Upphävd författning

Förordning (1982:680) om uppföljning av beviljat statligt stöd i vissa fall

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1982-06-17
Ändring införd
SFS 1982:680 i lydelse enligt SFS 2007:903
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  När någon har erhållit

 1. industrigarantilån eller garanti för bankgaranti enligt den upphävda förordningen (1978:507) om industrigarantilån m. m. eller motsvarande äldre bestämmelser eller
 2. hotellgarantilån enligt Kungl. Brev den 30 juni 1965 om statlig garanti till lån för turisthotell

[S2]skall ärendet, så länge det behövs med hänsyn till förutsättningarna för stödet, fortlöpande följas upp enligt denna förordning. Förordning (1990:645).

2 §  Varje ärende skall följas upp enligt för stödformen anpassade rutiner eller vad som bestäms för särskilda fall. Uppkommer påtaglig risk för att syftet med stödet förfelas eller avsevärt ökad risk för staten som kredit- eller garantigivare jämfört med förhållandena vid tidpunkten för beslutet om stöd, skall åtgärder vidtas enligt bestämmelserna i 5 - 10 §§.

Rutinmässig uppföljning

3 §  Den rutinmässiga uppföljningen handhas av den regionala utvecklingsfonden i det län där stödmottagaren driver den verksamhet för vilket stödet beviljats.

[S2]Driver stödmottagaren verksamhet i flera län, skall, om inte bestämmelser i frågan meddelas av den myndighet som beviljat stödet, uppföljningen ske i den ordning som berörda utvecklingsfonder kommer överens om.

4 §  Utvecklingsfonden ska se till att stödmottagarna fullgör sin rapporteringsskyldighet enligt bestämmelserna för stödet och i övrigt inhämta de uppgifter av betydelse för uppföljningen som kan lämnas av länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, kronofogdemyndigheten, banker samt näringslivets och arbetsmarknadens organisationer. Förordning (2007:903).

Åtgärder i uppföljningsärenden

5 §  Utvecklingsfonden skall omedelbart anmäla till länsstyrelsen när det enligt fondens bedömning finns påtaglig risk för att syftet med stödet förfelas eller när statens risk som kredit- eller garantigivare avsevärt ökas i jämförelse med förhållandena vid tidpunkten för stödet. Till anmälan skall fogas utredning i ärendet.

6 §  Får länsstyrelsen genom anmälan enligt 5 § eller på annat sätt kännedom om att det har uppkommit eller riskerar uppkomma något förhållande som kan utgöra anledning till åtgärd i fråga om bidrag eller uppsägning av lån eller garanti eller på annat sätt medföra ökad risk för staten som kredit- eller garantigivare, skall länsstyrelsen vidta de åtgärder som stödets ändamål och statens intresse som fordringsägare motiverar. Finner länsstyrelsen att åtgärder bör vidtas utanför dess befogenheter, skall länsstyrelsen med utredning i ärendet och eget förslag till åtgärd hänskjuta frågan till Verket för näringslivsutveckling. Förordning (2000:1180).

7 §  Vid beredning av uppföljningsärenden hos länsstyrelsen ska samråd ske med Arbetsförmedlingen, kronofogdemyndigheten och den regionala utvecklingsfonden i länet, om inte tidsskäl eller frågans beskaffenhet föranleder annat. Förordning (2007:903).

8 §  Beslutar länsstyrelsen själv om åtgärd, skall avskrift av beslutet jämte uppgifter om beslutsunderlaget tillställas Verket för näringslivsutveckling i den utsträckning som verket begär det. Förordning (2000:1180).

9 §  Verket för näringslivsutveckling skall besluta om åtgärder i uppföljningsärenden som länsstyrelsen hänskjuter till myndigheten. Om åtgärden gäller företag med finansiellt stöd från den regionala utvecklingsfonden eller om åtgärden på annat sätt påtagligt berör fondens verksamhet, skall samråd ske i behövlig omfattning, innan beslutet fattas. Förordning (2000:1180).

10 §  Verket för näringslivsutveckling skall när så följer av särskilda föreskrifter med eget yttrande hänskjuta uppföljningsärenden till regeringen. Förordning (2000:1180).

Tillsyn m.m.

11 §  Om länsstyrelsen i ett uppföljningsärende anser att den regionala utvecklingsfonden vid administration av finansiellt stöd som avses i 1 § inte iakttagit gällande bestämmelser eller annars brustit i sina ålägganden, skall länsstyrelsen anmäla detta till Verket för näringslivsutveckling. Förordning (2000:1180).

12 §  Finner Verket för näringslivsutveckling att en utvecklingsfond brustit i sina åligganden på det sätt som anges i 11 §, skall verket vidta lämplig åtgärd. Åtgärden skall anmälas till Närings- och handelsdepartementet. Förordning (2000:1180).

13 §  Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av Verket för näringslivsutveckling. Förordning (2000:1180).

Ändringar

Förordning (1982:680) om uppföljning av beviljat statligt stöd i vissa fall

Förordning (1983:637) om ändring i förordningen (1982:680) om uppföljning av beviljat statligt stöd i vissa fall

  Omfattning
  ändr. 8-10, 12, 13 §§
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1985:649) om ändring i förordningen (1982:680) om uppföljning av beviljat statligt stöd i vissa fall

  Omfattning
  ändr. 1, 6 §§
  Ikraftträder
  1985-07-15

Förordning (1988:426) om ändring i förordningen (1982:680) om uppföljning av beviljat statligt stöd i vissa fall

  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1990:645) om ändring i förordningen (1982:680) om uppföljning av beviljat statligt stöd i vissa fall

  Omfattning
  ändr. 1, 13 §§
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1997:34) om ändring i förordningen (1982:680) om uppföljning av beviljat statligt stöd i vissa fall

  Omfattning
  ändr. 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 §§
  Ikraftträder
  1997-03-01

Förordning (2000:1180) om ändring i förordningen (1982:680) om uppföljning av beviljat statligt stöd i vissa fall

Omfattning
ändr. 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2007:903) om ändring i förordningen (1982:680) om uppföljning av beviljat statligt stöd i vissa fall

Omfattning
ändr. 4, 7 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:150 ) om upphävande av förordningen (1982:680) om uppföljning av beviljat statligt stöd i vissa fall

Omfattning
upph.