Förordning (1992:1226) om Sveriges ekonomiska zon

Departement
Klimat- och näringslivsdepartementet
Utfärdad
1992-12-03
Ändring införd
SFS 1992:1226 i lydelse enligt SFS 2024:153
Ikraft
1993-01-01
Upphäver
Förordning (1977:642) om den svenska fiskezonens omfattning
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-03-23

/Upphör att gälla U: 2024-04-07/

Den ekonomiska zonens omfattning

/Träder i kraft I: 2024-04-07/

1 §  Denna förordning är meddelad med stöd av

/Träder i kraft I: 2024-04-07/

Skydd för den marina miljön

/Träder i kraft I: 2024-04-07/

2 §  I fråga om sådana särskilda skyddade områden som avses i 7 kap. 27 § första stycket 1 och 2 miljöbalken ska bestämmelserna i 16, 17 och 19-20 a §§ förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. tillämpas i den ekonomiska zonen. Förordning (2024:153).

3 § Har upphävts genom förordning (1995:951).
4 § Har upphävts genom förordning (1995:951).
5 § Har upphävts genom förordning (2018:76).
6 § Har upphävts genom förordning (2018:76).

Marinvetenskaplig forskning

7 §  Marinvetenskaplig forskning får inte bedrivas inom Sveriges ekonomiska zon från utländska forskningsfartyg utan tillstånd från Kustbevakningen. Om det finns särskilda skäl, får Kustbevakningen besluta om undantag från kravet på tillstånd.

[S2]Kustbevakningen får meddela ytterligare föreskrifter i frågor om tillstånd. Förordning (1996:531).

Tillsyn

8 §  Kustbevakningen skall till skydd för den marina miljön utöva tillsyn över sådana verksamheter som avses i 5 och 9 §§ lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon i enlighet med vad som sägs i 11--14 §§ samma lag. Förordning (1995:951).

9 §  För utforskning av kontinentalsockeln gäller vad som föreskrivs med stöd av lagen (1966:314) om kontinentalsockeln. Förordning (1994:6).

Ändringar

Förordning (1992:1226) om Sveriges ekonomiska zon

Förordning (1994:6) om ändring i förordningen (1992:1226) om Sveriges ekonomiska zon

  Omfattning
  nya 7, 8, 9 §§, rubr. närmast före 1, 7 §§
  Ikraftträder
  1994-02-01

Förordning (1995:951) om ändring i förordningen (1992:1226) om Sveriges ekonomiska zon

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:341, Prop. 1994/95:156, Bet. 1994/95:UU17
  Omfattning
  upph. 3, 4 §§; ändr. 1, 2, 5, 8 §§; ny rubr. närmast före 8 §
  Ikraftträder
  1995-07-30

Förordning (1996:531) om ändring i förordningen (1992:1226) om Sveriges ekonomiska zon

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
1996-07-01

Förordning (2018:76) om ändring i förordningen (1992:1226) om Sveriges ekonomiska zon

Omfattning
upph. 1, 2, 5, 6 §§
Ikraftträder
2018-03-01

Förordning (2024:153) om ändring i förordningen (1992:1226) om Sveriges ekonomiska zon

Omfattning
upph. rubr. närmast före 1 §; nya 1, 2 §§, rubr. närmast före 2 §
Ikraftträder
2024-04-07