Upphävd författning

Lag (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge

Departement
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
1959-06-05
Ändring införd
SFS 1959:254 i lydelse enligt SFS 2003:1159
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Villkor för utlämning

1 §  Den som i Danmark, Finland, Island eller Norge är misstänkt, tilltalad eller dömd för där straffbelagd gärning och uppehåller sig här i riket må efter framställning utlämnas enligt vad i denna lag sägs.

[S2]Skall en dom, som har meddelats i Danmark, Finland, Island eller Norge, enligt särskilt beslut verkställas i någon annan av dessa stater, anses domen vid tillämpning av denna lag vara meddelad i den sistnämnda staten. Lag (1983:228).

2 §  Svensk medborgare må utlämnas, allenast om han vid tiden för brottet sedan minst två år stadigvarande vistats i den stat till vilken utlämning begäres eller den gärning för vilken utlämning begäres motsvarar brott, för vilket enligt svensk lag är stadgat fängelse i mer än fyra år; om gärningen i sin helhet begåtts inom riket, må utlämning dock ej ske, med mindre gärningen innefattar medverkan till ett utom riket begånget brott eller utlämning sker jämväl för gärning, som förövats utom riket. Lag (l964:2l2).

 • NJA 2004 s. 414:Fråga om utlämning av svensk medborgare kan ske för stämplingsbrott som i sin helhet har begåtts i Sverige. 3 § lagen (1957:668) om utlämning för brott i lydelse före den 1 januari 2004, jfr 2 § lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge.

3 §  Utlämning må ej ske, om i den främmande staten allenast böter kan ådömas för gärningen, såvida ej utlämning tillika äger rum för brott, på vilket strängare straff än böter kan följa.

[S2]Har den som begäres utlämnad i den främmande staten dömts för gärningen, må han utlämnas, allenast om påföljden utgör frihetsstraff eller annat omhändertagande på anstalt. Oaktat påföljden icke är sådan som nyss sagts må han ock utlämnas, om framställningen om utlämning tillika avser annat brott, för vilket utlämning enligt denna lag må ske.

4 §  Utlämning för ett politiskt brott får endast ske om gärningen eller en gärning av motsvarande beskaffenhet i svensk lag är belagd med straff.

[S2]En begäran om utlämning får inte avslås på grund av att brottet är politiskt, om detta skulle strida mot en internationell överenskommelse som gäller mellan Sverige och den ansökande staten.

[S3]Den som är svensk medborgare får inte utlämnas för ett politiskt brott.

[S4]Regeringen tillkännager de internationella överenskommelser som avses i andra stycket. Lag (2001:613).

Prop. 2000/01:83: Ändringen behandlas i avsnitt 7.3.3. Ändringarna i första stycket är språkliga.

Andra och tredje styckena är nya och motsvarar i huvudsak tredje och fjärde styckena i 6 § utlämningslagen. Andra stycket har formulerats om med anledning av Lagrådets yttrande. Fjärde stycket motsvarar 27 a § utlämningslagen. Se även kommentarerna till dessa bestämmelser.

5 §  Utlämning må ej äga rum, om här i riket meddelats dom angående brottet eller beslut med stöd av 20 kap. 7 § rättegångsbalken eller motsvarande bestämmelse i annan författning att icke tala å brottet. Lag (l975:294).

6 §  Den som här i riket är åtalad för annat brott, för vilket är stadgat fängelse i två år eller däröver, eller som enligt dom mot honom skall undergå fängelse eller eljest omhändertagas på anstalt, må ej utlämnas så länge hindret består. Samma lag vare, om förundersökning inletts för brott som nyss nämnts.

[S2]Utan hinder av vad i första stycket sägs må utlämning äga rum för rättegång om den gärning som avses med den främmande statens begäran, på villkor att den utlämnade senare överlämnas till svensk myndighet. Lag (l964:2l2).

 • NJA 2011 s. 13:En person som misstänks för brott i Norge har begärts utlämnad dit. Sedan han häktats i utlämningsärendet, har han på grund av misstanke om annat brott häktats i ett svenskt brottmål. Enligt den nordiska utlämningslagen gäller inte häktningsbeslutet i utlämningsärendet under den tid då personen är frihetsberövad i det svenska brottmålet. Utan hinder av detta har ett överklagande av beslutet om häktning i utlämningsärendet tagits upp till prövning. Det har vidare - sedan överklagandet avslagits - ansetts att en ny förhandling som rör häktningen i utlämningsärendet kan begäras hos tingsrätten att äga rum inom tre veckor från dagen då häktningsbeslutet i utlämningsärendet blir gällande igen.
 • NJA 1995 s. 104:Finländsk medborgare som av svensk tingsrätt dömts för olovligt brukande till fängelse, som ansetts helt verkställt, har ensam fullföljt talan mot domen med yrkande om frikännande, Rättegången har ansetts ej utgöra hinder enligt 6 § nordiska utlämningslagen mot utlämning.
 • NJA 2008 s. 984:En norsk medborgare har begärts utlämnad till Norge för att avtjäna ett fängelsestraff där. Den omständigheten att det förelegat hinder mot utlämning på grund av en svensk ej laga kraft vunnen dom enligt vilken åtal mot honom ogillats, har ansetts inte hindra att han häktats i utlämningsärendet.
 • NJA 1985 s. 20:Norsk medborgare, som står under åtal i Sverige, har begärts utlämnad till Norge enligt nordiska utlämningslagen. Då hinder för utlämning enligt 6 § 1 st nämnda lag kan komma att föreligga under avsevärd tid har häktning ansetts vara alltför ingripande åtgärd och har i stället förordnande om reseförbud meddelats.
 • NJA 1986 s. 770:TR har dömt tilltalad för misshandel till villkorlig dom och böter. Mot domen har den tilltalade men inte åklagaren vädjat. Den pågående lagföringen i Sverige har likväl i mål om häktning i utlämningsärende ansetts utgöra sådant hinder mot utlämning av den tilltalade till Danmark som avses i 6 § 1 st lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge och därmed ansetts böra beaktas i häktningsfrågan.

7 §  Vid utlämning skall i tillämpliga delar följande villkor gälla:

 1. Den som utlämnas må icke i den främmande staten åtalas eller straffas för annat före utlämningen begånget brott, om här i riket meddelats dom angående brottet eller beslut med stöd av 20 kap. 7 § rättegångsbalken eller motsvarande bestämmelse i annan författning att icke tala å brottet.
 2. Svensk medborgare som utlämnas må i den främmande staten ej heller åtalas eller straffas för annat brott som begåtts före utlämningen med mindre

[S2]särskilt medgivande lämnats enligt 18 §;

[S3]han själv inför domstol samtyckt därtill;

[S4]han underlåtit att, oaktat hinder ej mött, lämna landet inom en månad efter rättegång och undergående av straff eller annan påföljd som må hava ådömts honom för brott, varför utlämning ägt rum; eller

[S5]han återvänt dit sedan han lämnat landet.

 1. Vad som föreskrives under 2 skall i fråga om politiskt brott gälla även när den som utlämnas icke är svensk medborgare.
 2. Den som utlämnas må allenast i fall som avses i 8 § eller efter medgivande enligt l8 § utlämnas till tredje stat för brott, som han förövat före utlämningen.

[S6]I samband med beviljande av utlämning må uppställas de ytterligare villkor, som prövas erforderliga. Lag (1975:294).

8 §  Om två eller flera av de i 1 § omnämnda staterna eller en eller flera av dessa stater jämte annan stat begära utlämning av samma person, skall; med hänsyn till beskaffenheten av brottet eller brotten, tiden och platsen därför, framställningarnas tidsföljd, hans nationalitet och hemvist samt övriga omständigheter, prövas till vilken stat utlämning bör ske.

[S2]När framställningarna avse olika brott, må föreskrivas, att den som utlämnas till en stat skall från den staten vidare utlämnas till annan stat på villkor som bestämts enligt 7 §.

Förfarandet

9 §  Framställning om utlämning skall av polis- eller åklagarmyndighet i den stat som önskar utlämningen göras antingen hos riksåklagaren eller, om gärningsmannens uppehållsort i riket är känd, direkt hos annan allmän åklagare.

[S2]Om icke den, som begäres utlämnad, enligt vad i 10 § sägs samtycker till utlämning eller erkänner den gärning för vilken utlämning begäres eller, om framställningen avser flera gärningar, någon av dessa, skall framställningen grundas på en av domstol i den stat, från vilken framställningen inkommit, meddelad fällande dom eller och annat av domstol i nämnda stat meddelat beslut, varav framgår, att domstolen funnit sannolika skäl föreligga till misstanke att den som begäres utlämnad begått det uppgivna brottet. Begäres någon utlämnad för att lagföras för flera brott är det tillfyllest att till grund för framställningen föreligger sådant beslut beträffande allenast något av brotten.

[S3]Vid framställningen skall, om det i förekommande fall ej framgår av domen eller beslutet, fogas uppgift om personens nationalitet och hemvist, brottets beskaffenhet, tid och plats för detta samt i den främmande staten tillämpliga straffbestämmelser. Signalement skall om möjligt företes. Lag (1990:276).

[S4]l0 § Åklagaren skall skyndsamt verkställa erforderlig utredning enligt vad om förundersökning i brottmål är stadgat.

[S5]Samtycke, som avses i 9 § andra stycket, avgives till åklagaren.

11 § har upphävts genom lag (1981:1091).

12 §  Till främjande av utredningen och för att säkerställa utlämning må åklagaren, om den gärning för vilken utlämning begäres eller gärning av motsvarande beskaffenhet är i svensk lag belagd med straff, använda och hos rätten påkalla användandet av tvångsmedel enligt vad i allmänhet är föreskrivet för brottmål. Tvångsmedel må användas utan att särskild utredning, utöver vad av framställningen om utlämning framgår, förebragts till stöd för att den som avses med framställningen begått det uppgivna brottet.

[S2]Beslut av rätten om användande av tvångsmedel gäller tills vidare intill dess ärendet har avgjorts eller, om utlämning beviljas, intill dess denna har verkställts. Finner högsta domstolen hinder mot utlämning möta enligt 1--5 §§, upphör dock beslutet genast att gälla. Föreligger sådant hinder mot utlämning som avses i 6 § första stycket, gäller beslutet ej under tid då personen med anledning av misstanke om brott som där avses är berövad friheten som anhållen eller häktad eller undergår fängelsestraff eller eljest är omhändertagen på anstalt.

[S3]Beslut om tvångsmedel kan meddelas även efter det att utlämning har beviljats.

[S4]Talan mot rättens beslut i fråga om tvångsmedel förs genom besvär till högsta domstolen utan inskränkning till viss tid.

[S5]Den som hålls häktad i utlämningsärendet äger påfordra, att ny förhandling skall äga rum inom tre veckor från det beslut senast meddelats. Lag (1983:228).

 • NJA 2011 s. 13:En person som misstänks för brott i Norge har begärts utlämnad dit. Sedan han häktats i utlämningsärendet, har han på grund av misstanke om annat brott häktats i ett svenskt brottmål. Enligt den nordiska utlämningslagen gäller inte häktningsbeslutet i utlämningsärendet under den tid då personen är frihetsberövad i det svenska brottmålet. Utan hinder av detta har ett överklagande av beslutet om häktning i utlämningsärendet tagits upp till prövning. Det har vidare - sedan överklagandet avslagits - ansetts att en ny förhandling som rör häktningen i utlämningsärendet kan begäras hos tingsrätten att äga rum inom tre veckor från dagen då häktningsbeslutet i utlämningsärendet blir gällande igen.
 • NJA 2008 s. 984:En norsk medborgare har begärts utlämnad till Norge för att avtjäna ett fängelsestraff där. Den omständigheten att det förelegat hinder mot utlämning på grund av en svensk ej laga kraft vunnen dom enligt vilken åtal mot honom ogillats, har ansetts inte hindra att han häktats i utlämningsärendet.
13 § har upphävts genom lag (1980:187).

14 §  Ersättning åt offentlig försvarare, vittne eller annan som hörts i ärendet skall stanna på staten, om det inte finns särskilda skäl för att den skall återbetalas av den som begärs utlämnad. Lag (1996:1630).

15 §  Har den som avses med framställningen enligt 10 § andra stycket samtyckt till utlämning och är ej fall som avses i 4, 6 eller 8 § för handen, äger åklagaren, om han finner att hinder mot utlämning ej föreligger enligt denna lag eller att utlämning eljest icke bör vägras, meddela beslut om utlämning.

[S2]Om åklagaren inte meddelar beslut om utlämning enligt första stycket, skall handlingarna i ärendet, sedan utredningen avslutats, skyndsamt överlämnas till riksåklagaren. Om det är uppenbart att framställningen bör bifallas och denna inte rör en svensk medborgare eller faller under 4 eller 8 §, får riksåklagaren bevilja utlämning. I annat fall skall riksåklagaren med eget yttrande anmäla ärendet hos justitiedepartementet, varefter regeringen meddelar beslut i ärendet.

[S3]Vid beviljande av utlämning må förordnas, att föremål som tagits i beslag skall överlämnas till den främmande staten; och må därvid stadgas de förbehåll som av hänsyn till enskild rätt eller ur allmän synpunkt finnas påkallade. Lag (1983:228).

15 a §  Innan regeringen meddelar beslut i ärendet skall, om det finns särskilda skäl, yttrande inhämtas från högsta domstolen huruvida utlämning kan lagligen beviljas enligt denna lag.

[S2]Om det behövs, skall högsta domstolen hålla förhandling. Förhandling får inte vägras, såvida inte tidigare förhör under utredningen måste anses tillräckligt eller saken bedöms vara uppenbar.

[S3]Finner högsta domstolen att hinder mot utlämning möter enligt denna lag, får framställningen inte bifallas. Lag (1981:1091).

16 §  Beslut om utlämning skall verkställas så snart det kan ske.

[S2]Beslutet om utlämning verkställs av polismyndigheten. Om den som skall utlämnas är på fri fot får han eller hon, om det är nödvändigt för att utlämningen skall kunna genomföras, omhändertas och tas i förvar av polismyndigheten, dock längst under fyrtioåtta timmar. Lag (2003:1159).

Övriga bestämmelser

17 §  Den som är misstänkt, tilltalad eller dömd för brott, vilket enligt denna lag kan föranleda utlämning, får, om för gärningen eller en gärning av motsvarande beskaffenhet enligt svensk lag är stadgat fängelse, på begäran av polis- eller åklagarmyndighet i den främmande staten eller med anledning av en där utfärdad efterlysning omedelbart anhållas eller åläggas reseförbud eller anmälningsskyldighet av åklagare enligt vad som i allmänhet gäller om brottmål. Beslag får också ske i sådant fall.

[S2]Beslut om användning av tvångsmedel enligt denna paragraf skall på begäran av den som beslutet avser prövas av rätten, som i ärendet skyndsamt skall hålla förhandling enligt vad om brottmål är stadgat. Mot rättens beslut må talan ej föras.

[S3]Polis- eller åklagarmyndighet i den främmande staten skall ofördröjligen underrättas, då beslut fattats om användning av tvångsmedel enligt denna paragraf. Har icke framställning om utlämning mottagits inom två veckor från det underrättelsen avsändes, skall beslutet omedelbart hävas. Om anhållen i annat fall ej frigives, skall framställning om hans häktande avlåtas till rätten sist å femte dagen från den dag anhållningsmyndigheten fick del av utlämningsframställningen.

[S4]Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas inte i fråga om den som eftersöks enligt en europeisk arresteringsorder. Lag (2003:1159).

18 §  Utan hinder av villkor som uppställts för utlämning äger regeringen på framställning medgiva, att den som utlämnats må ställas till ansvar för annan före utlämningen förövad gärning än den, för vilken utlämning skett, eller utlämnas till annan av de i 1 § omförmälda staterna. I fråga om sådan framställning skall i tillämpliga delar gälla vad i denna lag är stadgat angående framställning om utlämning. Medgivande må lämnas allenast om, såvitt handlingarna visa, utlämning för gärningen kunnat lagligen äga rum.

[S2]Innan regeringen meddelar beslut i ärendet skall, om det finns särskilda skäl, yttrande över framställningen inhämtas från högsta domstolen. Finner högsta domstolen att hinder möter, får framställningen inte bifallas.

[S3]Beträffande tillstånd till utlämning till annan än de stater som avses i 1 § tillämpas 24 § lagen (1957:668) om utlämning för brott. Lag (1981:1091).

19 §  Den som utlämnas från någon av de stater som anges i 1 § till en annan sådan stat får utan tillstånd transporteras genom Sverige.

[S2]Den som utlämnas får, om det är nödvändigt för att transporten skall kunna genomföras, omhändertas och tas i förvar av polismyndigheten, dock längst under fyrtioåtta timmar. Lag (2003:1159).

20 §  Fråga om ersättning av allmänna medel till offentlig försvarare prövas, för arbete hos regeringen av denna eller av justitiedepartementet och för arbete hos riksåklagaren av denne. Lag (1992:110).

21 §  Beslut av riksåklagaren enligt 15 § andra stycket eller 20 § får inte överklagas. Lag (1983:228).

22 §  Har utlämning till Sverige skett från någon av de stater som anges i 1 § för rättegång här i landet, på villkor att den som utlämnats senare återförs till den staten, skall polismyndigheten på den ort där rättegången har ägt rum se till att den som har utlämnats återförs.

[S2]Om den som skall återföras är på fri fot får han eller hon, om det är nödvändigt för att återförandet skall kunna genomföras, omhändertas och tas i förvar av polismyndigheten, dock längst under fyrtioåtta timmar. Lag (2003:1159).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge

Ändring, SFS 1964:212

  Omfattning
  ändr. 2, 6, 17 §§

Ändring, SFS 1973:126

Ändring, SFS 1975:294

  Förarbeten
  Prop. 1975:35
  Omfattning
  upph. 20 §; ändr. 5, 7, 9, 15, 17, 18 §§

Lag (1980:187) om ändring i lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge

Lag (1981:1091) om ändring i lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge

  Förarbeten
  Prop. 1980/81:154
  Omfattning
  upph. 11 §; ändr. 12, 18 §§; ny 15 a §

Lag (1981:1298) om ändring i lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge

Lag (1983:228) om ändring i lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge

  Förarbeten
  Prop. 1982/83:91
  Omfattning
  ändr. 1, 12, 15, 16 §§; nya 20-22 §§
  Ikraftträder
  1983-07-01

Lag (1990:276) om ändring i lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge

Lag (1992:110) om ändring i lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge

Lag (1996:1630) om ändring i lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:55, Prop. 1996/97:9, Bet. 1996/97:JuU3
  Omfattning
  ändr. 14 §
  Ikraftträder
  1997-12-01

Lag (2001:613) om ändring i lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island, och Norge

Förarbeten
Rskr. 2000/01:281, Prop. 2000/01:83, Bet. 2000/01:JuU26
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2001-10-01

Lag (2003:1159) om ändring i lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ärenden om utlämning som har inletts vid ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:107, Prop. 2003/04:7, Bet. 2003/04:JuU8
Omfattning
ändr. 16, 17, 19, 22 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder

Omfattning
upph.