Upphävd författning

Förordning (1983:583) om statsbidrag till uppföljningsinsatser för ungdomar under 18 år

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1983-06-09
Ändring införd
SFS 1983:583
Ikraft
1983-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  I 3 kap. 18 § skollagen (1985:1100) finns bestämmelser om hemkommunens uppföljningsansvar i fråga om ungdomar som har lämnat grundskolan eller motsvarande utbildning men som ännu inte har fyllt 18 år. Enligt nämnda bestämmelser skall hemkommunen genom skolstyrelsen hålla sig underrättad om hur ungdomarna är sysselsatta. Har de inte stadigvarande sysselsättning genom studier i gymnasieskolan eller fast anställning eller på annat sätt, skall hemkommunen själv eller genom andra erbjuda dem personlig studie- och yrkesvägledning samt kurser, praktik eller annan liknande verksamhet.

[S2]Denna förordning innehåller föreskrifter om statsbidrag som lämnas till kommuner som anordnar verksamhet för sådana ungdomar enligt individuella planer och till arbetsgivare som anställer ungdomar på ungdomsplatser inom ramen för sådana planer.

[S3]Om inte annat följer av 3 kap. 18 § skollagen får uppgifter som enligt denna förordning ankommer på kommunens skolstyrelse efter beslut av kommunen i stället läggas på någon annan kommunal nämnd. Förordning (1990:1223).

2 §  I denna förordning avses med redovisningsår tiden den 1 juli--den 30 juni nästa kalenderår.

[S2]Med skolstyrelse avses i förekommande fall sådan annan kommunal nämnd som anförtrotts uppgifter med stöd av 1 § tredje stycket. Förordning (1986:399).

Allmänna bestämmelser om individuella planer

3 §  Syftet med en individuell plan är att hjälpa den unge att så snart som möjligt övergå till reguljär utbildning eller stadigvarande arbete.

[S2]En individuell plan skall innehålla sådana moment av vägledning, utbildning och arbete som bedöms lämpliga i det enskilda fallet.

4 §  En individuell plan skall omfatta hela den tid mellan grundskolan eller motsvarande och 18-årsdagen under vilken insatser av berörda slag kan behövas.

5 §  Möjligheterna till en övergång till reguljär utbildning eller stadigvarande arbete skall undersökas fortlöpande. En omprövning av insatserna för den unge skall göras minst var tionde vecka.

6 §  Den individuella planen skall utarbetas och omprövas tillsammans med den unge själv.

7 §  I varje individuell plan skall ingå uppföljningsprogram som sammanhållande moment.

[S2]I en individuell plan bör anställning på ungdomsplats eller annan arbetslivspraktik växla med utbildning, exempelvis lokalt arbetsmarknadsanknutna specialkurser (LA-kurser), andra specialkurser i gymnasieskolan eller kurser inom kommunal vuxenutbildning.

Uppföljningsprogram

8 §  Ett uppföljningsprogram skall innehålla ett eller flera sådana moment som studie- och yrkesorientering, personlig vägledning i hithörande frågor, facklig information och annan arbetslivsorientering.

9 §  Omfattningen och förläggningen av uppföljningsprogrammen i en individuell plan bestäms med hänsyn till behoven i det enskilda fallet. En utgångspunkt bör därvid vara att uppföljningsprogrammen skall omfatta sammanlagt högst sex veckor för ett redovisningsår, om insatser för den unge behövs hela året.

10 §  För uppföljningsprogram får anlitas personal inom och utanför skolväsendet. Förordning (1990:1223).

Administration

11 §  Skolstyrelsen har det övergripande ansvaret för de individuella planerna.

[S2]Verksamheten skall bedrivas i nära samverkan mellan skolstyrelsen, andra berörda kommunala organ och den offentliga arbetsförmedlingen. Förordning (1986:399).

12 §  Ledningen av verksamhet enligt individuella planer kan organiseras fristående eller knytas till någon organisation utanför skolan. Skolstyrelsen får också besluta att ledningen helt eller delvis skall knytas till en skolenhet med gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning eller grundskola.

13 §  Oavsett vad som följer av beslut om organisationen enligt 12 § skall specialkurser i gymnasieskolan och andra sådana inslag i individuella planer som ingår i en viss utbildningsform organiseras inom ramen för denna.

14 § har upphävts genom förordning (1990:1223).

Ungdomsplats

15 §  I en individuell plan kan ingå anställning på särskilt inrättad ungdomsplats med lön och andra anställningsförmåner som står i överensstämmelse med de överenskommelser om ungdomsplatser som har träffats mellan parterna på arbetsmarknaden.

16 §  Ungdomsplats anvisas av skolstyrelsen när en sådan insats aktualiseras enligt den individuella planen.

[S2]Anställning på ungdomsplats skall normalt inte utgöra första moment i en individuell plan. Den unge bör före sådan anställning ha deltagit i åtminstone ett uppföljningsprogram.

17 §  Innan någon anvisas en ungdomsplats skall skolstyrelsen förvissa sig om att arbetsgivaren kan förväntas fullgöra de skyldigheter som avses i 15 § och att arbetsförhållandena i övrigt är tillfredsställande. Om ungdomsplatsen inte har inrättats efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och den berörda lokala arbetstagarorganisationen, skall närmast berörda arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom branschen beredas tillfälle att yttra sig. Underkänner någon av organisationerna ungdomsplatsen, får anvisning ske endast om det finns särskilda skäl.

18 §  Anställning på en ungdomsplats får vara högst sex månader. Flera sådana anställningar i oavbruten följd får vara sammanlagt högst sex månader.

[S2]Om skolstyrelsen trots ingående undersökningar inte kan ordna annan meningsfull sysselsättning åt den unge, får skolstyrelsen förlänga tiden enligt första stycket på begäran av den unge och arbetsgivaren och efter samråd med arbetsförmedlingen och närmast berörd arbetstagarorganisation. Förlängningen får inte överstiga fem månader.

19 §  Den som haft anställning på ungdomsplats under tid som avses i 18 § och därefter deltagit i annan verksamhet som ingår i den individuella planen kan beredas ny anställning på ungdomsplats, om någon annan meningsfull sysselsättning inte går att finna.

Utbildningsinslag under period på ungdomsplats

20 §  Till en ungdomsplats skall normalt knytas utbildningsinslag som kommunen svarar för. Kommunen kan förlägga utbildningsinslagen till skola eller företag eller anordna dem på annat sätt.

[S2]Utbildningsinslagen bör för varje elev ha en omfattning av någon eller några timmar i veckan.

21 §  Utbildningsinslagen syftar inte till att ge en avslutad utbildning. De skall inriktas på att förbättra elevernas grundläggande kunskaper och färdigheter i allmänna ämnen eller yrkesinriktade ämnen och därmed underlätta en övergång till reguljär utbildning eller stadigvarande arbete.

22 §  För utbildningsinslagen får anlitas personal inom och utanför skolväsendet. Förordning (1990:1223).

Bidragsformer och bidragsadministration

23 §  Kommuner som anordnar verksamhet enligt denna förordning har rätt att få statsbidrag för uppföljningsprogram och administration (allmänt bidrag).

[S2]Till arbetsgivare som anställer ungdomar på ungdomsplatser inom ramen för individuella planer lämnas bidrag till ungdomsplats.

[S3]Till kommunerna lämnas bidrag till utbildningsinslag under ungdomarnas perioder på ungdomsplats (bidrag till utbildningsinslag).

[S4]Bidrag enligt denna förordning får inte lämnas till kommun eller arbetsgivare i den mån vederbörande för samma insats uppbär bidrag eller motsvarande med stöd av andra bestämmelser, exempelvis statsbidrag till sedvanligt beredskapsarbete.

24 §  Skolstyrelsen beslutar om och betalar ut bidrag till ungdomsplats.

[S2]Skolöverstyrelsen skall på uppgifter från skolstyrelsen tillhandahålla de medel som behövs för skolstyrelsens utbetalningar till arbetsgivarna.

25 §  Länsskolnämnden beslutar om allmänt bidrag och bidrag till utbildningsinslag. Skolöverstyrelsen betalar ut bidragen till kommunerna.

Allmänt bidrag

26 §  En kommun har rätt att få allmänt bidrag med 3 750 kronor för var och en som omfattas av uppföljningsprogram enligt 9 § inom tiden den 1 juli--den 31 maj av redovisningsåret. Vid deltagande kort tid skall bidraget minskas.

Bidrag till ungdomsplats

27 §  Bidrag till ungdomsplats lämnas till arbetsgivare som med iakttagande av föreskrifterna i denna förordning har någon anställd på en ungdomsplats som ingår i en individuell plan.

[S2]Om anställningen pågår när den unge fyller 18 år och den individuella planen därmed upphör, har arbetsgivaren rätt till bidrag även under den del av anställningstiden som löper därefter. Med tiden före 18- årsdagen inräknad får bidrag lämnas för högst sex månader. Som villkor för bidraget gäller samma skyldigheter för arbetsgivaren under hela tiden.

[S3]Bidraget uppgår till 75 kronor för varje dag som den unge har varit närvarande på ungdomsplatsen eller har deltagit i utbildningsinslag som avses i 20 §. Till statliga myndigheter och allmänna försäkringskassor får dock motsvarande bidrag uppgå till 123 kronor. Förordning (1985:680).

28 §  Bidrag till arbetsgivare för ungdomsplats betalas ut av skolstyrelsen månadsvis i efterskott.

[S2]Skolstyrelsen skall före varje utbetalning förvissa sig om att arbetsgivaren för den aktuella tiden har utgett de löneförmåner och ordnat det försäkringsskydd som följer av 15 §. Om arbetsgivaren inte gjort detta, får utbetalning inte ske.

[S3]Föreskrifterna i andra stycket gäller inte när ungdomsplatsen har kommit till stånd efter överenskommelse med den berörda lokala arbetstagarorganisationen.

29 §  Om en arbetsgivare har uppburit bidrag som han inte har varit berättigad till, skall han betala tillbaka vad han har fått för mycket. Om det finns särskilda skäl, kan skolstyrelsen helt eller delvis befria honom från återbetalningsskyldigheten.

[S2]Om arbetsgivaren har ålagts återbetalningsskyldighet, får ett skäligt belopp innehållas vid varje senare bidragsutbetalning till dess skulden har betalats.

30 §  Skolstyrelsen skall utöva tillsyn över att bidragen till ungdomsplatser används på föreskrivet sätt. Arbetsgivaren skall bereda skolstyrelsen eller den som skolstyrelsen utser tillfälle att granska verksamheten och därvid lämna de uppgifter som behövs för granskningen. Förordning (1986:399).

31 §  Om arbetsgivaren inte iakttar sina skyldigheter enligt 15 och 30 §§ eller arbetsförhållandena i övrigt inte är tillfredsställande och bristerna inte avhjälps omgående efter anmaning, skall skolstyrelsen besluta om bidragsgivningens upphörande.

Bidrag till utbildningsinslag

32 §  Om intet annat följer av 32 a §, bestäms en kommuns bidrag till utbildningsinslag under ungdomarnas perioder på ungdomsplats med hänsyn till antalet ungdomar på ungdomsplats under redovisningsåret för vilka arbetsgivare får bidrag enligt denna förordning och för vilka utbildningsinslag anordnas.

[S2]Bidrag lämnas med 78 kronor 20 öre per elev och ungdomsplatsvecka. Förordning (1990:939).

32 a §  Inom ramen för sina faktiska kostnader för utbildningsinslag ett redovisningsår skall varje kommun som bidrag till sådana inslag vara garanterad ett visst belopp.

[S2]Garantibeloppet skall motsvara högst hälften av det sammanlagda belopp som kommu nen erhållit som bidrag till utbildningsinslag under närmast föregående redovisningsår. Förordning (1990:31).

Bidragsframställningar m.m.

33 §  Skolstyrelsen skall varje kalendermånad för den närmast föregående kalendermånaden till länsskolnämnden lämna skriftliga uppgifter om

 1. hur många ungdomar i kommunen som efter avslutad grundskola eller motsvarande varken genomgår reguljär utbildning eller har stadigvarande arbete,
 2. för hur många ungdomar insatser har gjorts enligt individuella planer,
 3. i vilken omfattning ungdomar har deltagit i uppföljningsprogram,
 4. i vilken omfattning ungdomar har varit anställda på ungdomsplats (antal ungdomar och antal veckor för var och en),
 5. i vilken omfattning ungdomar på ungdomsplats har deltagit i utbildningsinslag,
 6. medelsåtgången för kommunernas utbetalningar till arbetsgivarna av bidrag till ungdomsplats, varvid statliga och icke statliga ungdomsplatser skall redovisas var för sig,
 7. hur stort bidrag till utbildningsinslag som yrkas.

[S2]I de uppgifter som skolstyrelsen lämnar i november skall också anges hur stort allmänt bidrag som yrkas i fråga om de ungdomar som redan före den 1 november under redovisningsåret har deltagit i något uppföljningsprogram. I de uppgifter som lämnas i juni skall anges hur stort allmänt bidrag som yrkas i fråga om de ungdomar som först någon gång under tiden den 1 november--den 31 maj under redovisningsåret har deltagit i ett uppföljningsprogram.

[S3]Skolöverstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om skyldighet för skolstyrelsen att lämna information som skolöverstyrelsen eller länsskolnämnden behöver för att fullgöra sina uppgifter enligt denna förordning.

34 §  Länsskolnämnden skall till skolöverstyrelsen vidarebefordra skolstyrelsernas uppgifter.

[S2]Länsskolnämnden skall också underrätta skolöverstyrelsen om de beslut om allmänt bidrag och bidrag till utbildningsinslag som nämnden fattar.

35 §  Om det finns särskilda skäl, får länsskolnämnden pröva en begäran om allmänt bidrag eller bidrag till utbildningsinslag som har framställts senare än som skall ske enligt 33 §.

36 §  Skolöverstyrelsen får betala ut allmänt bidrag tidigast i november såvitt gäller ungdomar som redan före den 1 november under redovisningsåret har deltagit i något uppföljningsprogram och tid igast i juni såvitt gäller ungdomar som först någon gång under tiden den 1 november-den 31 maj under redovisningsåret har deltagit i ett uppföljningsprogram. Förordning (1990:31).

36 a §  För bidrag till utbildningsinslag tillämpas ett system med förskott och slutreglering utan rekvisition från skolstyrelsen. Förskottet skall motsvara garantibeloppet enligt 32 a § andra stycket.

[S2]Förskott skall avrundas till närmast lägre hundratal kronor. Det skall dras av när bidraget för redovisningsåret slutligt betalas ut.

[S3]Skolöverstyrelsen skall tidigast två månader efter redovisningsårets slut betala ut vad som efter avdrag av förskott återstår av slutligt fastställt bidrag till utbildningsinslag för redovisningsåret och samtidigt betala ut förskottet för det följande redovisningsåret. Förordning (1990:31).

Statlig tillsyn m.m.

37 §  Kommunernas verksamhet enligt denna förordning står under skolöverstyrelsens och länsskolnämndens tillsyn.

38 §  För granskning av tillämpningen av denna förordnings bestämmelser om statsbidrag får riksrevisionsverket, skolöverstyrelsen och länsskolnämnden hos kommunen ta del av räkenskaper och övriga handlingar samt göra de undersökningar som fordras i övrigt.

[S2]Kommunen är skyldig att på begäran sända in de uppgifter och det verifikationsmaterial som behövs för myndighetens granskning.

Överklagande

39 §  Beslut av skolstyrelsen i fråga om bidrag till arbetsgivare för ungdomsplats får överklagas hos skolöverstyrelsen genom besvär.

[S2]Beslut av länsskolnämnden om allmänt bidrag och bidrag till utbildningsinslag får överklagas hos skolöverstyrelsen genom besvär.

40 §  Beslut som skolöverstyrelsen enligt denna förordning har fattat såsom första instans överklagas hos regeringen genom besvär.

[S2]Beslut som skolöverstyrelsen har fattat med anledning av besvär enligt 39 § får inte överklagas.

Övrigt

41 §  Skolöverstyrelsen skall meddela de närmare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1983:583) om statsbidrag till uppföljningsinsatser för ungdomar under 18 år

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1983.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om ekonomiska anspråk som hänför sig till introduktionsprogram och yrkesintroduktion som anordnats före den 1 juli 1983.
Yrkesintroduktion som har påbörjats men inte avslutats före den 1 juli 1983 får fullföljas enligt de äldre bestämmelserna. Den får dock inte pågå längre än till utgången av oktober 1983.
Skolöverstyrelsen får inte pröva sådana rekvisitioner av statsbidrag till introduktionsprogram och yrkesintroduktion som kommit in till överstyrelsen efter utgången av maj 1984. En sådan rekvisition skall skolöverstyrelsen i stället med eget yttrande lämna över till regeringen.
 1. Förordningen (1982:20) om bidrag till ungdomsplatser gäller fortfarande i fråga om anställning som har tillträtts före den 1 juli 1983.
Förarbeten
Prop. 1982/83:100
Ikraftträder
1983-07-01

Förordning (1983:830) om ändring i förordningen (1983:583) om statsbidrag till uppföljningsinsatser för ungdomar under 18 år

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling. Den tillämpas i fråga om bidrag för tiden från och med den 1 juli 1983.
  Omfattning
  ändr. 27 §
  Ikraftträder
  1983-11-08

Förordning (1985:680) om ändring i förordningen (1983:583) om statsbidrag till uppföljningsinsatser för ungdomar under 18 år

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling. Den tillämpas i fråga om statsbidrag för tiden från och med den 1 juli 1985.
  Omfattning
  ändr. 27 §
  Ikraftträder
  1985-07-30

Förordning (1986:399) om ändring i förordningen (1983:583) om statsbidrag till uppföljningsinsatser för ungdomar under 18 år

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1985/86:100, Prop. 1985/86:10
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 11, 30, 32 §§; ny 32 a §
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1990:31) om ändring i förordningen (1983:583) om statsbidrag till uppföljningsinsatser för ungdomar under 18 år

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990.
  2. Föreskrifterna om beräkning av garantibelopp i 32 a § och om utbetalning av förskott i 36 a § skall tillämpas första gången i fråga om verksamhet under redovisningsåret 1990/91.
  3. I fråga om beräkning av garantibelopp för verksamhet före den 1 juli 1990 gäller 32 a § i sin äldre lydelse. I fråga om utbetalning av bidrag till utbildningsinslag som avser tid före den 1 juli 1990 gäller 36 § i sin äldre lydelse.
  Omfattning
  ändr. 32 a, 36 §§; ny 36 a §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1990:939) om ändring i förordningen (1983:583) om statsbidrag till uppföljningsinsatser för ungdomar under 18 år

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 november 1990. Bestämmelsen i förordningen skall dock tillämpas från och med den 1 juli 1990.
  Omfattning
  ändr. 32 §
  Ikraftträder
  1990-11-01

Förordning (1990:1223) om ändring i förordningen (1983:583) om statsbidrag till uppföljningsinsatser för ungdomar under 18 år

  Omfattning
  upph. 14 §; ändr. 1, 10, 22 §§
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:928) om upphävande av två förordningar om stats- bidrag på skolområdet

  Omfattning
  upph.