Upphävd författning

Förordning (1982:290) om ersättning för uppdrag och andra tjänster som utförs av statens miljömedicinska laboratorium

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1982-05-06
Ändring införd
SFS 1982:290
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statens miljömedicinska laboratorium skall ta ut ersättning för uppdrag och andra tjänster som laboratoriet utför.

2 §  Ersättning tas ut med ett belopp som motsvarar lön och lönekostnadspålägg för den eller de tjänstemän som har deltagit i uppdraget jämte ett tillägg för övriga med verksamheten förenade kostnader. Detta tillägg utgör 110 procent av lönen och lönekostnadspålägget.

3 §  Om ett uppdrag kräver att särskild utrustning anskaffas eller utnyttjas eller att laboratoriets djurhus eller verkstäder används skall kostnaden härför ersättas särskilt.

4 §  Gäller uppdraget utbildning skall den ersättning som anges i 2 § jämkas när det föranleds av att kostnaderna för utbildningslokalerna avviker från kostnaderna för laboratorielokalerna. Ersättning skall dock inte tas ut för undervisning, handledning och examination vid forskarutbildning inom det statliga högskoleväsendet.

5 §  Om det finns särskilda skäl får föreståndaren för laboratoriet medge att en ersättning sätts ned eller helt efterges. Är en sådan fråga av större ekonomisk vikt skall den dock hänskjutas till socialstyrelsen.

Ändringar

Förordning (1982:290) om ersättning för uppdrag och andra tjänster som utförs av statens miljömedicinska laboratorium

Förordning (1988:379) om upphävande av förordningen (1982:290) om ersättning för uppdrag och andra tjänster som utförs av statens miljömedicinska laboratorium

    Omfattning
    upph.
    Ikraftträder
    1988-07-01