Upphävd författning

Förordning (1982:505) om statsbidrag för framställning och utgivning av fonogram

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1982-06-10
Ändring införd
SFS 1982:505 i lydelse enligt SFS 2004:1262
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  För att främja ett allsidigt utbud av konstnärligt och kulturpolitiskt värdefulla fonogram kan statsbidrag enligt denna förordning ges till fonogramproducenter som är verksamma i Sverige.

[S2]Till främjande av konstnärligt och kulturpolitiskt värdefulla samiska fonogram kan statsbidrag också lämnas till fonogramproducenter som är verksamma i Finland och Norge. Förordning (2004:1262).

2 §  Bidrag enligt 1 § första stycket kan ges för produktion, distribution och marknadsföring av fonogram med svenska, eller i Sverige bosatta, artister och upphovsmän.

[S2]Bidrag kan också ges för produktion, distribution och marknadsföring av samiska fonogram som säljs i Sverige. Förordning (2004:1262).

3 §  Frågor om bidrag prövas av Statens kulturråd efter särskild ansökan.

[S2]Bidrag kan lämnas till producenter för

 1. produktion, distribution och marknadsföring av fonogram, (produktionsstöd), och
 2. distribution och marknadsföring av redan utgivna fonogram, (marknadsstöd).

[S3]Producenter kan även få ett tidsbegränsat stöd (utvecklingsstöd). Förordning (2004:1262).

4 §  Kulturrådet fördelar de medel som är tillgängliga under ett budgetår vid ett eller två i förväg bestämda tillfällen. Om det finns särskilda skäl får kulturrådet besluta om bidrag även vid andra tillfällen.

5 §  Bidrag ges med belopp som motsvarar en viss del av den beräknade faktiska kostnaden för produktion, distribution och marknadsföring av fonogrammet eller projektet. Förordning (2004:1262).

6 §  Bidrag skall huvudsakligen ges till producenter med regelbunden utgivning av fonogram.

[S2]Produktionsstöd och marknadsstöd skall avse ett enskilt fonogram eller ett avgränsat projekt. Det får inte avse en producents samlade utgivning av fonogram. Förordning (2004:1262).

7 §  Vid fördelningen av bidrag skall Kulturrådet

 1. ta hänsyn till såväl fonogrammets konstnärliga kvalitet som producentens behov av bidrag,
 2. sträva efter att stödja mångsidighet vad gäller verk, artister och upphovsmän, och
 3. särskilt beakta behovet av fonogram av god kvalitet för barn och ungdom. Förordning (2004:1262).

8 §  Kulturrådet får bestämma villkor för bidraget, såsom att ett fonogram skall framställas i minst ett visst antal exemplar och hållas i lager under viss tid. Villkoret får förbindas med skyldighet för mottagaren att återbetala det belopp som utgått eller en del av det, om villkoret inte uppfylls.

8 a § Har upphävts genom förordning (2004:1262).

9 §  Beslut av kulturrådet enligt denna förordning får inte överklagas.

10 §  Kulturrådet får meddela föreskrifter för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar

Förordning (1982:505) om statsbidrag för framställning och utgivning av fonogram

Förordning (1989:970) om ändring i förordningen (1982:505) om statsbidrag för framställning och utgivning av fonogram

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1990-01-01

Förordning (1993:1454) om ändring i förordningen (1982:505) om statsbidrag för framställning och utgivning av fonogram

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (2000:1359) om ändring i förordningen (1982:505) om statsbidrag för framställning och utgivning av fonogram

Förarbeten
Rskr. 2000/01:59, Prop. 2000/01:1, Bet. 2000/01:KrU1
Omfattning
ny 8 a §
Ikraftträder
2001-01-15

Förordning (2003:1117) om ändring i förordningen (1982:505) om statsbidrag för framställning och utgivning av fonogram

Förarbeten
Rskr. 2003/04:87, Prop. 2003/04:1, Bet. 2003/04:KrU1
Omfattning
ändr. 8 a §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:1262) om ändring i förordningen (1982:505) om statsbidrag för framställning och utgivning av fonogram

Omfattning
upph. 8 a §; ändr. 1, 2, 3, 5, 6, 7 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Ändring, SFS 2012:516

Omfattning
upph.