Upphävd författning

Förordning (1982:208) om avgiftsbeläggning av statliga biluppställningsplatser m.m.

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1982-04-15
Ändring införd
SFS 1982:208
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Biluppställningsplatser som disponeras av statliga myndigheter skall beläggas med avgift (parkeringsavgift), om inte annat följer av 2 och 3 §§. Befrielse från avgift skall dock ske för sådana biluppställningsplatser som disponeras av handikappade som enligt kommunal trafiknämnds beslut befriats från kommunala parkeringsavgifter. Befrielse från avgift får ske för platser som reserveras för anställda som enligt myndighets beslut får disponera egen bil i tjänsten samt för myndighets tjänstebilar. Förordning (1983:713).

2 §  Avgifter och regler för avgiftsuttag vid statliga biluppställningsplatser skall anpassas till de bestämmelser som har utfärdats av kommunala myndigheter på orten. Avgifter och regler för avgiftsuttag skall bestämmas sedan kommunen har beretts tillfälle till yttrande.

3 §  Avstår kommun från yttrande skall avgifterna vid statliga biluppställningsplatser anpassas till vad de kommunala myndigheterna på orten har funnit skäligt för platser inom området eller angränsande områden av likvärdigt slag eller till vad som kan anses skäligt med hänsyn till avgifter som tas ut inom jämförliga områden i andra kommuner. Leder en sådan jämförelse till att platserna inte bör avgiftsbeläggas får undantag från bestämmelsen i 1 § göras.

4 §  Om avgiftssättning enligt 2 och 3 §§ medför ett lågt utnyttjande av tillgängliga biluppställningsplatser och att en alternativ användning av biluppställningsplatserna därmed beräknas vara ekonomiskt mer fördelaktig för statsverket skall platserna helt eller delvis föras över till den alternativa användningen om inte särskilda skäl talar för att platserna behålls.

5 §  Bilvärmeuttag vid statliga biluppställningsplatser skall beläggas med avgift (bilvärmeavgift) som beräknas täcka kostnaderna för anordnande och drift av uttagen. Förordning (1983:713).

6 §  Besvär får inte anföras över en statlig myndighets beslut att fastställa storleken av -- parkeringsavgifter, -- bilvärmeavgifter, -- kontrollavgifter för parkering i strid mot meddelade förbud eller villkor.

[S2]Detsamma gäller beslut att i övrigt fastställa regler för uttag av sådana avgifter.

[S3]Besvär får inte heller anföras över myndighetens beslut att i ett enskilt fall debitera kontrollavgift. Förordning (1983:713). Övergångsbestämmelser

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1982:208) om avgiftsbeläggning av statliga biluppställningsplatser m.m.

Förordning (1983:713) om ändring i förordningen (1982:208) om avgiftsbeläggning av statliga biluppställningsplatser m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 september 1983.
  Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om besvär över beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 1, 5 §§; ny 6 §; omtryck
  Ikraftträder
  1983-09-01

Ändring, SFS 1987:899

  Omfattning
  upph.