Upphävd författning

Förordning (1982:755) om utländska statsfartygs och statsluftfartygs tillträde till Sveriges territorium, m.m. (tillträdesförordning);

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1982-06-17
Ändring införd
SFS 1982:755
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning upphör att gälla om Sverige kommer i krig.

[S2]Bestämmelserna i 16 - 30 §§ börjar tillämpas först när regeringen förordnar om det vid krig mellan utländska stater. När 16 - 30 §§ är i tillämpning gäller inte 3, 4 och 7 - 15 §§ för krigförande staters statsfartyg och statsluftfartyg.

2 §  I denna förordning avses med

 1. statsfartyg: örlogsfartyg samt andra fartyg och svävare som ägs eller brukas av en stat och nyttjas i icke-kommersiellt syfte,
 2. statsluftfartyg: militära luftfartyg och andra luftfartyg som ägs eller brukas av en stat och nyttjas i icke-kommersiellt syfte,
 3. örlogsfartyg: fartyg och svävare som tillhör en stats sjöstridskrafter, har de yttre nationella kännetecken som utmärker örlogsfartyg, står under befäl av vederbörligen utnämnda officerare och är bemannade av besättningar underkastade fastställda disciplinregler,
 4. militära luftfartyg: luftfartyg som har militära nationalitetsbeteckningar eller som på annat sätt identifieras som militära,
 5. militära fordon: motordrivna fordon, släpfordon och terrängsläp som ägs eller brukas av en stats stridskrafter,
 6. uppbringade fartyg: andra fartyg än örlogsfartyg som en krigförande stat har tagit i besittning från en annan stat,
 7. svenskt territorium: Sveriges landområden, Sveriges sjöterritorium med inre vatten och territorialhavet samt luftrummet över landområdena och sjöterritoriet.

Allmänna bestämmelser för utländska statsfartyg och statsluftfartyg m. m.

3 §  Utländska statsfartyg har för genomfart tillträde till svenskt territorialhav. Före sådan genomfart skall anmälan göras på diplomatisk väg. Anmälan behövs dock inte för genomfarten av det svenska territorialhavet i Öresund.

[S2]För statsfartygs tillträde till svenskt territorium i andra fall än som avses i första stycket krävs tillstånd. Tillstånd behövs dock inte för statsfartyg som är i nöd eller som används av ett utländskt statsöverhuvud vid besök i Sverige.

4 §  Utländska statsluftfartyg har för genomfart tillträde till luftrummet över det svenska territorialhavet i Öresund.

[S2]För statsluftfartygs tillträde till svenskt territorium i andra fall än som avses i första stycket krävs tillstånd. Tillstånd behövs dock inte för statsluftfartyg som är i nöd eller som används av ett utländskt statsöverhuvud vid besök i Sverige.

5 §  För utländska militära fordons tillträde till svenskt territorium krävs tillstånd. Tillstånd behövs dock inte för fordon som medförs ombord på statsfartyg eller statsluftfartyg.

6 §  När utländska statsfartyg och statsluftfartyg befinner sig inom svenskt territorium gäller för dem i tillämpliga delar svenska miljövårds-, hälsovårds-, trafik-, hamn-, lotsnings-, flygplats-, tull- och ordningsföreskrifter samt föreskrifter om nyttjande av radioanläggningar. Anvisningar av svenska myndigheter skall följas.

[S2]Utländska statsfartygs genomfart av svenskt territorialhav skall ske så att rikets lugn, ordning och säkerhet inte störs.

7 §  Inom svenskt territorium får ett utländskt statsfartyg inte utan tillstånd göra uppehåll, om det inte är nödvändigt med hänsyn till fartygets sjösäkerhet. Om fartyget tvingas göra uppehåll eller om det på grund av nöd kommer in på svenskt inre vatten, skall fartyget ange detta med internationell signal och anmäla förhållandet till en svensk militär myndighet.

8 §  När ett utländskt statsfartyg uppehåller sig inom svenskt territorium, skall fartyget ha sin nationalitetsflagga hissad. Ubåtar skall vara i övervattensläge.

[S2]Inom inre vatten skall statsfartyget framföras i lotsled med anlitande av en behörig svensk lots. Om fartyget inte har rätt att vara inom svenskt territorium, får lotsning ske endast om det begärs av militärbehälhavaren eller om fartyget är i trängande sjönöd.

9 §  Inom svenskt territorium skall ett utländskt statsluftfartyg framföras i kontrollerat luftrum och följa bestämmelserna för civil luftfart, om inte regeringen för vissa fall bestämmer något annat. Luftfartyget skall framföras längs flygvägar som luftfartsverket bestämmer efter samråd med överbefälhavaren. Luftfartyg som är i nöd inom svenskt territorium skall ange detta med internationell signal och anmäla förhållandet till ett svenskt flygtrafikledningsorgan.

10 §  Inom svenskt territorium får från ett utländskt statsfartyg eller statsluftfartyg inte upprättas kartor eller företas mätning eller lodning som inte behövs för fartygets eller luftfartygets säkra framförande. Regeringen kan för vissa fall bestämma något annat. Flygfotografering eller annan avbildning får inte ske utan tillstånd.

[S2]Inom svensk territorium får ett utländskt statsfartyg eller statsluftfartyg inte utan tillstånd bedriva skjutövningar eller andra övningar som inte i sin helhet kan genomföras inom fartyget eller luftfartyget. Inte heller får manövrering i samband med krigsmässiga övningar företas utan tillstånd.

11 §  Inom svenskt territorium får ett utländskt statsluftfartyg inte utan tillstånd medföra andra skjutvapen eller utrustningar för bildupptagning än sådana som är fast monterade i luftfartyget. Inte heller får ammunition, sprängämnen, film eller annan materiel för bildupptagning medföras utan tillstånd.

[S2]Beväpnad trupp får inte utan tillstånd medföras i statsluftfartyg som skall flyga över eller landa i Sverige.

12 §  Om rätt för besättningen på ett utländskt statsfartyg eller statsluftfartyg att lämna detta utan inresekontroll föreskrivs i utlänningsförordningen (1989:547). Annat vapen än blankt vapen som hör till uniformsdräkten får inte bäras utan tillstånd när fartyget eller luftfartyget lämnas. Förordning (1989:554).

13 §  Regeringen meddelar tillstånd som avses i 3 - 5, 7 och 10 - 12 §§ om inte annat anges i 14 §. Tillstånden utverkas på diplomatisk väg.

14 §  Överbefälhavaren får på framställning av luftfartsverket meddela utländska statsluftfartyg tillstånd för tillträde till svenskt territorium, om luftfartygen är obeväpnade och används för transport för Förenta Nationernas räkning eller för transport som är likställd med civil lufttransport.

[S2]Överbefälhavaren får på framställning av sjöfartsverket eller luftfartsverket meddela utländska statsfartyg eller statsluftfartyg tillstånd för tillträde till svenskt territorium, om det är nödvändigt för att rädda människoliv.

[S3]Överbefälhavaren får på framställning av kustbevakningen meddela utländska statsfartyg eller statsluftfartyg tillstånd för tillträde till svenskt territorium, om det är nödvändigt för särskilt brådskande bekämpning av miljöfarliga föroreningar till sjöss.

[S4]Överbefälhavaren får på framställning av generaltullstyrelsen meddela militära fordon från Danmark, Finland eller Norge tillstånd för tillträde till svensk territorium, om fordonen används för transport som är likställd med civil landtransport. Förordning (1989:278).

15 §  Överbefälhavaren skall snarast underrätta chefen för utrikesdepartementet och chefen för försvarsdepartementet när tillstånd enligt 14 § har meddelats.

Särskilda bestämmelser för krigförande staters statsfartyg och statsluftfartyg

16 §  En krigförande stats statsfartyg och statsluftfartyg skall respektera Sveriges neutralitet.

[S2]Krigshandlingar samt åtgärder för att stoppa, uppbringa eller visitera fartyg eller luftfartyg får inte företas inom svenskt territorium eller mot föremål eller personer inom territoriet. En krigförande stat får inte använda svenskt territorium som bas för krigsoperationer eller där bedriva underrättelseverksamhet eller stridsledning.

17 §  En krigförande stats statsfartyg har för genomfart tillträde till det svenska territorialhavet under högst 24 timmar i följd. För ubåtar och svävare är genomfart av territorialhavet dock endast tillåten i Öresund.

[S2]Ett örlogsfartyg som har lämnat territorialhavet får inte återvända dit förrän minst 48 timmar har förflutit.

[S3]Tillträde till svenskt territorium i andra fall än som avses i första och andra styckena är tillåtet endast för statsfartyg som är i trängande sjönöd samt, enligt bestämmande av militärbefälhavaren efter samråd med civilbefälhavaren, för militära sjukvårdsfartyg och andra statsfartyg som är inrättade och nyttjas uteslutande för humanitära uppgifter.

18 §  Inom svenskt territorium får högst tre örlogsfartyg som tillhör samma krigförande stat eller inbördes förbundna krigförande stater befinna sig samtidigt.

19 §  En krigförande stats statsluftfartyg har för genomfart utan onödiga kursavvikelser tillträde till luftrummet över territorialhavet i Öresund.

[S2]Tillträde till svenskt territorium i andra fall än som avses i första stycket är tillåtet endast för luftfartyg i nöd och, enligt bestämmande av överbefälhavaren, för ambulansluftfartyg.

20 §  Om en krigförande stats örlogsfartyg befinner sig inom svenskt territorium när 16 - 30 §§ börjar tillämpas, skall fartygen lämna territoriet inom 24 timmar. Om örlogsfartyg som tillhör olika krigförande stater befinner sig i samma hamn eller på samma ankarplats och dessa stater inte är inbördes förbundna, skall dock minst 24 timmar förflyta mellan avgångstiderna. Fartygen skall avgå i den ordning som de har anlänt, om inte särskilda förhållanden föranleder annat. Om en krigförande stats handelsfartyg lämnar en hamn eller ankarplats där en motståndarstats örlogsfartyg befinner sig, får örlogsfartyget avgå tidigast 24 timmar efter handelsfartyget.

[S2]Avgångstider som avses i första stycket bestäms av överbefälhavaren eller, enligt hans bestämmande, av militärbefälhavaren.

21 §  Inom svenskt territorium får en krigförande stats statsfartyg inte göra uppehåll om det inte är nödvändigt med hänsyn till fartygets sjösäkerhet. Om fartyget tvingas göra uppehåll eller om det på grund av trängande sjönöd kommer in i en otillåten del av territoriet eller inte kan lämna territoriet inom föreskriven tid, skall fartyget ange detta med internationell signal och anmäla förhållandet till militärbefälhavaren.

[S2]Om ett statsfartyg på grund av trängande sjönöd kommer in i en otillåten del av territoriet eller om det inte kan lämna territoriet inom den tid som anges i 20 §, bestämmer militärbefälhavaren skälig tidsfrist inom vilket fartyget skall lämna territoriet. Militärbefälhavaren bestämmer också i vilken omfattning reparationer får utföras. Tidsfrist för reparationer får medges endast om det är uppenbart att fartyget kan göras sjövärdigt inom rimlig tid. Skador som har orsakats av krigshandlingar får inte repareras. Andra reparationer får utföras endast i den omfattning som är oundgängligen nödvändig med hänsyn till fartygets sjövärdighet.

22 §  När en krigförande stats statsfartyg uppehåller sig inom svenskt territorium, skall fartyget ha sin nationalitetsflagga hissad. Ubåtar skall vara i övervattensläge.

[S2]Inom inre vatten skall statsfartyg framföras i lotsled med anlitande av en behörig svensk lots. Lotsning får ske endast om fartyget har rätt att vara inom svenskt territorium. Inom territorialhavet får svenska lotsar anlitas endast vid trängande sjönöd.

23 §  Om en krigförande stats statsfartyg befinner sig i svensk hamn eller på en ankarplats inom svenskt territorium när 16 - 30 §§ börjar tillämpas, får fartygen komplettera sina förråd enligt militärbefälhavarens bestämmande. Detsamma gäller för fartyg som har medgetts tidsfrist enligt 21 §. Kompletteringen får dock göras endast i den omfattning som är nödvändig för att fartygen skall kunna nå närmaste hamn i sin egen stat.

[S2]Komplettering av förråd i andra fall än som avses i första stycket är, enligt bestämmande av militärbefälhavaren efter samråd med civilbefälhavaren, tillåten för militära sjukvårdsfartyg och andra statsfartyg som är inrättade och nyttjas uteslutande för humanitära uppgifter samt för ambulansluftfartyg.

24 §  En krigförande stats statsluftfartyg som på grund av nöd kommer in i svenskt territorium skall ange detta med internationell signal.

25 §  Inom svenskt territorium får från en krigförande stats statsfartyg eller statsluftfartyg inte upprättas kartor eller företas mätning eller lodning som inte behövs för fartygets eller luftfartygets säkra framförande. Flygfotografering eller annan avbildning får inte ske.

[S2]En krigförande stats statsfartyg eller statsluftfartyg får inte bedriva övningar inom svenskt territorium.

26 §  Inom svenskt territorium får radioanläggningar på en krigförande stats statsfartyg eller statsluftfartyg inte användas för att sända radiomeddelanden annat än i fall av nöd eller för kommunikation med svenska myndigheter.

27 §  Personal från en krigförande stats statsfartyg eller statsluftfartyg får landsättas endast om militärbefälhavaren medger det.

Särskilda bestämmelser för uppbringade fartyg m. m.

28 §  Av en krigförande stat uppbringade utländska fartyg har för genomfart tillträde till territorialhavet i Öresund.

[S2]Tillträde till svenskt territorium i andra fall än som avses i första stycket är tillåtet endast för uppbringade fartyg som är i trängande sjönöd.

[S3]Bestämmelserna i 6, 16, 21, 22 och 25 - 27 §§ gäller för uppbringade fartyg som befinner sig inom territoriet. Uppbringade fartyg får inte komplettera sina förråd inom territoriet.

29 §  Av en krigförande stat uppbringade svenska fartyg som kommer in på svenskt territorium får inte lämna detta utan regeringens tillstånd.

30 §  Bestämmelserna i 28 § gäller i tillämpliga delar för krigsfångetransporter.

Övriga bestämmelser

31 §  Polis-, lots-, fyr-, luftfarts- och tullmyndigheter samt kustbevakningen skall snarast möjligt rapportera till den millitäre chef som överbefälhavaren bestämmer om utländska statsfartyg, statsluftfartyg och militära fordon

 1. iakttas inom eller i anslutning till svenskt territorium,
 2. överträder bestämmelserna i denna förordning. Förordning (1988:483).

32 §  Rikspolisstyrelsen, kustbevakningen, sjöfartsverket, luftfartsverket och generaltullstyrelsen, varje myndighet inom sitt område, meddelar efter samråd med överbefälhavaren närmare föreskrifter för rapporteringen enligt 31 §.

[S2]Föreskrifter för verkställighet i övrigt av denna förordning meddelas av överbefälhavaren efter samråd med berörda civila myndigheter. Förordning (1988:483).

33 §  På grund av internationella överenskommelser eller föreskrifter som regeringen meddelar särskilt kan gälla andra regler för tillträde till svenskt territorium än vad som anges i denna förordning.

Ändringar

Förordning (1982:755) om utländska statsfartygs och statsluftfartygs tillträde till Sveriges territorium, m.m. (tillträdesförordning)

Förordning (1988:483) om ändring i förordningen (1982:755) om utländska stats- fartygs och statsluftfartygs tillträde till Sveriges territorium, m.m (tillträdesförordning)

  Omfattning
  ändr. 14, 31, 32 §§
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1989:278) om ändring i förordningen (1982:755) om utländska stats- fartygs och statsluftfartygs tillträde till Sveriges territorium, m.m. (tillträdesförordning)

  Omfattning
  ändr. 14 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1989:554) om ändring i förordningen (1982:755) om utländska stats- fartygs och statsluftfartygs tillträde till Sveriges territorium, m.m. (tillträdesförordning)

  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Ändring, SFS 1992:118

  Omfattning
  upph.