Upphävd författning

Förordning (1982:586) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning

Departement
Industridepartementet
Utfärdad
1982-12-09
Ändring införd
SFS 1982:586
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Allmänna verkstadgan (1965:600) skall tillämpas på Sveriges geologiska undersökning.

Uppgifter

2 §  Undersökningen är central förvaltningsmyndighet för frågor om landets geologiska beskaffenhet och mineralhantering utom såvitt avser förvaltning och upplåtelse av statens gruvegendom.

[S2]Undersökningen är chefsmyndighet för bergsstaten.

3 §  Det åligger undersökningen särskilt att

 1. 1) utföra allmän geologisk kartering framför allt med hänsyn till berg- och jordarternas samt grundvattnets praktiska betydelse,
 2. 2) bedriva prognos, informations- och dokumentationsverksamhet på mineralområdet,
 3. 3) följa den svenska och den internationella utvecklingen inom mineralområdet,
 4. 4) inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla underlag för tillämpningen av plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m. m.,
 5. 5) handlägga ärenden enligt minerallagstiftningen, lagstiftningen om kontinentalsockeln och lagstiftningen om utländska förvärv av fast egendom m. m.

[S2]Verksamheten skall bedrivas på sådant sätt att insamlat geologiskt material snabbt publiceras och i praktiska former görs lättillgängligt. Undersökningen skall i övrigt på bästa sätt söka främja tillgodogörandet av landets mineralresurser. Förordning (1987:349).

4 §  Undersökningen får utföra utrednings- eller undersökningsuppdrag. För sådana uppdrag tas ersättning ut om ej annat är föreskrivet.

[S2]Ersättningen bestäms efter grunder som fastställs av undersökningen efter samråd med riksrevisionsverket.

5 §  Undersökningen företräder staten inom sitt verksamhetsområde om annat inte följer av särskilda föreskrifter.

Organisation

6 §  Undersökningen leds av en styrelse som består av högst åtta personer. I styrelsen ingår myndighetens generaldirektör. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

[S2]Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m. m. skall tillämpas på undersökningen. Förordning (1983:698).

7 §  Generaldirektören är chef för undersökningen.

8 §  Inom undersökningen finns fyra enheter, två för kartering och dokumentation, en för myndighets- och utredningsuppgifter samt information och en för administration. Inom undersökningen skall också finnas ett planeringssekretariat. Varje enhet och planeringssekretariatet förestås av en enhetschef. En av enhetscheferna är generaldirektörens ställföreträdare. När generaldirektören och hans ställföreträdare har förhinder, utövas generaldirektörens tjänst av den enhetschef som generaldirektören bestämmer.

9 §  Inom undersökningen skall finnas ett kartråd, ett prospekteringsråd och ett mineralresursråd. Rådens ledamöter utses av undersökningen.

[S2]Kartrådets huvudsakliga uppgift är att medverka i planeringen av karteringsverksamheten. Rådet bör ha en sådan sammansättning att det kan bedöma karteringen framför allt med utgångspunkt från den övergripande samhällsplaneringens intressen.

[S3]Prospekteringsrådets huvudsakliga uppgift är att underlätta prospekteringssamarbete genom att fungera som forum för informationsutbyte och diskussioner mellan olika huvudmän för prospektering samt att bereda yttranden i frågor om stöd för prospektering efter vissa mineral.

[S4]Mineralresursrådets huvudsakliga uppgift är att öka kunskaps- och erfarenhetsutbytet mellan geoområdet och andra områden vad gäller nyttiggörandet av landets mineraltillgångar. I rådet bör representeras intressen och kompetens vad gäller svensk gruv- och mineralindustri, råvaruförsörjning för svensk industri samt förskning och utveckling på naturresursområdet.

10 §  Hos undersökningen finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får undersökningen anlita utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

11 §  Av styrelsen avgörs

 1. viktigare författningsfrågor,
 2. viktigare frågor om myndighetens organisation, verksamhet och arbetsformer,
 3. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 4. frågor om tillsättning av tjänster som lägst avdelningsdirektör eller motsvarande,
 5. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 6. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen. Förordning (1983:861).

12 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden och generaldirektören och minst två av de i 6 § första stycket angivna ledamöterna är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:823).

13 §  Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan generaldirektören och minst tre andra ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

14 §  Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av generaldirektören ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av generaldirektören, får de avgöras av annan tjänsteman enligt vad som anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

15 §  När generaldirektören är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas den av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av generaldirektören även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av vissa ärenden eller grupper av ärenden.

[S2]När både generaldirektören och hans ställföreträdare har förhinder, utövas generaldirektörens tjänst av den enhetschef som generaldirektören bestämmer.

[S3]I den ordinarie generaldirektörens frånvaro får dock inte fattas sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan hans medgivande får inte sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med föreskrifter som styrelsen har meddelat eller grunder som den tillämpar.

16 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 14 § andra meningen avgörs utan föredragning.

[S2]Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den enhet dit ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande. Generaldirektören får överta beredningen och föredragningen av ärenden som skall avgöras av styrelsen.

[S3]Enhetschefen har rätt att närvara när ett ärende som hör till hans enhet föredras av någon annan. Motsvarande rätt tillkommer sektionscheferna.

17 §  Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m.m. följer att myndighetens befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden.

18 § har upphävts genom förordning (1986:823).

19 §  Generaldirektören får utan föredragning meddela beslut som inte utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig.

20 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

Tjänstetillsättning m.m.

21 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

[S2]Tjänster som enhetschef tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S3]Andra tjänster tillsätts av undersökningen.

22 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören förordnas av regeringen för högst tre år.

[S2]Förordnande att vara styrelsens ordförande eller vice ordförande meddelas av regeringen för högst tre år.

Bisysslor

23 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av undersökningen även i fråga om enhetschefer.

Ändringar

Förordning (1982:586) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning

Förordning (1982:1095) om ändring i förordningen (1982:586) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning

  Omfattning
  ändr. 3 §

Förordning (1983:698) om ändring i förordningen (1982:586) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1983:861) om ändring i förordningen (1982:586) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning

  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1983-12-01

Förordning (1986:823) om ändring i förordningen (1982:586) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning

  Omfattning
  upph. 18 §; ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:349) om ändring i förordningen (1982:586) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Ändring, SFS 1988:367

  Omfattning
  upph.