Upphävd författning

Förordning (1982:751) om statliga ungdomsplatser m.m.

Version: 2004:926

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1982-07-08
Ändring införd
SFS 1982:751 i lydelse enligt SFS 2004:926
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna förordning finns föreskrifter i anslutning till kollektivavtal där det i fråga om anställnings- och arbetsvillkor för dem som anvisats statliga ungdomsplatser har överenskommits följande.

  1. Ungdomsplatserna på en arbetsplats vid en myndighet får besättas först efter det att myndigheten och berörd lokal arbetstagarorganisation har fört lokal förhandling i fråga om antalet ungdomsplatser, lämpliga arbetsuppgifter till ungdomarna och tider under vilka platserna bör stå till förfogande.
  2. Har central förhandling påkallats, tillämpas vad som nu sagts om myndigheter och lokal arbetstagarorganisation i stället på statens arbetsgivarverk och berörd central arbetstagarorganisation.

2 § Har upphävts genom förordning (2004:926).

3 §  Om det av protokollet från en lokal eller central förhandling framgår att parterna har gemensam uppfattning i de frågor som angetts i 1 §, skall protokollet ges samma verkan som en överenskommelse enligt 17 § andra stycket förordningen (1983:583) om statsbidrag till uppföljningsinsatser för ungdomar under 18 år. Förordning (1983:689).

4 §  Om parterna vid en central förhandling har stannat i olika meningar, skall inga ungdomsplatser besättas på den arbetsplats vid myndigheten som förhandlingen har avsett.

Ändringar

Förordning (1982:751) om statliga ungdomsplatser m.m.

Förordning (1983:689) om ändring i förordningen (1982:751) om statliga ungdomsplatser m.m.

    Omfattning
    ändr. 3 §
    Ikraftträder
    1983-07-01

Förordning (2004:926) om ändring i förordningen (1982:751) om statliga ungdomsplatser m.m.

Omfattning
upph. 2 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2007:840) om upphävande av förordningen (1982:751) om statliga ungdomsplatser m.m.

Omfattning
upph.