Upphävd författning

Förordning (1983:1036) om kontroll över tillverkningen av krigsmateriel, m.m.

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1983-12-15
Ändring införd
SFS 1983:1036
Ikraft
1984-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Med krigsmateriel enligt lagen (1983:1034) om kontroll över tillverkningen av krigsmateriel, m.m. avses sådana varor som är upptagna i bilagan till förordningen (1988:561) om förbud mot utförsel av krigsmateriel, m.m. med undantag för följande varor:

 1. För militärt bruk utformade kameror och apparater för fototydning och utvärdering av flygfotografier samt speciella delar till sådana kameror och apparater,
 2. Maskiner, verktyg och utrustningar särskilt utformade för tillverkning, underhåll och kontroll av samt försök med annan materiel upptagen i bilagan till förordningen samt speciella delar och tillbehör till sådana maskiner, verktyg och utrustningar. Förordning (1988:562).

2 §  Tillstånd enligt 2 § lagen (1983:1034) om kontroll över tillverkningen av krigsmateriel, m.m. behövs inte för ändring eller ombyggnad av pistoler, revolvrar eller gevär eller för tillverkning av enstaka sådana vapen.

[S2]Utan tillstånd enligt 2 § lagen om kontroll över tillverkningen av krigsmateriel, m.m. får den som enligt vapenlagen (1973:1176) är berättigad att inneha jakt- eller sportvapen ladda ammunition till vapnet för eget bruk.

3 §  Tillstånd enligt 3 § lagen (1983:1034) om kontroll över tillverkningen av krigsmateriel, m.m. behövs inte i fråga om

 1. sådan handel med pistoler, revolvrar, gevär, karbiner, kulsprutor, kulsprutegevär eller kulsprutepistoler samt delar därav som regleras genom föreskrifterna i vapenlagen (1973:1176),
 2. sådan hantering av ammunition eller annan explosiv vara som regleras genom föreskrifterna i lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor. Förordning (1989:565).

4 §  Den i 5 § lagen (1983:1034) om kontroll över tillverkningen av krigsmateriel, m.m. avsedda kontrollen utövas av krigsmaterielinspektionen.

5 §  Ansökan om tillstånd att tillverka krigsmateriel skall innehålla uppgift om

 1. sökandens namn, medborgarskap, yrke och hemvist och, i fråga om bolag, firma och registreringsbevis samt för aktiebolag bolagsordning,
 2. det eller de slag av krigsmateriel som sökanden avser att tillverka,
 3. den plats där tillverkningen avses äga rum.

6 §  Ansökan om tillstånd att tillhandahålla krigsmateriel, uppfinning avseende krigsmateriel eller metod för framställning av sådan materiel skall innehålla uppgift om

 1. sökandens namn, medborgarskap, yrke och hemvist och, i fråga om bolag, firma och registreringsbevis samt för aktiebolag bolagsordning,
 2. den eller dem som sökanden ämnar företräda,
 3. det eller de slag av krigsmateriel, uppfinning eller metod som sökanden avser att tillhandahålla.

7 §  Sådan deklaration som avses i 6 § lagen (1983:1034) om kontroll över tillverkningen av krigsmateriel, m.m. skall ges in till krigsmaterielinspektionen, i fråga om tillståndshavare enligt 2 § nämnda lag, för varje avslutat kalenderkvartal, och, i fråga om tillståndshavare enligt 3 § samma lag för varje avslutat kalenderhalvår, om inte krigsmaterielinspektionen bestämmer annat. Deklarationerna skall ges in senast en månad efter redovisningsperiodens slut.

[S2]Den som har tillstånd enligt 2 eller 3 § lagen om kontroll över tillverkningen av krigsmateriel, m.m. men som under redovisningsperioden inte har bedrivit tillverkning eller försäljning av sådan materiel behöver inte lämna sådan deklaration som avses i 6 § första stycket 1 lagen om kontroll över tillverkningen av krigsmateriel, m.m. Förordning (1988:562).

8 §  Deklarationer över tillverkad, levererad, beställd och importerad krigsmateriel skall innehålla uppgift om materielens art, kvantitet och värde, ordernummer och tidpunkt för levererad och beställd materiel samt mottagarens, beställarens och, i fråga om importerad materiel, leverantörens namn och hemvist.

[S2]Deklarationer över tillhandahållen krigsmateriel, uppfinning avseende krigsmateriel och metod för framställning av sådan materiel skall innehålla uppgift om materielens art, beskrivning av uppfinningen eller metoden, säljarens och köparens namn och hemvist samt, i fråga om krigsmateriel, dess kvantitet och värde.

[S3]Deklarationerna skall lämnas på blankett enligt formulär som fastställs av krigsmaterielinspektionen. Förordning (1988:562).

9 §  Sådana uppgifter som avses i 6 § första stycket 2 lagen (1983:1034) om kontroll över tillverkningen av krigsmateriel, m.m. skall omfatta uppgifter om till vem uppdrag har lämnats, tidpunkten för uppdragets lämnande och den materiel som omfattas av uppdraget. Uppgifterna skall ges in till krigsmaterielinspektionen för varje avslutat kalenderhalvår och senast en månad efter redovisningsperiodens slut.

[S2]Uppgifterna skall lämnas på blankett enligt formulär som fastställs av krigsmaterielinspektionen. Förordning (1988:562).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1983:1036) om kontroll över tillverkningen av krigsmateriel, m.m.

Ikraftträder
1984-01-01

Förordning (1985:974) om ändring i förordningen (1983:1036) om kontroll över tillverkningen av krigs- materiel, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986.
  Tillstånd som har meddelats enligt äldre bestämmelser gäller till och med utgången av juni 1986.
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1988:562) om ändring i förordningen (1983:1036) om kontroll över tillverkningen av krigs- materiel, m.m.

  Omfattning
  ändr. 1, 3, 7, 8 §§; ny 9 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1989:565) om ändring i förordningen (1983:1036) om kontroll över tillverkningen av krigs- materiel, m.m.

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Ändring, SFS 1992:1303

  Omfattning
  upph.