Upphävd författning

Förordning (1982:506) om statsbidrag för produktion av film och videogram inom muséerna

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1982-06-10
Ändring införd
SFS 1982:506
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  För framställning av filmer och videogram inom museerna kan statsbidrag enligt denna förordning ges till museer här i landet.

2 §  Frågor om bidrag prövas av statens kulturråd efter särskild ansökan.

3 §  Bidrag ges med ett belopp som motsvarar en viss del av kostnaden för framställningen av filmen eller videogrammet.

[S2]Föreskrifter för beräkning av bidrag skall fastställas av kulturrådet.

4 §  Kulturrådet får bestämma villkor för bidraget. Sådant villkor får förbindas med skyldighet för mottagaren att återbetala det belopp som utgått eller en del av det, om villkoret inte uppfylls.

5 §  Beslut av kulturrådet enligt denna förordning får inte överklagas.

6 §  Kulturrådet får meddela föreskrifter för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar

Förordning (1982:506) om statsbidrag för produktion av film och videogram inom museerna

Förarbeten
Prop. 1981/82:111

Förordning (1987:539) om upphävande av förordningen (1982:506) om statsbidrag för produktion av film och videogram inom museerna

    Omfattning
    upph.
    Ikraftträder
    1987-07-01