Upphävd författning

Förordning (1982:772) om skyldighet att anmäla vissa allvarliga skador m.m. i hälso- och sjukvården

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1982-06-30
Ändring införd
SFS 1982:772 i lydelse enligt SFS 1994:1291
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Om en patient i samband med vård, behandling eller undersökning inom ett landstings eller en kommuns hälso- och sjukvård eller inom annan hälso- och sjukvård, som en legitimerad yrkesutövare svarar för, drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom skall anmälan snarast göras till Socialstyrelsen. Förordning (1994:1291).

2 §  Landstinget, kommunen respektive den legitimerade yrkesutövaren ansvarar för att anmälan enligt 1 § görs och för att alla de uppgifter som kan vara av betydelse för utredningen i ärendet lämnas till Socialstyrelsen.

[S2]Landstinget och kommunen skall lämna uppgift till Socialstyrelsen om vilka som svarar för att anmälningsskyldigheten fullgörs. Förordning (1994:1291).

3 §  Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om hur anmälningsskyldigheten skall fullgöras. Styrelsen får också medge undantag från anmälningsskyldigheten. Förordning (1991:1479).

Ändringar

Förordning (1982:772) om skyldighet att anmäla vissa allvarliga skador m.m. i hälso- och sjukvården

Förordning (1991:1479) om ändring i förordningen (1982:772) om skyldighet för landstingskommuner att anmäla till socialstyrelsen vissa skador och sjukdomar som inträffat i hälso- och sjukvården

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., indelning i paragrafer
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1994:1291) om ändring i förordningen (1982:772) om skyldighet att anmäla vissa allvarliga skador m.m. i hälso- och sjukvården

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
1994-10-01

Förordning (1996:920) om upphävande av förordningen (1982:772) om skyldighet att anmäla vissa allvarliga skador m.m. i hälso- och sjukvården

  Omfattning
  upph.
  Ikraftträder
  1997-01-01