Upphävd författning

Förordning (1982:58) om förfarandet vid utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge

Departement
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
1982-02-04
Ändring införd
SFS 1982:58
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Samtycke som avses i 9 § andra stycket lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge skall lämnas skriftligen enligt formulär som fastställs av riksåklagaren. Den handling där samtycket ges skall om möjligt vara avfattad på det språk som normalt begagnas av den som begärs utlämnad. Om ett annat språk används, skall på handlingen antecknas vilka åtgärder som har vidtagits för att kontrollera att den som begärs utlämnad har förstått innebörden av samtycket.
Samtycke skall lämnas i närvaro av vittne. Vittnet skall på den handling där samtycket ges skriftligen bekräfta att den som begärs utlämnad har undertecknat handlingen frivilligt.

Ändringar

Förordning (1982:58) om förfarandet vid utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge

Ändring, SFS 2001:715

Omfattning
upph.