Inaktuell version

Förordning (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott

Departement
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
1982-05-19
Ändring införd
SFS 1982 i lydelse enligt SFS 2003:1181
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Utlämning från utomnordisk stat

1 §  Framställning om utlämning från utomnordisk stat av den som här i riket är misstänkt eller tilltalad för brott görs av åklagare. Framställningen skall sändas till Riksåklagaren, som avgör om den skall överlämnas till Justitiedepartementet för vidarebefordran till den främmande staten.

[S2]Om framställningen görs av någon annan åklagare än en överåklagare, en vice överåklagare eller en chef för en åklagarkammare, skall yttrande från någon av dessa åklagare bifogas. Förordning (2001:991).

2 §  Vid en framställning som avses i 1 § bör fogas protokoll vid häktningsförhandling, särskilt uppsatt häktningsbeslut eller annan handling som tydligt redovisar att en domstol funnit sannolika skäl till misstanke föreligga för det eller de brott som har föranlett häktning, tid och plats för deras förövande, tillämpliga lagrum samt namn, hemvist, medborgarskap och övriga personuppgifter beträffande den som begärs utlämnad. Handlingen bör vara undertecknad eller bestyrkt av en domare som var ledamot av rätten när häktningen beslutades.

[S2]Uppgift om signalement bör om möjligt bifogas framställningen. Åklagaren kan samråda med Justitiedepartementet i frågan om ytterligare utredning behöver bifogas. Förordning (2000:718).

3 §  Framställning om utlämning från utomnordisk stat för verkställighet av

 • fängelsestraff görs av Kriminalvårdsstyrelsen,
 • rättspsykiatrisk vård görs av Socialstyrelsen,
 • sluten ungdomsvård görs av Statens institutionsstyrelse.

[S2]Framställningen skall överlämnas till Justitiedepartementet för vidarebefordran till den främmande staten. Förordning (2003:82).

4 §  En framställning som avses i 3 § skall åtföljas av en bestyrkt kopia av den dom som skall verkställas. Vidare skall, om möjligt, uppgift lämnas om hur lång tid som återstår att verkställa. Tillämpliga bestämmelser bör också redovisas. Kriminalvårdsstyrelsen, Socialstyrelsen eller Statens institutionsstyrelse kan samråda med Justitiedepartementet i frågan om ytterligare utredning behöver bifogas. Förordning (2003:82).

5 §  Justitiedepartementet vidarebefordrar utlämningsframställningen till den andra staten. Vid behov kan begäran om provisoriskt anhållande göras innan utlämningsframställningen vidarebefordras.

[S2]Översättning av framställningen och därvid fogade handlingar ombesörjs av Justitiedepartementet. Förordning (2000:718).

5 a §  Riksåklagaren, Kriminalvårdsstyrelsen, Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse eller åklagare som gjort en framställning om utlämning får lämna kompletterande information till en behörig myndighet i en annan stat om den andra staten tillåter det. Förordning (2003:1181).

5 b §  När det följer av en internationell överenskommelse som är bindande för Sverige, att den som har utlämnats för brott till Sverige kan lämna sitt samtycke till åtal eller straff för annat brott som han eller hon har begått före utlämningen eller till att vidareutlämnas till en annan stat, utan att medgivande måste inhämtas från den stat från vilken utlämning har skett, skall samtycket lämnas skriftligen enligt formulär som fastställs av Riksåklagaren.

[S2]Samtycket lämnas till den tjänsteman som Riksåklagaren, Kriminalvårdsstyrelsen eller Statens institutionsstyrelse har förordnat att ta emot en sådan förklaring, till chefsöverläkaren vid den enhet där den vårdas som verkställer rättspsykiatrisk vård, till åklagaren eller, på uppdrag av åklagaren en polisman som biträder vid utredningen.

[S3]Den som har utlämnats skall underrättas om innebörden av samtycket. Den handling där samtycket lämnas skall om möjligt vara skriven på det språk som normalt används av den som har utlämnats. Om ett annat språk används, skall det antecknas på handlingen vilka åtgärder som har vidtagits för att kontrollera att den som har utlämnats har förstått innebörden av samtycket. Förordning (2003:1181).

Utlämning från Danmark, Finland, Island eller Norge

6 §  Framställning om utlämning från Danmark, Finland, Island eller Norge av den som här i riket är misstänkt eller tilltalad för brott görs av den polis- eller åklagarmyndighet som leder förundersökningen. I framställningen skall redovisas namn, hemvist och medborgarskap beträffande den som avses med framställningen och uppgift lämnas om brottets beskaffenhet, tid och plats för dess förövande samt tillämpliga lagrum. Dessutom skall bifogas avskrift av beslut som visar att en domstol har funnit sannolika skäl föreligga till misstanke att den som begärs utlämnad har begått det uppgivna brottet. En sådan handling behövs dock inte, om det kan antas att den som avses med framställningen samtycker till att bli utlämnad eller, såvitt angår utlämning från Danmark, erkänner brottet. Förordning (1988:35).

7 §  Framställning om utlämning från Danmark, Finland, Island eller Norge görs av polis- eller åklagarmyndighet på begäran av

 • Kriminalvårdsstyrelsen för verkställighet av fängelsestraff,
 • Socialstyrelsen för verkställighet av rättspsykiatrisk vård,
 • Statens institutionsstyrelse för verkställighet av sluten ungdomsvård.

[S2]Vid en sådan framställning skall det fogas en bestyrkt kopia av den dom som skall verkställas samt övrig utredning som anges i 4 §. Förordning (2003:82).

8 §  Har polis- eller åklagarmyndighet i den stat varifrån utlämning skall ske tillagts behörighet att ta emot framställningar om utlämning, skall framställningen göras hos sådan myndighet. I annat fall görs framställningen hos det ansvariga ministeriet.

Gemensamma bestämmelser om utlämning från annan stat

9 §  Utlämning bör begäras endast när det med beaktande av det men för den enskilde samt den tidsutdräkt och de kostnader som kan antas uppkomma i ärendet framstår som motiverat med hänsyn till brottets art och svårighetsgrad samt övriga omständigheter.

[S2]Vid prövning enligt första stycket skall bland andra omständigheter beaktas längden av det fängelsestraff eller den slutna ungdomsvård som kan antas komma att dömas ut för brottet eller som har dömts ut för detta och återstår att avtjäna eller genomgå. Kan det antas att den eftersökte genom domen kommer att utvisas ur landet eller har beslut om utvisning meddelats, skall även denna omständighet beaktas. Förordning (2001:636).

9 a §  Riksåklagaren får i ett ärende om utlämning till Sverige godta villkor om att den som begärs utlämnad återförs till den andra staten för att där verkställa ett fängelsestraff eller annan frihetsberövande påföljd som personen har dömts till i Sverige. Förordning (2003:82).

9 b §  Om någon skall återföras enligt 9 a § skall den ansvariga myndigheten se till att verkställigheten av straffet eller påföljden överförs till den andra staten och att personen förs dit när domen har vunnit laga kraft. Myndigheten får, om det behövs, begära hjälp av polismyndigheten i den ort där personen vistas.

[S2]Ansvarig myndighet enligt första stycket är

 • Kriminalvårdsstyrelsen, om påföljden är fängelse,
 • Socialstyrelsen, om påföljden är rättspsykiatrisk vård,
 • Statens institutionsstyrelse, om påföljden är sluten ungdomsvård. Förordning (2003:82).

9 c §  Regeringen tillkännager de internationella överenskommelser som avses i denna förordning. Förordning (2003:82).

10 § Har upphävts genom förordning (2003:1181).
11 § Har upphävts genom förordning (2003:1181).

Utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge

12 §  Samtycke som avses i 9 § andra stycket lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge skall lämnas skriftligen enligt formulär som fastställs av Riksåklagaren.

[S2]När samtycke lämnas enligt första stycket tillämpas 5 b § tredje stycket. Förordning (2003:1181).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott till Sverige

Förordning (1988:35) om ändring i förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott till Sverige

  Omfattning
  ändr. 2, 6 §§
  Ikraftträder
  1988-04-12

Förordning (1996:213) om ändring i förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott till Sverige

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (2000:718) om ändring i förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott till Sverige

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 5 §§
Ikraftträder
2000-10-01

Förordning (2001:636) om ändring i förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott till Sverige

Omfattning
ändr. 3, 4, 7, 9 §§
Ikraftträder
2001-08-15

Förordning (2001:715) om ändring i förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott till Sverige

Omfattning
ändr. författningsrubr., rubr. närmast före 9 §; nya 5 a, 5 b, 9 a, 10, 11, 12 §§, rubr. närmast före 10, 12 §§
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2001:991) om ändring i förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2003:82) om ändring i förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott

Omfattning
nuvarande 9 a § betecknas 9 c §; ändr. 3, 4, 5 a, 5 b, 7 §§; nya 9 a, 9 b §§
Ikraftträder
2003-04-01

Förordning (2003:1181) om ändring i förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ärenden om utlämning som har inletts vid ikraftträdandet.
 3. Äldre bestämmelser gäller i förhållande till en stat som den 1 januari 2004 var medlem i Europeiska unionen och som när ärendet inleds inte har genomfört rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna5, dock endast om ärendet har inletts före den 1 januari 2005.
Omfattning
upph. 10, 11 §§, rubr. närmast före 10 §; ändr. 5 a, 5 b, 12 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2005:1003) om ändring i förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott

Omfattning
ändr. 3, 4, 5 a, 5 b, 7, 9 b §§
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2012:568) om ändring i förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott

Omfattning
upph. 6, 7, 8, 12 §§, rubr. närmast före 1, 6, 9, 12 §§; ändr. författningsrubr., 1, 3, 5 b §§
Ikraftträder
2012-10-16

Förordning (2014:1133) om ändring i förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott till Sverige

Omfattning
ändr. 9 b §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2017:148) om ändring i förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott till Sverige

Omfattning
nuvarande 9 b, 9 c §§ betecknas 9 c, 9 d; ny 9 b §
Ikraftträder
2017-04-01