Inaktuell version

Förordning (1982:756) om Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet, m.m. (IKFN-förordning)

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1982-06-17
Ändring införd
SFS 1982:756 i lydelse enligt SFS 2014:1213
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Allmänna bestämmelser

1 §  Denna förordning upphör att gälla om Sverige kommer i krig.

[S2]Bestämmelserna i 36--68 §§ börjar tillämpas först när regeringen förordnar om det vid krig mellan utländska stater. När 36--68 §§ är i tillämpning, gäller inte 13--27 §§ i fråga om ingripanden mot krigförande staters statsfartyg och statsluftfartyg.

2 §  I denna förordning avses med

 1. svenskt territorium: Sveriges landområden, Sveriges sjöterritorium med inre vatten och territorialhavet samt luftrummet över landområdena och sjöterritoriet,
 2. Sveriges ekonomiska zon: havsområden utanför Sveriges sjöterritorium enligt vad som föreskrivs i förordningen (1992:1226) om Sveriges ekonomiska zon,
 3. statsfartyg: örlogsfartyg, forskningsfartyg samt andra fartyg och svävare som ägs eller brukas av en stat och nyttjas i icke-kommersiellt syfte,
 4. örlogsfartyg: fartyg och svävare som tillhör en stats stridskrafter, har de yttre nationella kännetecken som utmärker örlogsfartyg, står under befäl av vederbörligen utnämnda officerare och är bemannade av besättningar underkastade fastställda disciplinregler,
 5. forskningsfartyg: fartyg som ägs eller brukas av en stat och som utrustats för och bedriver forskning enligt internationellt vedertagna principer,
 6. handelsfartyg: andra fartyg och svävare än sådana som avses i 3,
 7. statsluftfartyg: militära stridsflygplan, militära transportflygplan och andra luftfartyg som ägs eller brukas av en stat och nyttjas i icke-kommersiellt syfte,
 8. militära stridsflygplan: jakt-, attack-, bomb-, spanings- och skolflygplan samt stridshelikoptrar som ägs eller brukas av en stats stridskrafter,
 9. civila luftfartyg: andra luftfartyg än sådana fartyg som avses i 7,
 10. militära fordon: stridsfordon, andra motordrivna fordon, släpfordon och terrängsläp som ägs eller brukas av en stats stridskrafter,
 11. stridsfordon: splitterskyddat motordrivet fordon som ägs eller brukas av en stats stridskrafter och från vilket strid kan genomföras,
 12. uppbringade fartyg: andra fartyg än örlogsfartyg som en krigförande stat har tagit i besittning från en annan stat,
 13. prisbesättning: besättning som en krigförande stat sätter ombord på ett uppbringat fartyg för att leda dess manövrering. Förordning (1996:1567).

3 §  Försvarsmakten ska

 1. upptäcka och avvisa kränkningar av svenskt territorium och i samarbete med civila myndigheter ingripa vid andra överträdelser av tillträdesförordningen (1992:118),
 2. skydda svenska fartyg och luftfartyg inom svenskt territorium samt på eller över fritt hav,
 3. medverka vid tillsynen av sådana vattenområden som anges i 5 § 5 skyddslagen (2010:305) och som har beslutats vara skyddsobjekt enligt samma lag,
 4. medverka vid kontroll av sjöfarten och luftfarten inom svenskt territorium,
 5. medverka vid tillsynen av utländskt fiske inom svenskt territorium och Sveriges ekonomiska zon, och
 6. i övrigt vid behov biträda civila myndigheter vid ingripanden mot fartyg eller luftfartyg i den utsträckning som anges i denna förordning. Förordning (2010:648).

4 §  Inom svenskt territorium får ett fartyg eller luftfartyg anropas, prejas och, under de förutsättningar som anges i 5 §, visiteras, om det behövs för att kunna fastställa dess nationalitet eller ställning som statsfartyg eller statsluftfartyg.

5 §  Om regeringen inte för ett visst fall föreskriver något annat, skall för tillträde till och åtgärder ombord på ett utländskt statsfartyg eller statsluftfartyg medgivande inhämtas av chefen för statsfartyget eller statsluftfartyget. För visitation av statsfartyg eller statsluftfartyg som har kommit in till riket utan att ha rätt till det behövs dock inte medgivande, om fara för säkerheten på platsen bedöms föreligga.

6 §  Svenska statsfartyg eller statsluftfartyg som utsätts för våldshandlingar från utländska statsfartyg eller statsluftfartyg får tillgripa vapenmakt i självförsvar på eller över fritt hav. Inom utländskt territorium får vapenmakt tillgripas i självförsvar enligt Försvarsmakten bestämmande. Förordning (1994:533).

7 §  Ingripanden med vapenmakt skall föregås av varning, om inte annat anges i denna förordning. Varning ges genom meddelande eller, om meddelande inte kan överbringas, genom varningsskott eller på annat tydligt sätt. Om ingripanden enligt denna förordning får ske med vapenmakt utan föregående varning, skall varning ändå ges i tveksamma fall.

8 §  Om bestämmelserna i tillträdesförordningen (1992:118) överträds eller någon annan likartad händelse inträffar, skall Försvarsmakten snarast underrätta chefen för Utrikesdepartementet och chefen för Försvarsdepartementet. Förordning (1994:533).

Ingripanden mot utländsk militär personal

9 §  Om utländsk militär personal under omständigheter som tyder på fientlig avsikt överskrider gränsen till svenskt territorium eller landsätts inom territoriet från fartyg eller luftfartyg, skall vapenmakt utan föregående varning tillgripas.

10 §  Om utländsk militär personal i andra fall än som avses i 9 § anträffas inom svenskt territorium och det finns misstanke om att personalen saknar rätt att resa in eller vistas i Sverige, ska dessa omhändertas och avväpnas. Åtgärden ska anmälas till Polismyndigheten. Om Polismyndigheten begär det, ska personalen hållas kvar i avvaktan på vidare åtgärder. Förordning (2014:1213).

11 §  Utländsk militär personal får inte bära uniform inom Sveriges landområden utan tillstånd av Försvarsmakten. Tillstånd behövs inte för försvarsattachéer som är ackrediterade i Sverige.

[S2]Om utländsk militär personal uppträder i uniform utan tillstånd, skall detta förhållande snarast anmälas till Försvarsmakten. Förordning (1994:533).

12 §  Om ett utländskt militärt fordon påträffas inom svenskt territorium utan att ha rätt att vara där, ska det hållas kvar. Om personal som medföljer fordonet saknar rätt att resa in eller vistas i Sverige, ska personalen omhändertas och avväpnas. Åtgärden ska anmälas till Polismyndigheten. Om Polismyndigheten begär det, ska personalen hållas kvar i avvaktan på vidare åtgärder. Förordning (2014:1213).

Ingripanden mot fartyg och luftfartyg

Utländska statsfartyg

13 §  Om utländska statsfartyg överskrider den svenska territorialgränsen under omständigheter som tyder på fientlig avsikt, skall vapenmakt utan föregående varning tillgripas.

14 §  Vapenmakt utan föregående varning skall också tillgripas mot utländska statsfartyg från vilka våldshandlingar begås

 1. mot mål inom svenskt territorium,
 2. från svenskt territorium mot mål utanför territoriet,
 3. mot svenska fartyg eller luftfartyg på eller över fritt hav.

15 §  En utländsk ubåt som påträffas i undervattensläge inom svenskt inre vatten skall hindras från att bedriva fortsatt verksamhet där. Därvid får vapenmakt tillgripas utan föregående varning. Om det behövs, får sådana vapen användas som medför risk för att ubåten sänks eller görs manöveroduglig på något annat sätt. Om ubåten intar övervattensläge, skall den identifieras och för vidare åtgärder föras till en ankarplats.

[S2]En utländsk ubåt som påträffas i undervattensläge inom territorialhavet skall avvisas från territoriet. Om det är nödvändigt skall vapenmakt tillgripas. Då särskilda förhållanden kräver det, får därvid enligt Försvarsmakten bestämmande vapenmakt i syfte att förhindra fortsatt verksamhet tillgripas utan föregående varning. Förordning (1994:533).

16 §  Ett utländskt statsfartyg, som i andra fall än som anges i 15 § påträffas inom svenskt inre vatten utan att ha rätt att vara där, skall prejas och för vidare åtgärder föras till en ankarplats. Om det är nödvändigt får vapenmakt tillgripas.

17 §  Ett utländskt statsfartyg, som gör uppehåll inom det svenska territorialhavet utan att ha rätt till det, skall erinras om gällande bestämmelser samt avvisas från territoriet. Om det är nödvändigt får vapenmakt tillgripas.

18 §  Om ett utländskt statsfartyg inom svenskt territorium bedriver verksamhet som är förbjuden enligt tillträdesförordningen (1992:118), skall fartyget anmodas att genast upphöra med detta.

[S2]Om anmodan inte efterföljs skall fartyget avvisas från territoriet. Om det är nödvändigt får vapenmakt tillgripas. Förordning (1992:119).

19 §  Ett utländskt statsfartyg som befinner sig inom svenskt territorium efter tillstånd av regeringen får avvisas först efter beslut av regeringen.

20 §  Ett utländskt statsfartyg som bryter mot tillträdesförordningen (1992:118) i andra hänseenden än som har angetts i det föregående skall erinras om gällande bestämmelser. Förordning (1992:119).

21 §  Ett utländskt statsfartyg som kommer in på svenskt territorium på grund av nöd skall undsättas och anvisas en lämplig ankarplats eller hamn.

Utländska statsluftfartyg

22 §  Vapenmakt utan föregående varning skall tillgripas mot utländska statsluftfartyg från vilka våldshandlingar begås

 1. mot mål inom svenskt territorium,
 2. från svenskt territorium mot mål utanför territoriet,
 3. mot svenska fartyg eller luftfartyg på eller över fritt hav.

23 §  Ett utländskt statsluftfartyg som uppträder inom svenskt territorium utan att ha rätt att vara där skall avvisas från territoriet. Om det är nödvändigt får vapenmakt tillgripas.

[S2]Om särskilda förhållanden kräver det, får enligt Försvarsmaktens bestämmande vapenmakt utan föregående varning tillgripas vid ingripanden enligt första stycket. Detta gäller även oidentifierade luftfartyg som överskrider den svenska territorialgränsen under omständigheter som tyder på fientlig avsikt. Förordning (1994:533).

24 §  Om ett utländskt statsluftfartyg inom svenskt territorium bedriver verksamhet som är förbjuden enligt tillträdesförordningen (1992:118), skall luftfartyget anmodas att genast upphöra med detta. Om anmodan inte efterföljs skall luftfartyget avvisas från territoriet. Befinner sig luftfartyget inom territoriet efter tillstånd av regeringen, får det dock avvisas först efter beslut av regeringen.

[S2]Om det är nödvändigt får vapenmakt tillgripas för att genomföra avvisningen. Förordning (1992:119).

25 §  Ett utländskt statsluftfartyg som bryter mot tillträdesförordningen (1992:118) i andra hänseenden än som har angetts i det föregående skall erinras om gällande bestämmelser. Förordning (1992:119).

26 §  Ett utländskt statsluftfartyg som kommer in i svenskt luftrum på grund av nöd skall undsättas. Om luftfartyget behöver landa, skall det anvisas en landningsplats.

27 §  Ett utländskt statsluftfartyg som i strid med tillträdesförordningen (1992:118) har landat inom svenskt territorium ska hållas kvar. Militär personal ombord ska omhändertas och avväpnas. Åtgärden ska anmälas till Polismyndigheten. Om Polismyndigheten begär det, ska personalen hållas kvar i avvaktan på vidare åtgärder. Förordning (2014:1213).

Kontroll av sjöfart och fiske

28 §  Om ett svenskt eller utländskt handelsfartyg misstänks ha brutit mot sjötrafikförordningen (1986:300) eller mot föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen eller om ett utländskt handelsfartyg har överträtt skyddslagen (2010:305), ska fartygets befälhavare eller annan som svarar för fartygets framförande upplysas om gällande bestämmelser. Förhållandet ska anmälas till Polismyndigheten. På begäran av Polismyndigheten ska Försvarsmakten lämna biträde vid prejning, visitering och andra åtgärder som Polismyndigheten får vidta, om Försvarsmaktens verksamhet inte hindrar det. Förordning (2014:1213).

29 §  Om ett utländskt handelsfartyg bedriver fiske inom svenskt territorium eller Sveriges ekonomiska zon och misstanke föreligger om olovligt eller olaga fiske, anmäls förhållandet till behörig civil myndighet. På begäran av denna myndighet lämnas biträde med prejning och visitering av fartyget, införande av fartyget till svensk hamn och andra åtgärder som denna myndighet får vidta, om försvarsmaktens verksamhet inte hindrar det.

[S2]Vad som sägs i första stycket gäller även om ett utländskt handelsfartyg inom svenskt territorium eller Sveriges ekonomiska zon bedriver sådan verksamhet som sägs i 2 §, 4 § andra meningen eller 5 § lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon om misstanke föreligger att tillstånd för verksamheten saknas. Förordning (1992:1152).

30 §  Om någon av de myndigheter som avses i 28 eller 29 § begär det, får också i andra fall än som anges i dessa paragrafer biträde lämnas med åtgärder som den myndigheten får vidta inom svenskt territorium mot handelsfartyg.

31 §  Om ett handelsfartyg i fall som avses i 28--30 §§ inte lyder en prejningsorder eller en order om visitering, får fartyget förföljas och prejas samt föras in till svensk hamn, om det krävs av den myndighet som har begärt biträdet. I fråga om ett utländskt handelsfartyg får sådana åtgärder vidtas på fritt hav endast om ordern har getts inom syn- och hörhåll för fartyget medan detta befann sig inom svenskt territorium eller Sveriges ekonomiska zon. Förordning (1992:1152).

32 §  Ett handelsfartyg får anropas på fritt hav för kontroll av dess nationalitet.

[S2]Om fartyget inte visar sin nationalitet och om det kan antas att fartyget är svenskt, får det prejas och visiteras.

33 §  Vid genomförandet av åtgärder enligt 28 - 32 §§ får vapenmakt tillgripas i självförsvar. Om det är oundgängligen nödvändigt med hänsyn till åtgärdens vikt och det krävs av den myndighet som har begärt åtgärden, får vapenmakt användas också i andra fall efter medgivande av Försvarsmakten. Förordning (1994:533).

34 §  Vid visitering och andra ingripanden skall erforderlig hänsyn och skyndsamhet iakttas, så att handelsfartygets resa eller verksamhet inte störs mer än nödvändigt.

Kontroll av luftfart

35 §  Ett svenskt eller utländskt civilt luftfartyg som framförs i strid mot förordningen (2005:801) om restriktioner för luftfart inom vissa områden ska avvisas från restriktionsområdet eller uppmanas att landa.

[S2]Föreskrifter om Försvarsmaktens biträde åt civila myndigheter för att förmå civila luftfartyg att landa finns i 8 kap. 8 § luftfartsförordningen (2010:770). Förordning (2010:779).

Ingripanden mot krigförande staters fartyg och luftfartyg, m.m.

Statsfartyg

36 §  Varje utländskt statsfartyg som inte har identifierats som neutralt skall behandlas som en krigförande stats statsfartyg.

37 §  Om en krigförande stats statsfartyg överskrider den svenska territorialgränsen under omständigheter som tyder på fientlig avsikt, skall vapenmakt utan föregående varning tillgripas.

38 §  Vapenmakt utan föregående varning skall också tillgripas mot en krigförande stats statsfartyg från vilka våldshandlingar begås

 1. mot mål inom svenskt territorium,
 2. från svenskt territorium mot mål utanför territoriet,
 3. mot svenska fartyg eller luftfartyg på eller över fritt hav.

39 §  Om en krigförande stats statsfartyg begår andra krigshandlingar än våldshandlingar inom svenskt territorium, skall detta förhindras och fartyget avvisas från territoriet. Om det är nödvändigt får vapenmakt tillgripas.

40 §  Mot en krigförande stats ubåt som påträffas i undervattensläge inom svenskt territorium skall vapenmakt utan föregående varning tillgripas.

41 §  Om en krigförande stats ubåt påträffas i övervattensläge inom någon annan del av svenskt territorium än territorialhavet i Öresund, skall den avvisas från territoriet. Detsamma gäller en krigförande stats svävare.

[S2]En krigförande stats statsfartyg som inlöper till eller befinner sig inom svenskt inre vatten eller annan del av territoriet som regeringen har förklarat vara förbjudet område för sådana fartyg skall avvisas från territoriet.

[S3]Om det är nödvändigt får vapenmakt tillgripas för att genomföra avvisningar.

42 §  Om en krigförande stats statsfartyg inte har lämnat svenskt territorium inom föreskriven tid eller utsatt tidsfrist, skall det avvisas. Befinner sig fartyget inom inre vatten, skall det dock i stället hållas kvar. Om det är nödvändigt får vapenmakt tillgripas.

43 §  Om flera än tre örlogsfartyg som tillhör samma krigförande stat eller inbördes förbundna krigförande stater samtidigt befinner sig inom svenskt territorium skall, om 41 och 42 §§ inte är tillämpliga, det antal fartyg som överskrider tre och som har anlänt sist avvisas från territoriet.

[S2]Om en krigförande stats örlogsfartyg överskrider den tillåtna tiden om 24 timmar för genomfart av det svenska territorialhavet eller, efter att ha lämnat territorialhavet, återvänder dit innan 48 timmar har förflutit, skall fartyget avvisas från territoriet.

[S3]Om det är nödvändigt får vapenmakt tillgripas för att genomföra avvisningen.

44 §  En krigförande stats statsfartyg som under tillåten genomfart av svenskt territorium gör uppehåll utan att fartygets säkerhet kräver det skall erinras om gällande bestämmelser.

[S2]Om en krigförande stats statsfartyg inom svenskt territorium bedriver verksamhet som är förbjuden enligt tillträdesförordningen (1992:118) skall, om 37 - 39 §§ inte är tillämpliga, fartyget anmodas att genast upphöra med detta. Detsamma gäller om fartyget uppträder så att den svenska neutraliteten kan kränkas. Om anmodan inte efterföljs, skall fartyget avvisas från territoriet. Om det är nödvändigt får vapenmakt tillgripas. Förordning (1992:119).

45 §  En krigförande stats statsfartyg som gör framställning om att få stanna kvar inom svenskt territorium skall hållas kvar i avvaktan på beslut. Om det är nödvändigt får vapenmakt tillgripas.

46 §  När ett statsfartyg hålls kvar ska personalen omhändertas och avväpnas. Åtgärden ska anmälas till Polismyndigheten. Om Polismyndigheten begär det, ska personalen hållas kvar i avvaktan på vidare åtgärder. Om det är nödvändigt får Försvarsmakten tillgripa vapenmakt. Förordning (2014:1213).

47 §  Om tillträde till svenskt territorium för en krigförande stats statsfartyg som är i sjönöd samt för militära sjukvårdsfartyg och andra statsfartyg som är inrättade och nyttjas uteslutande för humanitära uppgifter finns föreskrifter i 13 § tillträdesförordningen (1992:118). Vapenmakt får inte tillgripas mot sådana fartyg. Förordning (1992:119).

48 §  Innan en krigförande stats militära sjukvårdsfartyg eller ett annat statsfartyg som uppges vara inrättat och nyttjas uteslutande för humanitära uppgifter får komma in på svenskt inre vatten, skall det kontrolleras att fartyget är avsett och utrustat för de uppgifter som har angetts. Kontroll skall ske även i andra fall, om omständigheterna ger anledning till det.

Statsluftfartyg

49 §  Varje utländskt statsluftfartyg som inte har identifierats som neutralt skall behandlas som en krigförande stats statsluftfartyg.

50 §  Vapenmakt utan föregående varning skall tillgripas mot en krigförande stats statsluftfartyg från vilka våldshandlingar eller andra krigshandlingar begås

 1. mot mål inom svenskt territorium,
 2. från svenskt territorium mot mål utanför territoriet,
 3. mot svenska fartyg eller luftfartyg på eller över fritt hav.

51 §  Om en krigförande stats statsluftfartyg påträffas i någon annan del av det svenska luftrummet än över territorialhavet i Öresund, skall vapenmakt utan föregående varning tillgripas.

52 §  Om en krigförande stats statsluftfartyg inom luftrummet över det svenska territorialhavet i Öresund bedriver verksamhet som är förbjuden enligt tillträdesförordningen (1992:118) skall, om 50 § inte är tillämplig, luftfartyget avvisas från territoriet. Detsamma gäller om luftfartyget uppträder så att den svenska neutraliteten kan kränkas. Om det är nödvändigt får vapenmakt tillgripas. Förordning (1992:119).

53 §  En krigförande stats statsluftfartyg som är i nöd och behöver landa ska anvisas landningsplats.

[S2]Om luftfartyget landar ska det hållas kvar. Personalen ska omhändertas och avväpnas. Åtgärden ska anmälas till Polismyndigheten. Om Polismyndigheten begär det, ska personalen hållas kvar i avvaktan på vidare åtgärder. Om det är nödvändigt får Försvarsmakten tillgripa vapenmakt. Det som nu har sagts gäller inte ambulansluftfartyg. Förordning (2014:1213).

54 §  En krigförande stats ambulansluftfartyg skall inom svenskt territorium följa anvisade flygvägar och framföras på tider och höjder som har meddelats i förväg.

[S2]Om ambulansluftfartyget inte följer de anvisningar om flygningen som anges i första stycket, skall det uppmärksammas på detta.

[S3]Vapenmakt får inte tillgripas mot ambulansluftfartyg.

Uppbringade fartyg

55 §  Om ett svenskt uppbringat fartyg kommer in på svenskt territorium, skall det hållas kvar i avvaktan på regeringens beslut. Om det är nödvändigt får vapenmakt tillgripas.

56 §  Om ett utländskt fartyg har uppbringats inom svenskt territorium och fartyget påträffas inom territoriet, skall det framtvingas att fartyget friges med besättning och last. Om det är nödvändigt får vapenmakt tillgripas.

57 §  Om ett utländskt uppbringat fartyg vid genomfart av det svenska territorialhavet i Öresund gör uppehåll utan att fartygets säkerhet kräver det, skall fartyget anmodas att genast fortsätta färden.

[S2]Ett utländskt fartyg som har uppbringats utanför svenskt territorium men kommer in på territoriet skall anmodas att genast lämna territoriet. Det som nu har sagts gäller inte om fartyget kommer in i territorialhavet i Öresund eller är i trängande sjönöd.

[S3]Om anmodan inte efterföljs skall det framtvingas att det uppbringade fartyget friges med besättning och last. Detsamma gäller för ett uppbringat utländskt fartyg som på grund av trängande sjönöd, haveri eller liknande orsaker har medgetts en särskild tidsfrist för uppehållet inom svenskt territorium men överskrider fristen. Om det är nödvändigt får vapenmakt tillgripas.

58 §  Bestämmelserna i 55 - 57 §§ gäller i tillämpliga delar för handelsfartyg som av en krigförande stats statsfartyg fått order att styra en viss kurs eller uppsöka en viss position för att undergå visitering.

59 §  I fråga om fartyg som används av en krigförande stat för krigsfångetransporter tillämpas 57 § första och andra styckena. Om anmodan enligt dessa bestämmelser inte efterföljs, skall fartyget hållas kvar. Detsamma gäller om fartyget på grund av trängande sjönöd, haveri eller liknande orsaker har medgetts en särskild tidsfrist för sitt uppehåll inom svenskt territorium men överskrider fristen. Vapenmakt får inte tillgripas.

60 §  Om ett uppbringat fartyg friges enligt 56 eller 57 §, ska den prisbesättning som satts ombord på fartyget av den krigförande staten omhändertas och avväpnas. Detsamma gäller besättning och krigsfångar på fartyg som hålls kvar enligt 59 §. Åtgärden ska anmälas till Polismyndigheten. Om Polismyndigheten begär det, ska de omhändertagna hållas kvar i avvaktan på vidare åtgärder. Om det är nödvändigt får Försvarsmakten tillgripa vapenmakt. Förordning (2014:1213).

Kontroll av sjöfart

61 §  Ett utländskt handelsfartyg ska avvisas från svenskt territorium om det utan att ha rätt till det befinner sig inom

 1. en del av territoriet som enligt regeringens förordnande är förbjudet område,
 2. svenskt inre vatten i fråga om vilket Försvarsmakten har föreskrivit att särskilt tillstånd för tillträde behövs.

[S2]Om det är nödvändigt får vapenmakt tillgripas.

[S3]Svenska fartyg som begår motsvarande överträdelser ska prejas och visiteras och åtgärden anmälas till Polismyndigheten. Förordning (2014:1213).

62 §  Svenska eller utländska handelsfartyg som misstänks för åtgärder som kan kränka den svenska neutraliteten och som påträffas inom svenskt territorium skall prejas och visiteras. Om det är nödvändigt får vapenmakt tillgripas.

63 §  Prejning och visitering får inom svenskt territorium användas som kontrollåtgärd även i andra fall än som anges i 4, 28 - 32, 61 och 62 §§.

64 §  Om det vid visitering framkommer att en krigförande stats handelsfartyg har en beväpning som är avsedd till annat än självförsvar, skall fartyget avvisas från territoriet. Om det är nödvändigt får vapenmakt tillgripas.

65 §  Utländska civila luftfartyg som utan att ha rätt till det framförs inom svenskt territorium skall avvisas från territoriet. Om det är nödvändigt får vapenmakt tillgripas. Om ett svenskt civilt luftfartyg begår motsvarande överträdelse, skall luftfartyget anmodas att landa.

66 §  Om ett utländskt civilt luftfartyg som efter tillstånd framförs inom svenskt territorium har avvikit från flygvägen, skall det ledas tillbaka till den anvisade flygvägen.

67 §  Om ett utländskt civilt luftfartyg är i nöd eller visar att det önskar landa, skall det anvisas en landningsplats.

68 §  Om ett utländskt civilt luftfartyg har landat inom svenskt territorium utan att vara berättigat till det, ska luftfartyget hållas kvar. Besättning och passagerare ska omhändertas och avväpnas. Åtgärden ska anmälas till Polismyndigheten. Om Polismyndigheten begär det, ska de omhändertagna hållas kvar i avvaktan på vidare åtgärder. Förordning (2014:1213).

Verkställighetsföreskrifter

69 §  Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av Försvarsmakten efter samråd med berörda civila myndigheter. Förordning (1994:533).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1982:756) om Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet, m.m. (IKFN-förordning)

Förordning (1983:110) om ändring i IKFN-förordningen (1982:756)

  Omfattning
  ändr. 15 §
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1986:307) om ändring i IKFN-förordningen (1982:756)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft, i fråga om 28 § den 1 juli 1986, och i fråga om 35 § den 1 januari 1987.
  Omfattning
  ändr. 28, 35 §§
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1988:826) om ändring i IKFN-förordningen (1982:756)

  Omfattning
  ändr. 15 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1990:1336) om ändring i förordningen (1982:756) om försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet, m.m. (IKFN-förordning)

  Omfattning
  ändr. 3, 28 §§
  Ikraftträder
  1991-04-01

Förordning (1992:119) om ändring i förordningen (1982:756) om försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet, m.m. (IKFN-förordning)

  Omfattning
  ändr. 2, 3, 8, 18, 20, 24, 25, 27, 44, 47, 52 §§
  Ikraftträder
  1992-05-01

Förordning (1992:1152) om ändring i förordningen (1982:756) om Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet, m.m. (IKFN-förordning)

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:54, Bet. 1992/93:UU10
  Omfattning
  ändr. 2, 3, 29, 31 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1994:533) om ändring i förordningen (1982:756) om Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet, m.m. (IKFN-förordning)

  Omfattning
  ändr. 6, 8, 11, 15, 23, 33, 35, 61, 69 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1996:1567) om ändring i förordningen (1982:756) om Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet, m.m. (IKFN-förordning)

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1997-02-01

Förordning (2005:1231) om ändring i förordningen (1982:756) om Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet, m.m. (IKFN-förordning)

Omfattning
ändr. 35 §
Ikraftträder
2006-01-19

Förordning (2010:648) om ändring i förordningen (1982:756) om Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet, m.m. (IKFN-förordning)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.
 2. För sådana militära skyddsområden som avses i punkten 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till skyddslagen (2010:305) gäller 3 och 28 §§ i sin äldre lydelse.
Omfattning
ändr. 3, 28 §§
Ikraftträder
2010-08-01

Förordning (2010:779) om ändring i förordningen (1982:756) om Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet, m.m. (IKFN-förordning)

Omfattning
ändr. 35 §
Ikraftträder
2010-09-01

Förordning (2014:1213) om ändring i förordningen (1982:756) om Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet, m.m. (IKFN-förordning)

Omfattning
ändr. 10, 12, 27, 28, 46, 53, 60, 61, 68 §§
Ikraftträder
2015-01-01