringsvärdet med sextio procent av egendomens uppskattade värde.

[S9]Med uppskattat värde avses det värde som understödsföreningen har bestämt på grundval av särskild värdering. Har medgivande enligt tredje stycket lämnats får belopp som dittills har redovisats enligt första stycket 6 dock redovisas på samma sätt även i fortsättningen.

[S10]Utan hinder av första och andra styckena får ett belopp, som svarar mot högst en femtedel av föreningens försäkringsfonder, redovisas i andra värdehandlingar än som förut sagts, dock inte i aktier eller i andelar i en investeringsfond, och i tillgångar som nämns i första stycket 9 utöver där angiven gräns. Lag (2004:51).

24 a §  Finansinspektionen kan efter ansökan av en understödsförening besluta att föreningen i stället för 24 § första stycket 1--10 och andra-femte styckena, skall tillämpa 7 kap.9 a-10 g §§försäkringsrörelselagen (1982:713) och föreskrifter som meddelats med stöd av de bestämmelserna samt punkt 4 i övergångsbestämmelserna till lagen (1995:779) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713). Lag (1995:784).

24 b §  För en understödsförening som driver verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring skall i stället för 23-24 a §§ gälla bestämmelserna i andra-femte styckena.

[S2]Understödsföreningens samlade tillgångar skall placeras i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 9 a § andra och tredje meningarna försäkringsrörelselagen (1982:713) samt på det sätt som bäst gagnar de ersättningsberättigades intressen och också i övrigt på ett aktsamt sätt. Av tillgångarna får högst

 1. fem procent utgöras av aktier och andra värdepapper som kan jämställas med aktier samt obligationer och andra skuldförbindelser från samma emittent eller låntagare, om denne i egenskap av arbetsgivare betalar avgifter till föreningen (uppdragsgivande företag) och
 2. tio procent utgöras av sådana tillgångar som avses i 1, och som getts ut av företag i en grupp av emittenter eller låntagare med sådan inbördes anknytning som anges i 7 kap. 10 c § andra stycket försäkringsrörelselagen, vari ett uppdragsgivande företag ingår.

[S3]Begränsningarna i andra stycket 1 och 2 gäller inte sådana tillgångar som svenska staten eller en utländsk stat svarar för.

[S4]Beträffande användande av optioner och terminskontrakt eller andra liknande finansiella instrument skall understödsföreningen tillämpa 7 kap. 17 b § försäkringsrörelselagen och föreskrifter som meddelats med stöd av de bestämmelserna.

[S5]I fråga om tillgångar som svarar mot försäkringstekniska avsättningar skall understödsföreningen även tillämpa 7 kap.9, 10 a, 10 c-10 f och 12-14 §§försäkringsrörelselagen samt föreskrifter som meddelats med stöd av de bestämmelserna. Lag (2005:1122).

Prop. 2004/05:165: Genom paragrafen, som är ny, införs särskilda regler om skuldtäckning och placering av tillgångar för tjänstepensionskassor, vilka enligt första stycket skall gälla i stället för 23–24 a §§ UFL.

För tjänstepensionskassans samtliga tillgångar gäller enligt andra stycket den s.k. aktsamhetsprincipen, vilken omfattar bl.a. principerna om matchning och diversifiering enligt 7 kap. 9 a § FRL. För de tillgångarna ...

24 c §  En understödsförening som driver verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring skall upprätta och följa placeringsriktlinjer. Sådana riktlinjer skall innehålla principerna för placering av samtliga tillgångar, med en särskild redovisning av principerna för placering av de tillgångar som används för skuldtäckning. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om vad riktlinjerna skall innehålla.

[S2]Senast när placeringsriktlinjer börjar användas, skall de ges in till Finansinspektionen. Understödsföreningen skall samtidigt lämna in en redogörelse för de konsekvenser som riktlinjerna får för understödsföreningen samt för medlemmarna och andra ersättningsberättigade på grund av försäkringarna. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om vad redogörelsen skall innehålla.

[S3]Bestämmelserna i andra stycket gäller också vid ändring av placeringsriktlinjer. Lag (2005:1122).

Prop. 2004/05:165: Genom paragrafen, som är ny, införs i enlighet med artikel 12 i tjänstepensionsdirektivet ett krav på upprättande av placeringsriktlinjer för tjänstepensionskassor. Paragrafen överensstämmer nära med 7 kap. 10 g § FRL, se författningskommentaren till den bestämmelsen samt avsnitt 11.5.

Att det är tjänstepensionskassans styrelse ...

25 §  En understödsförening som driver verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring skall, utöver tillgångar som motsvarar försäkringstekniska avsättningar enligt 22 a § samt 7 kap. 1 §försäkringsrörelselagen (1982:713), vid varje tidpunkt ha en tillräcklig kapitalbas. Bestämmelserna om kapitalbasens sammansättning i 7 kap. 22 § och 26 §fjärde stycket första meningen försäkringsrörelselagen skall tillämpas på motsvarande sätt.

[S2]Kapitalbasen skall minst uppgå till en nivå som beräknas med utgångspunkt i verksamhetens art och omfattning (solvensmarginalen) enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § försäkringsrörelselagen.

[S3]Om kapitalbasen understiger solvensmarginalen, skall Finansinspektionen vidta åtgärder enligt bestämmelserna i 71 § femte och sjunde styckena. Lag (2005:1122).

Prop. 2004/05:165: Paragrafen, som är ny, behandlar krav på kapitalbas för tjänstepensionskassor. Paragrafen, som utformats med 1 kap. 8 a § FRL som förebild, har sin grund i reglerna om kapitalkrav i artikel 17 i tjänstepensionsdirektivet, där det föreskrivs att de regler om kapitalkrav som framgår av artikel 27 och 28 i det konsoliderade livförsäkringsdirektivet skall gälla även för tjänstepensionsinstitut.

Första och andra ...

Prop. 1998/99:142: Paragrafen innehåller en femprocentsregel för understödsföreningar. Som angetts i den allmänna motiveringen, avsnitt 5, måste även denna femprocentsregel upphävas som en anpassning till gemenskapsrätten.

25 a §  På begäran av en understödsförening eller flera understödsföreningar ingående i en försäkringsgrupp som driver verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring enligt denna lag, ska Finansinspektionen granska tillförlitligheten hos den interna modell som understödsföreningen eller försäkringsföretag i försäkringsgruppen valt för att beräkna ett kapitalkrav med hänsyn tagen till de kvantifierbara risker som föreningen eller företagen i gruppen är utsatta för. Vid granskningen ska de grundläggande krav beaktas som framgår av artiklarna 120–125 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet.

[S2]Om en behörig myndighet på begäran av flera försäkringsföretag ingående i en försäkringsgrupp, vilken även omfattar en svensk understödsförening, granskar tillförlitligheten hos en intern modell för företagen i gruppen, får Finansinspektionen, utföra den del av granskningen som avser den svenska understödsföreningen.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om grunderna för bedömningen av tillförlitligheten hos interna modeller enligt första stycket. Lag (2010:1500).

Prop. 2009/10:240: Förslaget har behandlats i avsnitt 5.

Se författningskommentaren till 7 kap. 28 a § förslaget till lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713).

När det gäller Lagrådets påpekande om betydelsen av termen ”försäkringsgrupp” som framgår av författningskommentaren till 7 kap. 28 a § i förslaget till lag om ...

26 §  Understödsförening får inte lämna kredit till

 1. styrelseledamot, styrelsesuppleant, revisor, revisorssuppleant, innehavare av befattning i ledande ställning i föreningen eller person som verkställer försäkringsteknisk utredning åt föreningen,
 2. den som är gift med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till personer som avses under 1, eller är besvågrad med en sådan person i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon,
 3. bolag, förening eller annan sammanslutning, vari person som avses under 1 eller 2 i egenskap av delägare eller medlem har ett väsentligt ekonomiskt intresse.

[S2]Förening får ej heller lämna kredit mot säkerhet av borgen av någon som avses i första stycket.

[S3]Vid tillämpningen av denna paragraf likställs äktenskapsliknande samlevnad med äktenskap, om de sammanlevande tidigare har varit gifta med varandra eller har eller har haft barn gemensamt.

[S4]En understödsförening som driver verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring får inte ställa säkerhet för tredje man.

[S5]Bestämmelserna i första stycket utgör inte något hinder för en understödsförening att i enlighet med stadgarna lämna kredit mot säkerhet av försäkringsbrev som har utfärdats av föreningen.

[S6]Finansinspektionen kan medge undantag från bestämmelserna i första-tredje styckena, om det finns synnerliga skäl till detta. Lag (2005:1122).

Prop. 2004/05:165: Paragrafen behandlar de fall när understödsföreningar får lämna kredit.

I ett nytt fjärde stycke har införts ett förbud för tjänstepensionskassor att ställa säkerhet för tredje man. Tillägget, som är föranlett av artikel 18.2 i tjänstepensionsdirektivet och som för försäkringsbolagens del har sin motsvarighet i 12 kap. 12 § FRL, behandlas närmare i avsnitt ...

Försäkringsgrupper

Vilka företag som ingår i en försäkringsgrupp

26 a §  En försäkringsgrupp enligt denna lag består av en understödsförening och

 1. dess dotterföretag eller intresseföretag som är försäkringsföretag, och
 2. de försäkringsföretag med vilka understödsföreningen har en gemensam eller i huvudsak gemensam ledning.

[S2]I fråga om vad som är dotterföretag och intresseföretag tillämpas 1 kap.9, 9 b, 9 e och 9 f §§försäkringsrörelselagen (1982:713). Det som föreskrivs i fråga om intresseföretag ska vid tillämpningen av första stycket samt 26 b och 26 f §§ även gälla företag som inte är ett dotterföretag eller intresseföretag, om ägandet i företaget direkt eller indirekt uppgår till minst 20 procent av kapitalet eller av samtliga röster. Lag (2007:1463).

Prop. 2005/06:45: Genom de ändringar som görs i paragrafen ändras definitionen av en försäkringsgrupp.

I första stycket 2 görs ett tillägg som innebär att en understödsförening och de försäkringsföretag med vilket föreningen har en gemensam eller i huvudsak gemensam ledning fortsättningsvis skall behandlas som en försäkringsgrupp. Bestämmelsen behandlas även i avsnitt 14.6.2.

I andra stycket har ...

Prop. 1999/2000:99: I första stycket slås fast i vilka situationer en försäkringsgrupp föreligger enligt LUF. Bestämmelsen motsvarar i sak 7 a kap. 1 § första stycket 1. För att en försäkringsgrupp skall föreligga skall understödsföreningen inneha minst ett dotterföretag eller intresseföretag som är ett försäkringsföretag.

26 b §  En försäkringsgrupp enligt 26 a § första stycket omfattar även

 1. understödsföreningens andra dotterföretag och intresseföretag, och
 2. andra företag med vilka understödsföreningen har en gemensam eller i huvudsak gemensam ledning. Lag (2006:532).

Prop. 2005/06:45: I direktivet om försäkringsgrupper har det gjorts ändringar som innebär att begreppen anknutna företag och företag med ägarintresse inte bara omfattar moder-dotterbolagsförbindelser och ägarintressen utan även företag med en gemensam eller i huvudsak gemensam ledning. Detta har föranlett ändringar i denna paragraf.

Av punkten 2, som är ny, framgår att en försäkringsgrupp även skall omfatta företag med vilka understödsföreningen har en gemensam eller i huvudsak gemensam ledning. ...

Kontroll av affärshändelser och avtal inom försäkringsgruppen

26 c §  En understödsförening som avses i 26 a § första stycket ska ha en god kontroll över affärshändelser och avtal med andra företag inom försäkringsgruppen samt deras påverkan på föreningens ekonomiska ställning, så att föreningens förmåga att fullgöra sina förpliktelser inte äventyras.

[S2]Första stycket gäller även affärshändelser och avtal mellan understödsföreningen och en fysisk person som har ett kvalificerat innehav i eller en nära förbindelse med ett företag inom försäkringsgruppen. I fråga om vad som är en nära förbindelse eller ett kvalificerat innehav tillämpas 1 kap.9 c och 9 i §§försäkringsrörelselagen (1982:713). Lag (2009:350).

Prop. 1999/2000:99: Paragrafen innebär att understödsföreningen åläggs ett uttryckligt lagkrav att ha god kontroll av de ekonomiska effekterna av affärshändelser och avtal med andra företag inom försäkringsgruppen samt med ägare som har ett kvalificerat innehav eller en nära förbindelse med sådana företag.

Gruppbaserad kapitalbas

26 d §  En understödsförening som avses i 26 a § första stycket och som driver verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring skall, utöver vad som föreskrivs i 25 §, ha en kapitalbas som är tillfredsställande med hänsyn till andra företag i försäkringsgruppen (gruppbaserad kapitalbas). När den gruppbaserade kapitalbasen bestäms skall 7 kap. 22 §, 24 a § första-tredje styckena och 26 § fjärde stycket första meningen försäkringsrörelselagen (1982:713) tilllämpas.

[S2]Den gruppbaserade kapitalbasen skall uppgå till en nivå som är tillräcklig med hänsyn till andra företag i försäkringsgruppen (gruppbaserad solvensmarginal). När den gruppbaserade solvensmarginalen bestäms skall 7 kap. 23 § försäkringsrörelselagen tillämpas. Lag (2006:532).

Prop. 2004/05:165: Som en följd av tjänstepensionsdirektivets regler om kapitalkrav på företagsindividuell nivå och den nya 25 § införs genom paragrafen, som är ny och som föregås av en likaledes ny rubrik, ett gruppbaserat kapitalkrav även för tjänstepensionskassor. Kravet bygger på det s.k. försäkringsgruppsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 98/78/EG av den 27 oktober 1998 om extra tillsyn över försäkringsföretag som ingår i en försäkringsgrupp). När detta direktiv genomfördes för svenska försäkringsföretag ...

Prop. 2005/06:45: Av ändringen i paragrafen framgår att när den gruppbaserade kapitalbasen för ett tjänstepensionsinstitut bestäms skall hänsyn även tas

till de nya bestämmelserna i 7 kap. 24 a § första–tredje styckena försäkringsrörelselagen om avräkning av aktier och tillskott i vissa företag. Innebörden ...

Beräkning av gruppbaserad ekonomisk ställning

26 e §  En understödsförening som avses i 26 a § skall göra en beräkning av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal för att bestämma den ekonomiska ställningen med hänsyn till andra företag i försäkringsgruppen. Beräkningen skall göras enligt en sammanläggnings- och avräkningsmetod. Om det finns skäl får beräkningen i stället göras enligt en konsolideringsmetod.

[S2]För en understödsförening som inte driver verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring skall följande gälla. Den gruppbaserade kapitalbasen skall beräknas med tillämpning av 7 kap.22 och 24 §§ samt 26 § tredje stycket första meningenförsäkringsrörelselagen (1982:713). Den gruppbaserade solvensmarginalen skall beräknas med tillämpning av 7 kap. 23 § för livförsäkringsrörelse och 7 kap. 25 § för skadeförsäkringsrörelse.

[S3]Vid beräkningen skall dotterföretag eller intresseföretag som är försäkringsföretag beaktas proportionellt efter understödsföreningens innehav om inte särskilda skäl talar för att de beaktas till annan andel.

[S4]Beräkningen skall särskilt tillgodose att avdrag från kapitalbasen görs för dels tillgångar som får ingå i kapitalbasen hos ett annat försäkringsföretag i försäkringsgruppen, dels värden som skapats internt inom gruppen.

[S5]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall meddela föreskrifter om beräkningsmetodernas användning och innehåll. Lag (2005:1122).

Prop. 2004/05:165: Paragrafens andra stycke är till följd av den nya 26 d § inte längre erforderlig beträffande tjänstepensionskassor. Bestämmelsen har justerats i enlighet med detta.

Gruppbaserad redovisning

26 f §  En understödsförening som avses i 26 a § första stycket ska upprätta och till Finansinspektionen ge in en särskild redovisning som omfattar försäkringsgruppen (gruppbaserad redovisning).

[S2]En gruppbaserad redovisning ska innehålla en sammanställning av sådana väsentliga affärshändelser och avtal som avses i 26 c §. Redovisningen ska även innehålla en sådan beräkning som avses i 26 e §.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om den gruppbaserade redovisningens utformning och innehåll samt när handlingarna ska ges in till Finansinspektionen. Lag (2007:1463).

Företag som får utelämnas från en gruppbaserad redovisning

26 g §  Finansinspektionen får besluta att ett företag helt eller delvis utelämnas från en gruppbaserad redovisning enligt 26 f §, om

 1. företaget är beläget i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och det finns rättsliga hinder för överföring av nödvändig information,
 2. företaget är av ringa betydelse med hänsyn till syftet med tillsynen, eller
 3. ett beaktande av företaget skulle vara olämpligt eller vilseledande med hänsyn till syftet med tillsynen. Lag (2007:1463).

Information till understödsförening som skall upprätta en gruppbaserad redovisning

26 h §  Ett företag som ingår i en försäkringsgrupp enligt 26 a och 26 b §§ samt sådana fysiska personer som avses i 26 c § andra stycket skall till en understödsförening som avses i 26 a § första stycket lämna de uppgifter som behövs för att upprätta en gruppbaserad redovisning som uppfyller kraven i denna lag och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Uppgifterna skall lämnas på föreningens begäran så snart det kan ske. Lag (2005:1122).

Tystnadsplikt

26 i §  En styrelseledamot eller annan befattningshavare hos ett företag som vid fullgörande av skyldigheter enligt 26 a-26 h §§ får kunskap om affärsförhållanden i ett företag eller hos en person som enligt 26 h § ska lämna uppgifter, får inte obehörigen röja vad han eller hon fått veta och inte heller utnyttja kunskapen i strid med uppgiftslämnarens intresse. Lag (2007:1463).

Uppgiftsskyldighet

26 j §  Ett företag som avses i 26 i § är skyldigt att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget, om det under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersökningsledare eller om det i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol begärs av åklagare. Lag (2006:532).

Meddelandeförbud

26 k §  Den undersökningsledare eller åklagare som begär uppgifter enligt 26 j § får förordna att företaget samt dess styrelseledamöter och anställda inte får röja för kunden eller för någon utomstående att uppgifter har lämnats enligt 26 j § eller att det pågår en förundersökning eller ett ärende om rättslig hjälp i brottmål.

[S2]Ett sådant förbud får meddelas om det krävs för att en utredning om brott inte skall äventyras eller för att uppfylla en internationell överenskommelse som är bindande för Sverige.

[S3]Förbudet skall vara tidsbegränsat, med möjlighet till förlängning, och får inte avse längre tid än vad som är motiverat med hänsyn till syftet med förbudet. I ett ärende om rättslig hjälp i brottmål får dock förbudet tidsbegränsas endast om den stat eller mellanfolkliga domstol som ansökt om rättslig hjälp samtycker till detta.

[S4]Om ett förbud inte längre är motiverat med hänsyn till syftet med förbudet, skall undersökningsledaren eller åklagaren besluta att förordnandet skall upphöra. Lag (2006:532).

Ansvarsbestämmelse

26 l §  Till böter döms den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot ett meddelandeförbud enligt 26 k §. Lag (2006:532).

Understödsföreningens ledning m.m.

27 §  Bestämmelserna i 21-23 §§, 25-30 §§ och 32-37 §§ lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om understödsförening med följande avvikelser, nämligen

 1. att minst hälften av styrelsens ledamöter skall väljas på föreningsstämma eller av organisation som kan anses företräda medlemmarna,
 2. att styrelseledamot får utses för tid till och med den ordinarie föreningsstämma som skall äga rum under fjärde räkenskapsåret efter det han utsetts, om Finansinspektionen medgett det,
 3. att anställd hos föreningen ej får vara styrelseordförande.

[S2]Vid tillämpningen av 37 § skall iakttagas att hänvisningen till 9 § skall avse 14 § denna lag.

[S3]Bestämmelser om arbetstagarrepresentanter finns i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.

[S4]En juridisk person kan inte vara styrelseledamot. Lag (2006:599).

27 a §  En styrelseledamot eller dennes suppleant i en understödsförening som driver verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring skall ha de insikter och den erfarenhet som måste krävas för att delta i ledningen av en sådan förening och även i övrigt vara lämplig för uppgiften.

[S2]Av 6 § lagen (1986:436) om näringsförbud följer att den som är underkastad näringsförbud inte får vara styrelseledamot eller suppleant i en sådan understödsförening som avses i första stycket. Lag (2005:1122).

Prop. 2004/05:165: Paragrafen, som är ny och grundas på artikel 9.1 (b) i tjänstepensionsdirektivet, innehåller vissa krav på insikter och erfarenhet beträffande de personer som driver den faktiska verksamheten i en tjänstepensionskassa. De kraven framgår av paragrafens första stycke, och har utformats i nära överensstämmelse med bestämmelsen beträffande försäkringsbolag i 2 kap. 3 § femte stycket 3 FRL. ...

28 §  Styrelsen skall särskilt tillse

[S2]att föreningens verksamhet organiseras och drives på sätt som bäst tillgodoser medlemmarnas och övriga förmånsberättigades intressen,

[S3]att föreningens bokföring fullgöres i överensstämmelse med lag och givna föreskrifter,

[S4]att medelsförvaltningen är ordnad på ett betryggande sätt.

[S5]Styrelsen skall hålla sig fortlöpande underrättad om de förhållanden som kan ha betydelse för föreningens verksamhet och ekonomiska ställning.

[S6]Finns anledning till antagande att föreningen ej kan fullgöra sina utfästelser eller att föreningens ställning kommer att fortgående försämras eller kan stadgarna av annan orsak ej längre anses svara mot de allmänna kraven enligt 11 § första stycket, åligger det styrelsen att till föreningsstämmans avgörande så snart det kan ske föreslå stadgeändring eller annan lämplig åtgärd.

28 a §  Styrelsen skall fastställa placeringsriktlinjer enligt 24 c §. Styrelsen ansvarar för att riktlinjerna följs och skall fortlöpande pröva om de behöver ändras. Lag (2005:1122).

Prop. 2004/05:165: Bestämmelsen i 24 c § innebär krav på upprättande av placeringsriktlinjer i tjänstepensionskassor. I denna paragraf, som är ny, anges att det är styrelsen som skall fastställa, upprätthålla och vid behov ändra riktlinjerna.

Paragrafen överensstämmer beträffande angivna riktlinjer helt med 8 kap. 8 § FRL.

Bokföringsskyldighet och årsredovisning

29 §  Bestämmelser om bokföring och annan redovisning finns i bokföringslagen (1999:1078) och lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. Lag (1999:1086).

Prop. 1998/99:130: (Paragrafen saknar motsvarighet i förslagen i promemorian 1 och lagrådsremissen.)

Paragrafen har ändrats som en följd av att understödsföreningar skall tillämpa nya redovisningsregler. I nya 29 § har på förslag av Lagrådet tagits in en erinran om att understödsföreningar omfattas av bestämmelser i bokföringslagen om bokföringsskyldighet och skyldighet att upprätta årsredovisning. I paragrafen erinras också ...

30 § har upphävts genom lag (1999:1086).

Revision

31 §  Bestämmelserna i 45 §, 46 §1 och 2 mom. samt 49-51 §§ lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om understödsförening med följande avvikelser, nämligen

 1. att styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall granskas av minst två revisorer,
 2. att revisor får utses för tid till och med den ordinarie stämma som skall äga rum under tredje eller, om Finansinspektionen medgett det, fjärde räkenskapsåret efter det han utsetts. Lag (1992:1624).

31 a §  Revisorernas revisionsberättelse skall upprättas med beaktande av att understödsföreningar skall tillämpa lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. Lag (1999:1086).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 31 a § i förslaget i promemorian 1.)

I den nya paragrafen erinras om att revisionsberättelsens innehåll skall upprättas med beaktande av att ÅRFL skall tillämpas. Detta innebär att vad som i 51 § andra och tredje stycket 1951 års lag om ekonomiska föreningar föreskrivs om innehållet i revisionsberättelsen, skall iakttas med beaktande av ÅRFL.

32 §  Är understödsförenings verksamhet av stor omfattning eller föreligger annars särskilda skäl till det, kan Finansinspektionen föreskriva att minst en av revisorerna skall vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor.

[S2]När revisor eller revisorssuppleant utsetts skall anmälan därom ofördröjligen göras till Finansinspektionen genom styrelsens försorg, om han valts på föreningsstämma, och annars av den som tillsatt honom. Närmare föreskrifter i fråga om sådan anmälan meddelas av inspektionen. Lag (1992:1624).

32 a §  Om revisorn vid fullgörandet av sitt uppdrag i understödsföreningen får kännedom om förhållanden som

 1. kan utgöra en väsentlig överträdelse av de författningar som reglerar understödsföreningars verksamhet,
 2. kan påverka understödsföreningens fortsatta drift negativt, eller
 3. kan leda till att revisorn avstyrker att balansräkningen eller resultaträkningen fastställs eller till anmärkning enligt 51 § andra stycket lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar,

[S2]skall revisorn omgående rapportera detta till Finansinspektionen. Lag (1996:754).

Föreningsstämma

33 §  Bestämmelserna i 52-60 §§ och 61 § första och andra styckena lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om understödsföreningar. Vid tillämpningen av bestämmelserna skall iakttagas, att vad där sägs om länsstyrelsen i ställt skall avse Finansinspektionen och att hänvisningen i 58 § andra stycket till 48 § skall avse 69 § denna lag.

[S2]Finansinspektionen kan medge att förening håller ordinarie föreningsstämma endast vartannat eller vart tredje år och meddelar i sådant fall de föreskrifter som behövs med anledning därav. Lag (1992:1624).

34 §  Ärende, som ej angetts i kallelse till stämma och som ej särskilt meddelats medlemmarna enligt föreskrift i stadgarna, få avgöras på stämman endast om ärendet enligt denna lag eller stadgarna skall förekomma på stämman eller omedelbart föranledes av ärende som skall avgöras där. Annat ärende än som avses i 37, 40, 56 eller 63 § får dock avgöras på ordinarie stämma, om tre fjärdelelar av de närvarande samtycker till det.

35 §  I stadgarna får bestämmas, att föreningsstämmas befogenhet skall helt eller delvis utövas av särskilt utsedda fullmäktige. Minst hälften av fullmäktige skall utses av föreningens medlemmar eller av organisaion som kan anses företräda medlemmarna.

[S2]Fullmäktig skall vara medlem i föreningen och får ej utses för längre tid än tre år. Finansinspektionen kan, om särskilda skäl föreligger, medge att även annan än medlem får vara fullmäktig och att fullmäktig får utses för en tid av fyra år.

[S3]Fullmäktigsammanträde skall anses som föreningsstämma. Bestämmelserna i 52, 55-59 §§ och 61 § första och andra styckena lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar samt 34 § denna lag om medlem äger motsvarande tillämpning på fullmäktig. Fullmäktig får dock ej rösta genom ombud. Lag (1992:1624).

Talan mot styrelseledamot, revisor, föreningsmedlem eller röstberättigad

36 §  Bestämmelserna i 63-66 §§ lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar äger motsvarande tillämpning på understödsförening.

Ändring av förenings stadgar

37 §  Beslut om ändring av understödsförenings stadgar är giltigt endast om samtliga röstberättigade förenat sig om beslutet eller detta fattats på två på varandra följande föreningsstämmor och biträtts av minst två tredjedelar av de röstande på den sist hållna stämman. Innebär beslutet, att ny grund för medlemskaps upphörande införes, och skall det gälla även dem som är medlemmar i föreningen när frågan avgöres, är beslutet dock giltigt endast om samtliga medlemmar biträtt det eller beslutet fattats på två på varandra följande ordinarie stämmor och biträtts av minst tre fjärdedelar av de röstande på den sist hållna stämman.

[S2]Om förening meddelar försäkringar enligt sådan allmän pensionsplan som avses i 4 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m., får styrelsen besluta om sådana ändringar av stadgarna som påkallas av ändringar i den för medlemmarna gällande pensionsplanen. Sådant beslut skall anmälas på den föreningsstämma som hålles närmast efter det att beslutet fattades.

[S3]Är för giltighet av beslut om stadgeändring ytterligare villkor bestämt i stadgarna, gäller även det.

[S4]Beslut om stadgeändring skall genom styrelsens försorg ofördröjligen underställas Finansinspektionen för godkännande genom anmälan för registrering och får ej verkställas innan registrering skett.

[S5]Ett beslut om att införa eller ändra en sådan bestämmelse i stadgarna som avses i 11 § fjärde stycket får verkan vid ingången av det räkenskapsår som inleds närmast efter beslutet. Har beslutet vid den tidpunkten inte registrerats, skall dock ändringen av stadgarna sakna verkan. Lag (2000:36).

Prop. 1999/2000:23: I det nya femte stycket slås bl.a. fast att ett beslut om införande eller ändring av en bestämmelse om ny redovisningsvaluta enligt nya 11 § fjärde stycket får verkan vid ingången av det räkenskapsår som följer närmast efter beslutet. Bestämmelsen motsvarar 9 kap. 35 § andra stycket aktiebolagslagen som har kommenterats ovan. Bestämmelsen motsvarar även 7 kap. 14 § sjätte stycket lagen om ekonomiska föreningar och ...

38 §  Stadgeändring som innebär inskränkning av rätt till pension eller sjukhjälp får ej tillämpas på pensions- eller sjukdomsfall som inträffat, innan slutgiltigt föreningsbeslut om ändringen fattades.

Talan mot föreningsstämmas beslut

39 §  Bestämmelserna i 69 § 1 mom. första-tredje styckena och 2 mom. lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar äger motsvarande tillämpning på understödsförening.

Likvidation och upplösning

Inledande av likvikationsförfarande

40 §  Föreningsstämma kan besluta att föreningen skall träda i likvidation. I andra fall om som avses i 41, 61 och 64 §§ är beslutet giltigt endast om samtliga röstberättigade förenat sig om det eller beslutet fattats på två på varandra följande stämmor, varav minst en ordinarie, och biträtts av minst två tredjedelar av de röstande på den sist hållna stämman. Är för giltighet av sådant beslut ytterligare villkor bestämt i stadgarna, gäller även det.

[S2]Beslut om likvidation i andra fall än som avses i 41, 61 och 64 §§ skall underställas Finansinspektionen för godkännande genom anmälan för registrering på sätt som följer av 49 §. Lag (1992:1624).

41 §  Understödsförening skall träda i likvidation, när förhållande inträffar, på grund varav föreningen enligt bestämmelse i stadgarna skall upphöra med sin verksamhet.

[S2]Nedgår understödsförenings medlemsantal under det minsta antal, som skall gälla för föreningen, skall styrelsen omedelbart anmäla det till Finansinspektionen. Inspektionen prövar om föreningen skall få fortsätta sin verksamhet. Lämnas medgivande härtill föreskriver inspektionen de villkor som skall gälla och bestämmer nytt minsta antal medlemmer för föreningen. Beslutar inspektionen att ej medge föreningen att fortsätta verksamheten, skall föreningen träda i likvidation. Lag (1992:1624).

42 §  Om understödsförenings skyldighet att träda i likvikation, när förenings konkurs avslutas med överskott och när hela rörelsen överlåtes, finns bestämmelser i 61 § och 64 §.

[S2]43 § har understödsförening beslutat träda i likvidation eller skall likvidation ske av anledning som anges i 41, 61 eller 64 § skall en eller flera likvidatorer väljas på föreningsstämma för att verkställa likvidationen. I stadgarna kan vara bestämt att dörutöver en eller flera likvidatorer skall tillsättas i annan ordning.

44 §  Har sådant förhållande inträffat som påkallar likvidation enligt 41, 61 eller 64 § och har ej inom sex vexkor därefter i registret införts uppgift om att föreningen trätt i likvidation, skall rätten på ansökan av styrelseledamot eller medlem eller på anmälan av Finansinspektionen och efter föreningens hörande förklara att föreningen skall träda i likvidation. Rätten skall därvid förelägga föreningen att inom viss tid, ej understigande sex veckor, till rätten inge bevis om registrering att föreningen utsett en eller flera likvidatorer vid påföljd att annars en eller flera likvidatorer förordnas av rätten. Lag (1992:1624).

45 §  Saknar understödsförening till registret anmäld behörig styrelse, kan styrelseledamot, föreningsmedlem och borgenär samt annan, vars rätt kan vara beroende av att det finns någon som kan företräda föreningen, ansöka hos rätten att föreningen skall förklaras skyldig att träda i likvidation. Finansinspektionen kan hos rätten göra anmälan om sådant förhållande som nu sagts.

[S2]Bestämmelserna i 72 § tredje och fjärde styckena lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar äger motsvarande tillämpning på ansökan eller anmälan enligt första stycket. Lag (1992:1624).

46 §  Utser understödsförening ej likvidatorer, fastän sådant förhållande inträffat som enligt 41 eller 61 § påkallar likvidation, är de som med vetskap om förhållandet deltar i beslut om att fortsätta föreningens verksamhet eller handlar på dess vägnar solidariskt ansvariga för uppkommande förbindelser.

Likvidator

47 §  Bestämmelserna i 76 och 77 §§ lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar äger motsvarande tillämpning på understödsförening. Vid tillämpningen av 77 § skall iakttagas att vad där sägs om länsstyrelsen i stället skall avse Finansinspektionen. Lag (1992:1624).

48 §  Visar likvidator uppenbar motvilja eller försummelse vid fullgörandet av sitt uppdrag, kan rätten på anmälan av Finansinspektionen och efter likvidatorns hörande entlediga honom och förordna annan i hans ställe. Underrättelse om sådant beslut skall ofördröjligen genom rättens försorg avsändas för registrering. Lag (1992:1624).

Registrering

49 §  Bestämmelserna i 78 och 79 §§ lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar äger motsvarande tillämpning på understödsförening. Vid tillämpningen av bestämmelserna skall dock iakttagas att vad som i 78 § sägs om länsstyrelsen i stället skall avse Finansinspektionen och att hänvisningen i 79 § till 9 § skall avse 14 § i denna lag. Lag (1992:1624).

Likvidationsrevisor

50 §  Bestämmelserna i 80 § lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar äger motsvarande tillämpning på understödsförening med undantag av hänvisningen till 47 §.

[S2]Bestämmelserna i 32 § denna lag om revisor äger motsvarande tillämpning på likvidationsrevisor.

Styrelsens slutredovisning

51 §  Bestämmelserna i 81 § lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar tillämpas också på understödsförening med undantag av hänvisningen till 38 § andra, tredje och sjunde styckena samt till 39-43 §§.

[S2]Bestämmelserna i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag tillämpas på slutredovisning. Lag (1999:1086).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 51 § i förslaget i promemorian 1.)

Paragrafen, som avser slutredovisning, har ändrats som en följd av att ÅRFL skall tillämpas i årsredovisningen.

Föreningsstämma

52 §  Bestämmelserna i 82 § lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar äger motsvarande tillämpning på understödsförening.

Likvidatorernas förvaltning och redovisning

53 §  Bestämmelserna i 83 §, 84 § första stycket första och andra punkterna, andra och tredje styckena samt 85-87, 89 och 90 §3 lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om understödsförening. Vid tillämpningen av bestämmelserna skall dock iakttagas att hänvisningen i 84 § andra stycket till 73 § skall avse 71 § i denna lag och att, i samband med anmälan enligt 90 §, till Finansinspektionen skall lämnas avskrifter av förvaltningsberättelsen jämte redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen. Lag (1992:1624).

53 a §  Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag skall tillämpas i fråga om likvidatorernas redovisning och slutredovisning. Bestämmelserna i 5 kap.18-25 §§ och 6 kap. 2 §årsredovisningslagen (1995:1554) samt 5 kap. 2 § 7 och 8 samt 6 kap.2 och 3 §§ lagen om årsredovisning i försäkringsföretag tillämpas dock inte. Lag (1999:1086).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 51 a § i förslaget i promemorian 1.)

Den nya paragrafen slår fast att ÅRFL skall med vissa undantag tillämpas även på likvidatorernas redovisning och slutredovisning. Motsvarande bestämmelser finns för försäkringsbolag i 14 kap. 13 § försäkringsrörelselagen (1982:713).

53 b §  Vad som föreskrivs i 31 a § tillämpas även på likvidationsrevisorernas revisionsberättelse. Lag (1999:1086).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 53 a § i förslaget i promemorian 1.)

I paragrafen, som är ny, erinras om att även likvidationsrevisorernas revisionsberättelse skall ta sikte på ÅRFL.

54 §  Under tid då understödsförening är i likvidation får ej ny medlem antagas eller förskott på framtida förmåner lämnas. Rätt för medlem att vid avgång ur föreningen få ut del av dess tillgångar gäller endast om medlemmen avgått innan likvidationsbeslut fattats av föreningen eller meddelats av domstol.

[S2]Under likvidationen får ej de fasta avgifter och uttaxerade belopp utkrävas eller de försäkringsförmåner utges, som förfallit till betalning sedan beslutet om likvidationen fattades av föreningen eller meddelades av domstol. Pensionsbelopp som förfallit till betalning efter denna tidpunkt får dock utbetalas, om pensionsfallet inträffat dessförinnan och utbetalning kan ske utan förfång för borgenär, medlem eller förmånsberättigad.

[S3]Har likvidationsbeslut fattats på flera föreningsstämmor gäller vad i första stycket andra punkten och andra stycket sagts beslutet på den sista stämman.

[S4]Finansinspektionen kan medge att förenings verksamhet får fortsättas under likvidationen, om det kan antagas främja en ändamålsenlig avveckling av föreningen. Sådant medgivande får förenas med föreskrifter. Lag (1992:1624).

55 §  Vid understödsförenings likvidation får överlåtelse av föreningens rörelse eller fördelning av föreningens tillgångar ej ske, förrän den i kallelsen på föreningens okända borgenärer utsatta inställelsedagen är förbi och alla kända skulder betalats. Till sådana skulder räknas försäkringsförmån, som förfallit till betalning innan likvidationsbeslutet fattats av föreningen eller meddelats av domstol, samt sådan obetald andel i föreningens tillgångar som enligt stadgarna tillkommer medlem, som avgått före beslutet, eller dennes rättsinnehavare. Är skuld till någon del tvistig eller ej förfallen och kan betalning därför eller av annan orsak ej ske, skall medel som fordras för betalningen hållas inne.

[S2]Har likvidationsbeslut fattats på flera föreningsstämmor gäller vad i första stycket andra punkten sagts beslutet på den sista stämman.

56 §  Om förslag till överlåtelse av föreningens rörelse på annan understödsförening eller på försäkringsbolag kan åstadkommas, skall likvidatorerna utlysa föreningsstämma för behandling av förslaget och på stämman lägga fram anbud som lämnats på rörelsens övertagande. Beslut om överlåtelse är giltigt endast om samtliga röstberättigade förenat sig om beslutet eller detta fattats på två på varandra följande föreningsstämmor och biträtts av minst två tredjedelar av de röstande på den sist hållna stämman. Är för giltighet av beslut om överlåtelse ytterligar villkor bestämt i stadgarna, gäller även det.

[S2]Är ej annat bestämt i stadgarna, gäller vid överlåtelse av rörelsen att rätt till pension har företräde framför andra rättigheter till framtida försäkringsförmåner, om pensionsfallet inträffat innan beslutet om likvidation fattades av föreningen eller meddelades av domstol. Har sådant beslut fattats på flera föreningsstämmor gäller vad nu sagts beslutet på den sista stämman.

[S3]Beslut om överlåtelse skall av likvidatorerna ofördröjligen anmälas till Finansinspektionen för godkännande. Avskrift av protokoll som förts i ärendet och av de handlingar som lagts fram på föreningsstämma skall fogas vid anmälningshandlingen. Inspektionen skall vid prövningen av beslutet tillse att ej vissa medlemmar eller andra förmånsberättigade otillbörligt gynnas genom beslutet på övriga medlemmars eller förmånsberättigades bekostnad.

[S4]Finansinspektionen skall ofördröjligen registrera beslut, varigenom inspektionen godkänner beslut om överlåtelse av förenings rörelse. När registrering skett, skall förening eller bolag som övertager rörelsen anses ha inträtt i den likviderande föreningens rättigheter och skyldigheter. Sistnämnda förenings återstående tillgångar och handlingar skall överlämnas till övertagande förening eller bolag.

[S5]Styrelsen i förening eller bolag som övertagit understödsförenings rörelse skall i den ordning som Finansinspektionen finner ändamålsenlig underrätta dem, vars försäkringar eller förmåner omfattas av överlåtelsen.

[S6]Sker ej överlåtelse av föreningens rörelse, skall stadgarnas bestämmelser om förfarandet med föreningens behållna tillgångar vid dess upplösning tillämpas. Lag (1992:1624).

57 §  Har vid understödsförenings likvidation tillgångarna fördelats eller överlämnats till någon som enligt stadgarna är berättigad att övertaga dem, utan att betalning för skuld erlagts eller innehållits, eller förslår ej innehållna medel till att betala skuld, är den som uppburit något till förfång för borgenär skyldig att återbära vad han sålunda fått, om föreningen ej kan fullgöra sina förpliktelser. Pensionsbelopp som utbetalats med tillämpning av 54 eller 61 § skall återbäras, om utbetalningen är till förfång för borgenär, medlem eller annan förmånsberättigad. För brist som kan uppkomma när belopp skall återbäras är likvidatorerna anvariga efter de grunder för skadeståndsskyldighet som anges i 106, 108 och 109 §§ lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar.

[S2]Anser medlem eller annan förmånsberättigad att han vid fördelning av föreningens tillgångar ej fått vad som belöper på honom, skall han väcka talan mot föreningen inom tre månader efter det slutredovisning framlades på föreningsstämma vid påföljd att han annars förlorar sin talan. I fråga om återbäringsskyldighet och om likvidators ansvarighet äger första stycket motsvarande tillämpning.

[S3]Har medlem eller annan förmånsberättigad ej inom fem år efter det slutredovisning framlades på föreningsstämma anmält sig för att lyfta vad han fått vid fördelningen, har han förlorat sin rätt.

Förenklat förfarande

58 §  Kan det antagas att understödsförening som trätt i likvidation saknar tillgångar eller att dessa ej förslår till betalning av likvidationskostnaderna, kan rätten på anmälan av likvidatorerna och efter Finansinspektionens hörande förklara att likvidationen skall läggas ned och föreningen anses upplöst. När sådan förklaring meddelats, gäller ej 50-57 §§. Tillgång som enligt vad nu sagts ej skall ingå i likvidation skall efter rättens förordnande tillfalla allmännyttigt eller därmed jämförligt ändamål.

[S2]Meddelande om förklaring enligt första stycket skall ofördröjligen genom rättens försorg avsändas för registrering. Lag (1992:1624).

Fortsatt likvidationsförfarande

59 §  Bestämmelserna i 92 § första, tredje och fjärde styckena lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar äger motsvarande tillämpning på understödsförening. Vid tillämpningen av bestämmelserna skall dock iakttagas att hänvisningen till 91 § skall avse 58 § denna lag.

Konkurs m.m.

60 §  Bestämmelserna i 93 § och 94 § första stycket lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar äger motsvarande tillämpning på understödsförening.

61 §  Är understödsförening ej i likvidation när dess egendom avträdes till konkurs, äger 54 § motsvarande tillämpning tills konkursen avslutats eller föreningen trätt i likvidation enligt andra stycket. Vad där sägs om likvidationsbeslut skall i stället gälla beslutet om egendomsavträde. Vidare skall iakttagas att utbetalning av pension ej får ske innan konkursen avslutats.

[S2]Finns överskott när förenings konkurs avslutas och var föreningen ej i likvidation då dess egendom avträddes till konkurs, skall föreningen träda i likvidation. Vad i 54-56 §§ sägs om likvidationsbeslut skall därvid i stället avse beslutet om egendomsavträde.

Talan mot likvidator eller likvidationsrevisor

62 §  Bestämmelserna i 95 § lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar äger motsvarande tillämpning på understödsförening.

Överlåtelse av understödsförenings rörelse utan föregående likvidation

63 §  Föreslås i annat fall än som avses i 56 § att understödsförenings rörelse eller del därav skall överlåtas på annan sådan förening eller på försäkringsbolag, skall anbud som lämnats på övertagandet läggas fram på föreningsstämma. Beslut om överlåtelse är giltigt endast om samtliga röstberättigade förenat sig om beslutet elle beslutet fattats på två på varandra följande stämmor, varav minst en ordinarie, och biträtts av minst två tredjedelar av de röstande å den sist hållna stämman. Är för giltighet av beslut om överlåtelse ytterligare villkor bestämt i stadgarna, gäller även det.

[S2]Är ej annat bestämt i stadgarna, skall rätt till pension, om pensionsfallet inträffat före beslutet om överlåtelsen, ha företräde framför andra rättigheter till framtida försäkringsförmåner. Ha beslutet fattats på flera föreningstämmor, gäller vad nu sagts beslutet på den sista stämman.

[S3]Beslut om överlåtelse skall genom styrelsens försorg ofördröjligen anmälas till Finansinspektionen för godkännande. Avskrift av protokoll som förts i ärendet och av de handlingar som lagts fram på föreningsstämma skall fogas vid anmälningshandlingen. Inspektionen skall vid prövningen av beslutet tillse att ej vissa medlemmar eller andra förmånsberättigade otillbörligt gynnas genom beslutet på övriga medelemmars eller förmånsberättigades bekostnad. Lag (1992:1624).

64 §  Finansinspektionen skall ofördröjligen registrera beslut, varigenom inspektionen godkänner beslut om överlåtelse av förenings rörelse. När registrering skett, skall den förening eller det bolag som övertager rörelsen anses ha inträtt i den överlåtande föreningens rättigheter och skyldigheter mot medlemmarna och andra förmånsberättigade. Avser överlåtelsen förenings hela rörelse skall föreningen träda i likvidation.

[S2]Styrelsen i förening eller bolag som övertagit understödsförenings rörelse skall i den ordning som Finansinspektionen finner ändamålsenlig underrätta dem, vars försäkringar eller förmåner omfattas av överlåtelsen.

[S3]Försättes förening i konkurs sedan beslut om överlåtelse godkänts av Finansinspektionen skall, vid tillämpning av bestämmelserna i konkurslagen (1987:672) om återgång av avtal, överlåtelsen anses ha skett dagen för godkännandet. Lag (1992:1624).

Registrering

65 §  Bestämmelserna i 100 § första-fjärde och sjätte styckena, 101 och 102 §§ samt 103 § 1 mom. lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar äger motsvarande tillämpning på understöds förening. Vid tillämpningen av bestämmelserna skall iakttagas att vad där sägs om länsstyrelsen i stället skall avse försäkrings inspektionen. Vidare gäller att registrering skall vägras, förutom i fall som anges i 100 § tredje stycket, även när förutsättningarna enligt 4 § denna lag för registrering ej är uppfyllda och när medgivande eller godkännande som krävs enligt denna lag ej lämnas. Lag (1974:171).

66 §  Mot den som imhämtat kännedom om vad registret beträffande visst förhållande innehåller vid den tidpunkt varom är fråga, kan ändring i samma förhållande med laga verkan åberopas endast om han visas ha ägt vetskap om ändringen.

Tillsyn

67 §  Det åligger understödsförenings styrelse att på tid och sätt som Finansinspektionen bestämmer

 1. hålla föreningens kassa och övriga tillgångar samt böcker, räkenskaper och andra handlingar tillgängliga för granskning av inspektionen,
 2. för varje räkenskapsår till inspektionen insända bestyrkt kopia av protokoll fört vid föreningsstämma över beslut i fråga om års- och koncernredovisningen eller revisionsberättelsen samt en redogörelse för föreningen och dess verksamhet,
 3. meddela de upplysningar och uppgifter i övrigt rörande föreningen som inspektionen begär.

[S2]I en understödsförening som driver verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring gäller skyldigheterna enligt första stycket 1 och 3 även andra befattningshavare i ansvarig ställning i föreningen.

[S3]Om understödsföreningen driver verksamhet i ett annat land inom EES, skall styrelsen och andra befattningshavare i ansvarig ställning i föreningen lämna upplysningar till behörig myndighet i det landet i den utsträckning som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen och som behövs för att myndigheten skall kunna fullgöra sina uppgifter.

[S4]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka upplysningar en understödsförening skall lämna till Finansinspektionen. Lag (2005:1122).

Prop. 2004/05:165: De skyldigheter gentemot Finansinspektionen som anges i paragrafens första stycke 1 och 3 skall genom ett nytt andra stycke också gälla andra befattningshavare i ansvarig ställning i en tjänstepensionskassa (inkluderande, i förekommande fall, verkställande direktör). Det tillägget har sin grund i artikel 13 i tjänstepensionsdirektivet, vari föreskrivs att tillsynsmyndigheten skall kunna kräva uppgifter av styrelsen, verkställande direktören och andra befattningshavare i ansvarig ställning i ett ...

Prop. 1998/99:130: (Jfr 67 § i förslaget i promemorian 1.)

Den andra punkten i paragrafen har ändrats med hänsyn till att bestämmelser om insändande av års- och koncernredovisning och revisionsberättelse finns i 8 kap. 5 § ÅRFL. Nuvarande bestämmelser om skyldighet att sända in stämmoprotokoll med beslut avseende årsredovisningen och revisonsberättelsen samt särskilda redogörelser för verksamheten utöver vad som skall lämnas i förvaltningsberättelsen skall dock alltjämt gälla (se den allmänna ...

 • FFFS 2009:3: Finansinspektionens föreskrifter om ägar- och ledningsprövning

68 §  Bestämmelserna i 67 §1 och 3 äger motsvarande tillämpning i fråga om styrelse, ordförande och verkställande direktör eller motsvarande befattningshavare i aktiebolag, förening eller annan liknande sammanslutning, vars verksamhet uteslutande har till syfte att biträda en eller flera understödsföreningar vid verksamhetens bedrivande.

[S2]Föreligger intressegemenskap mellan understödsförening, å ena, samt aktiebolag, förening eller annan liknande sammanslutning, å andra sidan, kan Finansinspektionen, om det är nödvändigt med hänsyn till tillsynsverksamheten, förelägga styrelse, ordförande och verkställande direktör eller motsvarande befattningshavare i sådan sammanslutning att avge särskild redovisning över intressegemenskapen enligt föreskrifter som meddelas av inspektionen. Lag (1999:227).

68 a §  Finansinspektionen skall i sin tillsynsverksamhet samarbeta med motsvarande utländska tillsynsmyndigheter i den utsträckning som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen. Lag (2005:1122).

Prop. 2004/05:165: Av artikel 21.1 i tjänstepensionsdirektivet framgår att medlemsstaternas behöriga myndigheter skall ha ett nära samarbete för att underlätta tillsynen över tjänstepensionsinstitutens verksamhet. I denna paragraf, som är ny, har tagits in en erinran om Finansinspektionens skyldighet enligt den artikeln.

Paragrafen överensstämmer till sitt innehåll med 19 kap. 1 § andra stycket FRL.

69 §  Finansinspektionen kan förordna revisor att jämte övriga revisorer för viss understödsförening granska styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper. Inspektionen kan när som helst återkalla uppdraget.

[S2]Revisor som förordnats av Finansinspektionen skall iakttaga de föreskrifter, som inspektionen meddelar. Arvode till revisorn skall betalas av föreningen med belopp som inspektionen bestämmer. Lag (1992:1624).

70 §  Finansinspektionen kan kalla till extra föreningsstämma och till styrelsesammanträde. Företrädare för inspektionen får närvara och deltaga i överläggningarna vid föreningsstämma eller vid sådant styrelsesammanträde som utlysts av inspektionen. Lag (1992:1624).

71 §  Finansinspektionen får meddela de anmärkningar i fråga om understödsföreningens verksamhet som inspektionen anser behövs.

[S2]Finansinspektionen skall förelägga understödsförening att inom viss tid vidtaga de åtgärder som behövs för rättelse, om

 1. avvikelse skett från denna lag eller de för föreningen gällande stadgarna eller de författningar eller föreskrifter i övrigt som gäller för verksamheten,
 2. stadgarna ej längre uppfyller de i 11 § första stycket angivna allmänna kraven,
 3. placeringsriktlinjerna enligt 24 c § inte längre är tillfredsställande med hänsyn till omfattningen och beskaffenheten av föreningens rörelse,
 4. de tillgångar, vari försäkringsfond redovisas, ej är tillräckliga för att trygga försäkringsutfästelserna, eller
 5. annan allvarlig anmärkning kan riktas mot föreningens verksamhet.

[S3]Om Finansinspektionen bedömer att medlemmarnas rättigheter i en understödsförening som driver verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring hotas, skall inspektionen förelägga föreningen eller dess styrelse att upprätta och för godkännande överlämna en finansiell saneringsplan. Inspektionen får i dessa fall även besluta om att utse en särskild företrädare att sköta hela eller delar av driften av föreningen.

[S4]Finansinspektionen får även i andra fall då inspektionen bedömer att medlemmarnas intressen i en understödsförening som driver verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring hotas besluta om att utse sådan företrädare som avses i tredje stycket.

[S5]Om en understödsförenings kapitalbas understiger solvensmarginalen enligt 25 § eller, för en understödsförening som avses i 26 a § första stycket, den gruppbaserade kapitalbasen understiger den gruppbaserade solvensmarginalen enligt 26 d §, skall Finansinspektionen förelägga föreningen eller dess styrelse att upprätta en plan för att återställa en tillfredsställande finansiell ställning och överlämna planen till inspektionen för godkännande. Om kapitalbasen understiger en tredjedel av solvensmarginalen enligt 25 § eller om kapitalbasen inte har den sammansättning som anges i 7 kap. 26 § fjärde stycket försäkringsrörelselagen (1982:713), skall inspektionen förelägga föreningen eller dess styrelse att upprätta och för godkännande överlämna en plan för skyndsamt återställande av kapitalbasen.

[S6]Om en understödsförening driver verksamhet i ett annat land inom EES och föreningen inte rättar sig efter Finansinspektionens eller behörig utländsk myndighets föreläggande om rättelse, skall inspektionen vidta de åtgärder som behövs för att förhindra fortsatta överträdelser. Inspektionen skall underrätta den behöriga utländska myndigheten om vilka åtgärder som vidtas.

[S7]Finansinspektionen får beträffande en understödsförening som driver verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring begränsa föreningens förfoganderätt eller förbjuda föreningen att förfoga över sina tillgångar i Sverige, om

 1. föreningen inte följer gällande bestämmelser om försäkringstekniska avsättningar och skuldtäckning,
 2. föreningens kapitalbas understiger en tredjedel av solvensmarginalen, eller
 3. föreningens kapitalbas understiger solvensmarginalen eller, för en förening som avses i 26 a §, den gruppbaserade kapitalbasen understiger den gruppbaserade solvensmarginalen enligt 26 d §, och det finns särskilda skäl att anta att föreningens finansiella ställning ytterligare kommer att försämras.

[S8]Finansinspektionen får besluta hur försäkringsverksamheten skall drivas efter ett sådant beslut som avses i sjunde stycket.

[S9]Har ett föreläggande enligt andra, tredje eller femte stycket inte följts inom bestämd tid och har det anmärkta förhållandet inte heller på annat sätt undanröjts, kan Finansinspektionen hos rätten ansöka om att föreningen skall förklaras skyldig att träda i likvidation. Har sådan ansökan skett, skall bestämmelserna i 72 § tredje stycket lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar tillämpas.

[S10]Styrkes ej innan rätten avgör ärendet att meddelat föreläggande efterkommits, skall rätten förklara, att föreningen skall träda i likvidation, och förordna en eller flera likvidatorer.

[S11]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om innehållet i den finansiella saneringsplan som krävs enligt tredje stycket. Lag (2005:1122).

Prop. 2004/05:165: Som en följd av de nya rörelseregler som införts för tjänstepensionskassor har tillsynsbestämmelserna i förevarande paragraf kompletterats utifrån vad som föreskrivs i tjänstepensionsdirektivets artikel 14.

I första stycket har gjorts en redaktionell ändring. Enligt den nya punkten 3 i andra stycket skall Finansinspektionen förelägga en tjänstepensionskassa att vidta rättelse också om placeringsriktlinjerna inte längre är tillfredsställande med hänsyn till omfattningen och beskaffenheten ...

71 a §  Om skyldigheten enligt 26 h § att lämna information till en understödsförening som ska upprätta en gruppbaserad redovisning inte fullgörs, får Finansinspektionen förelägga den som ska lämna informationen att fullgöra sin uppgiftsskyldighet direkt till inspektionen.

[S2]Ingår ett företag som omfattas av 26 h § i samma koncern som understödsföreningen, får inspektionen kontrollera uppgifterna på plats hos företaget. Lag (2007:1463).

71 b §  Finansinspektionen skall anmäla beslut enligt 71 § sjunde stycket om förbud eller begränsning i rätten att förfoga över tillgångar till de behöriga myndigheterna i de EES-länder där understödsföreningen enligt underrättelse bedriver försäkringsverksamhet enligt 14 b eller 14 c §. Sådant beslut skall dessutom anmälas till behöriga myndigheter i de EES- länder där föreningen har tillgångar.

[S2]Finansinspektionen får i samband med anmälan enligt första stycket begära att den behöriga utländska myndigheten i samarbete med inspektionen vidtar motsvarande åtgärder. Lag (2005:1122).

Prop. 2004/05:165: Paragrafen, som är ny och som behandlar en skyldighet för Finansinspektionen att i vissa fall underrätta behöriga myndigheter i andra EES-länder om tillsynsåtgärder, är föranledd av bestämmelserna om sådan verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring som en understödsförening bedriver från en sekundäretablering eller genom gränsöverskridande verksamhet, se 14 a–d §§, och motsvarar 19 kap. 11 a § FRL.

Enligt ...

72 §  Har understödsförening trätt i likvidation, kan Finansinspektionen förordna likvidator att tillsammans med övriga likvidatorer verkställa likvidationen. Föreningens firma tecknas därvid av denna likvidator i förening med den eller dem som annars är berättigade att teckna firman.

[S2]Under förenings likvidation har Finansinspektionen samma befogenheter beträffande likvidatorerna som i fråga om styrelsen.

[S3]Finansinspektionen kan förordna likvidationsrevisor att jämte övriga likvidationsrevisorer granska likvidatorernas förvaltning och föreningens räkenskaper under likvidation.

[S4]Likvidator och likvidationsrevisor som förordnats enligt denna paragraf kan utlysa föreningsstämma. Bestämmelserna i 69 § äger motsvarande tillämpning på sådan likvidator och likvidationsrevisor. Lag (1992:1624).

73 §  Understödsförening ska med årliga avgifter bidra till att täcka kostnaderna för Finansinspektionens verksamhet.

[S2]För granskning av ärenden enligt 25 a § första och andra styckena får Finansinspektionen ta ut avgifter av de föreningar som granskas.

[S3]Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter enligt denna paragraf. Lag (2010:1500).

74 §  Finansinspektionen kan vid vite förelägga styrelsen att fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag eller andra författningar att

 1. till Finansinspektionen sända in handlingar enligt 67 § 2 eller försäkringsteknisk utredning enligt 21 § första stycket,
 2. hos inspektionen göra behöriga anmälningar för registrering.

[S2]Förelägganden enligt första stycket 2 får inte meddelas, om underlåtenhet att göra anmälan medför att föreningsstämmans eller styrelsens beslut förfaller eller föreningen blir skyldig att träda i likvidation.

[S3]Finansinspektionen kan förena annat föreläggande enligt denna lag än som avses i första stycket med vite.

[S4]Har Finansinspektionen förelagt vite skall den mot vilken föreläggandet riktas genast skriftligen underrättas om detta.

[S5]Följs inte ett sådant vitesföreläggande som avses i första stycket kan Finansinspektionen döma ut vitet. Lag (1999:1086).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 74 § i förslaget i promemorian 1.)

Första stycket andra punkten har ändrats med hänsyn till att vitessanktionen vid underlåtenhet att sända in års- och koncernredovisning eller revisonsberättelse finns i 8 kap. 7 § ÅRFL.

Besvär

75 §  Finansinspektionens beslut om att vägra registrering av understödsförening enligt 65 § får överklagas hos kammarrätten. Detsamma gäller inspektionens beslut enligt 14 a14 d §§.

[S2]Annat beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas hos förvaltningsrätten. Detta gäller dock inte beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223). Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten av förvaltningsrättens avgörande.

[S3]Inspektionen får bestämma att ett beslut om föreläggande eller om verksamhetens drivande enligt 71 § åttonde stycket ska gälla omedelbart.

[S4]Finansinspektionens beslut i ärenden enligt 25 a § första och andra styckena får inte överklagas. Lag (2010:1500).

Skadestånd m.m.

76 §  Bestämmelserna i 106--109 §§ lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar äger motsvarande tillämpning på understödsförening. Dessa bestämmelser gäller även för den person som verkställer försäkringsteknisk utredning åt föreningen. Lag (1982:1082).

76 a §  Vad som föreskrivs i 32, 33, 69 och 106-109 §§ lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar om överträdelse av samma lag gäller även överträdelser av lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. Lag (1999:1086).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 76 a § i förslaget i promemorian 1.)

I paragrafen, som är ny, erinras om att vad som gäller enligt 1951 års lag om ekonomiska föreningar vid överträdelse av lag skall tillämpas även vid överträdelse av ÅRFL.

Straffbestämmelser

77 §  Driver understödsförening utan att vara registrerad försäkringsverksamhet som avses i denna lag, dömes den som på föreningens vägnar deltar i åtgärd eller beslut som rör verksamheten till böter eller fängelse i högst sex månader.

78 §  Bestämmelserna i 110 § 1, 4 och 6 samt 111 och 112 §§ lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om understödsförening. Vid tillämpningen av bestämmelserna skall dock iakttagas, att hänvisningarna i 110 och 111 §§ till 10 § skall avse 15 § denna lag och att hänvisningen i 111 § 2 till 68 § skall avse 37 § denna lag. Vidare skall iakttagas att vad som sägs om länsstyrelsen i stället skall avse Finansinspektionen. Lag (1992:1624).

79 §  Till böter dömes den som

 1. uppsåtligen eller av grov oaktsamhet meddelar oriktig eller vilseledande uppgift i försäkringsteknisk utredning som ingivits till Finansinspektionen, eller i redogörelse eller upplysning, som lämnats till inspektionen enligt 67 § eller 68 § första stycket,
 2. underlåter att fullgöra skyldighet som avses i 21 § första stycket, 32 § andra stycket, 41 § andra stycket, 56 § tredje stycket eller 63 § tredje stycket. Lag (1992:1624).

80 §  Är gärning som avses i 77-79 §§ belagd med straff i brottsbalken, dömes ej till ansvar enligt denna lag.

Särskilda bestämmelser

81 §  Bestämmelserna i 114-116 §3 lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar äger motsvarande tillämpning på understödsförening.

82 §  Fordran som på grund av moderskapsförsäkring innestår hos understödsförening får ej utmätas.

[S2]Om utmätningsfrihet för kapitalförsäkringar, sjukhjälp och pension finns bestämmelser i försäkringsavtalslagen (2005:104) och i 5 kap.utsökningsbalken. Lag (2005:111).

Särskilda bestämmelser för europakooperativ som driver försäkringsrörelse

Inledande bestämmelser

83 §  Bestämmelserna i denna lag om understödsföreningar skall tillämpas även på europakooperativ som driver försäkringsrörelse när det gäller frågor som inte regleras i SCE-förordningen. I 84-115 §§ finns bestämmelser som kompletterar SCE-förordningen när det gäller sådana europakooperativ.

[S2]Vad som sägs om europakooperativ som driver försäkringsrörelse gäller, om annat inte anges, endast sådana europakooperativ med säte i Sverige. Lag (2006:599).

Prop. 2005/06:150: (Jfr 83 § i departementspromemorians förslag.)

För redovisning av paragrafens innehåll hänvisas till författningskommentaren till 1 § lagen om europakooperativ. Vad som där sägs om att stora delar av den svenska lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar kommer att vara tillämpliga på europakooperativ med säte i Sverige innebär för europakooperativ som driver försäkringsrörelse och som har säte i Sverige att stora ...

84 §  Regler om arbetstagarinflytande i europakooperativ finns i lagen (2006:477) om arbetstagarinflytande i europakooperativ. Lag (2006:599).

Prop. 2005/06:150: (Jfr 84 § i departementspromemorians förslag.)

För redovisning av paragrafens innehåll hänvisas till författningskommentaren till 2 § lagen om europakooperativ.

Firma

85 §  Ett europakooperativs firma skall innehålla beteckningen SCE. Firman skall tydligt skilja sig från andra ännu bestående firmor som är införda i det register som avses i 92 §. Lag (2006:599).

Prop. 2005/06:150: (Jfr 85 § i departementspromemorians förslag.)

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.31. För redovisning av paragrafens innehåll hänvisas till författningskommentaren till 3 § lagen om europakooperativ. Bestämmelser om understödsförenings firma finns i 12 § förevarande lag. Eftersom europakooperativformen bör betraktas som en från den svenska föreningsformen särskild associationsform (se nyss nämnd ...

Bildandet av ett europakooperativ

86 §  Om inte annat följer av SCE-förordningen, skall bestämmelserna om fusion av publika försäkringsaktiebolag i 15 a kap.försäkringsrörelselagen (1982:713) tillämpas på en understödsförening som deltar i bildandet av ett europakooperativ genom fusion. Lag (2006:599).

Prop. 2005/06:150: (Jfr 86 § i departementspromemorians förslag.)

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.10. Av artikel 20 i SCE-förordningen framgår att de nationellt tillämpliga bestämmelserna om intern fusion av publika aktiebolag skall gälla också för kooperativ, om frågan inte regleras av förordningen och det saknas särskilda nationella bestämmelser om fusion för det aktuella kooperativet. I paragrafen klargörs att ...

87 §  En ekonomisk förening eller motsvarande utländsk förening som har sitt huvudkontor i en stat utanför EES får delta i bildandet av ett europakooperativ, om föreningen

 1. är bildad i överensstämmelse med lagstiftningen i en stat inom EES,
 2. har sitt säte i den stat som avses i 1, samt
 3. har faktisk och fortlöpande anknytning till ekonomin i en stat inom EES.

[S2]Vid bildandet av ett europakooperativ på annat sätt än genom fusion eller ombildning skall vad som sägs om en ekonomisk förening eller motsvarande utländsk föreningsform i första stycket gälla även annan sådan juridisk person som avses i artikel 48 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. Lag (2006:599).

Prop. 2005/06:150: (Jfr 87 § i departementspromemorians förslag.)

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.3. För redovisning av paragrafens innehåll hänvisas till författningskommentaren till 4 § lagen om europakooperativ. När det gäller bildandet av europakooperativ som driver försäkringsrörelse, vilket den här paragrafen avser, torde paragrafen bara få praktisk betydelse om en icke-finansiell förening vill delta i bildandet ...

88 §  Om en understödsförening deltar i bildandet av ett europakooperativ genom fusion, skall bestämmelsen om redovisningsvaluta i 15 a kap. 1 § tredje stycket försäkringsrörelselagen (1982:713) inte tillämpas på understödsföreningen.

[S2]Första stycket gäller också när europakooperativet skall ha sitt säte i en annan stat än Sverige. Lag (2006:599).

Prop. 2005/06:150: (Jfr 88 § i departementspromemorians förslag.)

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.11. För redovisning av paragrafens innehåll hänvisas till författningskommentaren till 5 § lagen om europakooperativ.

89 §  Skatteverket får motsätta sig att en understödsförening deltar i bildandet av ett europakooperativ genom fusion, om

 1. europakooperativet enligt fusionsförslaget skall ha sitt säte i en annan stat än Sverige,
 2. motsättandet är motiverat av hänsyn till allmänintresset,
 3. verket har beslutat om revision hos föreningen, och
 4. det finns skäl att anta att revisionen skulle försvåras avsevärt av fusionen.

[S2]Finansinspektionen får motsätta sig att understödsföreningen deltar i bildandet av ett europakooperativ genom fusion, om de förutsättningar som anges i första stycket 1 och 2 föreligger. Lag (2006:599).

Prop. 2005/06:150: (Jfr 89 § i departementspromemorians förslag.)

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.12 (jfr avsnitt 5.8). För redovisning av paragrafens innehåll hänvisas till författningskommentaren till 6 § lagen om europakooperativ. Vad som där sägs om 10 kap. 20–22 §§ lagen om bank- och finansieringsrörelse avser för en understödsförening ...

90 §  Skatteverket och Finansinspektionen skall meddela ett sådant beslut som avses i 89 § inom två månader från den dag då fusionsförslaget offentliggjordes enligt artikel 24 i SCE- förordningen. Myndigheterna får inte meddela ett beslut om att understödsföreningen inte får delta i fusionen utan att föreningen först har fått tillfälle att yttra sig. Lag (2006:599).

Prop. 2005/06:150: (Jfr 89 § i departementspromemorians förslag.)

För redovisning av paragrafens innehåll hänvisas till författningskommentaren till 6 § tredje stycket lagen om europakooperativ. Vad som där sägs om 13 § lagen om europakooperativ motsvaras av 94 § förevarande lag.

91 §  Bolagsverket skall utfärda ett sådant intyg som avses i artikel 29.2 i SCE-förordningen, när beslut om tillstånd har meddelats enligt 15 a kap. 13 § försäkringsrörelselagen (1982:713) och beslutet har vunnit laga kraft. Intyg får dock inte utfärdas om Skatteverket eller Finansinspektionen har meddelat ett sådant beslut som avses i 89 §. Lag (2006:599).

Prop. 2005/06:150: (Jfr 91 § i departementspromemorians förslag.)

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.29. För redovisning av paragrafens innehåll hänvisas till författningskommentaren till 8 § lagen om europakooperativ. Vad som där sägs om 40 § lagen om europakooperativ motsvaras av 115 § förevarande lag.

Även när det gäller understödsföreningar skall Bolagsverket utfärda intyget när Finansinspektionen ...

Registrering av europakooperativ m.m.

92 §  Europakooperativ som driver försäkringsrörelse registreras i europakooperativsregistret som förs av Bolagsverket enligt 10 § lagen (2006:595) om europakooperativ. I fråga om registrering av sådana europakooperativ tillämpas bestämmelserna i försäkringsrörelselagen (1982:713) och andra författningar om registrering i försäkringsregistret. Om en arbetstagarrepresentant har utsetts enligt lagen (2006:477) om arbetstagarinflytande i europakooperativ, skall även detta registreras.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. avgifter i ärenden om registrering enligt denna lag, och
 2. handläggningen av registreringsärenden. Lag (2006:599).

Prop. 2005/06:150: (Jfr 92 § i departementspromemorians förslag.)

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.29. För redovisning av paragrafens innehåll hänvisas till författningskommentaren till 10 § lagen om europakooperativ. Där sägs bl.a. att SCE-förordningen föreskriver att registrering av europakooperativ skall ske i ett register som anges i nationell lagstiftning i enlighet med tillämplig lagstiftning för publika aktiebolag. ...

93 §  Understödsföreningens styrelse eller europakooperativets lednings- eller förvaltningsorgan skall ge in sådana förslag till beslut eller sådana uppgifter som avses i artiklarna 7.2, 35.3 och 76.3 i SCE-förordningen till Bolagsverket för registrering. Verket skall genast kungöra uppgift om registreringen i Post- och Inrikes Tidningar. Om förslaget inte kungörs i sin helhet, skall det i kungörelsen lämnas uppgift om var det hålls tillgängligt. Lag (2006:599).

Prop. 2005/06:150: (Jfr 93 § i departementspromemorians förslag.)

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.5, 5.14 och 5.28. För redovisning av paragrafens innehåll hänvisas till författningskommentaren till 11 § lagen om europakooperativ. Vad som där sägs om 15 kap. ...

Flyttning av ett europakooperativs säte

94 §  Skatteverket får motsätta sig att ett europakooperativ flyttar sitt säte till en annan stat, om

 1. motsättandet är motiverat av hänsyn till allmänintresset,
 2. verket har beslutat om revision hos europakooperativet, och
 3. det finns skäl att anta att revisionen skulle försvåras avsevärt av en flyttning av europakooperativets säte.

[S2]Finansinspektionen får motsätta sig att europakooperativet flyttar sitt säte till en annan stat, om motsättandet är motiverat av hänsyn till allmänintresset.

[S3]Skatteverket och Finansinspektionen skall meddela ett sådant beslut som avses i första och andra styckena inom två månader från den dag då förslaget om flyttningen offentliggjordes enligt artikel 7.2 i SCE-förordningen. Myndigheterna får inte meddela ett beslut om att motsätta sig flyttning utan att europakooperativet först har fått tillfälle att yttra sig. Lag (2006:599).

Prop. 2005/06:150: (Jfr 94 § i departementspromemorians förslag.)

Paragrafen har behandlats i avsnitt 5.8. För redovisning av paragrafens innehåll hänvisas till författningskommentaren till 13 § lagen om europakooperativ. Hänvisningen där till 6, 20 och 40 §§ lagen om europakooperativ motsvaras av 89, 90, 98 och 115 §§ förevarande lag.

95 §  I fråga om skyddet för europakooperativets borgenärer i samband med en flyttning av europakooperativets säte, skall bestämmelserna i 96 och 97 §§ tillämpas. Lag (2006:599).

Prop. 2005/06:150: (Paragrafen saknar motsvarighet i departementspromemorians förslag.)

För redovisning av paragrafens innehåll hänvisas till författningskommentaren till 15 § lagen om europakooperativ. Hänvisningen där till

7 § lagen om europakooperativ motsvaras närmast av 86 § förevarande lag.

96 §  Om föreningsstämman med stöd av artikel 7 i SCE- förordningen har beslutat att europakooperativets säte skall flyttas till en annan stat, skall europakooperativet ansöka om tillstånd till flyttningen. Frågan om sådant tillstånd prövas av Finansinspektionen.

[S2]Ansökan skall ges in inom en månad från föreningsstämmans beslut om flyttning.

[S3]Till ansökan skall fogas

 1. en kopia av protokollet från den föreningsstämma där beslut om flyttning fattades,
 2. en kopia av förslaget om flyttning, och
 3. en kopia av den redogörelse som avses i artikel 7.3 i SCE- förordningen.

[S4]Om europakooperativet inte har fogat de handlingar som anges i tredje stycket till ansökan eller om det finns något annat hinder mot att ta upp ansökan till prövning, skall europakooperativet föreläggas att inom viss tid yttra sig eller avhjälpa bristen. Om europakooperativet inte gör detta, skall ansökan avvisas.

[S5]Finansinspektionen skall underrätta Bolagsverket om ansökningar enligt första stycket och om lagakraftvunna beslut som meddelats med anledning av sådana ansökningar. Lag (2006:599).

Prop. 2005/06:150: (Jfr 95 § i departementspromemorians förslag.)

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.6 Paragrafen innehåller bestämmelser om ett europakooperativs ansökan om tillstånd till att flytta sitt säte. Ansökan skall enligt första stycket prövas av Finansinspektionen. Ansökan skall enligt andra stycket ges in till Finansinspektionen inom en månad från föreningsstämmans beslut om flyttning.

Av ...

97 §  Tillstånd till flyttningen av säte skall meddelas om

 1. europakooperativets borgenärer tillförsäkras en betryggande säkerhet, om ett sådant skydd behövs med hänsyn till europakooperativets ekonomiska förhållanden och borgenärerna inte redan har en sådan säkerhet,
 2. europakooperativets ekonomiska förhållanden i övrigt är sådana att flyttningen kan anses förenlig med försäkringstagares eller andra fordringsägares intressen, och
 3. det inte finns hinder mot flyttningen enligt artikel 7.15 i SCE-förordningen. Lag (2006:599).

Prop. 2005/06:150: (Jfr 96 § i departementspromemorians förslag.)

I paragrafen anges under vilka förutsättningar tillstånd skall ges till flyttning av säte till en annan medlemsstat. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 5.6.

Avgörande för om flyttningen av ett europakooperativs säte skall medges är enligt första och andra punkterna att kooperativets ekonomiska förhållanden är sådana att flyttningen ...

98 §  Bolagsverket skall utfärda ett sådant intyg som avses i artikel 7.8 i SCE-förordningen när ett beslut har meddelats enligt 97 § och beslutet har vunnit laga kraft. Intyg får dock inte utfärdas om Skatteverket eller Finansinspektionen har meddelat ett sådant beslut som avses i 94 §. Lag (2006:599).

Prop. 2005/06:150: (Jfr 97 § i departementspromemorians förslag.)

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.29. Av paragrafen framgår att Bolagsverket skall utfärda ett sådant intyg som avses i artikel 7.8 i SCE-förordningen även för europakooperativ som driver försäkringsrörelse.

Beträffande paragrafens närmare innehåll hänvisas till författningskommentaren till 20 § lagen om europakooperativ. Hänvisningen ...

Dualistiskt organiserade europakooperativ

99 §  I fråga om europakooperativ som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 37-41 i SCE- förordningen (dualistiskt organiserade europakooperativ) gäller följande.

[S2]Om inte något annat följer av annan författning eller av SCE- förordningen, ska bestämmelserna i denna lag och andra författningar om styrelsen eller dess ledamöter tillämpas på ledningsorganet eller dess ledamöter.

[S3]Det som sägs om styrelsen eller dess ledamöter i följande bestämmelser i lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar ska tillämpas på tillsynsorganet eller dess ledamöter:

[S4]21 § tredje och fjärde styckena om förtida avgång,

[S5]22 § första stycket om bosättningskrav och obehörighetsgrunder,

[S6]22 § andra stycket om krav på medlemskap,

[S7]23 § första stycket om suppleanter,

[S8]25 § tredje stycket om protokoll,

[S9]26 § första stycket om beslutsunderlag och inträde av suppleant,

[S10]27 § om jäv,

[S11]36 § om talan mot föreningen,

[S12]37 § om registrering,

[S13]46 § första momentet tredje och fjärde styckena om revisorsjäv,

[S14]50 § tredje stycket om tillhandahållande av upplysningar till revisorn,

[S15]51 § första stycket om revisionsberättelsen,

[S16]57 § andra momentet om upplysningsplikt mot föreningsstämman,

[S17]69 § första momentet första-tredje styckena om klander av föreningsstämmans beslut,

[S18]106 och 107 §§, 108 § första stycket samt 109 § om skadestånd, och

[S19]116 § om skiljeförfarande.

[S20]Det som sägs om styrelsen eller dess ledamöter i följande bestämmelser i denna lag ska tillämpas på tillsynsorganet eller dess ledamöter:

[S21]26 § om lämnande av kredit,

[S22]26 i § om tystnadsplikt,

[S23]27 § fjärde stycket om hinder mot att vara styrelseledamot,

[S24]27 a § första stycket om ledningsprövning,

[S25]27 a § andra stycket om obehörighetsgrund,

[S26]45 § första stycket om tvångslikvidation, och

[S27]70 § om rätt för Finansinspektionen att sammankalla styrelsen och närvara vid sådant sammanträde och delta i överläggningarna.

[S28]När 22 § lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar tillämpas på europakooperativ, ska bestämmelserna i den paragrafens andra stycke inte gälla arbetstagarrepresentanter som har utsetts enligt lagen (2006:477) om arbetstagarinflytande i europakooperativ. Lag (2007:1463).

Prop. 2005/06:150: (Jfr 98 § i departementspromemorians förslag.)

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.21. Paragrafen gäller för europakooperativ som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 37–41 i SCE-förordningen, dvs. dualistiskt organiserade europakooperativ. För redovisning av paragrafens innehåll hänvisas till författningskommentaren till 21 § lagen om europakooperativ. Vad som där sägs om olika ...

100 §  Tillsynsorganet får besluta att dess medgivande krävs för vissa kategorier av beslut som ledningsorganet eller den verkställande direktören fattar. Tillsynsorganet skall ge in ett sådant beslut till Bolagsverket för registrering. Beslutet gäller från tidpunkten för registreringen.

[S2]Tillsynsorganet skall till varje föreningsstämma som skall pröva frågan om fastställelse av europakooperativets resultat- och balansräkningar avge ett yttrande över årsredovisningen samt ledningsorganets förvaltning. I fråga om tillhandahållande av detta yttrande skall 7 kap. 8 § fjärde stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar tillämpas. Lag (2006:599).

Prop. 2005/06:150: (Jfr 99 § i departementspromemorians förslag.)

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.21. För redovisning av paragrafens innehåll hänvisas till författningskommentaren till 22 § lagen om europakooperativ.

I andra stycket hänvisas – i kontrast till systematiken i övrigt i lagen om understödsföreningar – till en bestämmelse i 1987 års föreningslag. Det beror på att motsvarande bestämmelse ...

101 §  Om en ledamot i tillsynsorganet med stöd av artikel 37.3 i SCE-förordningen utses till ledamot i ledningsorganet, får tiden för det senare uppdraget inte överstiga två månader. Lag (2006:599).

Prop. 2005/06:150: (Jfr 101 § i departementspromemorians förslag.)

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.18. För redovisning av paragrafens innehåll hänvisas till författningskommentaren till 23 § lagen om europakooperativ. Hänvisningen där till

10 § lagen om europakooperativ motsvaras av 92 § denna lag. Hänvisningen till 8 kap. 43 ...

102 §  Varje ledamot i tillsynsorganet har rätt att från ledningsorganet få all den information som krävs för att tillsynsorganet skall kunna utöva sin kontroll enligt artikel 39.1 i SCE-förordningen. Lag (2006:599).

Prop. 2005/06:150: (Jfr 102 § i departementspromemorians förslag.)

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.22. För redovisning av paragrafens innehåll hänvisas till författningskommentaren till 24 § lagen om europakooperativ.

103 §  Revisorn skall underrätta tillsynsorganet om erinringar som revisorn framställer till ledningsorganet enligt 50 § femte stycket lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar. Lag (2006:599).

Prop. 2005/06:150: (Jfr 103 § i departementspromemorians förslag.)

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.21. För redovisning av paragrafens innehåll hänvisas till författningskommentaren till 25 § lagen om europakooperativ. Vad som där sägs om 8 kap. 14 § i 1987 års föreningslag motsvaras av 50 § femte stycket i 1951 års föreningslag.

Monistiskt organiserade europakooperativ

104 §  I fråga om europakooperativ som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 42-44 i SCE- förordningen (monistiskt organiserade europakooperativ) skall, om inte annat följer av annan författning eller av SCE- förordningen, bestämmelserna i denna lag och andra författningar om styrelsen eller dess ledamöter tillämpas på förvaltningsorganet eller dess ledamöter. Lag (2006:599).

Prop. 2005/06:150: (Jfr 104 § i departementspromemorians förslag.)

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.20. För redovisning av paragrafens innehåll hänvisas till författningskommentaren till 26 § lagen om europakooperativ. Hänvisningen där till 21 § lagen om europakooperativ motsvaras av 99 § förevarande lag.

Antalet ledamöter i europakooperativets organ

105 §  Ledningsorganet i ett dualistiskt organiserat europakooperativ skall ha minst tre ledamöter och tillsynsorganet minst fem ledamöter.

[S2]Förvaltningsorganet i ett monistiskt organiserat europakooperativ skall ha minst tre ledamöter. Lag (2006:599).

Prop. 2005/06:150: (Jfr 105 § i departementspromemorians förslag.)

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.19. För redovisning av paragrafens innehåll hänvisas till författningskommentaren till 27 § lagen om europakooperativ. Vad som där sägs om

21 § andra och tredje styckena samt 26 § lagen om europakooperativ motsvaras av 99 § andra och tredje styckena samt 104 § förevarande lag. ...

Europakooperativets årsredovisning m.m.

106 §  Ett europakooperativ skall upprätta årsredovisning och, i förekommande fall, koncernredovisning i enlighet med de bestämmelser i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag som är tillämpliga på understödsföreningar. Lag (2006:599).

Prop. 2005/06:150: (Jfr 106 § i departementspromemorians förslag.)

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.32. För redovisning av paragrafens innehåll hänvisas till författningskommentaren till 31 § lagen om europakooperativ. Europakooperativ som driver försäkringsrörelse tillämpar dock de bestämmelser i lagen om årsredovisning i försäkringsföretag som är tillämpliga på understödsföreningar.

107 §  Om ett europakooperativ flyttar sitt säte, ska lednings- eller förvaltningsorganet upprätta ett särskilt bokslut. Det särskilda bokslutet ska omfatta den tid för vilken årsredovisning inte tidigare har upprättats fram till den dag då flyttningen av säte har fått verkan enligt artikel 7.10 i SCE-förordningen.

[S2]Om en understödsförening deltar i bildandet av ett europakooperativ genom fusion enligt artikel 19 i SCE- förordningen och europakooperativet får säte i en annan stat än Sverige, ska styrelsen för understödsföreningen upprätta ett särskilt bokslut. Det särskilda bokslutet ska omfatta den tid för vilken årsredovisning inte tidigare har upprättats fram till den dag då europakooperativet registreras enligt artikel 11.1 i SCE-förordningen.

[S3]För det särskilda bokslutet enligt första och andra styckena gäller bestämmelserna om årsbokslut i 6 kap.4, 5 och 8 §§bokföringslagen (1999:1078). Bokslutet ska ges in till Bolagsverket inom en månad från utgången av den period som bokslutet omfattar. Lag (2010:1523).

Prop. 2005/06:150: (Jfr 107 § i departementspromemorians förslag.)

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.32. För redovisning av paragrafens innehåll hänvisas till författningskommentaren till 32 § lagen om europakooperativ. Hänvisningen där till årsredovisningslagen avser för europakooperativ som driver försäkringsrörelse lagen om årsredovisning i försäkringsföretag. ...

Prop. 2009/10:235: Paragrafen, som gäller europakooperativ som driver försäkringsrörelse, innehåller bestämmelser om särskilt bokslut dels när ett europakooperativ flyttar sitt säte, dels när en understödsförening deltar i bildandet av ett europakooperativ genom fusion.

I tredje stycket har de hänvisningar som görs till 6 kap. bokföringslagen (1999:1078) ändrats. Det beror dels på att innehållet i vanliga årsbokslut, som ...

108 §  Ett europakooperativ skall uttrycka sitt kapital i antingen svenska kronor eller euro. Kapitalet skall dock alltid vara uttryckt i samma valuta som europakooperativets redovisningsvaluta. Lag (2006:599).

Prop. 2005/06:150: (Jfr 108 § i departementspromemorians förslag.)

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.33. För redovisning av paragrafens innehåll hänvisas till författningskommentaren till 33 § lagen om europakooperativ.

Övriga bestämmelser

109 §  Ett europakooperativ får i stadgarna ange att lednings- eller förvaltningsorganet kan bemyndiga en person ensam eller flera personer i förening att företräda europakooperativet. Lag (2006:599).

Prop. 2005/06:150: (Jfr 109 § i departementspromemorians förslag.)

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.24. För redovisning av paragrafens innehåll hänvisas till författningskommentaren till 34 § lagen om europakooperativ. Hänvisningen där till 6 kap. 11 § i 1987 års föreningslag motsvaras av 30 § i 1951 års föreningslag.

110 §  Om stadgarna för ett europakooperativ strider mot de ordningar för arbetstagarinflytande som har fastställts i enlighet med lagen (2006:477) om arbetstagarinflytande i europakooperativ, skall lednings- eller förvaltningsorganet ha rätt att ändra stadgarna. Lag (2006:599).

Prop. 2005/06:150: (Jfr 110 § i departementspromemorians förslag.)

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.9. För redovisning av paragrafens innehåll hänvisas till författningskommentaren till 35 § lagen om europakooperativ. Hänvisningen där till 7 kap. 14 § föreningslagen motsvaras av 37 § förevarande lag.

111 §  Om en föreningsstämma som skall hållas enligt SCE- förordningen, denna lag, lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar, stadgarna eller ett stämmobeslut inte sammankallas på angivet sätt, skall länsstyrelsen i det län där lednings- eller förvaltningsorganet har sitt säte på anmälan av en ledamot i förvaltningsorganet, ledningsorganet eller tillsynsorganet, en revisor eller en föreningsmedlem genast på europakooperativets bekostnad sammankalla stämman. Lag (2006:599).

Prop. 2005/06:150: (Jfr 111 § i departementspromemorians förslag.)

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.29. För redovisning av paragrafens innehåll hänvisas till författningskommentaren till 36 § lagen om europakooperativ. Hänvisningen där till 7 kap. 7 § i 1987 års föreningslag motsvaras av 59 § i 1951 års föreningslag. Hänvisningen till 40 § lagen om europakooperativ motsvaras av 115 § förevarande lag.

112 §  Om ett europakooperativ inte uppfyller skyldigheten i artikel 6 i SCE-förordningen att ha sitt säte och sitt huvudkontor i samma stat, skall Bolagsverket genom ett särskilt beslut fastställa att europakooperativet inte uppfyller den skyldigheten. När beslutet har vunnit laga kraft, skall verket förelägga europakooperativet att inom viss tid göra rättelse. Därvid skall 11 kap. 6 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar tillämpas. Föreläggandet skall innehålla en erinran om att europakooperativet kommer att förpliktas att gå i likvidation om europakooperativet inte gör rättelse.

[S2]Om europakooperativet inte följer föreläggandet, skall Bolagsverket besluta att europakooperativet skall gå i likvidation. Beslut om likvidation skall dock inte meddelas, om likvidationsgrunden har upphört under ärendets handläggning hos verket.

[S3]Ett beslut om likvidation enligt andra stycket får inte verkställas förrän det har vunnit laga kraft. Lag (2006:599).

Prop. 2005/06:150: (Jfr 112 § i departementspromemorians förslag.)

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.27. För redovisning av paragrafens innehåll hänvisas till författningskommentaren till 37 § lagen om europakooperativ. Hänvisningen där till 11 kap. 4 § andra stycket och 7–17 §§ föreningslagen motsvaras i förekommande fall av bestämmelser i förevarande lag jämte bestämmelser i 1951 års föreningslag. Hänvisningen ...

113 §  Bestämmelserna om straff i 77-80 §§ denna lag skall tillämpas på europakooperativ. Lag (2006:599).

Prop. 2005/06:150: (Jfr 113 § i departementspromemorians förslag.)

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.35. Bestämmelsen pekar ut de straffrättsliga regler som skall tillämpas på ett europakooperativ med säte i Sverige som driver försäkringsrörelse. Dessa regler hänvisar i förekommande fall till ett antal bestämmelser i denna lag och i 1951 års föreningslag om överträdelser av bl.a. reglerna om styrelsearbetet och skyldigheten ...

114 §  Bestämmelserna om vite i 21 kap. 2 § första-tredje och femte styckenaförsäkringsrörelselagen (1982:713) skall tillämpas på europakooperativ. Vad som sägs där om styrelsen eller dess ledamöter skall tillämpas på europakooperativets lednings- eller förvaltningsorgan eller ledamöterna i dessa organ. Lag (2006:599).

Prop. 2005/06:150: (Jfr 114 § i departementspromemorians förslag.)

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.35. Genom regeln görs vissa av bestämmelserna om vite i försäkringsrörelselagen tillämpliga också på europakooperativ som driver försäkringsrörelse. Det omfattar vitesförelägganden som registreringsmyndigheten, dvs. Bolagsverket, har möjlighet att utfärda. ...

115 §  Bolagsverkets beslut att avskriva en anmälan om registrering eller att vägra registrering får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol inom två månader från dagen för beslutet. Detsamma gäller Finansinspektionens beslut i ett tillståndsärende enligt 97 §, Bolagsverkets beslut om att vägra utfärda intyg enligt 91 eller 98 § samt verkets beslut enligt 114 §. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S2]Skatteverkets och Finansinspektionens beslut i ett ärende enligt 89 eller 94 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S3]Länsstyrelsens beslut i ett ärende enligt 111 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S4]Bolagsverkets beslut i ett ärende enligt 112 § får överklagas hos allmän domstol i den ort där lednings- eller förvaltningsorganet har sitt säte. Ett beslut enligt 112 § första stycket får överklagas inom tre veckor från den dag då europakooperativet fick del av beslutet. Ett beslut enligt 112 § andra stycket får överklagas inom tre veckor från dagen för beslutet.

[S5]Vid överklagande enligt fjärde stycket gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden. Lag (2006:599).

Prop. 2005/06:150: (Jfr 115 § i departementspromemorians förslag.)

För redovisning av paragrafens innehåll hänvisas till författningskommentaren till 40 § lagen om europakooperativ. När det gäller europakooperativ som driver försäkringsrörelse är det dock Finansinspektionen som fattar beslut om tillstånd till flyttning av säte.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1972:262) om understödsföreningar

Ändring, SFS 1973:228

Ändring, SFS 1974:171

Lag (1976:149) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar

Förordning (1976:289) om ikraftträdande av lagen (1976:149) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar

  Omfattning
  ikrafttr. av 1976:149

Lag (1979:1054) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar

Lag (1980:1108) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar

Lag (1981:836) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar

Lag (1982:726) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar

Lag (1982:1082) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar

Lag (1982:1153) om upphävande av lagen (1982:726) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar

Lag (1987:625) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.
  Understödsförening får använda ordet bank i sin firma om föreningen vid utgången av juni 1987 använde ordet bank i firman.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:12
  Omfattning
  ändr. 12, 24 §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Lag (1987:690) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar

Lag (1987:1254) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:10
  Omfattning
  ändr. 11, 14, 27 §§
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1988:1325) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar

  Omfattning
  ändr. 14 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Lag (1992:1624) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. (I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646).
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om obligationer och andra skuldförbindelser som utfärdats av kreditaktiebolag före lagens ikraftträdande. De äldre föreskrifterna gäller även i fråga om obligationer och andra skuldförbindelser som efter ikraftträdandet utfärdas av kreditaktiebolag som driver verksamhet enligt punkt 4 i övergångsbestämmelserna till lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet eller av sådana kreditmarknadsbolag som vid lagens ikraftträdande hade rätt att driva verksamhet enligt lagen (1963:76) om kreditaktiebolag. Lag (1997:467).
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:89, Bet. 1992/93:NU9
  Omfattning
  ändr. 2, 3, 5, 6, 7, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 40, 41, 44, 45, 47, 48, 49, 53, 54, 56, 58, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1992:1639) om ikraftträdande av lagen (1992:1624) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar

Lag (1993:178) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:149, Bet. 1992/93:FiU12
  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1993-04-15

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av vissa delar av 1992:1624

Lag (1995:25) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:165, Prop. 1994/95:27, Bet. 1994/95:JuU6
  Omfattning
  ändr. 75 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Lag (1995:784) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:392, Prop. 1994/95:184, Bet. 1994/95:NU24
  Omfattning
  ändr. 24, 25 §§; ny 24 a §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1995:1582) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:112, Prop. 1995/96:74, Bet. 1995/96:NU9
  Omfattning
  ändr. 24 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1996:754) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:285, Prop. 1995/96:173, Bet. 1995/96:NU23
  Omfattning
  ny 12 a, 32 a §§
  CELEX-nr
  395L0026
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1997:467) om ändring i lagen (1992:1624) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:214, Prop. 1996/97:114, Bet. 1996/97:FiU26
  Omfattning
  ändr. 2 p övergångsbest. till 1992:1624
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (1999:227) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 1999.
 2. Ansökningar enligt 68 § andra stycket som vid utgången av april månad 1999 kommit in till Finansinspektionen skall handläggas enligt äldre bestämmelser.
 3. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet skall överklagas enligt äldre bestämmelser. Detsamma gäller beslut i ärenden efter sådan ansökan som avses under 2.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:130, Prop. 1997/98:186, Bet. 1998/99:FiU14
Omfattning
ändr. 68, 75 §§
Ikraftträder
1999-05-01

Lag (1999:1086) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.
 2. De nya föreskrifterna skall tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1999.
 3. Äldre föreskrifter gäller för understödsföreningar som tillämpar punkten 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1999:1114) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:50, Prop. 1998/99:130, Bet. 1999/2000:LU2
Omfattning
upph. 30 §; ändr. 29, 51, 67, 74 §§, rubr. närmast före 29, 76 §§; nya 31 a, 53 a, 53 b, 76 a §§
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1125) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:47, Prop. 1998/99:142, Bet. 1999/2000:FiU8
Omfattning
upph. 25 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2000:36) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:127, Prop. 1999/2000:23, Bet. 1999/2000:LU8
Omfattning
ändr. 11, 37 §§
Ikraftträder
2000-03-01

Lag (2000:624) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar

Förarbeten
Prop. 1999/2000:99, Bet. 1999/2000:FiU25
Omfattning
nya 26 a, 26 b, 26 c, 26 d, 26 e, 26 f, 26 g, 26 h §§, 71 a §, rubr. närmast före 26 a, 26 c, 26 d, 26 e, 26 f, 26 g, 26 h §§
CELEX-nr
31998L0078
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2003:837) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar

Förarbeten
Rskr. 2003/04:38, Prop. 2002/03:92, Bet. 2003/04:FiU7
Omfattning
ändr. 24 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:51) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2004.
 2. Vad som sägs i 24 § om andelar i en investeringsfond skall också gälla andelar i en sådan värdepappersfond som förvaltas av fondbolag eller annan fondförvaltare som med stöd av 3 § lagen (2004:47) om införande av lagen (2004:46) om investeringsfonder driver verksamhet enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:139, Prop. 2002/03:150, Bet. 2003/04:FiU14
Omfattning
ändr. 24 §
Ikraftträder
2004-04-01

Lag (2005:111) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar

Förarbeten
Rskr. 2004/05:160, Prop. 2003/04:150, Bet. 2004/05:LU4
Omfattning
ändr. 82 §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2005:1122) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
 2. En understödsförening som avses i 7 § tredje stycket och som vid ikraftträdandet av denna lag inte uppfyller kraven enligt bestämmelserna i 25 och 26 d §§ behöver till och med år 2007 inte tillämpa de bestämmelserna. Innan en understödsförening uppfyller de kraven får föreningen inte bedriva verksamhet i ett annat land inom EES.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:92, Prop. 2004/05:165, Bet. 2005/06:FiU7
Omfattning
nuvarande 26 d, 26 e, 26 f, 26 g, 26 h §§ betecknas 26 e, 26 f, 26 g, 26 h, 26 i §§, rubr. närmast före 26, d, 26 e, 26 f, 26 g, 26 h §§ sätts närmast före de nya 26 e, 26 f, 26 g, 26 h, 26 i §§; ändr. 7, 11, 26, den nya 26 e, 67, 71, 75 §§, rubr. närmast före 27 §; nya 14 a, 14 b, 14 c, 14 d, 20 a, 22 a, 24 b, 24 c, 25, 26 d, 27 a, 28 a, 68 a, 71 b §§, rubr. närmast före 14 a, 20 a, 26 d §§
CELEX-nr
32003L0041
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:532) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar

Förarbeten
Rskr. 2005/06:317, Prop. 2005/06:45, Bet. 2005/06:FiU22
Omfattning
ändr. 26 a, 26 b, 26 d §§; nya 26 j, 26 k, 26 l §§, rubr närmast före 26 j, 26 k, 26 l §§
CELEX-nr
32005L0001
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:599) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar

Förarbeten
Rskr. 2005/06:277, Prop. 2005/06:150, Bet. 2005/06:LU30
Omfattning
ändr. 1, 27 §§; nya 83-115 §§, rubr. närmast före 83, 85, 86, 92, 94, 99, 104, 105, 106, 109 §§
CELEX-nr
32003R1435
Ikraftträder
2006-08-18

Lag (2007:143) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar

Förarbeten
Rskr. 2006/07:130, Prop. 2006/07:41, Bet. 2006/07:FiU15
Omfattning
ny 20 b §, rubr. närmast före 20 b §
Ikraftträder
2007-05-01

Lag (2007:1463) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar

Förarbeten
Rskr. 2007/08:120, Prop. 2007/08:35, Bet. 2007/08:FiU9
Omfattning
ändr. 14 b, 26 a, 26 f, 26 i, 71 a, 99 §§
Ikraftträder
2008-03-01

Lag (2009:350) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar

Förarbeten
Rskr. 2008/09:225, Prop. 2008/09:155, Bet. 2008/09:FiU32
Omfattning
ändr. 26 c §
Ikraftträder
2009-07-01

Lag (2009:412) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 20 b §
Ikraftträder
2009-06-30

Lag (2009:784) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar

Förarbeten
Rskr. 2008/09:290, Prop. 2008/09:165, Bet. 2008/09:JuU23
Omfattning
ändr. 75 §
Ikraftträder
2010-02-15

Lag (2010:1214) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar

Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1500) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar

Förarbeten
Rskr. 2010/11:5, Prop. 2009/10:240, Bet. 2010/11:FiU9
Omfattning
ändr. 73, 75 §§; ny 25 a §
CELEX-nr
32009L0138
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1523) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar

Förarbeten
Rskr. 2010/11:39, Prop. 2009/10:235, Bet. 2010/11:CU3
Omfattning
ändr. 107 §
Ikraftträder
2011-01-01

Ändring, SFS 2010:2044

Omfattning
upph.