Upphävd författning

Lag (1982:60) om beräkning av avdrag på grund av avyttring av skog i vissa fall

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1982-02-11
Ändring införd
SFS 1982:60
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Har en skattskyldig under år 1981 förvärvat en fastighet som nämnda år har taxerats som jordbruksfastighet, skall, om den skattskyldige begär det, bestämmelserna i 2 och 3 §§ tillämpas.

2 §  Har överlåtelsen betecknats som köp, byte eller liknande och understiger det utfästa vederlaget inte det för fastigheten för år 1980 gällande taxeringsvärdet, skall fastigheten vid beräkning av avdrag på grund av avyttring av skog enligt punkterna 7 och 8 av anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen (1928:370) anses ha förvärvats av den skattskyldige genom köp, byte eller därmed jämförligt fång.

3 §  Har fastigheten vid 1980 års fastighetstaxering utgjort del av en taxeringsenhet, skall vid tillämpning av 2 § som fastighetens taxeringsvärde anses den del av enhetens taxeringsvärde som belöper på fastigheten.

Ändringar

Lag (1982:60) om beräkning av avdrag på grund av avyttring av skog i vissa fall

Ändring, SFS 1999:1230

Omfattning
upph.