Upphävd författning

Förordning (1982:760) om uppgiftsskyldighet för länsstyrelserna med anledning av ikraftträdandet av lagen (1982:339) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1982-06-24
Ändring införd
SFS 1982:760
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
En länsstyrelse som har gjort en värdering som avses i 22 § 2 mom. lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt i fråga om ett förvärv för vilket skattskyldighet har inträtt efter utgången av år 1980 skall skyndsamt undersöka om förvärvet genom beslut före ikraftträdandet av lagen (1982:339) om ändring i lagen om arvsskatt och gåvoskatt har beskattats i vidare omfattning än som följer av de nya bestämmelserna i lagen. Om förvärvet har beskattats på sådant sätt skall länsstyrelsen, om det inte är obehövligt, underrätta den skattskyldige om de nya bestämmelserna och om möjligheten att ansöka om återvinning av för mycket påförd skatt.

Ändringar

Förordning (1982:760) om uppgiftsskyldighet för länsstyrelserna med anledning av ikraftträdandet av lagen (1982:339) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

Förordning (2004:1352) om upphävande av förordningen (1982:760) om uppgiftsskyldighet för länsstyrelserna med anledning av ikraftträdandet av lagen (1982:339) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

Omfattning
upph.