Upphävd författning

Förordning (1982:633) om kyrkoherdar för döva

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1982-06-17
Ändring införd
SFS 1982:633 i lydelse enligt SFS 1988:1030
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  För kyrklig verksamhet bland döva skall finnas en kyrkoherde för döva inom vart och ett av följande distrikt:

 1. Stockholms distrikt, som omfattar Stockholms, Uppsala och Gotlands län.
 2. Linköpings distrikt, som omfattar Södermanlands, Östergötlands, Kalmar och Västmanlands län.
 3. Lunds distrikt, som omfattar Jönköpings, Kronobergs, Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län.
 4. Vänersborgs distrikt, som omfattar Hallands, Göteborgs och Bohus, Älvsborgs och Skaraborgs län.
 5. Örebro distrikt, som omfattar Värmlands, Örebro och Kopparbergs län.
 6. Härnösands distrikt, som omfattar Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län.
 7. Luleå distrikt, som omfattar Västerbottens och Norrbottens län.

2 §  Kyrkoherdarna för döva skall var och en inom sitt distrikt

 1. skaffa sig kännedom om döva samt om deras ställning och behov samt också föra förteckning över dem,
 2. hålla gudstjänster och utföra eller biträda vid andra kyrkliga förrättningar för döva,
 3. meddela konfirmationsundervisning vid de statliga specialskolorna för döva och hörselskadade,
 4. i övrigt utöva och främja kristen verksamhet bland döva.

3 §  Domkapitlet i Stockholm har tillsyn över den verksamhet som utövas av kyrkoherdarna för döva. Domkapitlet skall fastställa stationeringsort för dem, meddela tjänstgöringsföreskrifter samt bevilja dem semester och annan ledighet.

4 §  Resor som en kyrkoherde för döva företar i tjänsten skall ske efter en plan som domkapitlet fastställer efter förslag av kyrkoherden.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får domkapitlet efter prövning i varje särskilt fall medge att kyrkoherdarna för döva får i tjänsten företa resor i Sverige utanför de egna distrikten. Förordning (1986:680).

5 §  Kyrkoherdarna för döva skall föra anteckningar över utförda förrättningar och företagna tjänsteresor samt årligen till domkapitlet avge berättelse över verksamheten under föregående år.

6 §  För att överlägga om gemensamma angelägenheter får domkapitlet kalla kyrkoherdarna för döva till sammanträde en gång årligen under högst tre dagar. Förordning (1986:680).

7 §  Tjänster som kyrkoherde för döva tillsätts av domkapitlet.

[S2]I tillsättningsärendena skall tillfälle att yttra sig ges dels styrelsen för Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet, dels styrelsen för varje statlig specialskola för döva och hörselskadade inom distriktet. Förordning (1988:1030).

8 §  Behöriga till tjänster som kyrkoherde för döva är präster inom svenska kyrkan som har genomgått särskild utbildning för verksamhet bland döva eller eljest är förtrogna med de dövas teckenspråk. De sökande skall också ha förvärvat sådana insikter och erfarenheter, som gör dem lämpade att inneha tjänsten.

9 §  I fråga om tillsättning av tjänst som kyrkoherde för döva tillämpas bestämmelserna om ledigkungörande och ansökan i 7--9 §§prästvalsförordningen (1958:261). Tillkännagivande av domkapitlets beslut om tillsättning av tjänst anslås genast på domkapitlets anslagstavla.

10 §  Föreskrifterna i 2, 5--7, 10--12 och 14 §§ förordningen (1965: 729) med vissa bestämmelser om anställning som präst skall tillämpas på anställning som kyrkoherde för döva. Vad där sägs om domkapitlet skall gälla domkapitlet i Stockholm.

11 §  Kyrkoherdarna för döva är skyldiga att underkasta sig den vidsträcktare tjänstgöringsskyldighet eller den jämkning i denna som domkapitlet ålägger dem.

Ändringar

Förordning (1982:633) om kyrkoherdar för döva

Förordning (1986:680) om ändring i förordningen (1982:633) om kyrkoherdar för döva

  Omfattning
  ändr. 4, 6 §§
  Ikraftträder
  1986-09-15

Förordning (1986:852) om ändring i förordningen (1982:633) om kyrkoherdar för döva

  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1988:1030) om ändring i förordningen (1982:633) om kyrkoherdar för döva

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
1988-11-01

Ändring, SFS 1989:84

  Omfattning
  upph.